“Kasýmda aþk baþkadýr!” dediler, biz de “Þiir aþktýr!” dedik geldik. Sizce de öyle deðil mi? Evet, doðru anladýnýz, bu HEP’imizde, þiir yazacaðýz!

“Ýnsan tükenir, þiir tükenmez.” demiþ Cenap Þahabettin. Þiir insandýr, þiir umuttur, þiir özgürlüktür, þiir histir-þiir bizden olan her þeydir... Ama fark ettik ki Ev’imizin en az sayýda esere sahip kategorisi þiir, Kitaplýk’ta 3 tanecik þiirimiz var, raf bomboþ neredeyse, üzücü, deðil mi? O yüzden napýyoruz, bu 25 Kasým’da, hep beraber þiir yazýyoruz.

Kurallarýmýzý verelim:

-Patlamaya gönderilecek þiirler bitmiþ olmalýdýr.

-Hece ölçüsü, serbest ölçü ve hatta aruz ölçüsüyle yazabilirsiniz.

-Herhangi bir nazým þekli (sone, mani, serbest vs.) ve birimini (dörtlük, beyit, bent vs.) kullanabilirsiniz.

-Herhangi bir konu, tema ve uzunluk þartýmýz yok.

-Þiirler istediðiniz dilde olabilir.

-Þiirler tamamen size ait olmalýdýr, çeviri ve (ç)alýntý yasaktýr.

-Þiirler 25 Kasým saat 00:00’dan itibaren yayýmlanacaktýr, patlama süresi 24 saattir.

Hepsi bu kadar, haydi kalemleri kâðýtlarý çýkaralým, el birliðiyle þiir rafýmýzý dolduralým! Hepinizin saða sola karaladýðý þiirler olduðunun farkýndayýz, sakýn kaçmayýn

Her türlü sorunuz için adminlerle iletiþime geçebilir, ask.fm, twitter ve info@hikayeevi.com üzerinden bize ulaþabilirsiniz. :)

Kategoriler: Þiir
Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 28


Masal

Erce Praetorium

Masal
Erce Praetorium

Masal bu ya, beklediði gün geldi
Çocuk kýzý sevdi, kýz çocuðu sevdi
Böyle yalanlar hayatta olur, deðil mi
Bizim masal daha o kadar kirlenmedi
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 818 Kelime | 21 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mutluluk

Erce Praetorium

Mutluluk
Erce Praetorium

Kalbimin atýþýný yeniden hissettiðim anda
Seni soluyorum ciðerlerime
"Ýþte, yaþamla tanýþýn," diyorum.
Ýçimi seninle tamamlýyorum o anda.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 684 Kelime | 10 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sana Göçüyorum

Erce Praetorium

Sana Göçüyorum
Erce Praetorium

Nedenini bilmediðim onca duygu ile boðuþurken benliðim
Ben çaresizce seni düþlüyorum.
Seni soluyorum,
Seni hissediyorum,
Sana geliyorum.
Her adýmýmda sana göçüyorum.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 571 Kelime | 9 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Savruluþ

Erce Praetorium

Savruluþ
Erce Praetorium

Seni hatýrlatan her þey
Artýk sadece cam kýrýklarý
Bizden geriye kalan tek þey
Eksik bir hayatýn boþ satýrlarý…
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 279 Kelime | 11 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Seviyorum Seni

Erce Praetorium

Seviyorum Seni
Erce Praetorium

Her gece senin kokunla uyuyor,
Her sabah yalnýzlýða açýyorum gözlerimi.
Kalbim herkese haykýr diyor sevdiðini,
Benliðim ise reddediyor seni istediðini.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 129 Kelime | 5 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Uçurumun Kenarý

Erce Praetorium

Uçurumun Kenarý
Erce Praetorium

Çýkmazlara da girsen,
Sen, onsuz devam etmeyi de düþünsen;
O her daim ayný yerde,
Son fýrtýnadan da sað salim çýkmýþ,
Yine, ondan vazgeçen seni bekler.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 303 Kelime | 9 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ýçimdeki Sen

Erce Praetorium

Ýçimdeki Sen
Erce Praetorium

Gidiyorsun dönmemek üzre
Ve ben seyrediyorum sadece,
Kokunu da yanýna alýp gidiyorsun,
Ve ben, ben duruyorum öylece.
Gitme diyorum sessizce.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 144 Kelime | 10 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Büyümek

silver Onaylý Yazar

Büyümek
silver Onaylý Yazar

Bizi büyütmek istediler,
Kendi içimizden korkuttular.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: polyjuicepotion | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 65 Kelime | 22 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hapsolmak

silver Onaylý Yazar

Hapsolmak
silver Onaylý Yazar

Bedenini caddelerin soðuk taþlarýna saldý,
O, kendi beynine hapsolmaya devam etti.
  
Þiir • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: polyjuicepotion | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 46 Kelime | 14 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kanatlar

silver Onaylý Yazar

Kanatlar
silver Onaylý Yazar

Kanatlarýný kopardýlar,
Seni incittiler,
Sen aðlamadýn.
  
Þiir • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: polyjuicepotion | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 79 Kelime | 17 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Moments

silver Onaylý Yazar

Moments
silver Onaylý Yazar

The things we shared.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel
Dil: English
Beta: polyjuicepotion | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 23 Kelime | 15 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


8 Aralýk

Vega

8 Aralýk
Vega

Cümleler dolusu yaðdý yaðmur.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 118 Kelime | 12 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Boþ Midye Tezgahý

Vega

Boþ Midye Tezgahý
Vega

Rüzgar tuz kokmuyor bugün,
Gölgeler soluk.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 340 Kelime | 22 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Çalýnmamýþ Melodiler

Vega

Çalýnmamýþ Melodiler
Vega

Bir rüzgar esti.
Kýrmýzý çatýlý evdeki açýk pencereden,
Piyanonun tuþlarýný öpmek için,
Yavaþça içeri süzüldü rüzgar.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 124 Kelime | 10 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mum Yakabilme Yetisi

Vega

Mum Yakabilme Yetisi
Vega

Olur ya, dedim.
Bazý insanlar sevilmez.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 418 Kelime | 19 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Taze Kesikler

Vega

Taze Kesikler
Vega

Söylenemeyen cümlelerin arasýnda,
Ýki kadýn kanadý.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 57 Kelime | 18 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yalan Söylenmemiþ Bir Gün

Vega

Yalan Söylenmemiþ Bir Gün
Vega

Durun.
Dinleyin.
Dinleyin, duyacaksýnýz.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 138 Kelime | 16 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yalnýzlýðý Öldürmek

Vega

Yalnýzlýðý Öldürmek
Vega

Bi’ þiir bayým?
Belki ilginizi çeker.
  
Þiir • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 82 Kelime | 20 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yaþamak Üzerine

Vega

Yaþamak Üzerine
Vega

Yanýnda her zaman bir defteri olurdu.
Ve birini kaybederse diye,
Ýki de kalemi.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 388 Kelime | 13 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kayýp Takvim

Vega

Kayýp Takvim
Vega

Ýnan þimdi sorsan,
Bilmiyorum saat kaç,
Hangi günü haftanýn.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 29 Kelime | 28 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yirmi Dört Saat

Erce Praetorium

Yirmi Dört Saat
Erce Praetorium

Bir an, çok kýsa bir an sevildiðimi sanarak
Bir kedinin pençesinde yaþýyormuþum sayarak
Bir döngünün içindeyim
Bir anýný bile kaçýrmayarak.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 196 Kelime | 17 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Orasý

saga Onaylý Yazar

Orasý
saga Onaylý Yazar

Bir yer var sabit olmayan...
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 132 Kelime | 8 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Harita

austenviolet Praetorium

Harita
austenviolet Praetorium

"Bana yabancý deðil
Bu ülkeler, bu kentler."
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 126 Kelime | 34 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sýcaðýn Soðuðu

Ivanka Majalis

Sýcaðýn Soðuðu
Ivanka Majalis

Eski bir kitapçý gibi,
Tozlu ama güzel.
  
Þiir • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 87 Kelime | 26 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ne Kadar Yalnýzmýþýz Nitekim

Calypso Onaylý Yazar

Ne Kadar Yalnýzmýþýz Nitekim
Calypso Onaylý Yazar

Kapanan perdelerin arkasýnda roller durmaksýzýn deðiþirken
Biz hep ayný oyunu oynuyormuþuz istemeden
  
Þiir • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 255 Kelime | 21 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Korkuyorum

EmpaT

Korkuyorum
EmpaT

Yalnýzlýðýmla bekliyorum korkumu...
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 116 Kelime | 11 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sâhi neydi aþk?

EmpaT

Sâhi neydi aþk?
EmpaT

Yalnýzlýktý belkide, tipide cama vuran kar tanesi gibi...
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 134 Kelime | 14 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sensizlikti

EmpaT

Sensizlikti
EmpaT

Aynaya baktýðýmda, gözlerin karþýladý gözlerimi,
Hýrçýn denizler gibi, kapkara..
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 120 Kelime | 12 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]