En Minimal 10 Seri

Kristal Serisi

UyuyanAnimeci

Kristal Serisi
UyuyanAnimeci

Bir buçuk asýrdýr kapana kýsýlmýþ gibi yaþayan insanlar birer arayýþ içindelerdir. Dünyanýn düzeni bozularak karalar ada halini almýþtýr. Ýnsanlar yasaklanan büyüyü tekrar elde etmeye baþladýkça Krallýk baskýsýný artýrýr hale gelmiþtir. Büyü yapmanýn yasak olduðu bu diyarda her þeyi tekrar eski haline getirebilecek tek þey kayýp olan kristallerdir. Beþ parçaya ayrýlýp dünyanýn dört bir yanýna saçýlan bu kristaller insanlýðý etkileyen en büyük felaketin baþlangýcý ve sonudur.
Özgün Kurgu0 Yorum

Etiketler: Aksiyon, Argo, Dark, Dram, Fantastik, Karakter Ölümü, Macera, OC, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


Ekip Hikâyeleri

cankutpotter

Ekip Hikâyeleri
cankutpotter

Özel Ekip ve Bur'un Ýþaretlileri Hikâyelerinin yazarlarý beraber neler yapýyor? Nasýl vakit geçiriyorlar? Ýþte onlarýn dostluklarýndan ufak anlar.
Özgün Kurgu1 Yorum Beendim

Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


Madame Lazell'ýn Her Türden Sihirli Varlýklar Okulu

gold

Madame Lazell'ýn Her Türden Sihirli Varlýklar Okulu
gold

Þarký söylemekten nefret eden bir siren ve karanlýktan korkan bir vampirin maceralarý, tartýþmalarý, keþifleri ve diðerleri.
Özgün Kurgu0 Yorum

Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


Wickedale

Luna

Wickedale
Luna

Dýþarýdan bakýldýðýnda sýradan ve oldukça sýkýcý bir kasaba gibi görünen Wickedale, Hunter Collins tarafýndan keþfedilmeye baþlandýkça çözülmesi gittikçe zorlaþacak bir gizeme dönüþecektir.
Özgün Kurgu2 Yorum Beendim

Etiketler: Angst, Argo, Fantastik, Femslash, Gizem, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


#04 EKG

Hikaye Evi

#04 EKG
Hikaye Evi

Þeker mi, þaka mý, hikaye mi?

31 Ekim Cadýlar Bayramý yaklaþýyor ve geleneksel “Cadýlar Bayramý” temalý Evde Korku Gecesi’nin dördüncüsü bizi bekliyor!

Peki nasýl olacak bu EKG?

-Hikayeleriniz hayran kurgu ya da özgün kurgu olabilir.

Yeni bir hikaye yazabilir ya da var olan bir hikayenize Cadýlar Bayramý temalý bölüm ekleyebilirsiniz!

-EKG’ye katýlacak hikayelerin 31 Ekim’de akþam saat 18:00’den sonra yayýmlanmasý gereklidir.

-Etkinlik, 31 Ekim saat 18:00-1 Kasým saat 06:00 arasýndadýr.

-Kelime ve bölüm sýnýrýmýz yoktur.

Evet, bu yýl da yarasalarýmýz, balkabaklarýmýz ve sýcacýk þömine ateþimizle 31 Ekim'de Salon'da olacaðýz; hikayelerinizi alýp bize katýlýr mýsýnýz? :)


Özgün Kurgu2 Yorum Beendim

Etiketler: Angst, Argo, Fantastik, Femslash, Gizem, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


Days Of Our Lives
Rosella

Sugamins'e ait iki kitaplýk gençlik serisi.
Bangtan Boys | BTS0 Yorum

Etiketler: Macera
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


#07 Çapulcular Günü: Gökkuþaðý

Hikaye Evi

#07 Çapulcular Günü: Gökkuþaðý
Hikaye Evi

Bizi sevenler, gitseler de, uzakta olsalar da her zaman kalbimizde ve aklýmýzda yaþamaya devam ederler.

Dördü de birbirinden talihsiz kaderler paylaþmýþ olsa da, Çapulcular da bizimle yaþamaya devam ediyor. Ve bu yýl en güçlü sihirli sayýnýn, çapulcularýn hayatlarýna nasýl etki ettiklerini görüyoruz. Bu sene Çapulcular Günü yedinci yýlýna merhaba diyor ve yedinci yýlda yedi renkli gökkuþaðý gibi rengarenk hikayeler bekliyoruz!

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nü, bu yýl da Çapulcular temalý ficlerle kutluyoruz! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz...

Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye! Onlar aramýzda! Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, hiç mi hiç hayýrlý þeyler düþünmüyoruz ;) Hadi, gelin bize katýlýn!


The Wizarding World of Harry Potter6 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 1


Slytherinde Bir Potter

Anaklusmos

Slytherinde Bir Potter
Anaklusmos

Harry Potter, sað kalan çocuk Hogwarts'a baþlýyor. Ve yanýnda ikizi Lark Potter da var! Lark'ýn seçimine kadar her þey normal. Harry de anne ve babasý gibi Gryffindor'a gitti. Ama asýl sorun Lark'ta rnrnBir Potter Slytherinde?! Lark kardeþine hiç benzemiyor, görünüþ bakýmýndan ne kadar ayný olsalar da, kalplerinin içi çok farklý! Biri tamamiyle aydýnlýkken, diðeri boðazýna kadar karanlýða batmýþ! Sizce Lark Potter, Slytherinde ne yapabilir? Kim bilebilir ki!!
The Wizarding World of Harry Potter0 Yorum

Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Dram, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 1


It's December Tenth!!

austenviolet

It's December Tenth!!
austenviolet

Enlaytýmýzýn doðum günü için yazýlmýþ ficleri içerir seri. Ýyi ki doðdun Enlayt!!
Özgün Kurgu, Hayran Kurgu, Düzyazý, Þiir2 Yorum Beendim

Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Dram, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2


Magnetic Shapes of Intelligence

Erce

Magnetic Shapes of Intelligence
Erce

Charles Xavier, Raven Darkhölme ve Erik Lehnsherr'in çok farklý bir dünyada, çok da farklý olmayan öyküleri. (Earth 1208)
Magnetic Shapes of Intelligence

Marvel2 Yorum Beendim

Etiketler: AU, Slash, Fantastik
Dil: Türkçe
Yarma:
Ariv: 2