Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 30/03/21 02:29
Blm: Bölüm Yedi: Marþ ya da Aðýt
Beendim

Yine ölene deðil de geride kalanýn yasýna kalbimin daha çok kýrýldýðý bir an daha

Harry'nin baba dediðini daha önce duymuþ muyduk bu ilk miydi? Offff içim daraldý ya hiçbir þey bir kaybýn acýsýný -ficde bile olsa- teselli edemiyor.

Yazarýn Cevabý:

ilkti, o sahneye ruhumun bir parçasýný býrakmýþ olabilirim. 

 Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 30/03/21 02:23
Blm: Bölüm Altý: Hufflepuff’ýn Kupasý’nýn Bedeli
Beendim

Ahahahahaa Dumbledore Snape atýþmalarý özlenmiþtiniz :3

Derken...

Mantýken yaptýðýn þeyi anlamakla ve onaylamakla birlikte no no no, bunu okumayý hiçbi zaman sevmedim sevmeyeceðim, ben Alastor'un ölümünü bekliyordum ama Ron, no no nooo :/

Ronsuz bir HP evrenini gerçekten düþünemiyorum ben, yani belki Hermione'yi bile eksiltebilirim ama Ron o kadar temel bir parça ki hani üzülemedim bile, tamamen olamaz modundayým

Harry'nin depresyonunu bekliyorum þimdi tabii :/

Yazarýn Cevabý:

Ya o atýþmalar fanfic dünyasýnda ayrý bir fic türü olmalý artýk, bunu oylamaya sunucam

Ron :( ellerim kýrýlaydý da yazmayaydým demek isterdim ama tam da o kadar temel bir parça olduðu için gitmeliydi. Bir de Ron'un hikayesi hep böyle tamamlanaak gibi gelirdi bana ana evrende de, sanki Rowling kýyamadý yoksa ilk planý buydu gibi. 

tabi ciðerimiz kalmamýþtýr., o ayrý.Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 30/03/21 02:07
Blm: Bölüm Beþ: Cincüce Pazarlýðý
Beendim
Hellooooooo!!!!!
Ýki bölümü birden okudum, iyi geldi yahu özlemiþim :3 Kim derdi birkaç ay severitus okumadýðýmda okuduðum an eksikliðini hissedeceðimi lskfldkgldkgldk
Ron'un terapiye gitmesi aþýrý komik olmaz mýydý, ileride bu konu tekrar gündeme geliyor mu lütfen gelsin
Ay gerçekten cincücelere benim de tuhaf bir antipatim var, büyücülük evreninin Amerikanlarý gibiler (bu yorumumu sen okuduktan sonra unutalýmskfjslfjkslg)
Ve Severus'un her þeyin ortasýnda Remus'u kýskanmasý kadar tatlý çok az þey var hikayede biliyosun di mi :3 gerçekten tatlý olabildiðine inanamýyorum yarasa
Ellerine saðlýk Fidelius, çok güzel bi bölümdü bi bölüm daha okuyayým bari zaten gece olmuþ bilmem kaç, battý gemi yan gitsin :3
Yazarýn Cevabý:

velkam bek efenim velkambek :) 

severitus bir baðýmlýlýktýr, bir kere sevdin mi ayrýlamazsýn djdjdj

Ya þu geyikli terapi sahneleri sonunda yazýcam sanýrým ama ciddiye kayma ihtimali de var korkuyorum, öteliyorum o yüzden *çünkü travma cenneti*

shshhs Ya Remus ve Severus'un her türlü iliþkiselliklerine kurban olayým. Atalentecim kabullen artýk, bazen sen de tatlý bulabiliyorsun bu adamý hshhsYorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 21/03/21 21:29
Blm: Bölüm Bir: Zümrüdüanka Yeniden Bir Arada
Beendim
Selam fidelius! Ben geldiiieeððmm!!
Remus bebeðim, neden her zaman bu kadar mükemmel olmak zorundasýn? Kalbim çýt.. Kreacher'a teþekkür ediyor, minnoþ kalbinden öperim senii..
Ýkizler her durumda aynýlar ya, abi baskýndan geldiniz ahshaha ama yine hoþuma giden bir detay oldu kendilerince oylama yapmalarý :D
Ron'un aðzýndan marul sarkarken beni bi gülme aldý yaa, dayýmla bir aným geldi aklýma ahshah balýk ekmek yemeye gittiðimizde kalabalýk diye acele ettiriyordu garsonlar bizi ve dayým o sýrada son lokmasý atýp kalkarken sarkan marulun farkýnda deðildi :D Bir anlýðýna o an geldi aklýma :D
Bu arada bu kýsma kadar bazý yerlerde yazým hatalarý dikkatimi çekti hazýr aklýmdayken buraya not almýþ olayým, düzeltmemiz lazým onlarý :)
Radyo yayýný senin yazdýðýn bir þey, di mi? Son iki kitabý henüz tam anlamýyla (lisede arkadaþýmdan kitaplarý okudukça elinden alýp pasaj pasaj okumuþluðum vardý) okumadýðým, filmleri de çok hatýrlamadýðým için *shame on me :/ ama okuyorum yani, biraz seriye normalden geç baþlama durumum var sadece ':)* çok emin olamadým var mýydý böyle bir þey yoksa sen mi yazdýn. Eðer sen yazdýysan çok iyi fikir, tuttum ben bu radyo yayýnýný. Yani gizli bir yayýn, riskli ama umut verici. Karanlýðýn içindeki minnak bir ýþýk hüzmesi gibi :)
Anlaþýlan Severus burada da Dumbledore'u öldüren ve hain olarak görülen kiþi. Ama iþin aslýný sadece Harry'nin bilmesi iþleri biraz zorlaþtýrýyor. Yani hala babasý olduðunu sýr gibi saklamasý.. bilemiyorum, savaþýn aðýrlýðý bir yana tek baþýna taþýmasý zor bir yük.
Bu hikayede hoþuma giden detaylardan biri de þu; savaþ oldu bittiye gelmiyor, yani orjinalde bir gecede olup biten savaþ burada yýllara yayýlmýþ ve tonlarca plan, çatýþma ve toplantý içeriyor. Zamana yayýlmýþ ve bu çok daha gerçekçi.
Mohaç Meydan Muhaberesi deðil ki bu yani koskoca büyücülük dünyasý birbirine giriyor :D Bir gecede bitecek þey mi? Yani tamam hortkuluklarý bulma falan var orjinalde de ama o da kýsa bir sürede biten bir þey. Sen burada üç sene geçtiðinden bahsetmiþsin ve sanýrým hala hortkuluklarý bulamamýþ. Yani anlýyorsun di mi dediðimi :)
Harry'nin Severus'la karþýlaþtýðý onunla yüzyüze geldiði aný sevdim. Belki Harry biraz daha sert karþýlayabilirdi ama mantýklý bir sebebe baðlamak istemesine veriyorum bu þekilde tepki vermesini. Zaten Snape anlattýkça kendisi de yumuþadý. Yalnýz bi þey diyeceðim sana, Snape'in Dumbledore'u öldürdüðü yeri kendi gözünden okumak isterdim. Harry'nin karþýsýnda duygularýný pek belli edemiyor, rahatsýz olduðu belli ama zihnindekileri görmek isterdim. Acaba sana bunun oneshotýný yazdýrabilir miyim mihihihihi ne dersin :D
Evet bölüme ufak bir edit lazým, hadi hayýrlý uðurlu olsun :D Ben burada gözüme kestirdiklerimi yazarým ama detayýný artýk özelde konuþuruz fideliuus :D Ayyh heyecan yaptým, didik didik edecem buralarý. Bu kadar güzel bir þeyi mükemmel hale getirmeliyiz anlýyor musun :D
Evet bu bölüm bittii, açýkcasý hatýrladýklarým ve okurken zihnimde canlananlar karþýsýnda gayet güzel bir baþlangýç olduðunu söylemeliyim. Açýkçasý bayýldým, güzel bir giriþ, yerinde açýklamalar geçmiþ hakkýnda fazla soru iþaretleri býrakmamýþ. Diðer bölümleri okurken daha da oturur zaten. Sadece kitaba ne kadar baðlý kalacaðýný söylersen bana hoþ olabilir 😅😅 ben de ona göre göz gezdirir biraz araþtýrýrým ^-^ Yeni bölümde görüþmek dileðiyle fideliuus! Kendine iyi bak :*
Yazarýn Cevabý:

o kadar çýlgýn bir pazartesiydi ki cevabý yazmadan önce yorumunu iki kere okudum :) selam glob, o kadar da yoðun olmuyorum diyen dillerim tutulsun :D

remus aþkýmýz * kalp * ron ya ron, onu apayrý seviyorum arkadaþým olsa kafasýna vururum iki dk'da bir muhtemelen ama yazarken izlerken filan yanaklarýný ýsýrmak istiyorum.

ayy yazým hatalarýýððð ýhhh -_- evet onlara saðlam bir düzeltme lazým. 

aslýnda bu hikaye için deðil ama kitaplarý pdf'ten okurum dersen bir bakayým vardý galiba bende onlar. bunlarý özelde konuþuruz ama di mi ^^

radyo yayýný vardý bu arada, sýrf onun için bile okunur kitaplar. hatta diyebilirim ki ben bu hikaye boyuna yeni hiçbir þey bulmadým. kurgusu, mekanlarý ya var olan kitaba ya önceki hikayelerime dayalý * utanýr *

glob napsam buradan okuman yerine sana hikayeyi mail mi atsaymýþým acaba, þu an vicdan azabý çektim :D 

ayh evet yedi kitap yazýcam ýsrarý üzerine resmen 100 sayfada üç hortkuluk buldular, rowlingi parçalamak istediðim top nokta olabilir bu konu. 

ayyy biþiy diyim mi sabaha kadar cevaplýcam böyle giderse ahshahs her þeye cevap vermek istiyorum.

ya sen bana her þeyin one shotýný yazdýrabilirsin artýk one shot köpeðin olsun sjjss 

god bless you anacým ^^Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 17/03/21 17:56
Blm: Bölüm Sekiz: Bütün Blackler Aynýdýr
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 09/02/21 20:44
Blm: Bölüm Yedi: Marþ ya da Aðýt
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 09/02/21 20:39
Blm: Bölüm Altý: Hufflepuff’ýn Kupasý’nýn Bedeli
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 31/01/21 00:47
Blm: Bölüm Beþ: Cincüce Pazarlýðý
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: cankutpotter
Tarih: 23/01/21 16:55
Blm: Bölüm Dört: Slytherin’in Madalyonu’nun Peþinde
Beendim

Ýþte hüzünlü bir bölüm daha...

Eh Dobby gibi bir karakterin ölümü hepimizi üzer, orijinal seride de burada da epey üzücüydü. Yalnýz þunu söylemem gerek, zaman atlamasý olmasaymýþ ve eðer çatýþmayý okuyabilseymiþiz çok daha güzel bir etki yaratýlabilirmiþ aslýnda. Bu þekilde sahnede bir eksiklik göze çarpýyor.

Yine de bakalým devam bölümlerinde neler olacak göreceðiz. Ellerinize saðlýk, görüþmek üzere...

Yazarýn Cevabý:

Dobby, canýmýz ev cini :(

Evet bence de daha etkili olurdu ama çatýþma yazmak konusunda iyi deðilim. Konu ikinci savaþ olunca ne kadar uzak kalabilirim bilmiyorum ama en azýndan dobby de bunu görmeye de yüreðim dayanmadý galiba.

Daha psikolojik aðýrlýklý gidecek gibi planlýyorum ^^

Tekrar ve son kez teþekkür ederim, çok güzel oldu art arda yorum okumak

 Yorumlayan: cankutpotter
Tarih: 23/01/21 16:35
Blm: Bölüm Üç: Ýlk Yenilgiyi Hazmetmek
Beendim

Eveet, artýk iþler iyice kýzýþmaya baþladý, bundan sonra her þey deðiþecek.

Bakanlýðýn Voldemort'un eline geçmesi aslýnda beklenen bir þeydi, nitekim kitapta da bu þekilde oluyordu. Sanýrým bir noktada Ölüm Yadigârlarý kurgusundan izler göreceðiz hikayenizde. Ki bana kalýrsa Kýlýç mevzusu da bunu gösteriyor ancak Basilisk diþlerinin toplatýlmýþ olmasý iþleri zorlaþtýracak. Aslýnda oradan güzel þeyler çýkabilir, diyaloglarda verilen detaylar daha sonra hikayenin ileri safhalarýnda önemli rol oynayabilir bazen ve bu da hem yazar hem de okur için epey güzel malzeme çýkarýr kanýmca.

Hermione'nin teorisi de bayaðý güzel aslýnda, Voldemort bakanlýðý ele geçirip madalyonu da kontrolüne alabilir, böylece bir taþla iki kuþ vurur. Beklenmedik bir þey olmaz yani.

Neyse, ben diðer bölüme geçeyim.

Yazarýn Cevabý:

Bakanlýðýn voldemort'un eline geçmesi dahil pek çok ana kurguya paralel gidecek aslýnda * þimdiden spoiler * ama kaynaklarý, gerekçelendirmeleri farklý olacak diye düþünüyorum. 

Bazý yerler ise genel olarak deðiþecek mesela basilisk diþleri. Çünkü okulu eline geçiren voldemort neden onlarý orada tutsun ki? :)

Çok teþekkür ederim yorumun için ^^Yorumlayan: cankutpotter
Tarih: 23/01/21 14:55
Blm: Bölüm Ýki: Yoldaþlýðýn Ýkinci Casusu
Beendim

Merhaba, tekrar ben. :) En kýsa zamanda gelirim dedim ama gitmeme bile gerek kalmadý, hazýr buradayken devam edeyim dedim.

Draco Malfoy'un da Snape gibi ikili oynayacak olmasý iþleri epey ilginç hale getirecek. Harry'nin buna baþta karþý çýkmasý oldukça gerçekçi olmuþ.

Diðer taraftan bölüm sonunda Malfoy'un yaptýðý gözlem de oldukça baþarýlý bence, biraz da Harry'nin kanon hikâyedeki ve bu hikâyedeki halini karþýlaþtýrýyor. Bu kýsýmlar oldukça baþarýlý olmuþ.

Bir de bu tür bir hikaye yazýyorsanýz bence bölümler ilerledikçe her karaktere yer vermeniz hikayeyi çok daha baþka bir boyuta taþýyacaktýr diye düþünüyorum.

Diðer bölüme gidelim bakalým...

Yazarýn Cevabý:

Tekrar merhaba :) ben de þaþýrdým üst üste yorumlara.

Ýkinci savaþ, ilkinin tekrar gibi bazý açýlardan. Draco meselesinde karþý olmasýnýn sebebi biraz da severitus kaynaklý, bu hikaye için ilkini okumak iyi olabilir bu arada aklýma gelmiþken. Zorlama gibi deðil de ileride kafa karýþtýrabilir :)

Aa çok sevindim o karþýlaþtýrmanýn böyle oturabilmesine. 

Çok fazla karakter var ve aslýnda dediðiniz gibi yapmak normalde daha mantýklý olabilir. Ama bir önceki yorumda dediðim gibi ana tema severitus ve ben her karakteri anlatabilecek baþtan sona bir ikinci savaþ yazabileceðimi sanmýyorum :)Yorumlayan: cankutpotter
Tarih: 23/01/21 14:27
Blm: Bölüm Bir: Zümrüdüanka Yeniden Bir Arada
Beendim

Selamlar.

Güzel bir baþlangýç olmuþ, ellerinize saðlýk öncelikle.

Her ne kadar Severutus hiç tarzým bir konu deðilse de güçlü bir Harry okumak güzeldi. Bana göre Rowling'in en büyük hatalarýndan biri Harry'i yeterince kararlý ve güçlü yapmamasýydý. Orijinal seride Harry'nin inisiyatifi ele alabileceði o kadar yer vardý ki... Her neyse. :)

Betimlemeleriniz ve diyaloglarýnýz çok yerinde, ne az ne fazla hissettiriyor. Sanki gerçek bir kitap okur gibi aktý bölüm. :)

Ellerinize saðlýk tekrardan. Sonraki bölümleri de en kýsa zamanda yorumlayacaðým.

Yazarýn Cevabý:

Merhaba :)

Teþekkür ederim, sanýrým JKR'nin sýradan bir çocuk anlatacaðým ýsrarý sebebiyle o Harry'i göremedik. Ama benim mantýðým da güçsüz bir Harry ve altýn üçlünün o kadar hortkuluk bulabileceðini almýyor. Bu hikaye ana aksta bir severitus tabi ama ikinci savaþý da umarým yansýtabileceðim :) böyle sizli bir yaklaþým okuyunca bir garip hissettim ama çok teþekkür ederim cankutpotter ^^Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 17/01/21 03:52
Blm: Bölüm Üç: Ýlk Yenilgiyi Hazmetmek
Beendim

Fidelius bak þimdi canýmýzsýn eþsiz bi insansýn mükemmelsin falan da ama yani gerçekten dramione sinyali mi o gerçekten mi ya meheheheheheheheheh

Of dur tamam ksjflskflgk Ay aþýrý yoðun bi dönemdeyim lanet olasý, geldiði anda okuyamýyorum çok mutsuzum bu konuda vallahi

Üstteki istemsiz ilk tepkim bi yana aslýnda ben Draco'yu þu gerçekçiliði ve çok yönlülüðüyle okumayý seviyorum, Hermioneye katlanabilirim, evet sanýrým bu tip dramioneye katlanabilirim ofofof

Bi þey diycem ama Severitus damarým kabarmadýðýndan deðil, ama Harry'nin odasýnda oturup sonra kýr evine gittiði yer vardý ya, orda istemsizce Siriusu düþündüm. Tam o an orada olsa Harryyi nasýl tutar sarsar ve desteklerdi diye, içim acýdý bi. Snape de aslýnda kendi tarzýnda bunu yaptý biliyorum ama Siriusla tarzlarý aþýrý farklý iþte, insan düþününce yine de kalpler bi parça kýrýk

Bakanlýk düþtü karanlýk yoðunlaþýyor, madalyon görevi nasýl aksiyonlu geçecek bakalým, umarým karakter ölümlerini bu kadar erkenden görmeye baþlamayýz ama göreceðimizden de eminim

Ron Draco kavgasý yazsana az sjfhskfjskfjgkldkfj bence Ron bu konuda hiç büyümeyecek hiç

Ellerine saðlýýýk!!

YB YB YB

Yazarýn Cevabý:

Normalde yazar olarak bunu yapmamam lazým, beklemem lazým biliyorum. hatta tam þu an bekleyip biraz da çektirmem lazým sanki ama dayanamýcam. yok be atalente ne dramoniesi :D orada draco'nun söylediklerinden o ayrýntýyý yakalayacak kafada birine ihtiyaç vardý, eh o kiþinin biraz da savaþ için önyargýlarýný býrakýp draco ile konuþabilecek biri olmasý gerekiyordu, mesele o. yani þu aþamada ne draco o kadar safkan fikirlerinden tamamen vazgeçmiþtir, ne hermione her þeyi kenara atacak bir þey görmüþtür onda. iþlense çýkar tabi ama ben mümkün olduðunca gerçeðe yakýn gitsin istiyorum, deðiþim yokken çift de olmazlar öyle bir durumda. 

ama gözlerim doldu, gurur duydum. yani demek yazsam sana dramonie bile okutacam! shhssh canýmsýn ^^

bu yoldaþlýk evinde olmalarýndan kaynaklý sanýrým, ben de sýk sýk sirius'u anýyorum. aynen de öyle olurdu "yemiþim kýlýcýný, girelim bakanlýða bir þey bulamazsak da çýkar geliriz senin canýný sýkmana deðer mi" diye girerdi mevzuya iki gözüm black. çok zýtlar tabi, böyle zýtlýklarýný hatýrlayýnca bir karþýlýklý sahneleri okusak diye içim gitmiyor deðil.

ron deðiþmiyor evet, ama kavgalarý yok ileride de sanýrým. yine de fikri prompt yapýp yazarýz belki sonra bir one shot olarak :)

sevgiler efem ^^Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 09/01/21 00:14
Blm: Bölüm Ýki: Yoldaþlýðýn Ýkinci Casusu
Beendim

Trendeki o sahne... Oraya baðlayarak bitirdin beni çünkü baðlanabilecek en doðru nokta.

Draco'yu ooc olmamýþ haliyle yoldaþlýðýn içinde okuma konusunda heyecanlýyým, çok karþýma çýkan bir fýrsat deðildi. Ayrýca Snape-Malfoy iliþkisinin Harry için hala eskisi kadar çocukça öfkeler yaratmasý o kadar gerçekçi ki

Bir de Draco'nun bakýþ açýsýný okumaya bayýldým, bütün griliðiyle, ya nasýl yapýyorsun bilmiyorum ama kafanda karakterler bir þekilde kafamdaki karakterler gibi, o yüzden sanki þey gibi oluyorum okurken biri yýllardýr okumayý istediðim her þeyi çekip sýraya dizip yazmýþ gibi, mükemmel bi þey <3

 Yb yb yb

Yazarýn Cevabý:

Dönüp dolaþýp bulunacak ne çok sahne var di mi günün sonunda :)

Karizmatik ve kýzlarýn baþýný döndüren badboy Draco'ya alýþýðýz tabi :D 

Nasýl kýskanmasýn ki çocuk kýyamam.

Ýtiraf ediyorum atalente zihnefend yapýyorum shhdsh 

Cumadan cumaya atarým artýk diyorum, bir týkandým gibi ama rezerv bölümümüz var allahtan bakalým ^^Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 08/01/21 17:35
Blm: Bölüm Ýki: Yoldaþlýðýn Ýkinci Casusu
Beendim
Yazarýn Cevabý:

d84;a039;Yorumlayan: Maviozge
Tarih: 06/01/21 15:53
Blm: Bölüm Bir: Zümrüdüanka Yeniden Bir Arada
Beendim

Öncelikle merhaba.

Bölüme bayýldým. Severitus okumaya çok uzun zaman ara vermiþtim çünkü güzel bir tane bulmak imkansýz hale gelmiþti. Geçenlerde (yýlbaþý yasaðýnda) sýkýntýdan gezinirken buldum seni ve hemen okumaya baþladým yazýklarýný. Gerçekten yazýmýn ve ufak ayrýntýlarýn çok iyi. Okurken sanki seriyi okuyormuþ gibi hissediyorum.bundan sonra sýký takipçinim haberin olsun.

Yeni bölümleri bekliyorum. Ýyi yazmalar 😍😍😂😂

Yazarýn Cevabý:

Merhaba Maviozge :)

Teþekkür ederim. Galiba wattpadde görmüþtüm nickini, buraya gelmene sevindim. Gel gel ne zaman istersen, ben hep buralardayým ^^Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 05/01/21 00:18
Blm: Bölüm Bir: Zümrüdüanka Yeniden Bir Arada
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 04/01/21 19:42
Blm: Bölüm Bir: Zümrüdüanka Yeniden Bir Arada
Beendim


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 04/01/21 15:31
Blm: Bölüm Bir: Zümrüdüanka Yeniden Bir Arada
Beendim

*Yeþil gözlü yoldaþlýk lideri kýsaca baskýný ve kendileri açýsýndan baþarýlý kýsýmlarýný kýsaca anlattý.
*Zaten son zamanlarý baþarabildikleri tek þey de buydu:(zamanlar)
*ve bakanlýðýn ele geçen kýsýmlarý sayesinde iyi taraftý desteklediklerimi düþündükleri ailelerin baþlarýný belaya sokmaktan geri durmuyorlardý.(tarafý)
*sað kalan çocuktan fazlasýný olduðunu her seferinde önce kendine, sonra da geriye kalan herkese kanýtlýyordu (fazlasý)
*oturuduðu koltukta kýlýný kýpýrdatmadý.
*Sonunda Harry’nin doðumgünün yazýn sararttýðý kýrlarýn ortasýndaki evde birkaç ufak cümleyle
*hiç biri Slyhterin’in Madalyonunun yerini

Þimdiiii gördüðüm harf hatalarý bunlardý yazýyorum çünkü mükemmel bi þey her açýdan mükemmel olmalý <3

Bunun dýþýnda, beni þaþýrtan iki þey: Kreacher'ýn her þeye raðmen Remus'a diðerlerinden daha çok sayýp sövmesi gerekir diye düþünürdüm çünkü öyle yapýyordu çünkü onun kaný en bozuk... Ýkincisi, Harry'nin hortkuluklarý herkese söylemesi-yani herkes derken, canonda Hermione ve Ron dýþýnda Remus'a bile söylememiþti, o yüzden bi garipsedim. Sanki bu iþi ayýrýp kendi halleder gibi geliyo bana hep canon deformasyonu olabilirlskflslfþdkflg

Ay vallahi aþýrý heyecanlýyým, çok heyecanlýyým, gerçek bi HP savaþý okuma fikri beni eritiyo <3 hem de senden!

Yb yb yb yb <3

Yazarýn Cevabý:

ya bu ne hýz Atalente deliricem ^^ eline koluna saðlýk valla, böyle milyon tane daha harf hatasý, cümle düþüklüðü çýkacak muhtemelen. Bakýyom bir de sözde atmadan.. Düzelttim bunlarý, teþekkür etmeye geldim bari cevaplayayým da hemen. 

kreacher bir þekilde evde kalmalarýna alýþtýysa kendisine teþekkür eder Remus'a da saygý gösterebilir gibi geliyor bana, yani Remus bu onunla o kadar yýl geçirip kim onu sevmeyebilir ki sshshs tamam objektif olmam lazým. 

önceki okul maceralarý neyse ama ben altýn üçlüyü ne kadar sevsem de onca hortkuluðu bulma görevini böyle bir yoldaþlýk filan olmadan yapabileceklerini düþünmüyorum. bilmiyorum, anonda höh artýk dediðim bir nokta orasý. 

tenk yuu <3<3 hadi gideyim yazayým ben biraz daha.Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()