Yorumlar: Red NIGHT

Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 18/07/21 22:42
Blm: One Shot: Sevgililer Günü
Beendim
Admin olarak görüp söylemek zorunda olduðum not: Karakter listesinde bir problem var sanýrým hikayede olmayan çok fazla karakter var görünüyor, bir ara düzeltebilirsen süper olur dear.


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 18/07/21 22:40
Blm: One Shot: Sevgililer Günü
Beendim
Bu hikayeyi niye þimdiye kadar okumadým bilmiyorum ne kaçýrmýþým yahu!!!!
Baþta yýlan deri deðiþtirmiþti diye bir cümle vardý ya sen bu kadýný nasýl oluyor da bu kadar oc yazýyorsun ben anlamýyorum, bir Parry bu kadar mý canon yazýlýr ya cidden hayran kalarak okudum


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 15/02/21 19:37
Blm: One Shot: Sevgililer Günü
Beendim


Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 14/02/21 20:25
Blm: One Shot: Sevgililer Günü
Beendim
Ehem ehem, beennnn geeellldiiiiðððmmm! :D Selam Nerii, nasýlsýn :D
Hikayenin çoðunu okumuþ olduðum için biraz acele etmemiþ olabilirim okumak için ama kendi hikayemi de yayýnladýðýma göre artýk okumamak için bir sebebim kalmadý ve hemen damladým buraya :D Bakalým son hali nasýl olmuþ, mihihihihi heyecan yaptým.
Pansy'nin yeþil tulum giydirmesi beni her seferinde güldürüyor, yürü be kýzým, ben de aynýsýný yapardým! :D çünkü sly olmak be like ahahahha takýmý bir de büyülemiþ kirlenmesin diye Allah'ým, Pansy o kadar Pansy ki :D Bebek kusmuðuyla uðraþmayacak kadar asil, bu her ne kadar uðraþmayý sevdiði kendi bebeði olsa da :D
Herm'in aklýna ilk aþk iksiri gelmesi ahshahah müthiþ yaa :D Þahsen ben olsam ben de ayný þeyi düþünürdüm, gerçi en büyük aþklar nefretle baþlar demiþler, boþuna dememiþlerdir herhalde :D
Bak burayý ilk okuduðumda da söylemiþtim, yine söylüyorum. Pansy bile Herm'e muggle doðumlu diyebilecek kývama geldiyse bu iþ olmuþ demektir :D Pansy'nin deðiþimi o kadar mükemmel ki hani hem hala eski Pansy gibi burnu havada, þirret ama ayný zamanda kendini ön plana çýkarmaktan ufak ufak vazgeçmiþ, baþkalarýný da görüyor. Annelik yaradý hatuna, gözlerini açtý :')
Pansy'nin içindeki deli kadýnlar beni benden alýyor mihihihi bence de smokinin tadýný çýkarýn :D
Sly demiyor da sebze diyor, yediremedi kendine Harry ehehhehe her okuduðumda istisnasýz gülüyorum buraya :D
Fred'in Harry'e annelik nasýl gidiyor diye sormasý ahshahah Bu hikayede en çok sevdiðim þeylerden biri de ölenlerin aslýnda ölmemiþ olmasý, kalbim böyle pýt pýt ediyor onlarý gördükçe *-*
Annen sana anlatýr, o daha iyi biliyor ahshshshhshs cidden mi Remus ahshshaha Tonks un bunu duyduðundaki yüz ifadesini görmek için neleri vermezdim :D
Pansy kocasý da olsa kýskanmaktan asla vazgeçmeyecek :D Tango sahnesi mis gibi mis :D Betaným diye söylemiyorum, müthiþ!
Harry de amma arsýz birisi oldu ahshahah beni þaþýrtýyor bu herif :D Memelerle bi alýp veremediði var ama du bakalým ahshha
Jamie'nin babasýna olan düþkünlüðü, neyse ki artýk Pansy'e çektirmiyor o kadar, hatun kafayý yiyordu :D
Burdan sonra iþler güzel kýzýþacak mihihihihi :D Harry odaya kapattý resmen kadýný ahshaha bu çocuk çok arsýz oldu çok ahshah burda smokinin tadýný daha fazla çýkarmalarýný isterdim ama Pansy'nin Harry'nin asasýný kullanabiliyor olma fikri daha çok hoþuma gidiyor :D
Bu ra lar yan dý! Bana smut yazamam dediðinde saçýmý baþýmý yolacaktým neredeyse ahshahah ne yapsam da yazdýrsam diye çok kývrandým itiraf ediyorum ama sende de ne cevherler varmýþ efenim ahshah ben kullanýrým ama bunu haberin olsun :D Yalnýz kendimi de öpmek istiyorum þu anda ahahah iyi gaza getirmiþim seni :D
Valla eline koluna kalemine saðlýk Nericoo! Sana betalýk yapmak çok zevkliydi, bir parçasý olabildiðim için bu hikayenin çok mutluyum 💚 Yeni bir hikayede görüþmek dileðiyle kendine iyi baakk! :*:*:*:* Öpüldün!


Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 14/02/21 17:46
Blm: One Shot: Sevgililer Günü
Beendim

Öncelikle Jamieciðimin tombiþ yanaklarýndan öpüyorum, bereketli çocuum benim Parry dünyasý yaptý bize. daha gelecek çok hikayeleri var, hissedebiliyorum. 


Kaptýrýp okudum o yüzden sýrasýz olarak sýrýttýðým yerleri söyleyeceðim þimdi:


- sway benim þu hayatta her duyduðumda vurulduðum üç beþ þarkýdan biri, genel olarak o tür þarkýlarý da çok yakýþtýrýyorum Parrye. Ben de perhapsle bir tane yazmýþtým misss olmuþlar mis. 

- yeþil bahçývan takýmý giydirmiþ, slytherin yapacak çocuðu kesin shshs Pansy senin bina aþkýný ve kurnazlýklarýný yerim. 

- Harry'nin onu ilk gördüðündeki kýzarmalarýný ve gecenin sonundaki dayanamaz hallerine bak, smut ayarý da çok iyiydi. gerçekten aralarýndaki elektrik harika deðil miiððð parry aþkým kabarýyor tutamýyorum kendimi. 

- aa ted ve jamie tanýþtý, biraz büyükdüklerinde böyle hafifi atýþmalý sahnelerinin olduðu ficler okuyalým mýý noluurr :D

- AHSHHS YAV BU SÝRÝUS'A KAÇ TANE JAMES KOPYASI VERSEK DOYACAK ACABA SONUNDA! caným black seni dövmekle ýsýrmak arasýnda gidip geliyorum. 

- Pansy, Harry'i kýskandý ya orada bir küçük burnunun sürtülmesinden tatmin olmuþ olabilirim hshsh 


Ayy eline saðlýk Nerissa o ilk Parryden sonra nasýl bir yol açtýysan doyamýyorum vallahi, bu dünyalarýnýn git gide geniþlediðini görmek, ayrýntýlarýný okumak filan aþýrý hoþuma gidiyor. Harry'nin ailesi olmuþ sonunda derken bir yandan da iliþkideki o ayaklarý üstünde duran adam oluþunu çok seviyorum. Pansy desen toptan romantikleþmemiþ ayný hafifi þirretliðini koruyor. Sözünü tutup bizi 14 þubatta mutlu ettin ya ellerin dert görmesin. Belki çok ufak minik edit yapýlabilir ama bazý yerlerde özne - yüklem karýþmýþ ya da isimler tekrara düþmüþ geldi, dikkat daðýtýcý deðil ama. küçük bir öneri sadece  ^^


ayy bissürü daha parry okumak istiyorum, sen yazýcam de vallaha ne istersen karþýlýðýnda vermeye hazýrým shshs öperim çok :*

Yazarýn Cevabý:

Jamie, Jamie minik oðluþum 😍 ay herkesten beklerim valla artýk 🤭

sway'i bende çok severim 🥰 veee evett Pansy'in gizliden Jamie'ye yeþil giydirmesi boþuna deðil 🤩 ama yeþil gözlü bebeðimize yakýþýyor napalým 😏

smut yazamýyorum diye glob'un baþýnýn etini yedim ve sonra kaptýrdým gitti 🤭 beðenmene sevindiiim

Sirius jshajdjakf i love u babe

yaaa Harry tam bir aile babasý olmadý mý jdbakfjakfj çok komik 😍 Pansy þirret olmazsa Pansy olmaz 🌚

inan kaç kez kontrol ettim bilmiyorum, düzeltmeye çalýþýyorum ama tekrar bakarým, öneri için teþekkürler 🌷

ehehehe sözümü vermeyeyim ama yapabildikçe yazmaya çalýþacaðým. güzel yorumun için teþekkür ederim. öpüyorum ben de. 🥰

sevgiler,Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()