Yorumlar: Veritaserum

Yorumlayan: Persephone
Tarih: 07/12/20 00:28
Blm: One-Shot
Beendim

Ay amanýýýýn!! Atalente sen ne yaptýýýn?!!

Öncelikle þunu belirtmeliyim ki ilk defa wolfstar okudum bu yüzden sen benim ilkimsin desem bu hikayenin ardýndan nasýl bir mesaj vermiþ olurum ki sdfghgfds

Ýlk kez okuduðum için tabii ki önce garip geldi. Ama ilk kýsýmdan son anýna kadar o kadar iyi yazmýþsýn ki son kýsma bir nevi içten içe kendimi hazýrlýyordum bu yüzden sahneler aklýmda canlanýrken garip gelmedi :D

McGonagall'lý kýsým o kadar McGonagall gibi olmuþ ki filmden bir sahne olsa asla abes kaçmazdý :D

Ayrýca zavallý sirius'a sorulan sorular... Sen biraz terletmiþsin sanki siriusçuðumuzu :) ama çok tatlýþ olmuþ her soruyu ve özellikle cevaplarýný yüzümde kocaman bir sýrýtýþla okudum, teþekkür ediyorum bu yüzden ^^

Diðer hikayelerine de bakmak için sabýrsýzlanýyorum. O zamana dek kendine iyi bak! ♥

Yazarýn Cevabý:

Tekrar selaaam! Ay bu ficden sonra senin de çekiliþ bahanesiyle wolfstar yazdýðýný düþünmek çok güzel <3 Wolfstar yazýn <3
Ýlkinde garip gelebilir ya, ilk zamanlarda bi týk bana da garip geldiði oluyordu çünkü Çapulcular'ý ayrýlmaz bir arkadaþ grubu olarak düþünmeye bayýlýyordum, sonra da böyle oldu iþte yatýp kalkýp wolfstar shipliyorum ksjflskf
Di mi ya, keþke daha çok Minerva yazsak kadýnda malzeme bayaðý bol aslýnda, örneðin niye hiç onun geçmiþi hakkýnda iþte ne bileyim gençliði hakkýnda yazmýyoruz bilmiyorum.
Ben de yorumuna teþekkür ederim, beni de gülümsettin :3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 29/11/20 12:07
Blm: One-Shot
Beendim

Selam atalente :) Biraz gecikmeli de olsa ben geldiiim :D 

Ayyy Remus o kadar pimpirikli davranýnca bir an iksiri acaba Snape mi hazýrlýyor, dedim. Ama sonra yok caným daha neler, Snape den isteyecek kadar delirmemiþlerdir diyordum ki dersteki rastgele yapacaklarý iksiri içeceðini öðrendim ahshahahah müthiþ :D 

Sirius un þovmen edasýyla sýnýfa girmesi ahshshahah kesin üç saat provasýný yapmýþtýr acaba nasýl bir giriþ yapsam diye :D 

Aaa ama sirius mýzýkçýlýk yapýyorsun olmaz ki ama ahshshshsh bütün stoðunuzu yenilerim, dedi yaa :D üç kaðýtçý seni, aklý sýra iksirden kaçacak ahshahahah

Yalnýz Slughorn da fena hee :D Hemen de çaktý köfteyi, iddia malzemesi hazýrlýyoruz diye sýrýtmaya baþladý. Az deðilsin sen hee :D 

Offf iþler güzel yerlere gidiyor mihihihihihi Kurtlar da olabilir ama büyük ölçüde adamlardýr herhalde ahshshshshsh yarýlýyorum bi dk ahshshshs

Cezaya kalmak istemesi ahahahah Siriuuuss, sen cezaya kal ve biz eðlenceden mahrum kalalým ahshshsh Asla olmaz, mümkün deðil :D Yalnýz McGonagall a kedi formunuz çok güzel demesi, Sirius your animagus is showing! 

Toplumun geldiði son noktada herkes herkesi izliyor ahshahshah aðzýndan bu kadar haklý bir söz çýkacaðý kimin aklýna gelirdi ki :D Yalnýz Slytherinlere karþý James in Sirius u savunmasý burun kývýrmama sebep oldu, bir Slytherin olarak benim sormak istediðim yüz binlerce soru varken üstelik bu hiç olmadý :` 

Ýçine Remus kaçmýþ gibi mi ahahshaha ya Allahým müthiþ yaa müthiþ! :D Sirius hep böyle mi kalsa :D Remusla ilgili sorulardan fersah fersah kaçmaya çalýþmasý da cabasý ahshahag En sonunda öpüþür ama bunlar :D 

James iþ kurmuþ resmen galleonlarla çalýþýyor ahshahah Yazýk Sirius a bee, ben bile üzüldüm þu anda :D *külliyen yalan çok eðleniyorum* 

Severusla karþýlaþmalarý mihihihihihi yetenekli bulduðunu söylediði andaki Snape in yüz ifadesini görebilmek için neler verebileceðimi tahmin bile edemezsiniz dostlarým. Karanlýk taraf olayý biraz kalbimi çatýrdatsa da gerçekler iþte diyip fazla salmadan fluffy kýsma geçmek istiyorum hemen. Snape in adýný bile duymuþ olmak bana yetti iyi hissetmem için :) 

Ayyy sonu... Hýýðð öpüþürler demiþtim ben ahshahah  James bence de biliyordu, özellikle remus la ilgili sorular sormasýndan belliydi zaten. Ayy ama ben en çok þeyi merakettim, hiçbiri doðru soruyu sormadý resmen. James fýrsatýný bulup dördü birden yalnýz kalsaydý sorardý da büyük ihtimalle, direkt soracaktý iþte. Remus'a aþýk mýsýn diye ya da Remus u öpmek ister misin veya rüyalarýný neler süslüyor, illa dümdüz Remus u sormak istemiyorsa? Milyonlarca seçenek var geveleyemez de yani Ahshahah Direkt sorarsa kaçýþ þansý yok nasýl olsa :D Ayy çok eðlendim yaa. 

Eline kalemine saðlýk atalente :D Güne güzel baþlayacaðým sayende <3 tekrar görüþünceye kadar kendine iyi baaak! :*:*:*:*:* 

Yazarýn Cevabý:

Selam Gloob, ben daha gecikmeli geldim :D
Aslýnda var ya Snape'e iksir hazýrlatmak da bir baþka yaratýcý iddia ficinin konusu olabilir ksjflskfsl
Ay o doðuþtan þovmen ya üzümlü kekim <3
Ya ama düþünsene Slug falan aslýnda tüm profesörler bu çapulcu olaylarýyla ilgili master yapmýþtýr ar!týk jskflsfk
Diyorum size adam köpeeeek! Net köpek ya köpek yani kedi formunun güzelliðine yükseliyor adam köpeeek
Þimdi bi Sly olarak oraya takýlmakta haklýsýn ama Gry tarafýndan bakýnca bence James hareketinde çok haklý, hani biz kendi içimizde ölümüne rezil olalým ama baþkasýna yedirmem hesabý :P
Snape'e yetenekli kýsmýný demiþ midir emin deðilim, demiþse ardýndan kendini lanetlemiþ olabilir lskflsklf
Ya bence James öyle bi pýtýrkurt ki böyle direkt Remusa aþýk mýsýn diye sormaz yani, bi Çapulcu adabý var onun bi kývýrmalarý var bknz böyle lskfls
Ben de günü güzel bitirdim yorumunla, harikasýn yine biliyosun bu iþi kýzým sen :*Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 28/11/20 13:15
Blm: One-Shot
Beendim

Ayy içim kýpýr kýpýr, bu hikaye bolluk bereketi devam eder umarým ^^

Sirius'un iksir sýnýfýndan içeri girerken yaptýðý konuþmaki hafif prova edilmiþ karizma havasý ayrýntýsýna vuruldum. Tam onluk hesaplamalar ama yakýþýyor da <3

Veritaserum içince içine remus kaçmýþ bir Sirius çýkýyor shhshshs evet formül o kadar doðru ki sjsjs ay ne diyeceðimi bilemedim, çok güzel ayrýntý.

Tamam sümsükus ayrýntýsýný sevdim, birinin sadece varlýðýndan nefret ettiðini düþünmek Sirius'u çok karanlýk biri yapýyor çünkü. Onda gördüðü þeyin kendinde korktuðu bir þey olmasý en azýndan bilinçdýþýndan gelen bir anlamý olmasý herþeyi daha mantýklý yapýyor.

 

Eline saðlýk, James'e de teþekkür edeyim bari kavuþmalarýný önayak oldu. Ayh mis gibi þeyler okuyoruz sürekli <3

Yazarýn Cevabý:

Amiiiin amiiiin :P Hoþ geldiiiin!!!
Ay yakýþmaz mý ya bebeðime bebeðim çünkü *dalar gider*
Sümsükus ayrýntýsýný yazmam için beni iþledin tamam mý, resmen INCE INCE IÞLEDIN PSIKOLOJIM BOZULDU IYI DEÐILIM FIDELIUS!
Biraz da James'e doðru kalp kusalým evet, teþekkürler <3Yorumlayan: leonixie
Tarih: 27/11/20 21:34
Blm: One-Shot
Beendim

GÜZEL BÝR ÞEYLER OLSUN DEDÝM VE SEN BUNU YAZDIÐINI SÖYLEDÝN MERLÝN'DEN BAÞKA NE ÝSTENÝR YAAA NE ÝSTENÝR ABÝ

Beni her zaman güldürmeyi, sevindirmeyi baþarýyorsun ve bütün büyücülük dünyasý birleþse bunun nasýl bir büyü olduðunu açýklayamaz seni, kalemini her þeyi o kadar çok seviyorum ki bu içime sýðmýyor BÝR ÞEKÝLDE BU AÞKI ÝÇÝMDE HALLEDEMÝYORUM. Artýk yazdýðýn þeylerde aramýzda geçen esprileri de bulabilmek dünyanýn en güzel ayrýntýlarýndan. Nil Karaibrahimgil gel de toksik romantikliginin nerelere kadar gittiðini gör smamdmsmdmsn

Çok fazla yerde yarýldým ve çok fazla yerde o ortamda olmak istedimdjwkdmmwmd Ona neler sorardýk nasýl terletirdik kim bilir... Ne çok olasýlýk var allahýmdnsmnxnsmd

Baþýnýn etini yememe izin verdiðin ve yine, yeniden yazdýðýn için sana sonsuz geniþletme büyüsü uygulanmýþ sarýlmalar gönderiyorum. Sen benim canýmýn en içisin.

 

 

 

 

 

 

Yazarýn Cevabý:

Bebeðiiim hellöö!
Ay Nil karaibrahimgil demeyelim de bok gibi giden 2020 yazýný beraber sað atlatmaya çalýþmak diyelim lskflþskfldkf
Ihýhýhým sevgi cümlelerimi burda harcamýyiciðim belki ararým birazdanskfjsklfk Thanks dear ilu :*Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 27/11/20 21:28
Blm: One-Shot
Beendim

Çiþli kýsýmda ben altýma edecektim az daha gülmekten ahshhsjs Jamesin direkt susturma büyüsü yapmasý ahahahshhshhj mutfak halýsýnýn üstünde yuvarlanarak okudum geri kalanýný 😂😂

Ya senin fluff wolfstarlarin var ya dünyada benzeri yok dünyadaaa ahahha ulan James, çok yaþasýn emi :D (keþke yaþasaydý yani :(()

Öldüm gülmekten ya, McGonagalla þapka çýkarýyorum, zeki insanýn hâli bi baþka oluyor tabii. Çapulcularda nerde o kadar akýl, yani var da, kullanma konusunda yanlýþ yollardalar genelde ajsjsjjs

Snapele alâkalý kýsmý da çok sevdim, komediyi dengeleyen bi dokunuþ olmuþ. Keþke diyaloglarýný görseydik dedim ama. 

Neyse ben þimdi birkaç tur daha okuycam ki aklýma iyice kazinsin ajajsjskj :DD Hay ellerin dert görmesin... Gidip Þevvali bi öpeyim sana bunu yazdýrdýðý için ;))

 

 

Yazarýn Cevabý:

Ay þey diye uzatmak istiyorum tüm satýr çiþþþþþþþþþþþþþþþþþ ksjkfkasflfgkg
Ya Violet dear neden böyle bi fluffun içine böyle bi ekþi düþünce katýyosun þimdi yine üzülmek ZORUNDA MIYDIIM
Belki sen yazarsýn diyaloðu diye yazmadým hýmýmýmýh
Ben de seni öpüyom :*Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()