Merhaba! 396 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: Alexell Cade [letiim]
Gerek smi: Alexell Cade
Cinsiyeti: Belirtilmedi
Doum Gn: Belirtilmedi
Odaya Tand Tarih: 21/06/15
Website:
Ask.fm:
Twitter: @Relliquary
Facebook: Alexell Cade
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?: Evet
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 26/09/19

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 6833 kelime

Okur Performans (Alexell Cade Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 9 yorum

Duvar


 


 ...


  Üç nokta sever.


Arada nefes almak kadar düþünme yetisinin de kullanýlmasý gerektiðini düþünen; fizik olarak mini, yaþ olarak evin en büyüklerinden; hayvan sever, hümanist birey.


 


      Özgürlük ve Demokrasi ilk öðreti. Ýkincisi ise diline sahip çýkabilen toplum. Kitaplar; onlarý yazanlar ve okuyanlar ''en sevdiklerim'' grubunda.


Anime ve Mangalar kýymetlimiss. Ama bunca güzel þeye karþý Harry Potter özürlü.


     Lotr, GoT, Disk Dünya, Kule ve Zaman Çarký sever;


Le Quin, Prechet ve King hayraný; bilumum kanatlý, kuyruklu, uçabilen, sürünen vs... Tuhaf yaratýklara sevdalý. Ejderha besleyecek fakat yer sýkýntýsý yaþanabilir korkusundan kendi ev ahalisine bu konuyu açamayan þahýs. Mümkünse bir adet Tengu evlat edinmek istiyorsada henüz o da olamadý. :/


  Kitap kapaklarýnýn tasarýmý konusuyla bir hayli ilgili. Ýllüstrasyon konusunda aþýrý istekli, sanat dallarýndan pek çoðuna ayrý ayrý sevgi duyan ama bu konuda yeteneksiz birey. Zaman noksanlýðý her güzel þeye engel.Klasik -yan flüt, piyano ve keman fav.-, egzotik bilhassa Kelt ve Japon  müzikleri hayraný. Belli baþlý J-pop ve K-pop gruplarýný dinler bunlardan hariç metal ve country de sever.


Dizi, Film ve Sinema Evrenleri konusu ile ilgili bilgiler gelecek güncellemelerde...


Uzun günler, hoþ geceler ev ahalisi.


Saðlýcakla kalýn. ^^


 
[Bildir]


Alexell Cade Serileri [0]
Alexell Cade Yorumlarý [9]
Alexell Cade Yarýþmalarý [0]
Alexell Cade Favorileri [1]

Suna'nýn Kalbi
Alexell Cade

Susma ve söyle.
Þimdi ne kadar suçluyum?
Seni ondan,
daha düne kadar ait olduðun kiþiden çaldýktan sonra hala yerim ayný mý senin durulmak bilmeyen çakranda ?
  
Naruto • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Uchiha Sasuke
Etiketler: Argo, AU, Dark, Karakter Ölümü, Macera, Slash, Smut, Spoiler, Trajik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1548 Kelime | 1 Kere Okundu
11/09/19 Tarihinde Yaynland | 11/09/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Gidenleri Sevme Sanatý
Alexell Cade

Aþk kimi zaman cesurlarýn, kimi zaman korkaklarýn iþi.
Sen hangisi olmak istersen.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Angst, Argo, Dark, Depresyon, Dram, Drug, Psikolojik, Romantik, Slash, Smut, Trajik, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 3847 Kelime | 4 Kere Okundu
11/09/19 Tarihinde Yaynland | 11/09/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Requiem of the Lost Souls
Alexell Cade

Lazsa Rafey Meydanýnda toplandýlar.
Arkada oluþturulan heybetli kanatlar varoluþun sonuna gidecek binicileri beklerken,
iki yüz kiþilik grup; içki, ter ve at kýlý kokuyordu.

Ölümün soðukluðu geceye yayýlmýþ ve istemsizce þafaðý ele geçirmiþti.
Sokaklar paslý kan tadýna boyanmýþ; atlýlarýn eðerleri yaðlanmýþ, kýlýçlarý bilenmiþ, zihinleri kirlenmiþti çoktan.

Zaten hangi savaþ temizdi ki ...
  
Özgün Kurgu • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, AU, Dark, Slash, Distopik, Dram, Fantastik, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1196 Kelime | 10 Kere Okundu
22/12/15 Tarihinde Yaynland | 22/12/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Aykýrý Ruhun Fýrtýnasý
Alexell Cade

Ruhunda gizli nice yakamozlarýn tek sahibidir þiir. Geçmiþten gelen ama nereye gideceði belirsiz;
bazen canýný yakan; ketum, acýmasýz, lanetli; bazen insaný delirtecek kadar sistemli ve kuralsýz.
Kelimelerin uçsuz bucaksýz derinliklere karýþmasýdýr senden izinsiz.
Kendini kaybetmektir, kendini bulmaktýr. Sebebi olmaz þiirin.
Tüm imgelerin, bizi biz yapan þeylerin arasýndan sýyrýlan ruhun yansýmasýdýr þiir...
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Dark, Dram, Fantastik, Genel, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 242 Kelime | 9 Kere Okundu
21/12/15 Tarihinde Yaynland | 21/12/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]