Yorumlar: Silent Scream

Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 01/10/17 15:38
Blm: One-shot

Þarkýyla baþlayýp bitirebildim diyerek baþlayayým her songfic'te yaptýðým gibi. Gerçi biraz hýzlý okudum vaktim yok diye yoksa 2. kerede dinleyebilirdim belki.

önce ekþi:
“O güzel yüzünü uzun vadede de olsa en az gözlerin kadar yeþil yapmazsam-“
insanlar kavgada þiir yazar gibi konuþmazlar. Aslýnda konuþmazlar bile ama hikaye sýrasýnda bazen gerekebiliyor tabi.

sonra tatlý:
Popüler çocuðun iç dünyasýna, abisiyle iliþkisine ve çevresine dair kýsa ama öz bir bakýþ açýsýydý. Kýsalýðýna raðmen bu dediklerime dair ipuçlarýný birleþtirmesi kolay ve akýcý olmuþ.

Eline saðlýkYazarýn Cevabý:

Selam saga :) 

Aa, þarkýnýn yetmesine sevindim bölüme. Kýsa kalýr mý, diye düþünmüþtüm bayaðý. Tekrar baþa sarýnca ayný etkiyi veremiyor gibi gelmiþtir bana hep. 

Aldým kabul ettim eleþtirini :) Aslýnda olayý dramatize etmeye çalýþtý orada biraz Nolan, bütün sýnýfýn onlara baktýðýný biliyordu çünkü. Öyle düþünerek ekledim o cümleyi. :) Ama beðenmene sevindim, birleþtirebildiysem bunlarý, o duyguyu verebildiysem ne mutlu bana :) Teþekkür ederim, senin de okuyan gözlerine saðlýk ^-^Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()