Yorumlar: Siyah

Yorumlayan: semanurybc
Tarih: 14/02/16 19:09
Blm: Siyah
Beendim

Violet yaaa, ilham kaynaðýmsýn resmen. Her hikayende aklýmýn çalýþtýðýný hissediyorum. Gerçi ben de dark bir þey istiyordum ama. Her zaman istiyorum, aman iyi bir þey olmasýn. 😒

Þimdiii, baþlýyorum. Ne diyeceðimi unuttum. Hýmmm...

Ah,evet. Ýnsanlarýn þu önyargýlarý yok mu? Kýz belki düzelecek?

Baþka, baþka... Karanlýðý çok mütüþlü yansýtmýþsýn.

Hýh, geldi aklýma. Hikayeyi kaçýncý açýþým ama bir türlü bitiremedim. Bitirsem de yorum yapmaya fýrsatým olmadý. Þimdi baþtan okudum. Büyülendim. 😍

EmoEmoji pek olmadý ama. Buarada d yanlýþ yazýlanlarý gördüm ama düzeltmiyorum sana göstermek için. Yorum yazarken her satýrda oluyor öyle. Sabahtan beri kaçýncýya silip, tekrar yazdým. Bir bak istersen ama belki sorun bendedir. 

Tekrar, boool ilhamlý akþamlar!Yazarýn Cevabý:

Ah bi ilham kaynaðý da ben bulsam :D Þaka bi yana, teþekkürler...:) Bunu yazdýðýmda içide bulunduðum kasvetli ruh halini yansýtmýþtým sanýrým, ama karnalýða raðmen bir gün güneþin doðacaðýný da sýkýþtýrmadan edemedim...:)

Yorum düzgün görünüyor, sorun yok... Teþekkür ederim tekrar :)Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 31/12/15 14:55
Blm: Siyah
Beendim

Merhaba Violet. Sana Gül Bahçesi Vadetmedim'i okumamýþtým ama hu hikayeden sonra okumaya karar verdim. Fýrsat bulduðumda gidip alacaðým. :)

Ćok etkileyici bir hikayeydi. Karakterlerin anlýk düþüncelerini, korkularýný, o anda kafalarýndan geçirdikleri herhangi bir þeyi çok güzel yansýtýyorsun hikayeye. Senin hikayelerinde derinlik oluyor bu yüzden, seviyorum o derinliði. 

Her þeye silbaþtan baþlayan biri, ancak bu kadar güzel anlatýlabilirdi. Kalemine saðlýk ve iyi yýllar dilerim. :) Görüþmek üzere.
Yazarýn Cevabý:

Merhabaa :) Muazzam bir kitaptýr, kesinlikle tavsiye ederim...

Yaa beðenmene çok sevindim, çok teþekkür ederim söyleidkleirn için... Umarým öyle oluyordur <3

Ýyi yýllar sana da, görüþürüz, kendine iyi bak <3 <3Yorumlayan: Pseudomonas
Tarih: 22/12/15 19:09
Blm: Siyah

Gecenin siyahýndan sabah güneþine dönen bir hikaye bu.

Kýsa olmasýna raðmen söylenmesi gereken her þeyi söylemiþssin violet. Gerçekten insan depresif olduðunda, boðuluyor hissettiðinde bir arkadaþýnýn gelip de gülümsemesi bile yetiyor. Bulutlarýn arasýndan güneþi görebiliyoruz o an. 

Kýzýn kendi içinde çatýþmasý ve özellikle son cümle çok iyiydi.

Önünde, kapýnýn ardýnda, patikanýn ötesinde duran büyük binaya bakýyor. Tek bir kelime geliyor aklýna: Siyah. Oysa bina siyah deðil, kirli bir gri. Patika siyah deðil, kahveye çalan pembe taþlarla döþeli. Bahçe siyah deðil, aðaçlar siyah deðil-yeþilin en acý tonunda, ama siyah deðil...

Bu kýsýmda bir kopukluk yaþadým cümle yapýsýnda. Son cümlede bahçeden daha önce bahsetmediðin için aklýmdaki imajla uyuþmadý. Bir de "Aðaçlarsa yeþilin en acý tonunda, ama siyah deðil..." deseymiþssin daha akýcý olurmuþ sanki.

Bir yorumun bile yazar için ne ifade ettiðini bildiðimden okuduðum her hikayeye yorum yapmaya çalýþýyorum. Eleþtiri yapmak için kastýðýmý düþünme lütfen:)

Diðer bir hikayede görüþmek üzere^^Yazarýn Cevabý:

Selamlar Pseud, yorumun için teþekkür ederim <3 Yeni üyelerimizin yorum blincine sahip olmasý çok güzel biþey..:D

Bu öyle son dakikada, tamamen duygu yoðunluðuyla yazdýðým bir hikayeydi, bloktaydým bir de, benim için de bir güneþ ýþýðý gibi olmuþtu yazmak... Sana da o duyguyu yansýtabilmesine sevindim :)

Orda "yeþilin en acý tonunda, ama siyah deðil..." bahçe ve aðaçlarýn ikisi için de geçerliydi, o yüzden ikisinin ardýna atmýþtým ama cümle devrik olunca biraz karýþmýþ iþ tabii :D Eleþtiriye açýðým her zaman, öyle saçma komplekslerim yoktur þükür, rahat olabilirsin... :)

Tekrar teþekkür ediyorum okuyup yorumladýðýn için, görüþmek dileðiyle... <3Yorumlayan: Alexell Cade
Tarih: 03/10/15 23:41
Blm: Siyah
Beendim

 

Sevgili Austenviolet merhaba...

Yaðmurlu, iç burkan, hayalleri solduran karamsar ve iç bunaltan bir günün akþam üstü saatlerinde ortaya gizlice çýkan gökkuþaðýný yakalayýp okuyucuya hediye etmekte olduðun bir hikaye bu ...

Umut var;herkes için. Her yeni gün siyahlarýn içinde pembeler, eflatun ve mavilerde var. Ancak yaradýlýþýmýzýn özündeki toplumsal bir sorun, belkide acý bir travma yaþayýp hayatýna býraktýðýn noktadan dönmek zorunda oluþ bunu iþlemek zor iþte. Hissiyatý hissizleþtiren acýyý tasvir etmekte öyle.. Çünkü kimilerimiz için gümüþ tepsilerde yaþanmýyor hayat. Bardak kýrýldýðýnda parçalarý toparlasak da kaybolmuyor çatlaklar. Sihirli deðneklerimizi tavan aralarýna kaldýrýyoruz maalesef. Çünkü satýrlardan hariç bir iþe yaramýyorlar.

Quote:

''Bakýyor. Siyahlýk, usul usul bir köþeye çekiliyor. Gölgesi hep kalacak bir köþede ve her fýsýltýda baþ kaldýracak zihninde; ama ona teslim olmayacak artýk, inanýyor. Dünya, artýk yeniden ýþýldýyor.''

Ne kadar evrensel, ne kadar gerçekci ve ne kadar yalýn bir anlatým. Ayný zamanda somut ve öznel. Sadeliðinde gizli þýklýðý, yalnýzlýðýnda gizli hüzünü ve seni olduðun gibi her halinle anlayýp kabullenerek bulutlara taþýyabilecek dostlarla getirdiðin umudu. Dünyamýzdan oluþumlar, bunlar gerçek hayatýn duygularý. Nasýl özenli ve düzenli verilmiþ. Daha uzun olabilseymiþ þayet; lakin güzel olan nokta þu ayrýntýlarda boðmadan bu kýsalýkda ancak böyle hisli yansýtýlabilirmiþ... Ellerine Saðlýk. ^^Yazarýn Cevabý:

Selam Cade! Hoþgeldin :D

"Bardak kýrýldýðýnda parçalarý toparlasak da kaybolmuyor çatlaklar." Ayy ne güzel söylemiþsin... Aynen de öyle. Aslýnda epey karamsar bi moddaydým yazarken ve fic de öyle depresif gidiyordu ama sonra o siyahlýðý aralamak, umudun orada olduðunu göstermek istedim. Baþarabildiysem ne mutlu bana <3

Çok teþekkür ediyorum okuduðun ve yorumladýðýn için.... Görüþmek üzere :))Yorumlayan: Loras
Tarih: 16/09/15 11:27
Blm: Siyah
Beendim
Selam Violet, :)
Tek kelimeyle bayýldým diyebilirim. :)
Ya nasýl anlatsam, konu bir kere çok hoþ, özellikle sonlarda beliren umut ýþýðýyla harika bir hal alýyor, bunun yaný sýra öyle bir akýþla ilerliyor ki, sanki kelimeler kayýp gidiyor gibi. :)

Bayýldýðým bir kaç kýsmý kopyalamadan edemeyecðeim:
"Önünde, kapýnýn ardýnda, patikanýn ötesinde duran büyük binaya bakýyor. Tek bir kelime geliyor aklýna: Siyah."
&
"Siyahlýk, usul usul bir köþeye çekiliyor.
Gölgesi hep kalacak bir köþede ve her fýsýltýda baþ kaldýracak zihninde; ama ona teslim olmayacak artýk, inanýyor. Dünya, artýk yeniden ýþýldýyor."
Bu uyumlar, ve dediðim gibi akýcýlýk harikaydý, ana karakterin baþtaki korkularýný da çok iyi yansýtmýþsýn bence. Arkadaþý gelene dek ben de onun yaþadýðý duygularý yaþýyordum.
Çok teþekkürler, böyle hoþ bir hikayeyi yazýp paylaþtýðýn için! :)
Ellerine saðlýk,
Görüþmek üzere :)

Yazarýn Cevabý:

Selaam :)) Yaa, çok teþekkür ederim-ne güzel þeyler söylemiþsin öyle, utandým <3 Kendi karamsar yazma umutlarým böyle tezahür etti bence ajhgfdsdf

Tekrar teþekkürler Cem, beðenmene sevindim <3 Görüþmek üzere ^^Yorumlayan: rosella_31
Tarih: 15/09/15 21:00
Blm: Siyah
Selam austenviolet! Hikayen mi demeliyim bölüm mü bilmiyorum ama gerçekten çok güzel olmuþ. Zaten ilk önce dün gece okumuþtum, þidmi tekrar bakýnca... Gerçekten siyah ve koyu olmuþ. Yani az ve öz.Þimdi o akýl hastenesine yatýrýlmýþ bir hanýmýmýz ve sonra tekrar okula dönüyor, haliyle stres yapýp hereri siyah görmesi normal. Sonunda o sarýþýn kýzýn gelip onu umutlandýrmasýna çok sevindim, demekki hakiki dostmuþ. Þahsen aynýsýný yapabilir miydim bilmiyorum.Yani kýsaca çok sevdim. Ve tahmin et, ne yaptým! Hikayemi koymadým! *alkýþ* Ayh, gerçekten baydý. Hiçbiþey yapamayýp elle yazýnca da olmayýnca sinirden fýrlatacaktým bilgisayarý -tabi annem o saatte hala uyanýk olduðum için terlikle beni kovalamasa..Daha çok yazmalýsýn Violet, gerçekten yetenekli nadir ve seçilmiþ insanlardansýn. UMARIM bu yorum sana ulaþýr. Bilmem kaç yüzüncü yazýþým olacak... ;* 

Yazarýn Cevabý:

Selamlar Rosella! Çok teþekkür ederim yorumu unutmamýþsýn-ama keþke hikayeni de koyabilseydin, gerçekten niye olmadýðýný anlayamadým valla-baþka kimsede sorun çýkmadý dün bugün :( Baþka hikayelerini bekleriz ama :)

Bu hikaye biraz týkanýklýk sonrasý hikayemdi, geliþine yazýdm açýkçasý ve karamsar giridm o yüzdenþlkj ama sonra umut vermenin daha iyi olacaðýný düþündüm-çünkü en koyu karanlýkta bile aydýnlýk bulunabilir, deðil mi?

Güzel sözlerin için teþekkür ediyorum, bu kadar uðraþtýðýn için de... Görüþmek üzere Rosella <3Yorumlayan: Daphne_Kirk
Tarih: 15/09/15 11:50
Blm: Siyah
Beendim

Kýsa ama çok iyiydi, bence. Siyahlarla eþlik edilmiþ bir okul günü... Kurgu cidden çok iyidi. :D

Ben, her zaman okulun ilk gününü güzel hayal ederim. Onun için bana deðiþik ve güzel geldi yazdýðýn hikaye.

Bu arada, ikinci paragrafa doðru bir þey gördüm, sanki. ''Oysaki siyahtan kurtulalý çok olmamýþ kýydý?'' Sadece bunu fark ettim. :D Onun dýþýnda da baþka yok. :D Bunu söz konusu etmiyorum ki edilecek bir þey deðil, hani hatalarý sevmeyen bir durumun varsa diye düþünerek ne olur ne olmaz yazayým dedim. :D

Yazdýðýn için teþekkürler.

Live Long and Prosper. :*Yazarýn Cevabý:

Teþekkür ederiim <3 Okulun ilk günü herkes için güneþli bir baþlangýç deðil maalesef, bazýlarýmýz için bir kabus-bunu yansýtmak istedim ben de. Ama her þeye raðmen o "baþlangýç"ýn getiridði bir umut da var iþte. :)

Ay evet, gözümden kaçmýþþlkjlþ kýydý-Allahým çok rezilce bi hata olmuþ :D :D Teþekkür ederim söylediðin için-her zaman söylensin isterim zaten, hatasýz kul olmayacaðýna göre sonuçta, gocunacak alýnacak biþey de yok bence... Düzeltiyorum derhal :D

Teþekkürler yorumun için Daphne, görüþmek üzere <3Yorumlayan: rosella_31
Tarih: 15/09/15 00:44
Blm: Siyah
Beendim


Yorumlayan: rosella_31
Tarih: 15/09/15 00:44
Blm: Siyah
Beendim


Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()