Merhaba! 135 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: asher [letiim]
Gerek smi: ýrmak
Cinsiyeti: Kadýn
Doum Gn:
Odaya Tand Tarih: 26/01/15
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?: Evet
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 31/08/19

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 2116 kelime

Okur Performans (asher Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 9 yorum

Duvar

''Kimsin sen?'' diye sormuþ hýmm kimim ben? Hiçbir fikrim yok dersem inanýr mýsýn? Benim kim olduðum büyük bir sorun. Kimilerine göre dünyanýn en kibir insanýyým, kimilerine göre dünyanýn en patavatsýz insanýyým. Sanýrým kim olduðum sana baðlý...


Ama burada felsefe yapýp gitmek olmaz. Sanýrým ben hala Supernatural ve Harry Potter'da kalmýþ bir kýzým. Zamana uyum saðlayamamýþ, uyumsuz kýz. Hala deftere yazar oradan bilgisayara geçiririm.


 


Sevdiklerim; sen deyip felsefeye devam etmek istesem de sevdiðim þeyler sýnýrlýdýr. Rahatsýz olmadýðým þeyler fazla ama sevdiðim, az.


1-Severus Snape


2-James Sinclair


3-Daren Keaney


Bu 3'ü hariç her þey... Imm katlanýlabilir.


 


Hikaye yazar mýyým? Evet. Ama devam eder miyim? Yýlýn sorusu.


 


Ýlginizi çektiysem ne mutlu ama eðer bana benzediðinizi düþünüyorsanýz yandaki sohbet kutusuna bir þey yazýn da azýcýk dedikodu yapalým


[Bildir]


asher Serileri [0]
asher Yorumlarý [9]
asher Yarýþmalarý [0]
asher Favorileri [1]

Who is not killer?

asher

Who is not killer?
asher

Bu polislerin, dedektiflerin ve FBI ajanlarýnýn genel sorusudur ''Katil kim?'' Önce delilleri bulursun sonra kiþilerle eþleþtirirsin ve kanýtlar sana katilin kim olduðunu söyler. Genel polis ilkesi budur.
Bu hikayede böyle deðil. Katil belli, kim mi? SEN! aklýndan anlamadým nasýl ben diye geçirdiðini duyuyorum. Devamýný oku anlayacaksýn. Beyaz sayfa sende artýk katil sensin. Adý deftere yazmak gibi bir þey ama tek bir hakkýn var. Kullaným kulavuzunu okursan anlarsýn.
Eðer hala anlamadýysan ya geri zekalýsýn ya da gerçek katilsin ve anlamamazlýktan geliyorsun. Eðer geri zekalýysan uzak dur, yanlýþ birini öldürebilirsin. Ama, ama eðer katil olacak kadar soðukkanlýysann kaðýda isim yaz.
Bu hikayedeki soru katil kim deðil, kim katil deðil.
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1082 Kelime | 12 Kere Okundu
07/08/16 Tarihinde Yaynland | 07/08/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Lucifer VS Lucifer

asher

Lucifer VS Lucifer
asher

supernatural'daki lucifer ve lucifer deki lucifer'in hayatý
ADMÝN NOTU: Kategorilere Lucifer eklenecek ve yazým/dilbgilsi editi yapýacak.
  
Supernatural • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Lucifer
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 370 Kelime | 22 Kere Okundu
25/07/16 Tarihinde Yaynland | 25/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


ilk ve son itiraf

asher

ilk ve son itiraf
asher

yýllar geçmesine ve savaþ bitmesine raðmen Harry hala snape'e olan aþkýný itiraf edememiþtir. son ve ilk kez aþkýný itiraf etmeyi dener.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter
Etiketler: Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 664 Kelime | 68 Kere Okundu
14/04/15 Tarihinde Yaynland | 14/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]