Yorumlayan: Hikayesever
Tarih: 26/07/16 13:18
Blm: Kimse Düþlerimize Dokunamaz
Beendim

Son 5 bölümü dün gece bitirdim. Sabah da ilk iþim yorumlarý yazmaya baþlamak oldu. Finale diyebilecek çok bir þeyim yok sanýrým. Elimde kalan kýrýk kalp ve parçalanmýþ hayaller dýþýnda. Önce hikayeye yorumumu yapayým sonra bu final olduðu için biraz duygusal bir yorum gelebilir:) Baþýndan sonuna ilk kelimeden son kelimeye kadar kendimi hýzlý okuyup bitirmemek için çok zorlamam gerekti. Sözde bu son 5 bölümü de günlere bölecektim ama yapamadým. Bir anda sonda buldum kendimi. Güzel mi bitti? Yazým anlamýnda evet, ama kimse oyunlarý kazanamaz,öyle deðil mi? Kazanamadý da Haymitch. Arenadan atan bir kalple ayrýldý sadece. Hayatý altüst oldu. Hiçbir haraç hak etmedi tüm Oyunlar boyunca gördükleri zulümleri. Ya da mýntýkalar. Ama Capitol'e baþ kaldýrmanýn cezasýný en aðýr ödeyenlerden biri oldu Haymitch. O kadar gerçekçi yazmýþtýn ki aðladýðým yerler de oldu sevinçten içimin kýpýr kýpýr olduðu yerler de. Ýyi ki yazmýþsýnýz. Muhteþem bir yolculuktu. Hikayeyi olumaya baþladýðýmdan beri tüm kalbimle yanýnýzdaydým. Yazmanýza müteþekkir olarak. Sizin için güzel bir macera olduðuna inanýyorum bu hikayeyi yazmanýn. Emin olun okumak da benim için harika bir deneyimdi. Ýyi ki yazdýnýz. Þans sonsuza dek sizinle olsunYazarýn Cevabý:

Merhabalaar, öncelikle geç cevap için ikimiz de özür diliyoruz hikayesever <3 Yorumlarýn çok güzeldi, ikimiz de çok mutlu olduk görünce, hikayemizi birilerinin okuyup beðendiðini bilmek gurur vericiydi. :)

Çok doðru söylüyorsun, Haymitch bunlarýn hiçbirini hak etmedi... Ama o düzende yaþayan hiç kimse baþýna gelenleri hak etmemiþti zaten. Gerçekçi bulmana çok sevindim, yani aðlaman hoþ biþey deðil tabii ama, açýkçasý yazarken benim de boðazýmýn düðümlendiði yerler oldu... Haymitch'in hikayesi çok, çok acý. :( Zaten en baþta bize bunu yazma kararýný vediren de buydu; Haymitch'in hikayesinin anlatýlmasý gerektiðini düþündük. Ýkimizin de favori karakterlerinden kendisi. :)

Bizim için gerçekten güzel bir maceraydý ve bu maceramýza konuk olduðun için ne kadar teþekkür etsek az... Umarým yine görüþürüz hikayesever, hoþçakal, ssevgilerle... <3

-Violet.Yorumlayan: Hikayesever
Tarih: 26/07/16 13:08
Blm: Ýnat
Beendim

Keola'nýn güçlü durmaya çalýþan o dümdüz sesi benim kalbimi parçaladý.  Yüzüðü verdiði anlarda gözümden akan yaþlarý durduramadým. Sanki gerçek bir hikayeyi dinler gibi okudum bölümleri.  Sanki ben Katniss'in yanýnda oturuyorum ve Haymtich bana hayatýný anlatýyor gibi içindeydim. Açlýk Oyunlarý serisini daha önceden bitirdiðim için olacaklarý biliyordum az çok. Senin hayal gücünü tahmin edemem tabi ama en azýndan mutlu dönmeyeceðini biliyordum Haymitch'in arenadan. Yine de ben de ümit ettim Keola ile birlikte. Haymitch'in döneceðine ve mutlu bir hayat süreceklerine inanmak isteyerek okudum bölümü. Tüm hilaye içerisinde benim favori bölümüm Ýnat'tý. Hayal gücünüze ve kalbinizden kopan kelimelere minnettarým Finnick ve Austenviolet. Yazmayý asla býrakmayýn...Yazarýn Cevabý:

Öncelikle bu kadar cevap yazdýðým için senden çok özür diliyorum, evde olmadýðým için ve bilgisayarda yanýmda olmadýðý için siteyle çok ilgilenemedim ama cidden özür diliyorum:(

 

Evet Keola'nýn o hali bizm de içimizi burktu, aslýnda ne zaman yazsam her zaman kendimi onlar gibi hisettim. Yazarken biz de hikayeyi gerçekmiþ gibi yaþadýk. Anlaþýlýyor ki tüm duygularý size yaþatabilmiþiz ve bu mutlu ediyor. Evet ne yazýk ki mutlu bir sonu yoktu biz de güzel bitmesini isterdik ancak Haymitch'in hikayesi hiç de mutlu bir sonla bitemiyor, zaten kitabýndan bunu öðrenmiþtik:( Biz de sana kocaman teþekkür ediyoruz Hikayesever, tüm kalbine duygularýnla bizle düþüncelerini paylaþtýðýn için, mutlu eden yorumlarýn için <3<3 Umarým seni yine görebilirim yorumlarýnla:) Görüþmek üzere

-FinnickYorumlayan: Hikayesever
Tarih: 24/07/16 12:06
Blm: Bebek
Beendim

Haymitch'in hayatýný anlattýðýný gördüðüm an daha okumadan aþýk oldum diyebilirim hikayene. Henüz son bölümüne gelmedim ama þu ana kadar her þeyi o kadar mükemmel iþlemiþsin ki hem kendi kafamda hayal ettiðim Haymitch'e hem de kitaptaki kurguya ters giden hiçbir yer yok. Bir yandan sonuna gelmeyi deli gibi istiyorum ama bir yandan da hiç bitmesin hep okuyayým istiyorum. Emeðine,kalemine saðlýk. Bu kadar hoþ bir hikaye yazdýðýn için teþekkür ederim. Ama özellikle Haymitch'i anlattýðýn için teþekkür ederim. Ben gidip birkai bölümünü daha okuyacaðým ama maalesef sona yaklaþýyorum. Her güzel þeyin bir sonu vardýr öyle deðil mi? Umarým yorumumu okursun. Tekrar teþekkür ederim bu muhteþem hikayen için...Yazarýn Cevabý:

Öncelikle kocaman bir hoþ geldin diyerek seni mutlulukla kucaklýyoruz hikayesever:) bizi þu an þu yorumunla nasýl mutlu ettiðini anlatmak zor ama uçuyoruz desek yalan olmaz. Çok uzun bir süredir hikayemiz sessiz ve yorumsuz kaldý maalesef :( ancak yorumunla bize ilaç gibi geldin, görür görmez yüzümüzde tebessüm oluþtu. Bu güzel yorumun için çok çok teþekkür ediyoruz ve lütfen ama lütfen geri kalan bölümleri de yorumla :D

Hikaye için baya bir kafa patlattýk, beyin fýrtýnasý yaptýk... Hem karakterlerin yapýsýndan kiþiliklerinden uzaklasmamak için, hem de kitaptan uzaklaþmamak için, her þeyi mantýk ve kitaptaki hikayesiyle kesiþtirebilmek için çok düþünüp oluþturduk ve bunu baþarabildiðimizi senden duymak bizi ayrý bir mutlu etti:)þahsen benim þu ana kadarki yazdýðým ve zevk aldýðým aldýðým hikayelerden biri oldu. Bitmesi bizim için de zor oldu ama zaten anlatýlacaklarý anlattýk. Hayalimizdeki ve okuduðumuz haymitch'i bizzat yansýtmaya çalýþtýk.

Bu arada en uygun zamanda hikayenin son hallerini yazacaðým, eklemeleri yapacaðým. Kalan kýSýmlarda yorumlarýný lütfen yap olur muuuu :) çok tiþkür ediyoruz yorumladýðýn için

-Finnick-

 Yorumlayan: belatrus
Tarih: 29/06/15 09:48
Blm: Bebek

Kesinlikle bekledigim guzellikte bi hikaye :) bi ara bende dusunmustum acaba haymitch temali bi hikaye yazsam nolur diye tabi kurgulayamadiktan sonra ki kitapta durmadan boyle bosluklar imalar sezmistim ben argghh cok guzel bi bolumdu merakla bekliyorum o duygusal bir o kadar asabi genc haymitchi ellerinize saglik :)Yazarýn Cevabý:

Oleyyy okuyucu gelmiþ, hoþ geldin belatrus:) Yorumunu görünce nasýl sevindiðimizi anlatamam:) Ýyi ki geldin

Beðenmiþ olmana çok çok sevindik, teþekkür ederiz. Biz de nasýl bir açlýk oyunlarý hikayesi yazalým diye düþünüyorduk en sonunda ise Haymitch'in hayatýnda karar kýldýk. Bir o kadar ilgi çekici, bir o kadar karanlýk ve hüzünlüydü. Kitaba en iyi þekilde sadýk kalmaya çalýþtýk, hikayede her þeyi uygun bir biçimde kitaba göre ilerledik ve üstününe kendi hayal gücümüzü ekledik:) Haymitch'in kitapta nasýl bu hale geldiðini, neden böyle davrandýðýný, ne hissettiðini kendi fikirlerimle sunduk. Umarým her bölüm hoþuna gider:) Eðer açlýk oyunlarýyla ilgili bir þey yazmak istiyorsan bence peþini býrakma, inan yazmak istediðin bir þeyi yazýya dökünce insanýn içini rahatlatýyor.

Evet kitapta Haymitch ile ilgili çok geniþ bir bilgi yok, açýk kapý çok. Eheh imalarý süper Haymitch'in:D öyle güzel espri anlayýþý ve göndermeleri var ki hayran kalmamak elde deðil:) Baþtan söyleyelim okuyanlarý mutlu mesut bir hikaye beklemiyor:) oldukça hüzünleneceksiniz. Eðer geri kalan 18 bölümü de okumadýysan hemen devam et:) Bizi yorumsuz býrakma, seve seve yorumlarýný okur cevaplarýz, her türlü fikre, düþünceye açýðýz:) Yorumun için sana çok teþekkür ediyoruz, bir sonraki bölümlerde görüþmek üzere:)

-Finnick-

 Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()