Yorumlar: Ayna Ýzi

Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 25/09/16 16:12
Blm: Ladean

Insanlar boyle iste

zaman kavramini anlamadm yalnz.

Internette gordugu bir isim var yani internet var ama

hikaye gunumuz dunyasi icin fazla mistik? 

Not. Tlf dan yazdigim icin harfler sikintili olabilir ama yinede yorum birakmak istedimYazarýn Cevabý:

Ah insanlar... :D 

Sene 2140 saga, mistik derken ne kastettiðini anlamadým tam ama karakterin kendisinden kaynaklýdýr belki... Öyle çok teknolojik detaya boðmak istemedim, hani, aaa yüz yýl sonrasý o zaman gelsin robotlar gitsin uçan arabalar falan... Ýleriki bölümlerde atmosferi daha iyi vermiþimdir diye umuyorum.

Teþekkür ederim yorumun için <3Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 03/06/16 23:40
Blm: Toplantý

"Arabayla içinden geçtikleri zamanlar haricinde hiç þehirde bulunmamýþtý" hmm

ilginç bir þey olma potansiyeli var gibi .Bir þans vermeye karar verdim. Zaten önceki hikayelerinden dolayý referansýn yüksek :)Yazarýn Cevabý:

Peki benim yorum geldiðini görünce aðlayacak gibi olmam alkjhgjklþ

Valla iyi biþey olduðunun garantisini veremem, ama yeminle çok seviyorum ya <3 Ýnþallah beðenirsin, teþekkürler, iyi okumalar  :DYorumlayan: ladyrowena
Tarih: 23/10/15 11:09
Blm: Ladean
Beendim

Sýfýrdan bir tarih yaratmýþýn burada. Harika olmuþ.neden eze'yi ladean olarak görüyorlar orayý anlamadým. Tüm bir ulusun geleceðini kaderini bir kýzýn omuzlarýna yüklemek ve o kýzý olmadýðý biri olarak görmek korkunç bir þey. Ellerine saðlýk.Yazarýn Cevabý:

Aaa ben ilk yorumda hepsini okudun sanmýþtýýým :D Çok sveindim tekrar görünce :D

Teþekkür ederim, beðenmene sevindim... Kýzý niye Ladean olarka gördüklerini 7. bölümde açýklýyorum ama o zamana kadar anlamak da mümkün zaten-yine de ürkütücü bi durum tabii... Yazýk Mieraya :(

Teþekkürler <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 19/10/15 14:50
Blm: Toplantý
Beendim

Bu hikayeye defalarca baþlamaya niyetlenmiþtim. Kýsmet bugüneymiþ. Violet o kadar güzel yazýyorsun ki. Yarattýðýn kurgunun gerçekliðinden þüphe duyamýyor insan. Kurgun bir kere çok saðlam oluyor ikincisi ayrýntýlarý o kadar ustaca diziyorsun ki hikayeye insan olaylarýn gerçek olduðuna ýnanmaktan baþka bir þey yapamýyor. Okurken hikaye deðil de bir aný ya da tarih romaný okuyormuþum gibi hissettim. Ellerine saðlýk.Yazarýn Cevabý:

Valla okuldan yorgun argýn geldiim, biraz da hastayým, mailde bildirimi görünce buraya "YORUUUUMM!!" nasýl koþtum grmen lazýmdý :D :D Hoþgeldin Rowena, valla okursuzluktan zafiyet geçirdiydi hikaye :D

Awww ya çok teþekkür ederiim <3 Kurgu þu an týkandý ama umarým iltifatlarýnla kendisini toparlar-sonra hayal kýrýklýðýna uðratmayalým :) Tekrar teþekkürler güzel yorumun için, görüþmek üzere! <3Yorumlayan: Lady Knight
Tarih: 09/09/15 23:37
Blm: Sinek
Beendim

Merhabaa :)

Hikayenizi kýsa süredir de olsa takip ediyorum ve söylemeliyim ki: Bayýldým ;D

Zaten sizin anlatýmýnýza hayran olmuþumdur hep, Mutluluðu Beklerken'den beri sanýrým, yine beni þaþýrtöayarak çok güzel yazmýþsýnýz. Üslubunuz hoþ, hikaye akýcý, konu güzel...

Umarým ilham perileriniz koþarak-uçarak gelmektedir, yeni bölümü sabýrsýzlýkla bekliyorum :)Yazarýn Cevabý:

Merhaba! Yatmadan önce bi kontrol edeyim diye açmýþtým, "nasýlsa gelen giden yoktur" diye düþünüyordum açýkçasý-yorumunu görünce öyle sevindim ki! Çok severek yazýyorum bu konuyu, istediðim kadar iyi yazabiliyor muyum bilmesem de... Ama okuyan ve beðenen birilerinin olduðunu öðrenmek cesaret veriyor, çok teþekkürler <3

Lütfen bana sen diye hitap et-yeni bölümde görüþmek dileðiyle Lady Knight ^^Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 28/08/15 03:24
Blm: Meksika
Beendim

Miera'ya sevgili adayý bulmuþ olabilir miyiz acaba, Violet Haným? Ýþim gücüm aþk meþk ya. Ne olacak benim bu halim acaba? 3 bölümü de þimdi okudum. O yüzden buraya toplu yorum býrakýyorum.

Miera'nýn yerinde olsam tatile gitmek bahanesiyle kaçan ben olurdum. Onca güvenlikle biraz zor olurdu belki ama onca güvenlik kýzýn kaçýrýlmasýna mani olamadý sonuçta. Demek ki içlerinde bir casus var. Olmazsa olmaz zaten, casuslar her yerde, orada niye olmasýn? 

Zak ölmesin ya, hayýr. Mieracýðýma adam gibi davranan bir o var, o da ölürse kimsesi kalmayacak kýzýn dertleþmek için. 

22. yüzyýlda da var demek azýnlýk problemi. Herhalde bu dünya var oldukça azýnlýk problemi de olacak. Yalnýz Miera'da onlarý hor gören bir tavýr sezdim. Belki aralarýnda kala kala sempati duymaya baþlar. Zaten þu vekil olacak adama hiç güvenmiyorum, kýzý orada býrakabilir gibi duruyor. Hatta planý o bile kurmuþ olabilir. Yani Miera bir süre Meksika'da düþük standartlarda yaþayacak gibi. Tabi insan yýllarca bolluk bereket içinde büyüyünce gaz lambasý ve tabureyi yadýrgýyor. Neyse zamanla alýþýr. 

Ya býrakýn kýz keman çalsýn, müzisyen olsun. Yazýk deðil mi? Benzerlik var diye yaptýðýnýz muameleye bak. Bunlar kýza niye Klon diyor sahi? Yeni Leaden olarak görüldüðü için mi? Ama klon lafýný duyunca bir iþkillendim, acaba Leaden'in genetiðini kopyalayýp bu kýzcaðýzýn genetiðiyle oynamýþ olabilirler mi diye. Evet, uçtum biraz. O halde artýk gideyim. :D 

Kalemine saðlýk Violet. Diðer bölümde görüþmek üzere :)Yazarýn Cevabý:

gafdsfg selam calypso-valla aþk mühim tabii ama konumuz o deðil? :D O kaçýrýlma iþinde çok güzel bi arkaplan var, ortaya çýktýðýnda tepkilerinizi (ya da sadece senin tepkilerini çünkü tek okurumsun) görmek için sabýrsýzlanýyorum :D

Azýnlýk problemi dünya durudkça olacak herhalde-ama Meksikalýlar az çetin çeviz deðil... Miera'nýn meksika deneyyiminin hayat deðiþtirici olacaðýna emin olabilirsin :D

Di mi iþte biz de öyle diyoruz da öyle býrakalým keman çalsýn denecek kýz dðeil akjhgfd ikinci Ladean kendisi-tam ve net açýklamasýný da 7. bölümde verdim efenim :)

Hayýrlýsý diyourmþlkjklþ çok teþekkürler Calypso, sen de olmasan öksüz yetim kalacak bu valla... Görüþrüüüz! <3Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 20/08/15 14:22
Blm: Toplantý
Beendim

Merhaba Violet. Yeni hikayen hayýrlý olsunnn :) 

Kadýn kahramaýn baþrolü üstlendiði bir hikaye olacak gibi görünüyor. Hatta Miera, sanýrým bir nevi kurtarýcý. On sekiz yaþýnda bir kýzýn ülkede olan biten her þeyden haberder olma zorunluluðunun olmasý bu kapýya çýkýyor gibi geldi bana. Yalnýz insanýn beyni patlar ya. O yaþta uðraþtýðý þeylere bak. Tabi bazý insanlara seçme hakký verilmez, Miera da onlardan biri. Onlar hayatlarýný yaþamak için doðmazlar, bir hayatý yaþamak için doðarlar. Zor bir durum tabi, kýzýmýz da içten içe isyan bayraðýný çekiyor gibi ama ben onun görevini yapacaðýna inanýyorum. 

Zak'la Miera'yý daha hikayenin baþýnda çift yaptým ben bu arada. :D Gencecik kýz yani, tabi ki aþýk olacak. *ortalýðý karýþtýran okuyucu* ihihihi :D 

Kalemine saðlýk Violet. Diðer bölümlerde görüþmek üzere :)Yazarýn Cevabý:

Selam!! Ya ilk yoruum-artýk ümidi kesmiþtim birinin okumasýndan ajhgfd bildirim gelir gelmez nasýl zýpladým buraya bilemezsin-çok teþekkürler! <3

Miera bir nevi kurtarýcý evet ve o kadar isabetli bir cümle kurdun ki aslýnda... Miera, bir hayatý yaþamak için doðdu, evet. :D Bakalým görevini yapacak mý?

Ya ama Zak gayet onun babasý yaþýnda adam alkjhgfghj çocuðu falan var naptýn Calypso :D :D Baþka birini veririz sana þipleyecek, Zak bi kalsýn :D

Çok çok çok teþekkür ederim-görüþmek üzere <3 <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()