Merhaba! 471 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: Gremlin [letiim]
Cinsiyeti: Kadýn
Doum Gn:
Odaya Tand Tarih: 25/07/15
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?: Evet
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 17/02/22

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 119538 kelime

Okur Performans (Gremlin Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 34 yorum

Duvar

Ýflah olmaz Potter-kafa. Çapulcu Dönemi olsun taþtan olsun ona. Snape de sever Sirius da. Lavender'a katlanamaz ama :P :P :P


[Bildir]


Gremlin Serileri [1]
Gremlin Yorumlarý [34]
Gremlin Yarýþmalarý [0]
Gremlin Favorileri [2]

Sadece Bir An

Gremlin

Sadece Bir An
Gremlin

Tek bir sözcük tüm yaþamý ne kadar etkileyebilirdi ki?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Lily Evans Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 385 Kelime | 52 Kere Okundu
04/09/18 Tarihinde Yaynland | 05/09/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yükselen Karanlýk

Gremlin

Yükselen Karanlýk
Gremlin

"Karanlýk Günlere Doðru"nun karakteri, genç Ýksir Ustasý Jennifer Black, Hogwarts'ta altýncý sýnýfý okumaya hazýrlanmaktadýr. Karanlýk güçler giderek bir araya gelirken Jen bazý þeyleri yeni öðrenecektir.

Bir yandan günlük hayatýn ufak tefek sorunlarý, fokur fokur kaynayan dedikodu kazanlarý, arkadaþlarý, kardeþi, hoþlandýðý çocuk, dersler, iksirler; bir yanda ergenlik sýkýntýlarý varken; Jen bir yandan da Karanlýk Lord'a karþý ne yapýlacaðýna kafa yormaya baþlar. Acaba Jen tüm bunlarla birlikte nasýl bir yýl geçirecektir?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 20 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: AU, OC, Aksiyon, Dram, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Karanlýk Günlere Doðru
6 Blm | 27898 Kelime | 563 Kere Okundu
08/10/15 Tarihinde Yaynland | 24/12/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Bakanlýk Ablukasý

Gremlin

Bakanlýk Ablukasý
Gremlin

Amber Phoenix, temel Sihirli Yasa eðitimini tamamlamýþ çömez bir Savunman'dýr. Sýkýntýlý geçmiþi yüzünden Savunmanlýk yapmak yerine Lanet Kýrýcý olarak çalýþmaktadýr. Üstelik kendi ülkesi yerine Peru'dadýr. Birgün kapýda, eski iþ arkadaþý William Weasley belirir. Ýki yýldýr kaçak durumdaki Azkaban Tutsaðý Sirius Black, Voldemort'un Bakanlýk'ta görüldüðü gece Seherbazlar tarafýndan ele geçirilmiþtir. Black masumdur ve davasýný üstlenmesi için Dumbledore, Phoenix'i göreve çaðýrmýþtýr. Phoenix, kendi kötü þöhretine raðmen Black'i Bakanlýk ablukasýndan çekip alabilecek midir?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 26 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Andromeda Tonks, Arthur Weasley, Bill Weasley, Harry Potter, Molly Weasley, Nymhadora Tonks, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Aksiyon, Dram, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
8 Blm | 22951 Kelime | 642 Kere Okundu
13/09/15 Tarihinde Yaynland | 03/04/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Önyargý ve Öpücük

Gremlin

Önyargý ve Öpücük
Gremlin

James Potter, beþ yýllýk beklemenin sonunda tam Lily Evans'la bir þeyler oluyor diye düþünürken saçma salak bir olay olur. James, iþgüzar Jen Black sayesinde olaya müdahale edemez ve sinirden köpürür. Lily'ye durumu nasýl izah edecektir?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter
Etiketler: AU, OC, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Karanlýk Günlere Doðru
1 Blm | 2071 Kelime | 84 Kere Okundu
08/10/15 Tarihinde Yaynland | 08/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Lily'nin Ýddiasý

Gremlin

Lily'nin Ýddiasý
Gremlin

Israr abidesi Jen Black tüm gün Lily'nin baþýnýn etini yemiþtir. Üstelik Mary de onu durduracak hiçbir þey yapmamýþtýr. Lily artýk ýsrarlarýna dayanamaz ve daha önce hiç anlatmadýðý þeyleri en yakýn iki arkadaþýna anlatmaya baþlar. Ancak bir sýkýntý vardýr: Jen'i tamamen durdurmak için yalnýzca olaný biteni anlatmak yeterli olacak mýdýr? - Lily Evans'ýn kafasýndakilere bir giriþ denemesi. ("Karanlýk Günlere Doðru" adlý seriye aittir. Eðer hikayeyi hiç okumamýþsanýz, bu hikayeyi okumayýnýz).
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Lily Evans Potter
Etiketler: Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Karanlýk Günlere Doðru
1 Blm | 3105 Kelime | 38 Kere Okundu
01/10/15 Tarihinde Yaynland | 01/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Karanlýk Günlere Doðru

Gremlin

Karanlýk Günlere Doðru
Gremlin

1970'ler... Dünyada henüz adý konmamýþ tehlikeli þeyler olmaktadýr. Çoðu Muggle bir þey bilmese de Sihir Dünyasý alttan alta kaynamaktadýr.

Yetenekli Black kardeþler ise istemeden dikkatleri üzerlerine çekmiþtir. Her ne kadar üvey kardeþ de olsalar, birbirlerine çok yakýndýrlar. Ancak bu defa korunabilmek için daha güvenli olan kuzeye kaçmak zorundadýrlar. Acaba bu kaçýþ korunmak için yeterli olacak mýdýr?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 17 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: AU, OC, Aksiyon, Dram, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Karanlýk Günlere Doðru
15 Blm | 60827 Kelime | 642 Kere Okundu
26/07/15 Tarihinde Yaynland | 01/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


SBD Þamatasý

Gremlin

SBD Þamatasý
Gremlin

SBD'lerin yaklaþmasýyla beþinci sýnýflar hafiften kafayý kýrmýþken, Genç Sirius gizliden gizliye onu izlemektedir. Asýl sorun merhaba diyebilmekse, bunu nasýl yapabilir?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: AU, OC, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Karanlýk Günlere Doðru
1 Blm | 2301 Kelime | 82 Kere Okundu
17/09/15 Tarihinde Yaynland | 17/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]