Merhaba! 1 numaral odaya hogeldiniz.

HviyetOda Sakini: Erce Praetorium [letiim]
Cinsiyeti: Erkek
Doum Gn: Kasým 03
Odaya Tand Tarih: 19/11/14
Website:
Ask.fm:
Twitter: erceyazici
Facebook: erceyazici
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?: Hayýr
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 16/03/22

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 450802 kelime

Okur Performans (Erce Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 29 yorum

Duvar


-03 Kasým 1990 Ýstanbul doðumluyum. Kara kaþ kara göz diye tabir edilen bir erkek çocuðuyum. 


-ITU Elektronik Haberleþme bölümünü ÖSS ilk denememde inanamayarak kazandým. Kazanmak yolun baþýydý, ama sonunu da gördüm ve okulumu bitirdim.


-Anadolu Üni. Uluslararasý Ýliþkiler bölümündeyim þimdi de. Açýktan okuyorum, planým önümdeki yirmi yýl içerisinde bu okulu da bitirmek. Þaka bir yana, öyle geldiler bir anda bari Ýngilizcem var, böyle bir bölüm daha okuyayým, yedekte bulunsun dedim.


-Üç senedir çalýþýyorum. Özel bir firmada yönetici yardýmcýsýyým. Neden iþimi yapmýyorum, açýkçasý ben de bilmiyorum. Þartlarýn olgunlaþmasýný bekliyorum sanýrým.


-2006 yýlýndan beri fanfiction yazmakla birlikte 2009da özgün yazmaya da baþlamýþ bulunuyorum. Ýlk Fanfic denemem o zamanlar bir yenisi daha yapýlmayacaðý duyurulan son X-Men filmi The Last Stand'ýn sonrasýný konu alan X-Men: Again for the Eternal Sunshine'dý. Yazdýðým ilk özgün ise StrangerS oldu.


-Bundan sonra bir süre kendimi nadasa aldým. En azýndan site için geçerliydi bu, öteki yandan harýl harýl özgün hikaye olayýna dalmýþ ve kendi evrenimi yaratma çabasýna girmiþtim. Bunun üzerine Baþkalaþým'ý yazdým. Ufaktan bir kitap boyutunda hani kendisi..


-Eðer benimle bir yerde karþýlaþýp tanýþmamýþsanýz, açýkçasý çok Facebook'ta arkadaþ olma taraftarý falan da deðilim. Burada hepimizin bir özel hayatý var sonuçta, deðil mi?


-Þimdi bir kitap yazmaya çalýþýyorum. Yasak. Temeli yaþanmýþ bir olaya dayanýyor ve umarým bu sene içerisinde bitireceðim. 2015'te umarým raflarda olur diyorum.


Ve tanýtýmý noktalýyorum;


Görüþmek üzere.


dipnot: Hakkýnda bölümü Thelake'den özenilmiþtir. Açýk açýk.
[Bildir]


Erce Serileri [9]
Erce Yorumlarý [29]
Erce Yarýþmalarý [0]
Erce Favorileri [0]

Battlefield
Erce Praetorium

James Potter Christmas günü evde deðildir. Ve eve döndüðünde hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Dark, OOC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 688 Kelime | 51 Kere Okundu
19/12/18 Tarihinde Yaynland | 19/12/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Masters of Infinity
Erce Praetorium, Ninfea Onaylý Yazar

Odin dünyada kim olduðunu hatýrlamadan yaþarken, Thor, Loki ile dünyaya dönmüþ, Doctor Strange'in de yardýmýyla babasýný aramaya koyulmuþtur. Öte yandan Tony tüm arkadaþlarýný geri kazanmak için bir plan yapmýþtýr bile. Kabul etmese de kazanmaya çalýþtýðý bir kalp, hepsinden daha deðerlidir. Ve yine ayný kiþi o kalbi sonsuza dek Tony'nin elinden söküp almak üzeredir.
  
Marvel • R • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Slash, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
25 Blm | 63903 Kelime | 729 Kere Okundu
02/08/17 Tarihinde Yaynland | 13/10/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yabancý
Erce Praetorium

Siyah saçlý adam ellerini yüzünden kaldýrýp gözlerini yavaþça açtý. Derin derin nefes alýp veriyordu. Dikkatli bir þekilde etrafýna baktý ama nerede olduðunu bilmiyordu. Hogwarts’da olmalýydý. Nefes almayý kesti. Peki kimdi o? Derin bir nefes aldý. Ne olmuþtu ona?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Dark, Depresyon, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #05 Çapulcular Günü: Beþi Bi' Evde
1 Blm | 955 Kelime | 161 Kere Okundu
07/07/17 Tarihinde Yaynland | 07/07/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ýnsan Deneyleri
Erce Praetorium

2050 yýlýnda insanoðlunun soyu artýk yeni birey vermemeye baþlamýþtý. Bir nedenden ötürü kadýnlar ve erkekler birbirlerine on santimden daha fazla yaklaþamýyorlardý. Ve bir süre sonra çabalamayý da býrakmýþlardý.
Ama iki genç için bu bir engel olmayacaktý. Birbirine dokunamayan bu gençler nedenleri araþtýrdýkça kendilerini bütün dünyanýn dahil olduðu akýl almaz bir komplonun içinde bulacaklardý.
  
Özgün Kurgu • PG • 31 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Kyle, Loreen Agnes
Etiketler: Angst, Argo, Karakter Ölümü, Distopik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
6 Blm | 7684 Kelime | 112 Kere Okundu
25/10/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Lunatic Snake

Erce Praetorium

Lunatic Snake
Erce Praetorium

Her þey ters gitmeye baþladýðýnda, bir tek o ilerliyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Luna Lovegood, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 412 Kelime | 114 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Dumbledore
Erce Praetorium

Altý yaþýnda bir büyücüyseniz kendi büyülerinizi kontrol etmek inanýlmaz zordur ve Ariana da bunun bilincinde küçük bir cadý olarak bahçede kendince ufak büyüler yapýyordu. Bu masum küçük kýzýn baþýna gelecekler, ailesinin ve belki de bir devrin kaderini deðiþtirecek olaylarýn baþlangýcýydý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Aberforth Dumbledore, Albus Dumbledore, Ariana Dumbledore, Gellert Grindelwald
Etiketler: Dark, Karakter Ölümü, Slash, Spoiler, Þiddet/Ýþkence, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Erce Yazici
Seri:
1 Blm | 505 Kelime | 18 Kere Okundu
09/09/16 Tarihinde Yaynland | 09/09/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Caelum
Erce Praetorium

Birbirine baðlý üç kardeþ olan Jin, Katherine ve Elisabeth bir gün uyandýklarýnda gece boyunca ayný rüyayý gördüklerini farkederler. Caelum gerçek olamayacak kadar güzel bir yerken, uyuyan bir tehlike, çocuklarýn geliþiyle uyanmýþtýr.
  
Özgün Kurgu • R • 1 Yorum

Ana Karakterler: OC: Jin Hatwell, Katherine Hatwell, Elizabeth Hatwell, Cerios, Aragos, Eton, Lilin, Urithiel, Mesifiel, Fin
Etiketler: Karakter Ölümü, Þiddet/Ýþkence, Bilim Kurgu, Distopik, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 1955 Kelime | 12 Kere Okundu
12/08/16 Tarihinde Yaynland | 12/08/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Harry Potter ve Günah Tohumlarý
Erce Praetorium

Harry Potter ve arkadaþlarý beþinci yýlýn sonunda hiç gitmemeleri gereken bir yere gittiklerinde, hem savaþýn kaderini hem de sevdiklerinin hayatlarýný sonsuza kadar deðiþtireceklerdi. Büyük bir yýkýmýn ardýndan yeniden tek baþýna sað kalmayý baþaran Harry'ye bu sefer herkes ayný soruyla bakacaktý. Harry Potter suçlu mu yoksa masum mu?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: Dark, Karakter Ölümü, Self-harm, Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik, Gizem
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Erce Yazici
Seri:
1 Blm | 1119 Kelime | 69 Kere Okundu
09/06/16 Tarihinde Yaynland | 09/06/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Söz

Erce Praetorium

Söz
Erce Praetorium

Hogwarts'da yapýlacak olan balo tam da dolunay vaktine geldiðinde, Remus ile Baðýran Baraka'da kalmak için Sirius gönüllü olacaktýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Dram, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Çikolata Kutusu
1 Blm | 1100 Kelime | 108 Kere Okundu
13/03/16 Tarihinde Yaynland | 13/03/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kýþ Masalý
Erce Praetorium

Büyümüþtüm daha küçük yaþta. Sýrf onu seviyorum diye kýþ beni sevmiyordu iþte. Ve ben de kýþý sevmeyi býraktým büyüdükçe. Güneþi arar oldum. Yaz doðdum. Deniz oldum. Rengarenk þarkýlar oldum, güldüm, unuttum. Kýþý ne kadar sevdiðimi unuttum. Ve içten içe özledim. Bilmeksizin neye özlem duyduðumu, sadece özledim.
Sonra onunla tanýþtým. Kafasýnýn üstünde kar bulutuyla dolaþan gri adamla. Benim renklerimi solduran, somurtan o siyah saçlý adamla. Ve o zaman denizin de soðumaya ihtiyaç duyduðunu öðrendim. Sýcak güzeldi, ama kýþ baþkaydý. O baþkaydý ve bana bambaþka olmayý öðretecekti.
  
Özgün Kurgu • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Erica, George
Etiketler: Dark, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Erce Yazici
Seri: #06 HEP: Kýþ Masalý
1 Blm | 892 Kelime | 27 Kere Okundu
14/02/16 Tarihinde Yaynland | 14/02/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yasak
Erce Praetorium

Cihan ve Nesli yýllar boyunca ayrý kalsalar da onlar daima kuzenden öteydiler. Bütün aile ikisini birbirine çok yakýn iki kuzen gibi görse de iþlerin boyutu deðiþtiðinde, verdikleri kararlar içinde sürüklendikleri iliþkiyi ve onlarýn sonunun nasýl olacaðýný belirleyecekti.
Aþk onlar için yasaktý, ama onlar kurallarý çiðnemeyi seçti.
  
Özgün Kurgu • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Cihan Kaplan, Nesli Karasu, Yusuf Girit, Çýnar Karasu, Arzu Kaplan, Gamze Kaplan, Demir Meral, Jonathan LeBeau
Etiketler: Drug, Hurt/Comfort, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
5 Blm | 13401 Kelime | 86 Kere Okundu
29/08/15 Tarihinde Yaynland | 13/12/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yirmi Dört Saat

Erce Praetorium

Yirmi Dört Saat
Erce Praetorium

Bir an, çok kýsa bir an sevildiðimi sanarak
Bir kedinin pençesinde yaþýyormuþum sayarak
Bir döngünün içindeyim
Bir anýný bile kaçýrmayarak.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 196 Kelime | 17 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sonunda

Erce Praetorium

Sonunda
Erce Praetorium

Þöyle bir geçmiþine baktýðýnda, elbette ki piþmanlýklarýn vardýr. Yaþanmýþlýklar arttýkça artan piþmanlýklar omuzlarýna yüklenir daha fazla. Geride kalanlar, ya da gerisinde kaldýklarýn. Ayrýlmak zorunda kaldýklarýn; yaptýðýn tercihler; döndüðün yollar ve sevdiklerin; sevmediklerin. Her þeyinle sen, aslýnda acýlarýndan ibaretsin.
  
Düzyazý • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 762 Kelime | 9 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Masal

Erce Praetorium

Masal
Erce Praetorium

Masal bu ya, beklediði gün geldi
Çocuk kýzý sevdi, kýz çocuðu sevdi
Böyle yalanlar hayatta olur, deðil mi
Bizim masal daha o kadar kirlenmedi
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 818 Kelime | 21 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mutluluk

Erce Praetorium

Mutluluk
Erce Praetorium

Kalbimin atýþýný yeniden hissettiðim anda
Seni soluyorum ciðerlerime
"Ýþte, yaþamla tanýþýn," diyorum.
Ýçimi seninle tamamlýyorum o anda.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 684 Kelime | 10 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ýçimdeki Sen

Erce Praetorium

Ýçimdeki Sen
Erce Praetorium

Gidiyorsun dönmemek üzre
Ve ben seyrediyorum sadece,
Kokunu da yanýna alýp gidiyorsun,
Ve ben, ben duruyorum öylece.
Gitme diyorum sessizce.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 144 Kelime | 10 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Savruluþ

Erce Praetorium

Savruluþ
Erce Praetorium

Seni hatýrlatan her þey
Artýk sadece cam kýrýklarý
Bizden geriye kalan tek þey
Eksik bir hayatýn boþ satýrlarý…
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 279 Kelime | 11 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Seviyorum Seni

Erce Praetorium

Seviyorum Seni
Erce Praetorium

Her gece senin kokunla uyuyor,
Her sabah yalnýzlýða açýyorum gözlerimi.
Kalbim herkese haykýr diyor sevdiðini,
Benliðim ise reddediyor seni istediðini.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 129 Kelime | 5 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sana Göçüyorum

Erce Praetorium

Sana Göçüyorum
Erce Praetorium

Nedenini bilmediðim onca duygu ile boðuþurken benliðim
Ben çaresizce seni düþlüyorum.
Seni soluyorum,
Seni hissediyorum,
Sana geliyorum.
Her adýmýmda sana göçüyorum.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 571 Kelime | 9 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Uçurumun Kenarý

Erce Praetorium

Uçurumun Kenarý
Erce Praetorium

Çýkmazlara da girsen,
Sen, onsuz devam etmeyi de düþünsen;
O her daim ayný yerde,
Son fýrtýnadan da sað salim çýkmýþ,
Yine, ondan vazgeçen seni bekler.
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 303 Kelime | 9 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Multiverse

Erce Praetorium

Multiverse
Erce Praetorium

Bir inanýþa göre Cadýlar Bayramý’nda ruhlar dünyasý ile bizimkinin sýnýrlarý inceliyor, ve iki dünya gece yarýsýnda bir araya geliyordu. Wendy, Casper’la oynarken küçük bir hata yaptýðýnda, ikiden fazla dünya birleþecek ve Casper eskisi gibi Sevimli olmayacaktý.
  
Casper and Wendy, The Smurfs, The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Casper, Fatso, Gözlüklü Þirin, Harry Potter, Korkak Þirin, Ron Weasley, Sakar Þirin, Stinkie, Stretch, Thelma, Velma, Wendy, Zelma, Þakacý Þirin, Þirin Baba, Þirine
Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 EKG
1 Blm | 1068 Kelime | 20 Kere Okundu
01/11/15 Tarihinde Yaynland | 01/11/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Köpecik Çikolata

Erce Praetorium

Köpecik Çikolata
Erce Praetorium

Chanyeol mutsuzdu.
Ve bunun tek nedeni Byun Baekhyun olan o tatlý kiþiden baþkasý deðildi.
Chanyeol’un yeniden mutlu olmasý için basit bir göz kontaðý yeterli deðildi. O daha baþka bir þey istiyordu.
Eðer Baekhyun’dan istemeyemezse, onu buna zorlayacaktý.
  
EXO • PG • 1 Yorum

Ana Karakterler: Baekhyun (Byun Baekhyun), Chanyeol (Park Chanyeol), Kai (Kim Jongin), Sehun (Oh Sehun)
Etiketler: Fluff
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Supernova
1 Blm | 1553 Kelime | 30 Kere Okundu
31/10/15 Tarihinde Yaynland | 31/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Chapter II: Shapeshifting In Thoughts
Erce Praetorium

Charles Xavier ve Raven Darkhölme kardeþ olduktan sonra, önlerine hayatlarý boyunca birlikte göðüs germeleri gereken pek çok zorluk çýkmýþtý. Mutant olmanýn baþlarýna açacaðý sorunlardan önce onlar birer çocuktu ve okula gitmenin zorluklarýna alýþmalarý gerekiyordu. Özellikle de ilk kez okula gidecek olan Raven’ýn yaþayacaklarýna.
  
Marvel • G • 1 Yorum

Ana Karakterler: Charles Xavier, Erik Lehnserr, Raven Darkholme
Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #03 HEP: Okulun Ýlk Günü, Magnetic Shapes of Intelligence
1 Blm | 1322 Kelime | 27 Kere Okundu
15/09/15 Tarihinde Yaynland | 15/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Chapter VI: Magnetic Feelings
Erce Praetorium

Charles Xavier ve Erik Lehnsherr iki büyük düþman olmadan önce, çok iyi iki dosttular. Ve bu dostluk, onlarýn birbirine söylediklerinden daha fazlasýydý. Ve Wanda insanlar üzerindeki bütün X Gen’i sildikten sonra, iki dostun konuþacak çok þeyi vardý.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Charles Xavier, Erik Lehnserr
Etiketler: Slash, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Erce Yazici
Seri: keyword, Magnetic Shapes of Intelligence
1 Blm | 914 Kelime | 47 Kere Okundu
02/09/15 Tarihinde Yaynland | 02/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Dünya 2.0
Erce Praetorium

Ýnsanoðlu doðaya karþý açtýðý savaþý kaybettiðinde, artýk Dünya üzerinde yaþanamaz hale gelmiþti. Ve tüm diðer seçenekler tek tek elendiðinde Yeni bir gezegene yolculuk baþladý. Zachary geçitte doðduðunda Gate’in ona bahþettiklerinden habersizdi.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: OC: Zachary, Anunitu
Etiketler: Bilim Kurgu, Distopik, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 2744 Kelime | 23 Kere Okundu
24/07/15 Tarihinde Yaynland | 02/08/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Roxanne
Erce Praetorium

Roxanne geceleri çalýþmaya baþladýðýnda, daha önce hiç görmediði bir dünya ile tanýþacak, ve belki de tatmadýðý duygularý tadacaktý. Aþk kýrmýzýydý ve onun hikayesi kýrmýzýnýn en koyusunda son bulacaktý.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Drug, Smut, Dram, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1317 Kelime | 20 Kere Okundu
20/07/15 Tarihinde Yaynland | 20/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Hotter

Erce Praetorium

Hotter
Erce Praetorium

Harry Potter, Hayatta Kalan Çocuk, yýllarýný Voldemort'un gölgesinde geçirdikten sonra büyük savaþ gerçekleþmiþ ve dünyadan kötülüðü silerken bir çok kayýp vermiþtir. Yaþadýðý tramvayý atlatamayan Potter kaldýrýldýðý St. Mungo'dan kaçtýðýnda
*"Bir saniye orada dur, seni kaçýk, hiçbir yerden kaçtýðým yok benim!
"St. Mungo'dan taburcu olduðunda ismini deðiþtirerek dünyada kalan tüm kötülükleri yok etmeye yemin etmiþtir.
*"Ýþte böyle daha iyi, Erce, yavaþ yavaþ öðreniyorsun!"
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Severus Snape
Etiketler: Argo, Slash, Smut, Fantastik, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 1156 Kelime | 169 Kere Okundu
22/06/15 Tarihinde Yaynland | 22/06/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


So Far Away

Erce Praetorium

So Far Away
Erce Praetorium

"Sirius!" Remus'un uzun yýllar süren suskunluðundan önce söylediði son söz buydu. Ve bakanlýktaki geceden sonra, on yedi yýl boyunca, Remus bir daha hiçbir þekilde konuþmadý. Ta ki bir gece Sirius onun yanýna gelene ve anýlarýný ona hatýrlatana kadar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Nymhadora Tonks, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Dark, Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Çikolata Kutusu
1 Blm | 1247 Kelime | 91 Kere Okundu
13/03/15 Tarihinde Yaynland | 13/03/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Let It Go

Erce Praetorium

Let It Go
Erce Praetorium

Eric bir sabah yataðý yerine bir buz kütlesinde uyandýðýnda ve dokunduðu herþey buzdan heykellere dönüþmeye baþladýðýnda eski hayatýna artýk devam edemeyeceðini anlar. Evden kaçmak tek çözüm gibi görünse de, gittiði her þehirde peþinden gelecek bu lanetten kurtulamayacaðýný bilir. Tek çaresi evlerinden görünen, millerce ötedeki, yaz kýþ erimeyen o buzdan kaledir.
  
Frozen • G • 2 Yorum

Ana Karakterler: Anna, Elsa, Olaf
Etiketler: OC, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #02 HEP: Þehirden Aþklar
1 Blm | 1229 Kelime | 30 Kere Okundu
14/02/15 Tarihinde Yaynland | 14/02/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Çocuk Kalbi

Erce Praetorium

Çocuk Kalbi
Erce Praetorium

2035, Londra. Damien doðumundan beri görmediði babasýnýn yanýna on yedisine bastýðý yaz, tatilini geçirmek için gitmeye karar verdiðinde, yolda bulduðu mavi topun uzun zaman önce kullanýmý yasaklanan bir küre olduðundan habersizdir. Ve küre kýrýldýðýnda genç adam, karþýsýnda çok daha farklý bir dünya bulacaktýr. Daha doðmadýðý bir dünya. Yirmi yýl öncesindeki Londra.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Hurt/Comfort, Slash, Smut, Bilim Kurgu, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 2258 Kelime | 33 Kere Okundu
28/12/14 Tarihinde Yaynland | 15/01/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Explosions

Erce Praetorium

Explosions
Erce Praetorium

James Potter bir yýlbaþýnda evde olmak yerine baþka birinin kollarýný tercih ettiðinde, Lily Potter ikisinin hayatýna da binlerce piþmanlýk ekleyecek kararýný verir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter
Etiketler: AU, Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 1273 Kelime | 140 Kere Okundu
03/01/15 Tarihinde Yaynland | 03/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hearts Without Chains

Erce Praetorium

Hearts Without Chains
Erce Praetorium

Bütün geceyi üzerinde geçirdiðimiz beyaz ipek çarþafý elimde çevirip sýkýlaþtýrýyorum ve bir çengel haline getiriyorum. Baþýmdan geçirirken çengeli, gözlerimi yumuyorum. Nefesimi tutuyorum. Anlamsýz, biraz sonra nefes alamadýðým için her þey sona erecek zaten.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Femslash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Blm | 682 Kelime | 17 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yaynland | 02/01/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Don't Bring This Love Down

Erce Praetorium

Don't Bring This Love Down
Erce Praetorium

This love comes with eternal sunshine
To hold you close and keep you warm
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 64 Kelime | 18 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yaynland | 02/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Baþkalaþým

Erce Praetorium

Baþkalaþým
Erce Praetorium

Noctis Kaen her zaman bir süperkahraman olmak istemiþti. Ama vampirler hiçbir zaman onun öncelikli seçimi deðildi. Ta ki onlar Noctis'i seçene kadar.
Yerde cansýz yatan avýmýn yanýna gittim ve ona boþ gözlerle baktým. Ýstediðim þey bu muydu? Tamamen zayýf bir yaratýk olmayý kendim istemiþtim ve þimdi, yerde yatan o güzel kýza bakarken, kararýmdan piþman olduðumu hissediyordum. Buna dayanabilmenin bir yolunu bulmalýydým. Zayýflýðýmdan utanýyordum. Seçimimden utanýyordum.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Aksiyon, Dram, Fantastik, Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
27 Blm | 73188 Kelime | 38 Kere Okundu
31/12/14 Tarihinde Yaynland | 31/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Baþka Bir Gün The Group

Erce Praetorium

Baþka Bir Gün The Group
Erce Praetorium

Violet, Enlayt ve Erce yorgan altý muhabbeti yaparken Nova tarafýndan basýlýnca gerçeði itiraf etmek zorunda kalýrlar.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: The Group Hikayeleri, Hikaye Evi
1 Blm | 285 Kelime | 38 Kere Okundu
30/12/14 Tarihinde Yaynland | 30/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hiç Bitmesin

Erce Praetorium

Hiç Bitmesin
Erce Praetorium

Eski dostlar, yýllar sonra bir arada...
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Colin Creevey, Dean Thomas, Draco Malfoy, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Lavender Brown, Luna Lovegood, Neville Longbottom, Ron Weasley, Seamus Finnigan, Susan Bones
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1020 Kelime | 51 Kere Okundu
16/12/14 Tarihinde Yaynland | 16/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Galleon Mu Crucio Mu

Erce Praetorium

Galleon Mu Crucio Mu
Erce Praetorium

En heyecanlý yarýþmalarýn sunucusu Albus Dumbledore'dan, yine sizleri heyecanýn doruklarýna çýkaracak bir yarýþma daha!
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Cho Chang, Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Neville Longbottom, Nymhadora Tonks, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: Argo, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2001 Kelime | 53 Kere Okundu
16/12/14 Tarihinde Yaynland | 16/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Gotts Geschenk

Erce Praetorium

Gotts Geschenk
Erce Praetorium

Sarýþýn genç adam, kendini büyü dünyasýndan tamamýyla soyutlamýþtýr. Fakat büyük bir mucize, onu beklemektedir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Many Happy Returns
1 Blm | 1327 Kelime | 69 Kere Okundu
16/12/14 Tarihinde Yaynland | 16/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Fool's Day

Erce Praetorium

Fool's Day
Erce Praetorium

En yakýn arkadaþlarýndan, Derek'in en sevdiði pastanýn çilekli olduðunu öðrenen Stiles dayanamaz ve ona hemen bir pasta yapmaya koyulur.
  
Teen Wolf • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 635 Kelime | 63 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yaynland | 06/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Bir Shakespeare Kabusu

Erce Praetorium

Bir Shakespeare Kabusu
Erce Praetorium

Harry Potter aslýnda Shakespeare'in bir komedyasý olsaydý?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 1 Yorum

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Bellatrix Lestrange, Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Luna Lovegood, Minerva McGonagall, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Argo, Slash, Komedi, Parodi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 3232 Kelime | 110 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yaynland | 06/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


A Thousand Angels

Erce Praetorium

A Thousand Angels
Erce Praetorium

Seni bin yýldýr seviyordum. Binlerce yýldýzýn arasýnda. Ve binlerce melekle birlikte. Ve þimdi, biliyorum, hepsi sona eriyor.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: AU, Dark, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: A Thousand Years
1 Blm | 825 Kelime | 64 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yaynland | 06/12/14 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Bir Gün The Group

Erce Praetorium

Bir Gün The Group
Erce Praetorium

Nova'nýn doðum günü için en büyük sürprizi hazýrladýðýný düþünen Erce, Enlayt'ýn sürprizini görünce ne yapacaðýný bilemez. Enlayt/Nova/Erce, arkada Violet/Melisa, bir yerlerde Alara (olmasý lazým).
  
Özgün Kurgu • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: AU, Parodi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: The Group Hikayeleri, Hikaye Evi
1 Blm | 641 Kelime | 51 Kere Okundu
01/12/14 Tarihinde Yaynland | 01/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Warriors

Erce Praetorium

Warriors
Erce Praetorium

Thomas ve Minho Labirent'ten vaktinde dönmediklerinde, bu kez arkadaþlarýný kurtarmak için kendisini tehlikeye atan Newt olur.
  
The Maze Runner • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Minho, Newt, Thomas
Etiketler: Slash, Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1652 Kelime | 40 Kere Okundu
17/10/14 Tarihinde Yaynland | 17/10/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Masal

Erce Praetorium

Masal
Erce Praetorium

Her masalýn sonu mutlu bitmez. Ama bizimki bitecek, söz veriyorum. Bizimki, annemle babamýn masalý gibi olmayacak.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Lily Evans Potter, Pansy Parkinson, Severus Snape
Etiketler: Dark, AU, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 3325 Kelime | 85 Kere Okundu
26/08/14 Tarihinde Yaynland | 26/08/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mother & Son

Erce Praetorium

Mother & Son
Erce Praetorium

Harry Potter yeni yýl için bir dilekte bulunacatý. Ve bu diðer hiçbir dileðe benzemeyecekti. Hayýr, hiçbirine.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Many Happy Returns
1 Blm | 1496 Kelime | 59 Kere Okundu
29/12/13 Tarihinde Yaynland | 29/12/13 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Wolf, Bad

Erce Praetorium

Wolf, Bad
Erce Praetorium

Derek Hale, Cora ile gittiði yerden- her neresiyse artýk- sekiz ayýn sonunda, yýl baþýnda dönmeye karar verir. Ve herkes Lydia'nýn verdiði yeni yýl partisindedir. Ýki yalnýz da.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Derek Hale, Isaac Lahey, Stiles Stilinski
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Many Happy Returns
1 Blm | 627 Kelime | 60 Kere Okundu
29/12/13 Tarihinde Yaynland | 29/12/13 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Bad Wolf
Erce Praetorium

Cora ile gitmeye karar veren Derek, kendini Stiles'ýn evinin önünde bulur. Ve oradan ayrýldýðýnda, hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Talia Hale
Etiketler: Dark, Slash, Smut, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
10 Blm | 8869 Kelime | 568 Kere Okundu
20/10/13 Tarihinde Yaynland | 20/10/13 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Direniþ

Erce Praetorium

Direniþ
Erce Praetorium

Gezi Parký ile baþlayan bir direniþ var dýþarýda. Gerçek dünyada. Birilerinin orada olanlarý anlamasý gerekiyor. Bu biraz da olsa bizi anlatýr diye düþündüm. Umarým.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 886 Kelime | 12 Kere Okundu
02/06/13 Tarihinde Yaynland | 02/06/13 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


A Thousand Stars
Erce Praetorium

Dün gece bir rüya gördüm, Hermione. Binlerce yýldýz uzakta, iki ayrý gezegende, birbirini arayan iki aþýk gördüm. Ve sonlarýný. Onlar bizdik sevgilim. Ve biliyorum. Biz birbirimizi bulmak için yaratýldýk.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Dark, AU, Bilim Kurgu, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: A Thousand Years
8 Blm | 10309 Kelime | 55 Kere Okundu
01/05/13 Tarihinde Yaynland | 01/05/13 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


A Thousand Years
Erce Praetorium

Dizlerimin üzerine düþerken istemsizce, son bir nefes daha alýyorum. Merak etme sevgilim, seni bin yýldýr seviyordum. Ve biliyorum, bin yýl daha seveceðim.
  
The Wizarding World of Harry Potter, Merlin, Star Wars • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anakin Skywalker/Darth Vader, Draco Malfoy, Hermione Granger, Lancelot, Luke Skywalker, Padmé Amidala, Shalott Leydisi
Etiketler: Dark, AU, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: A Thousand Years
9 Blm | 12745 Kelime | 94 Kere Okundu
13/01/13 Tarihinde Yaynland | 13/01/13 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Try
Erce Praetorium

Her hikayenin bir baþlangýcý vardýr. Onlarýn hikayesi belki de hiç baþlamamalýydý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Count To
1 Blm | 1102 Kelime | 35 Kere Okundu
18/11/12 Tarihinde Yaynland | 18/11/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Skyfall
Erce Praetorium

Bu bir masal sonuçta. Ýyiler kötüleri yenecek. Bu yüzden korkma. Gözlerini kapat ve ona kadar say. Ve her þey düzelecek.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Count To
1 Blm | 884 Kelime | 26 Kere Okundu
14/11/12 Tarihinde Yaynland | 14/11/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


We are not Broken
Erce Praetorium

Harry Potter ve Hermione Granger. Kardeþ gibi büyüdüler. Evlendiler. Sonsuza dek mutlu yaþadýlar- mý? Hayat asla peri masallarýndaki gibi olmuyor. Bunu zor yoldan öðrendiler.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 3052 Kelime | 84 Kere Okundu
16/09/12 Tarihinde Yaynland | 16/09/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Eve Donüþ
Erce Praetorium

"Etraftaki karanlýðýn son demleri de siliniyor yavaþça. Güneþ yüzünü gösterirken aðýr bir þekilde, artýk dinlenme vaktinin geldiðini biliyorum. Derin bir nefes alýyorum boþ sokakta ilerlerken. Düþüncelerimden sýyrýlmak hiç bu kadar zor olmamýþtý. Arkamda kalan onlarca insan. Eve dönmek hiç bu kadar zor olmamýþtý."
Harry, hiç bilmediði evinin yolunu bulabilecek mi?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Bellatrix Lestrange, Draco Malfoy, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Luna Lovegood, Minerva McGonagall, Pansy Parkinson, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: AU, Dark, Slash, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
15 Blm | 21193 Kelime | 546 Kere Okundu
10/04/12 Tarihinde Yaynland | 10/04/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Jeremy

Erce Praetorium

Jeremy
Erce Praetorium

Benim ezikliðimden bahsediyor. Birazdan aðlayacaðýmdan ve sümüklerimin akacaðýndan bahsediyor. Aðlamýyorum. Tek bir laf etmiyorum. Diþlerimi sýkýyorum ve ne kadar ileri gideceklerini görmek için bekliyorum. Dayak mý atacaklar? Ben babamdan alýþýðým ona. Bekliyorum.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1273 Kelime | 2 Kere Okundu
31/03/12 Tarihinde Yaynland | 31/03/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Man in the Mirror

Erce Praetorium

Man in the Mirror
Erce Praetorium

Jason yükseliþi ve düþüþü boyunca yanýndaki Wayne ile yüzleþiyor. Gerçekler çok da uzakta deðil aslýnda.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Drug, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 924 Kelime | 1 Kere Okundu
01/03/12 Tarihinde Yaynland | 01/03/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The End of the Universe

Erce Praetorium

The End of the Universe
Erce Praetorium

Doctor sonunda bir yolunu bulmuþtur. Her þeyi nasýl deðiþtireceðini ve onu nasýl kurtaracaðýný biliyordur. Tek yapmasý gereken bir iki eski dosta ziyaret, ve Evren'in Sonu'na ufak çaplý bir yolculuktur.
  
Doctor Who • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Spoiler, Bilim Kurgu, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 6655 Kelime | 7 Kere Okundu
10/09/11 Tarihinde Yaynland | 10/09/11 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Atonement

Erce Praetorium

Atonement
Erce Praetorium

“Onlara kavuþtuðumda Zane Birght da en baþýnda olmasý gerektiði gibi yok olacak.” Baþka bir isimle doðdu; bambaþka birine aþýk oldu. Onlarýn aþký bir dönemin son buluþuydu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter
Etiketler: Dark, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
23 Blm | 10678 Kelime | 172 Kere Okundu
11/08/11 Tarihinde Yaynland | 11/08/11 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Benden Sonra

Erce Praetorium

Benden Sonra
Erce Praetorium

Ömür, ne büyük mücadele. Hayatta kalmak aslýnda ne büyük bir savaþ. Bunu bilmiyorlar mý yoksa? Biliyorlarsa, hala neden hayatlarý çarpýþtýrýyorlar? Hala neden ömürleri söndürüyorlar. Hala neden aileleri parçalýyor, neden öldürüyorlar? Neden? (Neden savaþlar var?)
  
Özgün Kurgu • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 617 Kelime | 44 Kere Okundu
03/04/11 Tarihinde Yaynland | 03/04/11 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Heartbeat

Erce Praetorium

Heartbeat
Erce Praetorium

Ginny Weasley'le göstermelik bir iliþki içerisinde olan Privet Drive'lý Harry Potter, yeni yýl gecesinde kutlamalar için gittikleri Diagon'da kalbini baþka bir adamla olan Pansy Parkinson'a kaptýrýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: AU, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 2485 Kelime | 20 Kere Okundu
05/02/11 Tarihinde Yaynland | 05/02/11 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Last Secret

Erce Praetorium

The Last Secret
Erce Praetorium

Harry bütün sihir dünyasýndan bir sýr gibi saklanýrken, aslýnda kendisinden hala sýr saklandýðýndan haberi yoktu; o, kendini gerçek bir dünyada yaþýyor sanýyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Fred Weasley, George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Minerva McGonagall, Neville Longbottom, Ron Weasley
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Blm | 10509 Kelime | 155 Kere Okundu
30/08/10 Tarihinde Yaynland | 30/08/10 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]