Merhaba! 50 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet


Oda Sakini: KaraKedi [letiim]
Gerek smi: B.
Cinsiyeti: Kadýn
Doum Gn: Ekim 19
Odaya Tand Tarih: 16/12/14
Website:
Ask.fm:
Twitter: karakedizeytiin
Facebook:
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?: Hayýr
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 02/04/22

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 48147 kelime

Okur Performans (KaraKedi Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 95 yorum

Duvar

 


 


Kendimi anlatmam istenirse en baþta insaným.


Çiçeði burnunda bir öðretmen, artýk iki kedi annesi, pek çok alerji sahibiyim. 


 


Þanssýz olduðuna inanýlan kara kedilerin, þans getirdiðine de inanýrým.


*


 


Ýletiþim için,


karakedizeytin@gmail.com


Sevgilerimle,


KK. 


 


 


 
[Bildir]


KaraKedi Serileri [0]
KaraKedi Yorumlarý [95]
KaraKedi Yarýþmalarý [0]
KaraKedi Favorileri [5]

For T'sake

KaraKedi

For T'sake
KaraKedi

Remus Lupin kazandýðý iddia sonucunda Severus Snape'i kampa götürür.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri: Summer Challenge vol.2
1 Blm | 1967 Kelime | 28 Kere Okundu
20/07/20 Tarihinde Yaynland | 21/07/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Last & First

KaraKedi

Last & First
KaraKedi

Özgürdü, aþýktý ve hiç olmadýðý kadar mutluydu.
  
Özgün Kurgu • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fluff, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 1392 Kelime | 16 Kere Okundu
10/09/16 Tarihinde Yaynland | 10/09/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Look At The Stars

KaraKedi

Look At The Stars
KaraKedi

Yýldýzlardan pek çok sefer büyülenmiþti ancak diðerlerinde de bu kadar güzel göründüklerini sanmazdý. Kadýnýn var olduðunu unuttuðu kalbi yýllardýr koruduðu sessizliðini bozup hýzlanmýþtý. Belki kanýnda dolaþan alkolle alakalýydý, belki de adamýn onu sarhoþ eden kokusuyla, bir þekilde bu gece her þey olduðundan çok daha güzel görünüyordu.
  
Özgün Kurgu • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 419 Kelime | 8 Kere Okundu
10/09/16 Tarihinde Yaynland | 10/09/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mirrors

KaraKedi

Mirrors
KaraKedi

Pencereyi aralýk býrakýp, yataðýna geri dönerken odasýnýn kuzeye bakan duvarýna yerleþtirdiði boy aynasýnda kendisiyle göz göze geldi genç adam. Yorgundu, hasta gibi görünüyordu. Siyah saçlarý sönükleþmiþ, bakýþlarý eski sýcaklýðýný kaybetmiþti. Ne ara kendisini bu kadar ihmal ettiðini düþündü. Ýþ yerindeki baskýlar, hayatla ilgili ufak problemler deðildi onu parçalayan, buna adý kadar emindi. Derinde bir þeylerin yolunda gitmediðini hissettiren duygular kümesi ruhunu yiyip bitiriyordu, bir yandan da ona her þeyin iyi olacaðýný telkin eden bir insan vardý. Onun varlýðýný hissedince gülümsedi, kendi kendine gülümsedi, aynadaki çökmüþ yansýmasýna gülümsedi. Çok sevdiði bir kitaptan zihnine süzülen, ayný zamanda kamp yapmayý seven bir adam için ayrý bir anlam taþýyan cümle istemsizce dudaklarýndan döküldü.

“Hem kuzeyi bulursan,...”

“...evi daha kolay bulursun.”
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri: Summer Challenge
1 Blm | 2326 Kelime | 14 Kere Okundu
14/07/16 Tarihinde Yaynland | 14/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Awaking The Centuries

KaraKedi

Awaking The Centuries
KaraKedi

Þimdiyse asýrlar sonra ilk defa aþký ona hissettiren kadýn, sonsuzluðunu baþka bir adama bahþetmiþti. Hem de Elijah’ýn gözlerinin önünde.
  
The Originals • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Elijah Mikaelson, Hayley Marshall
Etiketler: Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 1126 Kelime | 13 Kere Okundu
20/06/16 Tarihinde Yaynland | 20/06/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Wolf & Cauldron

KaraKedi

Wolf & Cauldron
KaraKedi

Severus Snape yýl dönümlerini unuttuðu Remus Lupin'in istediði bir þeyi yerine getirecekti.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 8 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Severus Snape
Etiketler: Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Natulcien | Artist:
Seri:
1 Blm | 2231 Kelime | 132 Kere Okundu
21/05/16 Tarihinde Yaynland | 21/05/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Death Of A Bachelor

KaraKedi

Death Of A Bachelor
KaraKedi

Kayýplarla dolu, bir süre devam edeceðinden emin olduðu hayatý yeni yetme bir vampir için fazlasýyla zorluklarla doluydu ve Joshua Rosza, hayatýnýn vazgeçilmez bir parçasý haline gelen yol ayrýmlarýndan birinde yalnýz baþýna kalmýþtý.
  
The Originals • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Aiden, Davina Claire, Joshua Rosza
Etiketler: Depresyon, Slash, Spoiler, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 1484 Kelime | 12 Kere Okundu
21/05/16 Tarihinde Yaynland | 21/05/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kýþ Vedasý

Raven Onaylý Yazar

Kýþ Vedasý
Raven Onaylý Yazar , KaraKedi

Cedric Diggory bir haziran gecesi ölmüþtü, onun hatýrasý için cesedinin bulunduðu eski kiliseye kar yaðdýrýlýyordu. Üzerine ufak bir gri bulutun konuþlandýðý bina, muggle kar kürelerine yakýþýr bir þekilde masalsý duruyordu. Tam da onun seveceði gibi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory
Etiketler: Dark, Karakter Ölümü, OC, Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #06 HEP: Kýþ Masalý, Zaman Anahtarý
1 Blm | 582 Kelime | 38 Kere Okundu
14/02/16 Tarihinde Yaynland | 15/02/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Evanescent Memories

tabris

Evanescent Memories
tabris, KaraKedi

Can acýtacak kadar güzel olan anýlar bu kadar çabuk unutulabilir mi? Peki ya insan kontrol edebilir mi sevgiyi ve yahut nefreti? Aþký hissetmek ve aþktan vazgeçmek ne kadar mümkün olabilir ki, hem seviyorsa ikisi de birbirini tutkuyla, unutup vazgeçmek ne kadar kolay? Remus Lupin ve Severus Snape zor da olsa bu sorularýn cevaplarýný bulacaklardý yalnýzca hayal edebilecekleri öðrencilerinin dolduracaðý Hogwarts koridorlarýnda devriye gezerken.

Aþk belki de hiçbir zaman bu kadar zor ve bu kadar içten olmamýþtý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 36 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Severus Snape
Etiketler: Slash, Gizem, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri:
10 Blm | 27577 Kelime | 1068 Kere Okundu
23/06/15 Tarihinde Yaynland | 27/01/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Farewell

KaraKedi

Farewell
KaraKedi

Bu kadar saçmalamasý için zeka seviyesinin yerlerde olmasý gerekiyordu. Aþk, diye düþündü. Gerçekten de insanýn zihnini uyuþturuyordu.
  
Özgün Kurgu • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1254 Kelime | 17 Kere Okundu
12/01/16 Tarihinde Yaynland | 13/01/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Somebody That I Used To Know

KaraKedi

Somebody That I Used To Know
KaraKedi

Sayýlarla arasý hiçbir zaman iyi olmamýþtý, içtiði kadehleri de asla sayamazdý ya zaten. Her þey þu sayýlarýn baþýnýn altýndan çýkýyordu, iliþkiye baþladýklarýnda birbirlerini yeteri kadar tanýmadýklarýnýn hükmünü sayýlar vermiþti yine. Kadýna kaçýncý günde aþýk olduðunu düþündü James, yine bulamadý. Ama tam olarak nerede aþýk olduðunu biliyordu...
  
Özgün Kurgu • PG • 1 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2208 Kelime | 11 Kere Okundu
06/09/15 Tarihinde Yaynland | 06/09/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Divination

KaraKedi

Divination
KaraKedi

Ecel, kaderi bir yazýlmýþ olanlarý peleriniyle sarmaladýðýnda; yýllarca ayrý kalan iki kalp piþmanlýk denizinde boðulacak.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: Karakter Ölümü, Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Carmenta | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 1894 Kelime | 87 Kere Okundu
02/09/15 Tarihinde Yaynland | 02/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


My Apple Pie

KaraKedi

My Apple Pie
KaraKedi

En can sýkýcý zamanlarda bile bakýþarak gülebiliyorsan gerçek dostunu bulabilmiþsindir çünkü o an ikiniz de ne düþündüðünüzü biliyorsunuzdur.
  
Özgün Kurgu • PG • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Genel
Dil: Türkçe
Beta: tabris | Artist:
Seri:
1 Blm | 1707 Kelime | 11 Kere Okundu
26/08/15 Tarihinde Yaynland | 26/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Evidence & Vague

KaraKedi

Evidence & Vague
KaraKedi

Severus Snape uzun yýllar boyunca pek çok insan tarafýndan kötü olarak deðerlendirilmiþti. Peki, yaþlý yarasanýn suçsuz olduðunu ve Karanlýk Tarafa ait olanýn Remus Lupin olduðunu söylemiþ olsaydým? Yalnýzca ve yalnýzca onu kurtarabilecek tek büyücünün de Snape olduðunu söyleseydim? Aydýnlýk her zaman bembeyaz deðildir týpký karanlýðýnda zifiri olmadýðý gibi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Severus Snape
Etiketler: Dark, Slash, Gizem, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 2735 Kelime | 83 Kere Okundu
24/08/15 Tarihinde Yaynland | 24/08/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Proposal

KaraKedi

The Proposal
KaraKedi

Otoriterliðiyle tüm çalýþanlarýn korkulu rüyasý haline gelmiþ baþ editör Hermione Granger sýnýr dýþý edilme tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðýnda asistaný Draco Malfoy'la ufak bir anlaþma yapar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Argo, AU, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 4471 Kelime | 68 Kere Okundu
10/08/15 Tarihinde Yaynland | 24/08/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]