Yorumlayan: semanurybc
Tarih: 13/01/16 17:45
Blm: Bölüm 1

Merhaba! 

Giriþini beðendim ama aklýmdaki soru iþaretlerini dindiremedim. Bazý yerlerin ucu fazla açýk kalmýþ. Aralarda koyduðun kýsýmlar hikayeyi karýþtýrmýþ. Baþlarda geçmiþten kesitler varken sonlarda daha farklý þeyler varmýþ gibi geldi, Kedi. Ama yine de beðendim, anlatýmýn güzel.

Noktalama iþareti yanlýþlýðýn da var. Ýþaretlerin eksik olmasý da karmaþýklýða yol açmýþ olabilir. Yine ayný sonla bitiriyorum.

Bol ilhamlý akþamlar!Yazarýn Cevabý:

Selam yeniden ^.^ 

Aklýnda ne gibi soru iþaretleri var merak ettim þuanda, bitmemiþ bir hikaye ve ilk bölüm olduðundan dolayý benim bilerek ve isteyerek boþ býraktýðým yerler mi yoksa okuyucuya açýklayamadýðým yerler mi anlaþýlmýyor? 

Aniden anýlara dönen hikayeleri çok severim, genelde de kullanýrým. Hatýrlarla þimdiki zaman olaylarýný mý baðdaþtýramamýþým acaba? Tekrar okuyup incelemem gerek hikayeyi ^.^

Çok büyük ihtimalle düzenlenmeden eklediðim bir hikaye, Carmenta betalýðýmý üstlendi. Müsait bir zamanýnda noktalamalarý düzeltmesini rica edeceðim, teþekkür ederim uyarý için :)

Teþekkür ederim yorumsuz geçmediðin için ^.^ Sana da iyi akþamlar! Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()