Seriler
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Dier

#01 EKG

Hikaye Evi

#01 EKG
Hikaye Evi

Sonbahardayýz, hava kapandý, korku filmleri vizyona girmeye baþladý... Biz de ev olarak bir þeyler yapalým diye düþündük ve bu sene Cadýlar Bayramý'nda evde, Ev'imizde olalým dedik ve sizler için EKG (Evde Korku Gecesi)'ni getirdik.

31 Ekim günü 🎵something wicked this way comes🎵 derken Cadýlar Bayramý temalý hikayelerimizi evde patlatalým, Cadýlar Bayramý'nda da birlikte olalým!!! 🎃

Kurallar:

-Hikayeleriniz özgün ya da hayran kurgu olabilir.

-EKG'ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim'de saat 18:00'dan sonra yayýmlanmasý gereklidir, daha önce veya etkinlik süresinden sonra eklenen hikayeler seriye dahil edilmez.

-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yok, istediðiniz uzunlukta yazabilirsiniz.

31 Ekim akþamý baþlayacak olan Evde Korku Gecesi'ne hepiniz davetlisiniz, bizi yalnýz býrakmayýn. (not: Alara ve Erce karanlýktan korkuyor... 🎃🍂🌌)


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir21 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 9


#01 HEP

Hikaye Evi

#01 HEP
Hikaye Evi

Sevgili ev sakinleri, biliyorsunuz sitemiz 1 Ocak 2015 tarihinde resmi olarak açýlacak. Bunun þerefine, hem kitaplýðýmýzýn, hem de sizlerin hoþuna gideceðine inandýðýmýz bir etkinlik düzenlemek için kollarý sývadýk. 2 Ocak 2015 günü, songfic temasýyla patlamaya karar verdik!

Songfic tarifi: Bir adet ilham deðeri yüksek þarký, þarkýya uygun yazýlmýþ bir adet fic ve biraz ilham.

Dikkat etmeniz gerekenler

-Her dilden þarký seçebilirsiniz, fakat eðer þarký sözlerini fic içinde kullanacaksanýz sözlerin Türkçe çevirisini de parantez içinde veya direkt vermelisiniz.

-Enstürmental müzikleri bu patlama için oyun dýþý tutuyoruz.rn

-Her Fandom için yazabilirsiniz, ancak ficlerin drabble veya one-shot boyutunda olmasýný yeðliyoruz.

-Formata uymasý açýsýndan, ficinizin baþlýðý seçtiðiniz þarkýnýnkiyle ayný olursa tadýndan yenmez.

Þarký seçmekte zorlanýyorsanýz mutfak balkonumuzdaki þarký önerileri masasýna davetlisiniz.

2 ocak günü hepinizi þarkýlarýnýzla, ficlerinizle ve þanpanyalarýnýzla bekliyoruz, konfeti ve fiþekler müessesemizden. Patlama için geri sayým baþlasýn!


Özgün Kurgu, Düzyazý, Þiir72 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 18


#02 Çapulcular Günü

Hikaye Evi

#02 Çapulcular Günü
Hikaye Evi

2014 yýlýnda, daha evimiz yokken, ona para biriktirdiðimiz kasamýza eklediðimiz o birbirinden müthiþ yazýlmýþ Çapulcular Günü hikayeleri.
The Wizarding World of Harry Potter15 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 8


#02 EKG

Hikaye Evi

#02 EKG
Hikaye Evi

Þeker mi, þaka mý, hikaye mi?

31 Ekim Cadýlar Bayramý yaklaþýrken, biz de geleneði bozmuyoruz ve “Cadýlar Bayramý” temalý hikayelerimizle Evde Korku Gecesi’nin ikincisini düzenliyoruz!

Ýþte detaylar:

-Hikayeleriniz hayran kurgu ya da özgün kurgu olabilir.

-EKG’ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim’de akþam saat 18:00’den sonra yayýmlanmasý gereklidir.

-Etkinlik, 31 Ekim saat 18:00-1 Kasým saat 06:00 arasýndadýr.

-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yoktur.

Balkabaklarýmýzý oyalým, ýþýklarý söndürelim, kostümlerimizi giyelim ve þöminenin ateþinde birbirinden güzel Cadýlar Bayramý hikayelerimizle unutulmaz bir Cadýlar Bayramý geçirelim! 31 Ekim akþamý, Ev’imizin salonundaki etkinliðe hepiniz davetlisiniz. :)

rn
Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir55 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 12


#02 HEP: Þehirden Aþklar

Hikaye Evi

#02 HEP: Þehirden Aþklar
Hikaye Evi

Merhaba, sevgili ev sakinleri! Evimiz resmen açýlalý on dört gün oldu, ilk HEP’in üzerinden de on üç gün geçti. Arayý fazla açmadan, ikinci HEP (Hikaye Evi Patlamasý)’in duyurusuyla karþýnýzdayýz.

Bu sefer ne zaman ve ne için patlýyoruz peki? Cevap veriyorum: Sevgililer Günü!

Malumunuz, 14 Þubat Sevgililer Günü yaklaþmakta. Biz de ev olarak bu özel ve güzel güne bir HEP yakýþýr dedik. Admininiz Nova çok da güzel bir fikir buldu ve iþte Sevgililer Günü HEP’inin temasý: Þehirden Aþklar!

Nasýl mý? Þöyle:

*Bu kez, hikayelerimizin temasý bir “þehir” olacak. Ýstanbul gibi, Paris gibi, New York gibi... Bir þehirle baðlantýlý bir aþk hikayesi yazacaðýz.

*Hikayelerimiz, Sevgililer Günü münasebetiyle, bir “çift”i ele alacak. Yani “þehir ve aþk”tan bahsedeceðiz. Ýki âþýðýn bir þehirle kesiþen öykülerini, aþka benzeyen þehirleri, þehre benzeyen aþklarý... Bir þehirle bir aþký bir araya getirdiðiniz her hikayeyi anlatabilirsiniz.

*Fandom serbest, ficlerimiz özgün veya hayran kurgu olabilir.

*Hikayeler istediðiniz uzunlukta olabilir; ama eve 14 Þubat 2015’te eklenmiþ ve ayný gün tamamlanmýþ olmasý þart.

Evet, hepsi bu kadar; konfetilerimizi, þampanyalarýmýzý, kalpli ayýcýklarýmýzý hazýrladýk bekliyoruz efendim-Sevgililer Günü’nde patlamaya var mýsýnýz? :)

Kafanýza takýlan her tür soru için en yakýn admini rahatsýz edebilirsiniz. ;) Ýlhamýnýz bol olsun, ev ahalisi!

#01 HEP: http://hikayeevi.com/viewseries.php?seriesid=8


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir36 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 11


#03 Çapulcular Günü: Gerçek Evinde

Hikaye Evi

#03 Çapulcular Günü: Gerçek Evinde
Hikaye Evi

"Yollarý sonsuza dek ayrýlmadan önce, onlar çok yakýn dört arkadaþtý. Ve þimdi tekrar aramýza dönüyolar!"

Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, Çapulcular'ý seviyoruz. :)

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Artýk gelenekselleþen Çapulcular Günü'nün 3.sü, bu yýl Ev'imizde! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!

#02 Çapulcular Günü: http://hikayeevi.com/viewseries.php?seriesid=21


The Wizarding World of Harry Potter114 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 10


#03 EKG

Hikaye Evi

#03 EKG
Hikaye Evi

Þeker mi, þaka mý, hikaye mi?

31 Ekim Cadýlar Bayramý yaklaþýyor ve geleneksel “Cadýlar Bayramý” temalý Evde Korku Gecesi’nin üçüncüsü kapýmýzý çalýyor!

Ýþte detaylar:

-Hikayeleriniz hayran kurgu ya da özgün kurgu olabilir.

Yeni bir hikaye yazabilir ya da var olan bir hikayenize Cadýlar Bayramý temalý bölüm ekleyebilirsiniz!

-EKG’ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim’de akþam saat 18:00’den sonra yayýmlanmasý gereklidir.

-Etkinlik, 31 Ekim saat 18:00-1 Kasým saat 06:00 arasýndadýr.

-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yoktur.

Evet, biz yarasalarýmýz, balkabaklarýmýz ve sýcacýk þömine ateþimizle 31 Ekim'de Salon'da olacaðýz; hikayelerinizi alýp bize katýlýr mýsýnýz? :)


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir7 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 3


#03 HEP: Okulun Ýlk Günü

Hikaye Evi

#03 HEP: Okulun Ýlk Günü
Hikaye Evi

Alacakaranlýk Bella'nýn Forks'a gelmek için yola çýkmasý ile baþlasa da Bella'nýn hikayesi okulun ilk günü baþladý. Kýrmýzý kamyonetinden titrek bacaklarý ile çýktýktan hemen sonra...

Týknaz için de durum farklý deðildi. Culver Creek'e kaydolana kadar hayatýnda bir Alaska yoktu.

Ne tesadüftür ki Elena'nýn da vampir sevgilisi ile hikayesi okulun ilk günü baþladý. Stefan Porschesi ile okula geldi ve okula yeni gelen seksi çocuk kliþesini bize tekrar yaþattý.

Kimi zaman okul yeniydi kimi zaman karakter... Bazen ikisi de yeni deðildi, okul hep sýcak ve orada duran evinizdi, kuledeki 5 kiþilik yatak odanýz, kadife perdelerdi. Ama hep olan bir þey vardý.

Hep ilk gündü.

Kimi zaman sizin okulda ilk gününüzdü kimi zaman okulun ilk günü. Okulda kaybolmamak için harita aldýnýz veya yeni çocuða yardým teklif ettiniz. Veya dönem ortasýnda geçiþ yaptýðýnýz için ne gibi bir sorununuz olduðunu düþünen sýnýfýn karþýsýnda titrek bacaklarla gülümsemeye çalýþtýnýz. Ýyi birileri de çýktý, kötü birileri de... Ama olsun, bu sizin hikayeniz, sizin eviniz, sizin patlamanýzdý. Okulda yeni bir gün ile baþlayan...

Eveeet, sanýrým havai fiþekleri patlatabiliriz, praetoryum olarak biz yine dayanamadýk ve bir HEP patlatalým dedik ve "Okulun Ýlk Günü" temasýný seçtik. Sizden bu sefer beklentimiz gerçekten temayý uygulamanýz. Mevsimde çok zorlanýldýðý için YA kliþesi olan bir tema seçtik ve hep birlikte okulun ilk günü kliþesinde boðulmayý hedefliyoruz.

Bir küçük uyarým var, dikkatli gözlerden kaçmýþsa diye:

- Okulun ilk günü olabilir. Yeni dönem veya üniversitenin ilk günü misal.

- Öðrencinin okulda ilk günü olabilir. Geçiþ öðrencisi olabilir ve o gün onun için o okulda ilk günüdür.

Þartlara gelirsek:

1. 15 Eylül'de yayýnlanacak.

2. Temaya uyulacak.

3. Özgün veya hayran hikayesi olabilir ve sayý sýnýrýmýz yok.

4. Ama bölüm sýnýrýmýz var, hikayenizi kelime olarak kýsýtlamýyoruz ama tek bölüm olsun istiyoruz.

Hepsi bu kadar, PATLATALIM ÞUNU MÝLLET! Aklýnýza takýlan her türlü soru için adminlerle iletiþime geçebilirsiniz, ilhamýnýz bol olsun!

#02 HEP: http://hikayeevi.com/viewseries.php?seriesid=23


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir41 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 14


#04 Çapulcular Günü: 4x3=1

Hikaye Evi

#04 Çapulcular Günü: 4x3=1
Hikaye Evi

“Kýrmýzý çatým üzerine yemin ederim ki, hayýrlý bir þey düþünmüyorum.”

Yollarý sonsuza dek ayrýlmadan önce, onlar çok yakýn dört arkadaþtý. Ve þimdi tekrar aramýza dönüyorlar!

Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, Çapulcular'ý seviyoruz. :)

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nün 4.sü, bu yýl da Ev’imizde! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!


The Wizarding World of Harry Potter49 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 10


#04 EKG

Hikaye Evi

#04 EKG
Hikaye Evi

Þeker mi, þaka mý, hikaye mi?

31 Ekim Cadýlar Bayramý yaklaþýyor ve geleneksel “Cadýlar Bayramý” temalý Evde Korku Gecesi’nin dördüncüsü bizi bekliyor!

Peki nasýl olacak bu EKG?

-Hikayeleriniz hayran kurgu ya da özgün kurgu olabilir.

Yeni bir hikaye yazabilir ya da var olan bir hikayenize Cadýlar Bayramý temalý bölüm ekleyebilirsiniz!

-EKG’ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim’de akþam saat 18:00’den sonra yayýmlanmasý gereklidir.

-Etkinlik, 31 Ekim saat 18:00-1 Kasým saat 06:00 arasýndadýr.

-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yoktur.

Evet, bu yýl da yarasalarýmýz, balkabaklarýmýz ve sýcacýk þömine ateþimizle 31 Ekim'de Salon'da olacaðýz; hikayelerinizi alýp bize katýlýr mýsýnýz? :)


Özgün Kurgu2 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


#04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr

Hikaye Evi

#04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
Hikaye Evi

“Kasýmda aþk baþkadýr!” dediler, biz de “Þiir aþktýr!” dedik geldik. Sizce de öyle deðil mi? Evet, doðru anladýnýz, bu HEP’imizde, þiir yazacaðýz!

“Ýnsan tükenir, þiir tükenmez.” demiþ Cenap Þahabettin. Þiir insandýr, þiir umuttur, þiir özgürlüktür, þiir histir-þiir bizden olan her þeydir... Ama fark ettik ki Ev’imizin en az sayýda esere sahip kategorisi þiir, Kitaplýk’ta 3 tanecik þiirimiz var, raf bomboþ neredeyse, üzücü, deðil mi? O yüzden napýyoruz, bu 25 Kasým’da, hep beraber þiir yazýyoruz.

Kurallarýmýzý verelim:

-Patlamaya gönderilecek þiirler bitmiþ olmalýdýr.

-Hece ölçüsü, serbest ölçü ve hatta aruz ölçüsüyle yazabilirsiniz.

-Herhangi bir nazým þekli (sone, mani, serbest vs.) ve birimini (dörtlük, beyit, bent vs.) kullanabilirsiniz.

-Herhangi bir konu, tema ve uzunluk þartýmýz yok.

-Þiirler istediðiniz dilde olabilir.

-Þiirler tamamen size ait olmalýdýr, çeviri ve (ç)alýntý yasaktýr.

-Þiirler 25 Kasým saat 00:00’dan itibaren yayýmlanacaktýr, patlama süresi 24 saattir.

Hepsi bu kadar, haydi kalemleri kâðýtlarý çýkaralým, el birliðiyle þiir rafýmýzý dolduralým! Hepinizin saða sola karaladýðý þiirler olduðunun farkýndayýz, sakýn kaçmayýn

Her türlü sorunuz için adminlerle iletiþime geçebilir, ask.fm, twitter ve info@hikayeevi.com üzerinden bize ulaþabilirsiniz. :)


Þiir19 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 28


#05 Çapulcular Günü: Beþi Bi' Evde

Hikaye Evi

#05 Çapulcular Günü: Beþi Bi' Evde
Hikaye Evi

Bizi sevenler asla gerçekten terk etmezler; týpký Çapulcular gibi! Onlar bizi terk etmedi, biz de onlarý; iþte yine buradayýz!

Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, Çapulcular'ý seviyoruz. :)

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nün 5.si, bu yýl da Ev’imizde! Dört Çapulcu ve biz, beþimiz bi' evde!

Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!


The Wizarding World of Harry Potter37 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 4


#05 EKG

Hikaye Evi

#05 EKG
Hikaye Evi

Þeker mi, þaka mý, hikaye mi?rn31 Ekim Cadýlar Bayramý yaklaþýyor ve geleneksel “Cadýlar Bayramý” temalý Evde Korku Gecesi’nin beþincisi bizi bekliyor!rnPeki nasýl olacak bu EKG?rn-Hikayeleriniz hayran kurgu ya da özgün kurgu olabilir.rnYeni bir hikaye yazabilir ya da var olan bir hikayenize Cadýlar Bayramý temalý bölüm ekleyebilirsiniz!rn-EKG’ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim’de akþam saat 18:00’den sonra yayýmlanmasý gereklidir.rn-Etkinlik, 31 Ekim saat 18:00-1 Kasým saat 06:00 arasýndadýr.rn-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yoktur.rnEvet, bu yýl da yarasalarýmýz, balkabaklarýmýz ve sýcacýk þömine ateþimizle 31 Ekim'de Salon'da olacaðýz; hikayelerinizi alýp bize katýlýr mýsýnýz? :)
Hayran Kurgu, Özgün Kurgu0 Yorum

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 0


#05 HEP: Evde Parti Var!

Hikaye Evi

#05 HEP: Evde Parti Var!
Hikaye Evi

"Birinci yaþýmýz ve yeni yýl þerefine, parti zamaný!"

Duvarlardan sarkan süsler, kar sýkýlmýþ çam aðaçlarý, ya da sadece üstünde mumlar olan bir pasta... Beþinci HEP'imiz Kutlama temalý olacak.

Tür, dil ve kelime sayýsý sýnýrýnýz yok: Düzyazý, þiir, fanfic, özgün, aklýnýza gelen herhangi bir dilde ve herhangi bir kelime sayýsýnda olabilir. Canýnýzýn istediði gibi takýlýn.

Þartlar:

-Hikayede mutlaka bir parti/kutlama olmalý.

-Doðum günü, evlilik yýl dönümü, yýlbaþý, Noel vb. bir günde geçebilir ama Cadýlar Bayramý, Sevgililer Günü vb. dünyaca kabul edilmiþ özel bir günü olan kutlama günleri maalesef ki sayýlmýyor. (Onlarýn kendi HEP'leri var.)

-Patlama günümüz 2 Ocak! Hikayeniz 2 Ocak tarihinde yayýmlanmýþ ve tamamlanmýþ olmalý.

Nice mutlu yýllara, hem yýl hem yaþýmýz manasýnda! Hepimize iyi yazmalar; haydi ev partisine!

(Her türlü sorunuz için en yakýn admine baþvurabilir veya twitter, ask.fm, info@hikayeevi.com aracýlýðýyla bize ulaþabilirsiniz. )


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir13 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 4


#06 Çapulcular Günü: Altýn Çað

Hikaye Evi

#06 Çapulcular Günü: Altýn Çað
Hikaye Evi

Bizi sevenler, gitseler de, uzakta olsalar da her zaman kalbimizde ve aklýmýzda yaþamaya devam ederler. Dördü de birbirinden talihsiz kaderler paylaþmýþ olsa da, Çapulcular da bizimle yaþamaya devam ediyor. Ve bu yýl Çapulcular Günü, Hikaye Evi'nde altýn çaðýna merhaba diyor! Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz. Geleneksel Çapulcular Günü'nü, bu yýl da Çapulcular temalý ficlerle kutluyoruz! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye! Onlar aramýzda! Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, hiç mi hiç hayýrlý þeyler düþünmüyoruz ;) Haydi, gelin bize katýlýn!
The Wizarding World of Harry Potter24 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 6


#06 EKG

Hikaye Evi

#06 EKG
Hikaye Evi

Þeker mi, þaka mý, hikaye mi?

31 Ekim Cadýlar Bayramý yaklaþýyor ve geleneksel “Cadýlar Bayramý” temalý Evde Korku Gecesi’nin beþincisi bizi bekliyor!

Peki nasýl olacak bu EKG?

-Hikayeleriniz hayran kurgu ya da özgün kurgu olabilir.

Yeni bir hikaye yazabilir ya da var olan bir hikayenize Cadýlar Bayramý temalý bölüm ekleyebilirsiniz!

-EKG’ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim’de akþam saat 18:00’den sonra yayýmlanmasý gereklidir.

-Etkinlik, 31 Ekim saat 18:00-1 Kasým saat 06:00 arasýndadýr.

-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yoktur.

Evet, bu yýl da yarasalarýmýz, balkabaklarýmýz ve sýcacýk þömine ateþimizle 31 Ekim'de Salon'da olacaðýz; hikayelerinizi alýp bize katýlýr mýsýnýz? :)


Özgün Kurgu9 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


#06 HEP: Kýþ Masalý

Hikaye Evi

#06 HEP: Kýþ Masalý
Hikaye Evi

Selamlar Ev halký, yýlýn kýrmýzý kalpli, güllü çiçekli, romantikli ayýcýklý pofuduklu-sevgililerin heyecanla, yalnýzlarýn küçümsemeyle beklediði o malum günü yine geldi kapýya dayandý! Evet, 14 Þubat Sevgililer Günü’nden bahsediyorum elbet. :)

Bu yýl, Hikaye Evi olarak, Sevgililer Günü’nü “kýþ mevsimi ve aþk” temasýyla kutluyoruz! Evet, karlar düþüyor, düþüyor düþüyor hasta oluyoruz ama âþýk olup el ele gezmek, birbiriyle sarmaþ dolaþ olmak, sýcak bir battaniyenin altýna kývrýlýp beraber film izlemek için de kýþ mevsiminden güzel zaman var mý? Sevgilinizle pencereden karýn yaðýþýný izlerken sohbet etmekten, kar altýnda ilk öpücüðünüzü paylaþmaktan daha romantik ne olabilir? Eðer bizimle hemfikirseniz, sizi de “Kýþ Masalý”mýza bekliyoruz! :)

Þartlar:

-HEP’e katýlacak eserler hayran kurgu, özgün kurgu, düzyazý veya þiir olabilir.

-Dil ve kelime sayýsý sýnýrýmýz yok.

-Eserin temasýnda kýþ mevsimi ve kýþla alakalý kavramlar aþkla birlikte ele alýnmalý, yani iþlediðiniz aþk ve kýþ mevsimi arasýnda bir iliþki kurulmalý. Yalnýzca kýþ mevsiminde geçen bir aþk yeterli deðil, kýþýn varlýðýný ve etkisini de hissetmeliyiz. Örneðin; “Karakter A kardan nefret etmektedir, karakter B ise bu durumu deðiþtirmek ister ve olaylar geliþir.”

-Patlama günü 14 Þubat, eser 14 Þubat’ta yayýmlanmýþ ve tamamlanmýþ olmalý.

Haydi bakalým, bu soðuk mevsimi sýcacýk ýsýtacak aþk öyküleri için, pamuk eller kaleme/klavyeye! Karlar bizden ;)

Her türlü soru ve sorun için adminlerle iletiþime geçebilirsiniz. :)


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir30 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 10


#07 Çapulcular Günü: Gökkuþaðý

Hikaye Evi

#07 Çapulcular Günü: Gökkuþaðý
Hikaye Evi

Bizi sevenler, gitseler de, uzakta olsalar da her zaman kalbimizde ve aklýmýzda yaþamaya devam ederler.

Dördü de birbirinden talihsiz kaderler paylaþmýþ olsa da, Çapulcular da bizimle yaþamaya devam ediyor. Ve bu yýl en güçlü sihirli sayýnýn, çapulcularýn hayatlarýna nasýl etki ettiklerini görüyoruz. Bu sene Çapulcular Günü yedinci yýlýna merhaba diyor ve yedinci yýlda yedi renkli gökkuþaðý gibi rengarenk hikayeler bekliyoruz!

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nü, bu yýl da Çapulcular temalý ficlerle kutluyoruz! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz...

Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye! Onlar aramýzda! Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, hiç mi hiç hayýrlý þeyler düþünmüyoruz ;) Hadi, gelin bize katýlýn!


The Wizarding World of Harry Potter6 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 1


#07 HEP: Müzik Bahçesi

Hikaye Evi

#07 HEP: Müzik Bahçesi
Hikaye Evi

Nisan geldi, bahar geldi, aðaçlar çiçek açtý, güneþ artýk daha çok ýsýtýyor ve saatleri ileriye aldýk bile... Üzerimize çöken kýþ kasvetini silkip atmanýn, badem aðaçlarý gibi canlanmanýn vakti deðil mi? Giyindiðimiz o kalýn, sýcak ama aðýr paltolarý atýp, kollarýmýzý iki yana açýp, baðýra çaðýra þarkýlar söyleyerek karþýlamayalým mý baharý?

rn

“Müzik, aþký besteler.” demiþ üstat Shakespeare. Yani müzik aþký anlatýr en çok, þarkýlar aþký anlatýr... Ayný zamanda, aþký anlatan her þey ve herkes gibi hayatý, umudu, acýyý ve sevinci de anlatýr. Müzik bize bizi, bizim hikayelerimizi anlatýr en çok...

Hangimiz bir müzik dinlerken ansýzýn ilham dolup kaleme sarýlmadýk? Hangimizin gözü dolmadý, yüreði kanamadý bazý þarkýlarýn daha ilk notasýnda? Müzik, hikaye anlatmanýn en kadim yoludur, deðil mi?

Ýþte, hepimizin müzikle olan bu malum baðýndan dolayý, bu HEP’i “songfic” temasýyla gerçekleþtiriyoruz. Hatýrlayan sakinlerimiz olacaktýr, ilk açýldýðýmýzda da bir songfic HEP’i yapmýþtýk. Bu yýl onun yýl dönümünde evin doðum günü için parti temalý bir HEP düzenledik, ama songfici de elbette unutmadýk. Hazýr þarkýlarýn en sevdiði mevsim olan bahar gelmiþken, iþte karþýnýzda yeni HEP’imiz; Müzik Bahçesi:

-HEP günü 30 Nisan’dýr.

-Hayran kurgu veya özgün kurgu kategorilerinde yazabilirsiniz. Þiir ve düzyazýyý bu HEP’in dýþýnda tutuyoruz.

-Katýlacak hikayeler uzun ya da kýsa, drabble ya da çok bölümlü olabilir, tek þart HEP günü yayýmlanmýþ ve bitmiþ olmasýdýr.

-Kullanacaðýnýz þarkýlar her dilde olabilir, ancak sözleri hikayede kullanacaksanýz mutlaka Türkçelerini paylaþmalýsýnýz. (Eserin dili farklýysa bu kural o dil için geçerlidir.)

-Hikaye þarkýyla paralellikler göstermelidir, yani yalnýzca bir þarkýdan ilham almanýz yetmez, o þarkýnýn anlattýðý hikayeyi kâðýda dökmelisiniz. Ne anlattýðýysa elbette size kalmýþ. :)

Hepsi bu kadar, 30 Nisan günü þarkýlarýnýz ve hikayelerinizle, þarkýlarýnýzýn hikayeleriyle hepiniz 7. Hikaye Evi Patlamasý’na davetlisiniz! Hikayeler ve müzik sizden; süsler, yemekler ve gevezelik bizden. :D

Mutfak’taki "Songfic için fikirler" baþlýðýndan yardým alabilir, aklýnýza takýlan her konu için Praetoryum’a danýþabilirsiniz... Bol ilhamlar Ev halký! :)


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir20 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 8


#08 Çapulcular Günü: Her Þeye Raðmen

Hikaye Evi

#08 Çapulcular Günü: Her Þeye Raðmen
Hikaye Evi

Gerçek hikayeler asla sona ermez, týpký gerçek dostluklar ve gerçek sevgiler gibi. Ve bizi sevenler bizi asla terk etmez, týpký sevdiklerimizi terk etmediðimiz gibi. Onlar tüm zorluklarla beraber mücadele ettiler ve her þeye raðmen, dostluklarýndan vazgeçmediler.

Biz de; bir olmanýn, birlik olmanýn, dostluðun ve mücadelenin önemini çok iyi anladýðýmýz bu yýlda, her þeye raðmen onlarýn hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz.

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nün 8.si, bu yýl da Ev’imizde! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!


The Wizarding World of Harry Potter21 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 4


#08 HEP: Anime Rüzgârý!

Hikaye Evi

#08 HEP: Anime Rüzgârý!
Hikaye Evi

Merhabalar sevgili ev halký. Yeni bir HEP ile karþýnýzdayýz ama bu sefer fikir sizden çýktý ve ev için de çok güzel olacaðýna karar verip onayý bastýk veeee…

Gelsin Anime – Manga Ficleri!

Öncelikle Naruto’nun lisenin haylaz çocuðu olduðu ficlerden, Rin ve Haru’nun (Free!) Amerika’daki yüzme maceralarýna kadar AU / canon her þey yazabilirsiniz. Ýsterseniz Kise (Kuroko no Basket) basketbolu tamamen býrakýr, model olur ve Aomine ile yýllar sonra karþýlaþýr ister Eren (Shingeki no Kyojin) modern dünyada askerdir veya Kaneki-kun (Tokyo Ghoul) ile arkadaþtýr cross-over da serbest yani. Hatta Kageyama ve Oikawa’ya (Haikyuu!!) rakip takýmlarda quidditch maçý da yaptýrabilirsiniz.

Yeter ki esas fandomunuz / karakterleriniz evimizin boynu bükük kalmýþ kitaplýðýndan, anime- manga kategorisinden olsun.

Klasik þartlarýmýz bunda da geçerli:

* Eseriniz tamamlanmýþ olmalý ve HEP günü yayýnlanmalý.

* Daha önce bir yerde yayýnlanmamýþ, bu etkinlik için yazdýðýnýz bir eser olmalý. Burasý için yazdýktan sonra istediðiniz yerde yayýnlayabilirsiniz.

* En önemli þart olan fandom þartýna tekrar deðinmek istiyorum, misal HP fandomu ile birleþtirdiniz, ama karakterlerin yarýsýndan çoðu HP’den ve ana karakterlere giren anime karakteri çok az. Bunlarý istemiyoruz, hedefimiz anime/manga fandomlarýný güçlendirmek, yazarken bunu göz önünde alýrsanýz güzel olur.

*HEP tarihimiz 5 Haziran, o gün 24 saat boyunca Kitaplýk'ta Uzakdoðu rüzgârý estirin!

Her türlü soru/sorun için yöneticilere ulaþabilirsiniz.

Hepsi bu kadar, bol ilhamlar ahali! :)


Anime/Manga3 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 6


#09 Çapulcular Günü: Muziplik Devam Ediyor

Hikaye Evi

#09 Çapulcular Günü: Muziplik Devam Ediyor
Hikaye Evi

Gerçek hikayeler asla sona ermez, týpký gerçek dostluklar ve gerçek sevgiler gibi. Ve bizi sevenler bizi asla terk etmez, týpký sevdiklerimizi terk etmediðimiz gibi. Ýþte yine buradayýz biz de, yedinci ayýn yedinci gününde, dört büyük dostu tekrar anmak için!

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nün 9.su, bu yýl da Ev’imizde! Herkesi Çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!


The Wizarding World of Harry Potter6 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


#09 HEP: Sonbahar þarkýlarý

Hikaye Evi

#09 HEP: Sonbahar þarkýlarý
Hikaye Evi

Merhaba sevgili Ev sakinleri! En son HEP'imizin üzerinden asýrlar geçmiþ, biz de özlediðinizi umarak yeni bir HEP yapalým dedik. Hazýr dýþarýda sonbaharken, mevsim rüzgârlarý eserken, dilimizde düþen yapraklar gibi dolanýrken þarkýlar.... Artýk her yýl bir tane yapmamýz geleneksel hâle gelen bir songfic HEP'imizin vaktidir. Var mýsýnýz?

HEP tarihi 30 Eylül'dür. Eylülü þarkýlarla uðurlayacaðýz; öncesinde ve sonrasýnda gönderilen hikayeler kabul edilmeyecek.

Bir songfic yazmanýz lazým, yani, eseriniz bir þarkýya dayalý olmalý.

HEP'e tek veya çok bölümlü hikayelerle katýlmak serbesttir; ama bitmiþ olmasý þart!

Hikayelerin daha önce hiçbir yerde yayýmlanmamýþ olmasý gerekiyor.

Hayran kurgu veya özgün kurgu yazabilirsiniz, kýsýtlama yok..

Evet, açalým müzikleri, açalým defterleri! Sonbahar gitsin, notalarý bize kalsýn! Bol ilhamlar, Hikaye Evi'nin müziksever yazarlarý,30 Eylül'de görüþmek üzere!

rn

Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir14 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 8


#10 HEP: Aþkýn Ömrü 4 Yýldýr

Hikaye Evi

#10 HEP: Aþkýn Ömrü 4 Yýldýr
Hikaye Evi

HEP'imizin temasý; ölümsüz aþklar. Sizden, 3 yýl deðil, 300 yýl geçse de bitmeyecek, her zorluðu aþan büyük bir aþk hikayesi anlatmanýzý istiyoruz.
Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir7 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


#11 HEP: Yaz Þarkýlarý

Hikaye Evi

#11 HEP: Yaz Þarkýlarý
Hikaye Evi

 Yaza ulaþana kadar nice yaslarý, yollarý, kýþlarý, ayrýlýklarý ve bir garip baharý geride býraktýk. Odalarýmýz güneþ görmedi bir müddet, günlerimiz tozlandý, deniz kýyýsý giysileri eskidi ama her þeyin sonunda, yine dondurmalarýn, limonatalarýn, parmak arasý terliklerin, yaz þarkýlarýnýn vakti geldi.rn31 Temmuz 2020 günü yine bir yaz vakti birlikte olabilmenin sevincini hep birlikte yaþamak, en iyi bildiðimiz ve belki yeni iþiteceðimiz þarkýlarý bir aðýzdan söylemek istiyoruz.rn Patlama günü hep birlikte güneþli sabahlarýn, deniz kokusunun, tokuþturulan buzlu kokteyl bardaklarýnýn ve yaz aþklarýnýn, sonsuz kumsallarýn þarkýlarýný yazalým!rn1. Patlamaya istediðiniz türde eserle katýlabilirsiniz. Çok bölümlü, One-Shot veya drabble olabilir, uzunluk konusunda sýnýrlamamýz yok.rn2. Hikayenizin bir yaz þarkýsýna yazýlmýþ olmasý tercihimizdir. Ama songfic beceremedim, temayý baþka yerden yakaladým derseniz de kabulümüz.rn31 Temmuz'da yaz þarkýlarýyla dolu bir günde görüþmek üzere.rnÝlhamýnýz bol olsun!
Özgün Kurgu, Düzyazý, Þiir13 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 5


#12 HEP: Yaðmur Öyküleri

Hikaye Evi

#12 HEP: Yaðmur Öyküleri
Hikaye Evi

Merhaba sevgili ev sakinleri! Evde parti zamaný!

Mademki aylardan kasým, mevsim sonbahar; baþýmýzda yaðmurlar... Sýcacýk birer hikayeyle salonumuzda bir araya gelmek için daha ne bekliyoruz? Haydi, yaðmuru bahane edelim, güzel bir HEP yapalým!

Tür, dil ve kelime sayýsý sýnýrýnýz yok: Düzyazý, þiir, fanfic, özgün, aklýnýza gelen herhangi bir dilde ve herhangi bir kelime sayýsýnda olabilir.

-Hikayemizde mutlaka "yaðmur" temasý olmalý.

-Ýlla ki hikaye anýnda yaðmur yaðmayabilir ama hikayeniz yaðmurdan ilham alsýn istiyoruz.

-Patlama günümüz 21 Kasým! Hikayeniz 21 Kasým tarihinde yayýmlanmýþ ve tamamlanmýþ olmalý.

Baþka hiçbir þartýmýz yok, pamuk eller klavyeye, hepimize iyi yazmalar; haydi ev partisine!

(Her türlü sorunuz için en yakýn admine baþvurabilir veya twitter, iletisim@hikayeevi.com aracýlýðýyla bize ulaþabilirsiniz. )


Özgün Kurgu47 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 10


#13 HEP: Kýrmýzý Þubat

Hikaye Evi

#13 HEP: Kýrmýzý Þubat
Hikaye Evi

Herkese selam, ortalýðý kýzýþtýrmaya geldik!

Ölümsüz aþklar, doyumsuz arzular, en soft romantizmler, en uçuk çiftler... 14 Þubat hepsinin, seven ve sevilen herkesin, sevginin ve tutkunun günü. Ama bir þey daha var?

Bu 14 Þubat için, hikayelerde görmek istediðimiz tek bir iddialý þartýmýz var: Bize smut yazýn!

Ayrýntýlar þöyle:

*Smut hikayenin ana temasý olabilir, sahne/sahnelerinden birinde iþlenebilir. Fakat sadece lafta kalsýn istemiyoruz. ;)

*Tek veya çok bölümlü hikayelerle, devam eden hikayenizin yukarýdaki þartýný saðlayan bir bölümüyle patlamaya katýlabilirsiniz. Hayran kurgu veya özgün yazabilirsiniz, kýsýt yok.

*Hikayeler 14 Þubat'ta gün içinde siteye yüklenmelidir.

Hepsi bu kadar, siz de bizim gibi heyecanlandýnýz mý? O zaman 14 Þubat'ta smut hikayelerinde görüþmek üzere! Hadi yüzümüz kýzarsýn biraz. ;)


Özgün Kurgu5 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


#happybirthdaygold

Carpelia

#happybirthdaygold
Carpelia

Biricik gold'umuz, luciande'miz için yazdýðýmýz hikayeler. Ýyi ki doðdun!!
Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir1 Yorum

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2


A Jaw Dropper

silver

A Jaw Dropper
silver

Ike ve Vance, bir kafede tanýþtýlar. Limonlu kekleri ve limonatalarý, güneþ kremi kokulu günleri oldu.
Özgün Kurgu25 Yorum Beendim

Etiketler: Fluff, Hurt/Comfort, Slash, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 3


Across The Sky

silver

Across The Sky
silver

En þapþik ev sakinimiz Licenta'nýn doðum günü için yazýlmýþ hikayeler.
How To Get Away With Murder, Özgün Kurgu, The Wizarding World of Harry Potter, Marvel14 Yorum Beendim

Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 8


Alohomora

Hello Kitty


Amortentia

polyjuicepotion

Amortentia
polyjuicepotion

Daphne Anderson, gümüþ ve yeþil dolu soy aðacýnda, safkanlýðý sýfat sayan ailesi tarafýndan kabul edilmiþ Gryffindorlu bir kýzdý. (Draco Malfoy/OC)
The Wizarding World of Harry Potter31 Yorum Beendim

Etiketler: AU, Dark, OC, Slash, Spoiler, Dram, Genel, Macera, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 8


Andromeda Black Tonks

silver

Andromeda Black Tonks
silver

Nymphadora'nin annesi, Narcissa ve Bellatrix'in kýz kardeþi, Sirius ve Regulus'un kuzeni, Teddy Lupin'in büyükannesi olan Andromeda hakkýnda yazýlmýþ hikayeler bütünü.
The Wizarding World of Harry Potter42 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik, Genel
Dil:
Yarma:
Ariv: 15


Artemis Avcýlarýnýn Hikayeleri

silver

Artemis Avcýlarýnýn Hikayeleri
silver

Dünya tatlýsý evcimen ev sakinimiz Nyxeia'nýn doðum günü için yazýlan hikayelerin toplandýðý seriye hoþgeldiniz!
Özgün Kurgu, The Wizarding World of Harry Potter15 Yorum Beendim

Etiketler: Fluff, OC, Dram, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 4


Blaise&Draco, Blaise/Ginny

Atalente

Blaise&Draco, Blaise/Ginny
Atalente

Blaise Draco'nun en ve biricik arkadaþýdýr nokta.

Blaise Ginny'nin en ve biricik sevdiceðidir nokta.


The Wizarding World of Harry Potter43 Yorum Beendim

Etiketler: Argo, Fluff, OOC, Dram, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 11


Bulutlarýn Görmediði

Licenta

Bulutlarýn Görmediði
Licenta

Kümülüs Bulutlarý'na baðlý yan hikaye topluluðu
The Wizarding World of Harry Potter17 Yorum Beendim

Etiketler: Femslash, Fluff, OC, Slash, Spoiler, Dram, Genel, Komedi, Macera, Parodi, Romantik
Dil:
Yarma:
Ariv: 10


Cennetin Basamaklarý

Sunshine_bunnygirl_17

Cennetin Basamaklarý
Sunshine_bunnygirl_17

Kimilerine göre Cennet yerin altýndadýr. Kimilerine göreyse göðün zirvesinde. Eðer öyle bir yer varsa eðer, önemli olan onu nerede arayacaðýný bilmektir. Veya belki de onu hiç aramamak. Urisdine'de, elindeki olanaklarla Cennet'in nerede olabileceðini tahmin edebilecek yalnýz bir kiþi vardý. O kiþi de binlerce yýl önce öldü. Bakalým Clayton, Mortimer, Mireen ve daha onlarcasý Cennet'i bulabilecekler mi?..
Özgün Kurgu0 Yorum

Etiketler: Dark, Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 0


Count To

Erce

Count To
Erce

Gözlerini kapat ve ona kadar say...Banner


The Wizarding World of Harry Potter3 Yorum Beendim

Etiketler: Dark, Dram
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


Çikolata Kutusu

austenviolet

Çikolata Kutusu
austenviolet

Atalente'nin doðum günü için hazýrlamýþ olduðumuz minik bir hediye. Çikolata tadýnda, çikolatalý, çikolatacý hikayeler...
The Hunger Games, Özgün Kurgu, The Wizarding World of Harry Potter25 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 12


Çýlgýn Çiftler Serisi

Valkirycass

Çýlgýn Çiftler Serisi
Valkirycass

Pek kimsenin elini sürmediði, çoðunluðun hayal bile etmediði shiplerimden çýkan hikayeler
The Wizarding World of Harry Potter27 Yorum Beendim

Etiketler: Slash
Dil:
Yarma:
Ariv: 4


Daegu? I'm In Your Heart

Raven

Daegu? I'm In Your Heart
Raven

Yoonmin ficlerimi topladýðým baþlýk.
Bangtan Boys | BTS19 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 16


Days Of Our Lives
Rosella

Sugamins'e ait iki kitaplýk gençlik serisi.
Bangtan Boys | BTS0 Yorum

Etiketler: Macera
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


Dear Secret Santa

Hikaye Evi

Dear Secret Santa
Hikaye Evi

Yýlbaþý hikayeleri serisi. lki 2017de, ikincisi 2020de yapýlan ve gelecek yýllarda yapýlacak olan yýlbaþý çekiliþi hikayelerinin paylaþýldýðý seridir.
Özgün Kurgu95 Yorum Beendim

Etiketler: Macera
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 22


Drajess

Jess

Drajess
Jess

ST ile baðýmlý/baðýmsýz olan Draco&Jess çiftine ait hikayeler.
The Wizarding World of Harry Potter11 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 7


Draphne

polyjuicepotion

Draphne
polyjuicepotion

Draphne hikayeleri. (Draco/Daphne) (Draco/OC)
The Wizarding World of Harry Potter40 Yorum Beendim

Etiketler: OC, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 13


Ekip Hikâyeleri

cankutpotter

Ekip Hikâyeleri
cankutpotter

Özel Ekip ve Bur'un Ýþaretlileri Hikâyelerinin yazarlarý beraber neler yapýyor? Nasýl vakit geçiriyorlar? Ýþte onlarýn dostluklarýndan ufak anlar.
Özgün Kurgu1 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


faded away

silver

faded away
silver

Riverdale ve Vampir Akademisi Crossover.
Vampire Academy, Riverdale0 Yorum

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2


Hannigram

austenviolet

Hannigram
austenviolet

Hannigram çiftine yazdýðým, sýrayla veya baðýmsýz okunabilecek ficleri içerir.
Hannibal18 Yorum Beendim

Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 5


Harmione

austenviolet

Harmione
austenviolet

Harry/Hermione çiftine yazdýðým hikayeleri içerir.
The Wizarding World of Harry Potter26 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 6


Hikaye Evi

Hikaye Evi

Hikaye Evi
Hikaye Evi

Evimizle ilgili yazdýðýmýz hikayeler.
Özgün Kurgu36 Yorum Beendim

Etiketler: OOC, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 6


Holmes'

Valkirycass

Holmes'
Valkirycass

Ya Holmes kardeþler aslýnda bilindiðinden daha fazla olsaydý?
Sherlock Holmes, Marvel, The Wizarding World of Harry Potter12 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 3


Home

gold

Home
gold

Ruh eþi evreni.
Marvel6 Yorum Beendim

Etiketler: Angst, AU, Hurt/Comfort, Slash
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2


It's December Tenth!!

austenviolet

It's December Tenth!!
austenviolet

Enlaytýmýzýn doðum günü için yazýlmýþ ficleri içerir seri. Ýyi ki doðdun Enlayt!!
Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir2 Yorum Beendim

Etiketler: Angst, AU, Hurt/Comfort, Slash
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2


Jessie ve Dracie

Jess

Jessie ve Dracie
Jess

Bu seri, Sadece Tutku adlý hikayemle baðlantýlý geçmiþte, hikaye zamanlamasýnda ve hikayenin bitimi sonrasýnda geçen Jess/Draco one shotlarý için oluþturulmuþtur.
The Wizarding World of Harry Potter5 Yorum Beendim

Etiketler: Angst, Argo, Dark, Dram, Fantastik, Genel, Gizem, Hurt/Comfort, Komedi, Macera, OC, Romantik, Smut, Spoiler, Trajik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 3


Karanlýk Günlere Doðru

Gremlin

Karanlýk Günlere Doðru
Gremlin

1970'ler... Dünyada henüz adý konmamýþ tehlikeli þeyler olmaktadýr. Çoðu Muggle bir þey bilmese de Sihir Dünyasý alttan alta kaynamaktadýr. rnrnYetenekli Black kardeþler ise istemeden dikkatleri üzerlerine çekmiþtir. Her ne kadar üvey kardeþ de olsalar, birbirlerine çok yakýndýrlar. Ancak bu defa korunabilmek için daha güvenli olan kuzeye kaçmak zorundadýrlar. Acaba bu kaçýþ korunmak için yeterli olacak mýdýr?
The Wizarding World of Harry Potter43 Yorum Beendim

Etiketler: AU, Hurt/Comfort, OC, Aksiyon, Dram, Genel
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 5


keyword

gold

keyword
gold

Keyword kapsamýnda yazýlmýþ hikayeler. Hepsinin kendi fandomu, çifti ve uyarýlarý olacaktýr.

Genel bilgiler : keywordc.livejournal.com/tag/bilgi

Twitter: twitter.com/keywordc


Hayran Kurgu173 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 77


konfeti

gold

konfeti
gold

doðum günün kutlu olsun kremaa!
Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir5 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2


Kristal Serisi

UyuyanAnimeci

Kristal Serisi
UyuyanAnimeci

Bir buçuk asýrdýr kapana kýsýlmýþ gibi yaþayan insanlar birer arayýþ içindelerdir. Dünyanýn düzeni bozularak karalar ada halini almýþtýr. Ýnsanlar yasaklanan büyüyü tekrar elde etmeye baþladýkça Krallýk baskýsýný artýrýr hale gelmiþtir. Büyü yapmanýn yasak olduðu bu diyarda her þeyi tekrar eski haline getirebilecek tek þey kayýp olan kristallerdir. Beþ parçaya ayrýlýp dünyanýn dört bir yanýna saçýlan bu kristaller insanlýðý etkileyen en büyük felaketin baþlangýcý ve sonudur.
Özgün Kurgu0 Yorum

Etiketler: Aksiyon, Argo, Dark, Dram, Fantastik, Karakter Ölümü, Macera, OC, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


Kýz Gücü Hikayeleri

Hikaye Evi

Kýz Gücü Hikayeleri
Hikaye Evi

Hikayelerinizin baþrolleri genç kýzlar, kýz çocuklarý, ve kadýnlar olsun!
Özgün Kurgu0 Yorum

Etiketler: Aksiyon, Argo, Dark, Dram, Fantastik, Karakter Ölümü, Macera, OC, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 0


Lügat

Calypso

Lügat
Calypso

Farklý dillerden kelimeler ve anlamlarý üzerine yazýlmýþ hikayeler.
Özgün Kurgu1 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2