En Devasa 10 Seri

keyword

gold

keyword
gold

Keyword kapsamýnda yazýlmýþ hikayeler. Hepsinin kendi fandomu, çifti ve uyarýlarý olacaktýr.

Genel bilgiler : keywordc.livejournal.com/tag/bilgi

Twitter: twitter.com/keywordc


Hayran Kurgu173 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 77


Marauders

Atalente

Marauders
Atalente

Yaza yaza bitiremedim.
The Wizarding World of Harry Potter140 Yorum Beendim

Etiketler: Argo, Dark, Dram, Komedi, Romantik, Trajik
Dil:
Yarma:
Ariv: 30


#04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr

Hikaye Evi

#04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
Hikaye Evi

“Kasýmda aþk baþkadýr!” dediler, biz de “Þiir aþktýr!” dedik geldik. Sizce de öyle deðil mi? Evet, doðru anladýnýz, bu HEP’imizde, þiir yazacaðýz!

“Ýnsan tükenir, þiir tükenmez.” demiþ Cenap Þahabettin. Þiir insandýr, þiir umuttur, þiir özgürlüktür, þiir histir-þiir bizden olan her þeydir... Ama fark ettik ki Ev’imizin en az sayýda esere sahip kategorisi þiir, Kitaplýk’ta 3 tanecik þiirimiz var, raf bomboþ neredeyse, üzücü, deðil mi? O yüzden napýyoruz, bu 25 Kasým’da, hep beraber þiir yazýyoruz.

Kurallarýmýzý verelim:

-Patlamaya gönderilecek þiirler bitmiþ olmalýdýr.

-Hece ölçüsü, serbest ölçü ve hatta aruz ölçüsüyle yazabilirsiniz.

-Herhangi bir nazým þekli (sone, mani, serbest vs.) ve birimini (dörtlük, beyit, bent vs.) kullanabilirsiniz.

-Herhangi bir konu, tema ve uzunluk þartýmýz yok.

-Þiirler istediðiniz dilde olabilir.

-Þiirler tamamen size ait olmalýdýr, çeviri ve (ç)alýntý yasaktýr.

-Þiirler 25 Kasým saat 00:00’dan itibaren yayýmlanacaktýr, patlama süresi 24 saattir.

Hepsi bu kadar, haydi kalemleri kâðýtlarý çýkaralým, el birliðiyle þiir rafýmýzý dolduralým! Hepinizin saða sola karaladýðý þiirler olduðunun farkýndayýz, sakýn kaçmayýn

Her türlü sorunuz için adminlerle iletiþime geçebilir, ask.fm, twitter ve info@hikayeevi.com üzerinden bize ulaþabilirsiniz. :)


Þiir19 Yorum Beendim

Etiketler: Argo, Dark, Dram, Komedi, Romantik, Trajik
Dil:
Yarma:
Ariv: 28


Dear Secret Santa

Hikaye Evi

Dear Secret Santa
Hikaye Evi

Yýlbaþý hikayeleri serisi. lki 2017de, ikincisi 2020de yapýlan ve gelecek yýllarda yapýlacak olan yýlbaþý çekiliþi hikayelerinin paylaþýldýðý seridir.
Özgün Kurgu95 Yorum Beendim

Etiketler: Argo, Dark, Dram, Komedi, Romantik, Trajik
Dil:
Yarma:
Ariv: 22


Mavi ve Siyah

Calypso

Mavi ve Siyah
Calypso

Yasak bir aþk, mavi ve siyah
The Wizarding World of Harry Potter60 Yorum Beendim

Etiketler: Dark, Fluff, Smut, Dram, Genel, Romantik
Dil:
Yarma:
Ariv: 18


#01 HEP

Hikaye Evi

#01 HEP
Hikaye Evi

Sevgili ev sakinleri, biliyorsunuz sitemiz 1 Ocak 2015 tarihinde resmi olarak açýlacak. Bunun þerefine, hem kitaplýðýmýzýn, hem de sizlerin hoþuna gideceðine inandýðýmýz bir etkinlik düzenlemek için kollarý sývadýk. 2 Ocak 2015 günü, songfic temasýyla patlamaya karar verdik!

Songfic tarifi: Bir adet ilham deðeri yüksek þarký, þarkýya uygun yazýlmýþ bir adet fic ve biraz ilham.

Dikkat etmeniz gerekenler

-Her dilden þarký seçebilirsiniz, fakat eðer þarký sözlerini fic içinde kullanacaksanýz sözlerin Türkçe çevirisini de parantez içinde veya direkt vermelisiniz.

-Enstürmental müzikleri bu patlama için oyun dýþý tutuyoruz.rn

-Her Fandom için yazabilirsiniz, ancak ficlerin drabble veya one-shot boyutunda olmasýný yeðliyoruz.

-Formata uymasý açýsýndan, ficinizin baþlýðý seçtiðiniz þarkýnýnkiyle ayný olursa tadýndan yenmez.

Þarký seçmekte zorlanýyorsanýz mutfak balkonumuzdaki þarký önerileri masasýna davetlisiniz.

2 ocak günü hepinizi þarkýlarýnýzla, ficlerinizle ve þanpanyalarýnýzla bekliyoruz, konfeti ve fiþekler müessesemizden. Patlama için geri sayým baþlasýn!


Özgün Kurgu, Düzyazý, Þiir72 Yorum Beendim

Etiketler: Dark, Fluff, Smut, Dram, Genel, Romantik
Dil:
Yarma:
Ariv: 18


Andromeda Black Tonks

silver

Andromeda Black Tonks
silver

Nymphadora'nin annesi, Narcissa ve Bellatrix'in kýz kardeþi, Sirius ve Regulus'un kuzeni, Teddy Lupin'in büyükannesi olan Andromeda hakkýnda yazýlmýþ hikayeler bütünü.
The Wizarding World of Harry Potter42 Yorum Beendim

Etiketler: Fantastik, Genel
Dil:
Yarma:
Ariv: 15


Moonlight Shadow

silver

Moonlight Shadow
silver

Artemis Lupin, Fransa'dan Ýngiltere'ye geldiðinde elinde yalnýzca bir bavul, bir mektup ve bir isim vardý. Bir de artýk yan hikayeleri var.
The Wizarding World of Harry Potter199 Yorum Beendim

Etiketler: AU, Fluff, OC, Smut, Dram, Fantastik, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 14


#03 HEP: Okulun Ýlk Günü

Hikaye Evi

#03 HEP: Okulun Ýlk Günü
Hikaye Evi

Alacakaranlýk Bella'nýn Forks'a gelmek için yola çýkmasý ile baþlasa da Bella'nýn hikayesi okulun ilk günü baþladý. Kýrmýzý kamyonetinden titrek bacaklarý ile çýktýktan hemen sonra...

Týknaz için de durum farklý deðildi. Culver Creek'e kaydolana kadar hayatýnda bir Alaska yoktu.

Ne tesadüftür ki Elena'nýn da vampir sevgilisi ile hikayesi okulun ilk günü baþladý. Stefan Porschesi ile okula geldi ve okula yeni gelen seksi çocuk kliþesini bize tekrar yaþattý.

Kimi zaman okul yeniydi kimi zaman karakter... Bazen ikisi de yeni deðildi, okul hep sýcak ve orada duran evinizdi, kuledeki 5 kiþilik yatak odanýz, kadife perdelerdi. Ama hep olan bir þey vardý.

Hep ilk gündü.

Kimi zaman sizin okulda ilk gününüzdü kimi zaman okulun ilk günü. Okulda kaybolmamak için harita aldýnýz veya yeni çocuða yardým teklif ettiniz. Veya dönem ortasýnda geçiþ yaptýðýnýz için ne gibi bir sorununuz olduðunu düþünen sýnýfýn karþýsýnda titrek bacaklarla gülümsemeye çalýþtýnýz. Ýyi birileri de çýktý, kötü birileri de... Ama olsun, bu sizin hikayeniz, sizin eviniz, sizin patlamanýzdý. Okulda yeni bir gün ile baþlayan...

Eveeet, sanýrým havai fiþekleri patlatabiliriz, praetoryum olarak biz yine dayanamadýk ve bir HEP patlatalým dedik ve "Okulun Ýlk Günü" temasýný seçtik. Sizden bu sefer beklentimiz gerçekten temayý uygulamanýz. Mevsimde çok zorlanýldýðý için YA kliþesi olan bir tema seçtik ve hep birlikte okulun ilk günü kliþesinde boðulmayý hedefliyoruz.

Bir küçük uyarým var, dikkatli gözlerden kaçmýþsa diye:

- Okulun ilk günü olabilir. Yeni dönem veya üniversitenin ilk günü misal.

- Öðrencinin okulda ilk günü olabilir. Geçiþ öðrencisi olabilir ve o gün onun için o okulda ilk günüdür.

Þartlara gelirsek:

1. 15 Eylül'de yayýnlanacak.

2. Temaya uyulacak.

3. Özgün veya hayran hikayesi olabilir ve sayý sýnýrýmýz yok.

4. Ama bölüm sýnýrýmýz var, hikayenizi kelime olarak kýsýtlamýyoruz ama tek bölüm olsun istiyoruz.

Hepsi bu kadar, PATLATALIM ÞUNU MÝLLET! Aklýnýza takýlan her türlü soru için adminlerle iletiþime geçebilirsiniz, ilhamýnýz bol olsun!

#02 HEP: http://hikayeevi.com/viewseries.php?seriesid=23


Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir41 Yorum Beendim

Etiketler: AU, Fluff, OC, Smut, Dram, Fantastik, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 14


Draphne

polyjuicepotion

Draphne
polyjuicepotion

Draphne hikayeleri. (Draco/Daphne) (Draco/OC)
The Wizarding World of Harry Potter40 Yorum Beendim

Etiketler: OC, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 13