Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 15/02/21 08:22
Blm: Yýlýn En Zeki Budalasý
Beendim


Selamlar kitty!! Sonunda yorum kýsmýsý açýlmýýýþ!! Hemen kaydettiðim yorumumu atayým efenim. Bölüm maili gelince öyle bir hýzla uçtum ki bilgisayar baþýna, görmeliydin.

Ya ailesinin Sirius'a þiddet uygulamasý beni o kadar sinirlendiriyor ki. Öyle bir þeyler daha vardý önceki bölümlerde, iyileþmiþ büyü izleri falan:( "Belki gurur bile duyuyordur, savaþ gazisi gibi. O deliye belli olmaz. " ama yine de çok doðru bi cümle of sajfeakf tam sirius'luk, nefret ettiði ailesinden kalma boðuþma izlerini sergilemekten gurur duyabiilir.

Ya, remus'un tavþaný var!! Tavþanlý terlikleri de vardý, ne kadar miniþ biri bu yiycemmmm

Ve aralarýndaki ufak romantik anlar içimi hop ettirdi, yumuþ yumuþ oldum. Ama remus'un nasýl hissettiðini tahmin edebiliyorum, buna asla bir ad koyamadýðýný da.

"Ve maçý elli puanla kaybetmiþ olmalarýna raðmen battaniyeyi katlamakla meþgul olan Sirius’un yüzünde hafif bir tebessüm yakaladý. " ay inanmýyorum aaaaayyyy yemin ederim sýrýtmaktan yüz kaslarým aðrýdý ve bir mutluluk çýðlýðý atmak üzereyim!! Her zaman olduðu gibi sirius remustan daha giriþken akjfhklasfhe, biraz extra bir abimiz.

“Biz ne yapýyoruz, Aylak?” Remus donup kaldý. Tutuþunu gevþetti ve Sirius’un parmaklarý kendininkilerin arasýndan kaydý hafifçe." Ahahha kitty, ben de bir anlýðýna donup kaldým cidden, kalbim tekledi.

"soðuktan götüm dondu, ayrýca tavþanýmý uyuyan iki ayýyla býraktým ve-“ seni de tavþanýný da ýsýrýrým ama sirius seni öpmek üzereyken böyle þeyler yapman hiç hoþ deðil remus. Yalnýz þimdi anladýk ki sirius ciddi ciddi aþýk olmuþ... Ayrýca gelecek planlarýndan bahsettikleri kýsým beni o kadar üzdü ki, sonrasýnda gelen kýsýmlara sevinemedim bile:( *kýrýk kalp emojisi*

“Neyini kýskanacakmýþým ki? Parlak, siyah kürkünü mü, etrafýnda pervane gibi dönen bir Remus’u olmasýný mý?” hmm siriusun bunlardan ikisine de sahip olduðunu düþünüyorum:D Böcükk!!

Yalnýz o kadar beklemediðim bir anda bitti ki, okumaya hiç mi hiç doyamamýþtým;(((((((((((((( Çok üzgünüm þu an çok mutsuzum kitty

Ama harikaaa ötesi bir bölümdü, ellerine saðlýk <3 Bol ilhamlar ve iyi geceler dilerim, umarým kýsa zaman sonra görüþürüz:PP


Yazarýn Cevabý:

Selam Sevdeee ♥

Ya Remus'u da tavþanýný da YERÝM.

El ele tutuþtuklarý Quidditch maçýný baya yýllar önce, 2-3. sýnýfta falan olacak þekilde hayal etmiþtim bu arada. James'in ilk maçý filan ya. O anlaþýlmýþtýr umarým... Çok tatlý bi an!!

Sirius Remus'a çok aþýk ama Remus farkýnda deil!!! Remus da kendisinin aþýk olduðunun farkýnda deðil salak þeyyy  <333

Kdþfl Sirius'un kürkü siyahtýr ama parlak deðildir bence çamurda yuvarlanmaktan keçe gibi olmuþtur... 

Teþekkür ederim güzel yorumun için, görüþmek üzereee <3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 31/01/21 00:55
Blm: Yýlýn En Zeki Budalasý
Beendim
Yazarýn Cevabý:

Selam,

Çok teþekkür ederim bölümlerin hepsini beðendiðin için <3 

Sevgiler,

Kitty.Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 02/01/21 00:54
Blm: Yeni Yýl Yeminleri
Beendim

Merhaba yeniden kitty, bölümü bitirir bitirmez diðerine damladým <3

Rosmerta'nýn Sirius'a bilerek dekolte göstermesi ajdjahda Ayrýca James biraz amele mi? Sirius'un dediði þey çok mantýklýydý ve remus da masadayken öyle bir þey demesi patavatsýzlýk:( wolfstarýma kýyamam ki:(
"son zamanlarda Remus’un etrafýnda özel güvenlik köpeði gibi dolanýyordu. Kendini durduramýyordu ki." ya gülmemem gerekiyordu ama kahkaha attým burada allah affetsin;( sirius çokk fena düþmüþ remus'a da haberi yok cidden

“Ben öldüðümde cenaze istemiyorum.” ama bu beni bitirdi ki:( içine doðdu çocuðun resmen zaten cenazesi yapýlamayacaðý of:( dünyanýn en üzücü þeyi Sirius'un ölümü gerçekten, tüm kitap serisinde bana en çok koyan olay budur. Ve de þu an böyle düþünmesine raðmen Remus'un Sirius'tan 2 sene daha uzun yaþamýþ olmasý ve onun ölümünü görmesi...

Her zamanki gibi çok güzel bir bölümdü kitty ve diðerlerinden daha karanlýktý... Çöktüm þu an:(

Aklýllarda ise o malum soru; yeni bölüm ne zaman???????????????????
Görüþmek üzere (umarým yakýnda, çünkü ben bu hikayeye aþýk oldum :P)

Yazarýn Cevabý:

Merhaba yinee,

Çapulcular'ý hem birbirleriyle hem de baþkalarýyla biraz zalimce alay eden tipler olarak düþündüm sjdfvs kitapta Peter'a altýna yapacak falan demeleri geldi aklýma. 

Ya Sirius'un Remus'u yumurta gibi kollamasý ve etrafýnda dört dönmesi <3<3<3<3<3 onlarý hep böyle birbirlerine laf sokup kavga eden ama ayný zamanda da birbirlerini aþýrý koruyup kollayan, bebek gibi bakan ilgilenen bi çift olarak hayal ettim. 

Kitaplarda ben en çok Fred'in ölümüne üzüldüm çünkü NE GEREK VARDI ALLAH AÞKINAAA. Sirius'un ölmesi bana o kadar koymadý nedense, yaþasaydý da çok fazla savaþ ve azkaban travmasýyla sürdürecekti hayatýný. Remus da öyle. Çok muhteþem eðlenceli bir hayatlarý olmayacaktý bence :/ fazla mý mantýksal yaklaþýyorum pek duygusal bakamýyorum bu konuya... He okurken aðladým mý? Aðladým tabi manyak gibi skdfs

Ayrýca yuppii çökmene sevindim angst yazmayý baþarmýþým demektir sdjfnvsþd 

Yeni bölümü çok geciktirmeyeceðim, elimde bitmek üzere olan bi bölüm var çünkü. Ama sonrakiler için net bir þey diyemiyorum... 

Yakýnda görüþürüz umarýmm <3Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 02/01/21 00:38
Blm: Karanlýk Yüzler
Beendim


Selam yeniden Kitty:)

Öncelikle Severus'un düþmanlýðýnýn baþlangýcý Remus olmasý çok ilginç, ben hep James ile baþladýðýný düþünmüþtüm. Çapulcularýn Sev'e düþmanlýðýnýn da yine Sirius deðil de James ile baþladýðýný düþünmüþtüm ek olarak da:D

Sirius, remusun eþyalarýný bile düþünüyor. Artýk kesinlikle bir aþktan söz edebiliriz bence, sence?

“Bölgeni iþeyerek de iþaretliyor musun?” efsane bir laf yalnýz sev, farkýnda olmadan yaptýðýn gönderme akýllara zarar skjfkaeg

Ayrýca o durumda sigara yakmaya çalýþýp baþaramayýnca james'ten el atmasýný istemesi ve çatalaðýn eline vurmasý beni güldürdü sjfha bu arada sirius-sev arasýnda geçen olayýn böyle bir dinamiði olabileceðini hiç düþünmemiþtim 0.0 hoþ olmuþ

"Remus bunlarýn hiçbirine dokunmadýðý gibi ona da ikram etmemiþti ve þimdi Sirius gecenin köründe yatmýþ, midesindeki büzülmeyi bastýrmaya çalýþarak þekerleme yýðýnýný izliyordu. Hayat bundan daha çekilmez olabilir miydi?" of üzülsem mi kahkaha mý atsam bilemedim ajdjajd Sirius'un hikayenin baþýndan beri kývýr zývýra karþý gözardý edilemeyecek bir zaafý var. Ama Remus'un en azýndan annesi ve babasýndan sevgi görerek yetiþtiðini bir kere daha okumak beni çok mutlu etti ve biraz teselli oldu.

Ama ama ama bölümün sonu çok kötüydü:( nasýl düzelecek aralarý acaba?? hemen bitmesin diye yavaþ yavaþ okuyacaktým ama dayanamýyorum;/ harika ötesi bir bölümdü, bir sonraki bölümde görüþürüz kitty, ellerine saðlýk.

Yazarýn Cevabý:

Selamm

AA o göndermeyi ben bile fark etmemiþim. Sirius köpek olduðu için!! Omg çok zekisin. 

Ben de düþündüm düþündüm Sirius neden Remus'un hayatýný böyle tehlikeye atar diye, aklýma bu geldi. O an kafasý yerinde deðildi, Snape çok damarýna bastý ve Sirius en sonunda patladý falan diye. Sirius'u biraz hiperaktif bi çocuk, biraz da oyuncu bi köpek olarak görüyorum sdfjbsd oturup düþünmeyi bilmeyen bi insan gibi. Çok kafa yormayan, aklýna eseni yapan, içgüdüleriyle hareket eden. Remus'tan bu konuda ayrýlýyolar baya bence. 

Bölümün sonu benim de çok kalbimi kýrdý :'d 

Senin de ellerine saðlýk, görüþürüz <3Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 02/01/21 00:18
Blm: Noel Baba'nýn Küçük Yardýmcýsý
Beendim

Selaaaam öncelikle, ve sirius sigara içiyor asdjak. Ejderha sigarasý?? Yaa regulus ve sirius... Kýyamam çocuðun sýrtýný tahta olarak kullanýyor, ne kadar hayýrlý bir aðabey:D

Bakalým hocalar þu sahte imzayý yiyecek mi, ben pek umutlu deðilim ama afjak:D belki potter'ýn pelerinini falan kullanýrlar artýk, bir de çapulcu haritasýný icat edecekler daha.

"Sirius onun biriyle konuþmadan önce böyle yaptýðý iþi býrakmasýný ve tüm dikkatini o kiþiye vermesini hep çok kibar bulurdu." ya bugün de remus'a düþtük bakalým... kalkamýyorum Kitty...Ya sirius remus'un gülümsemesini güzel buluyor yerim ben sizi ama ya

Manyak Muggle Martin ahahah :D kitty senin bulduðun þeyler fazlaca hoþuma gidiyor; ateþ sigarasý, lily'nin ejderha dövmesi falan filan... manyak muggle martin'i de okumak isterdim

Ya remus cringe kostümünden utandýðý için dans edemiyor ajjdjaj Lily için biraz hayal kýrýklýðý olmuþ olabilir bu, ama Remus'u davet etmesine ve birlikte gitmelerine sevindim.

“Asýl ben teþekkür ederim. Sen olmasan büyük ihtimalle gelmezdim ve noeli odamda Sirius’la pinekleyerek geçirirdim.” Sirius bunu duysa üzülürdü:( ve lilyden romantik vayblar alýyorum öyle bir þey mi var acaba? göreceðim birazdan

OHA OHA lily remusu öptü oha omg 0.0 Ya remus sen bu dünya için fazla masumsun be... Býrak siriusu lily bile harcar seni ahdahdha kýyamam suratýný bile boyamýþ elf olmak için. ayrýca lily remusa ne küfür etti acaba çok merak ettim kitty ajdua:D

Sen benim aðlamamý istiyorsun herhalde kitty... Sirius Remus'un saçlarýný seviyor... Ýliþkilerinin biraz daha ilerlediðini görmek çok güzel. Üzerlerinde hala o çocuksu masumiyet varken birbirlerine hisler geliþtiriyorlar ve farkýnda deðiller.. <3 o kadar tatlý bir iliþki ki kalbim eridi.

Harika bir bölümdü kitty, eline yüreðine emeðine saðlýk. Bir sonrakinde görüþmek üzere:))

Yazarýn Cevabý:

Selamm

Remus'a ne kadar aþýk olduðum bütün hikayelerimden belli oluyo bence artýk djfnvþsdf topluca düþelim diye yazýyorum gibi bir þey resmen. 

Yaa onlar ergenliðe yeni girdiði için kostüm cringe geliyo ama aslýnda çok þirindir eminim...Ve Lily'i sinirlenince hiç acýmayan biri olarak hayal etmiþimdir hep dfksdf

Ay büyü dünyasýna ufak tefek þeyler katmak hoþuma gidiyo, zaten uydurmasyon þeyler eklemeye baya açýk bi evren. Hoþuna gitmesine sevindim <3 Büyücü þarký sözleri yazmak da hoþuma gidiyo dfjvsd biri bestelese çalsa keþke benim için 

Senin de ellerine saðlýk Sevde, görüþürüz!Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 01/01/21 23:13
Blm: Noel Baba'nýn Küçük Yardýmcýsý
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 01/01/21 22:14
Blm: Noel Baba'nýn Küçük Yardýmcýsý
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 01/01/21 22:06
Blm: Deli Lüleli Lupin'in Tuhaflýklarý
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 01/01/21 21:57
Blm: Anne Týlsýmý
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 01/01/21 03:19
Blm: Deli Lüleli Lupin'in Tuhaflýklarý
Beendim


Selam selam selaam^^ Yatmadan önce ikinci bölümü de okumalýyým:D

Remus çikolatayý hep severdi zaten, aklýma azkaban tutsaðýnda Harry'e sürekli çikolata kakalamasý geldi ahdhadh:D

Peeves Remus'u canýndan bezdirmiþ anlaþýlan, deli lüleli lupin ahudhaj ayrýca Sirius'un cezalý olmasý çok komiðime gitti ama muhtemelen çocuða haksýzlýk etmiþlerdir;( (gerçi etmemiþ de olabilirler, patiayak pek uslu biri sayýlmaz)

"Þatodaki zamanýný Balyumruk’a gelen yeni çikolatalarý içli içli hayal ederek geçirmiþ olduðu tipinden belliydi." YA BEN SENÝ YERÝM YERÝM remus ver þu çocuða çikolata:( ama kesin parasý yok diye az almýþtýr;((
Ya ben bu ilk kýsmý okurken aþýrý eðlendim, deli gibi gülümsedim ve çok mutlu oldum. Çocuk wolfstar acayip tatlý deðil mi ama deðil mi??

"o yaþtaki hangi büyücü çocuðunun çikolata kurbaða kartý olmazdý ki?" maalesef o yaþtaki bir çocuðun asla üstlenmemesi gereken dertlere sahip..:((( buna fýrsatýnýn olmamýþ olmasý çok üzücü gerçekten

Yalnýz velet Sirius'un çýkarým skillerinden etkilendiðimi söylemeliyim..."Remus Lupin’in bir tür kurt adam avýnda yer aldýðý hayaliyle bütün uykusu kaçtý. " ama ne yaparsýn azizim, çocuksun iþte çocuk!! ahah remus the werewolf slayer? no no...

“Dersleri hiç mi dinlemiyorsun? Özel günleri geliyor iþte oðlum.” KAHKAHA ATTIM ASHIJAHDSLA snape bunu görse potter ile kalýn kafalý olduðu için çok fena dalga geçerdi eminim ahahaja

"Hem, her ay bir kurda dönüþmek elbette ki kýz olmak ve hastalanmaktan- artýk o her ne demektiyse- çok daha havalý bir þeydi." kesinlike siriuscuðum, ama kendine de dikkat etmen lazým bence, sence? ajahsh Sirius'un düþüncelerini okurken o kadar eðleniyorum ki

Abi aðlýycam bir kurtadam olmaktan daha kötü bir þey varsa henüz çocukken bir kurtadam olmaktýr herhalde... Kendini bu kadar dýlanmýþ ve izole hissetmesi kalbimi çok kýrdý ama neyse ki ailesinden ve arkadaþlarýndan sevgi görüyor, bu da bir teselli. (gerçi hayatýnýn sonraki evrelerinde de kendisine benzeyecek diye evlenip çocuk sahibi olmaktan bile korktu, çapulcu tayfanýn yüzü asla gülmedi çok kötüyüm çok)

En az diðeri kadar hatta daha güzel bir bölümdü Kitty, eline yüreðine saðlýk. Þimdi emin oldum ki yýlbaþýnda hediye edilen en güzel hikayeye ben sahip olmuþum <3

Görüþmek üzere

Yazarýn Cevabý:

Selamm,

Çikolata olayýný geçen ben de düþündüm. Neden ruh emicilerle karþý karþýya geldikten sonra çocuðun aðzýna sürekli çikolata týkýyorlardý diye. Herhalde mutluluk hormonu gibi bir þey salgýladýðý için. Hani ruh emiciler de mutsuzluk veriyor filan ya...

Evet parasý yok diye az aldý, baya baya ne yazacaðýmý önceden kestiriyosun artýk sfdjvsd

Çocuk wolfstar. Çocuk wolfstar. Varolan en þirin þeyler. Nokta net. 

Remus beþ yaþýndayken ýsýrýlmýþ :( çok üzgünüm...

Teþekkür ederim fikirlerini paylaþtýðýn için yine <3

Bu arada hikayeye kapak ve çalma listesi de ekledim. Kapak azýcýk esnemiþ kalitesi de düþmüþ siteye koyarken ama neyse... Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 01/01/21 02:57
Blm: Anne Týlsýmý
Beendim


Kitty Kitty Kitty! Hediyem için yeniden çok teþekkür ederim, hayal edemeyeceðim kadar ince düþünülmüþ gerçekten.

Ýlk bölümün giriþinin çok hoþuma gittiðini söylemeliyim. Fluff baðýmlýsý olduðunu ama benim için angst denediðini söylemiþsin... Ama Remus'un tavþanlý terlikleri... Ah ah içim eridi bir an... Aa bi saniye, ben de düþünüyorum birlikte geçirdikleri tüm noelleri yazýyorsa ilk bölümde çocuk olmalýlar diye, ama o kadar heyecanlýyým ki 1971'i okumuyorum:D ahah lol. Tamam o zaman tavþanlý terlik olmasý normalmiþ ya ahdahj ama fluff yine de <3

“O pencerelerin ardýnda bir sürü odalar var. Her birinde senin gibi küçüklü büyüklü çocuklar uyuyor." Ahh Remus'um, evet ama o çocuklarýn omuzlarýna bu yaþta seninki kadar dert binmemiþtir be:( Zaten yorumumu yaptýktan sonra da hikayede böyle bir cümleyle karþýlaþtým, ne kadar hoþ

"Geçen gece kendisini parçaladý. Zavallýcýk." Ya angst mutsuzluk falan filan seviyorum da þimdi küçük bir çocuktan bahsedince daha bi vurucu oluyomuþ bu yahu:/ ayy valla üzüldüm çok
"Derken uzun, sümüklü bir fýrrrrrk sesi duyuldu." ay allah ne etmesin seni, tüm ciddiyetimi kaybettim AJHSAJDýd kahkaha attým, hiç beklemiyordum bunu. Harikasýn ahaha. Sirius'un aðlamasý beni sümüklü olduðu için güldürdü, bu beni kötü biri yapar mý??

"Çocuk pijamasýnýn kollarýyla oynadý, burnunu karýþtýrdý." AHAHHHAHAAHAHHA hiç iyi deðilim hiç ahdbha Kitty cidden, lol, ayrýca Remus Sirius'un kendisini yataðýna almasýný düþledi? buna daha da lol ahahshd ama kýyamam ki:( Abii utanç tablosu falan deðilsiniz lan:(

Ama þeye þaþýrdým þimdi Sirius'un Gryffindora seçilmekten utanmasýndan çünkü kitapta bunun için bayaaa bi gurur duyuyordu, sanýrým sen biraz deðiþtirmiþsin bu kýsmý ve yarattýðý tezatlýk bakýmýndan hoþ bir detay olmuþ. Aa sirius bizim bildiðimiz patiayaktan cidden farklý, ailesinin empoze ettiði davranýþlarý benimsemiþ görünüyor. Kýyamam yavrucuðuma ben:( Çapulcular kanatlarý altýna alsýn seni yoksa ben çok üzülürümmm

"Remus uzanýp çocuðun eline tereddütle dokundu ve yavaþça çekip avuç içini göðsüne kapattý. Kendi elini de onun göðsüne yerleþtirdi." yaaa bayýlcam bu ne tatlýlýk yaaa aman tanrým kalbim kalbimmm <3 Sirius'un annesinin korktuðunda yanýna gelmemesi... Ýþte bu kalbimi her þeyden daha fazla kýrdý. Walburga black sen nasýl bir insansýn be

Sirius'un sevgiye bu kadar yabancý olmasý ve sarýlmanýn verdiði rahatlamanýn týlsým olduðunu düþünmesi... Kitty sen bana ne yaptýn böyle ;(

Hediyem olduðu için deðil, gerçekten söylüyorum; okuduðum en iyi wolfstarlardan biri bu ve de ilk bölüm olduðu halde... Büyüleyici bir þekilde güzel, acý verici ve sürükleyiciydi. Ellerine saðlýk Kitty:)))
Ben de kendim bölüm yazmýþ kadar bir yorum yazdým umarým cevaplarken çok zorlanmazsýn ajdhahdf ama olsun piþman deðilim ki...
Görüþmek üzere!!

Yazarýn Cevabý:

Sevde, Sevde, Sevdee! Madem beklediðin þeyi yazamadým, bari elimden gelenin en iyisini yapayým dedim. Beðendiðine çok sevindimm <3

Daha önceden angst yazmýþlýðým var ama bu kadarýný da yazmamýþtým. Kalbimi parça pinçik etmeye zorladým :'( 

Ay Remus elli yaþýna da gelse tavþanlý terlik giyer benim headcanonlarýmda dsjfsfdv

Kitabý hiç hatýrlamýyorum desem? Geçen bi açýp Ölüm Yadigarlarý'ný kontrol edeyim dedim, sadece þeyi gördüm, Sirius kompartýmanda "Belki geleneði kýrarým" diyordu. Sonra kurdum kafamda iþte o lafý öylesine etti ama gerçek olmasýný beklemiyodu ve baaayaa bi üzüldü baþta. Ýlerleyen zamanlarda da elbette Gryffindor olmaktan gurur duymaya baþladý. 

Kýz benim kalbim erimeyi geçtim buharlaþtý gitti. Bu bölümde aþýrý çocuk ve aþýrý masumlar cidden kýyamam. :( 

Ne piþmanlýðý yaz yaz, ben de daha iyi anlamýþ oluyorum neleri seviyorsun. Ayrýca yazarken yaþadýðým duygularý paylaþýyoruz djfsgb <3

Hoþça kal, nice mutlu senelere!Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()