Yorumlar: Yaz Bitti

Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 13/01/21 11:55
Blm: Çalýnmamasý Gereken Kapý
Beendim

Bu kadar uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar violet!! Beni özledin mi? ahshshshahsh Hazýr birikmiþlerin baþýna geçebilmiþken seninkiyle baþlayayým okumaya, dedim :D Hadi baþlayalým!!

Yaz bitiyordu... Hikayenin en sevdiðim kýsýmlarý buralar olabilir bak yemin ediyorum *-* Aþýrý yükseltiyor beni, hemen o evrenin içine çekiyor. Bilmiyorum, her bölüm tekrar eden bir kýsým ve bölüme çok güzel bir giriþ bence, düþüyorum her seferinde bu kýsma <3 

Pansy ve Harry'nin atýþmasý müthiþ deðil mi yaa ahshshah arada Theon da kaynadý ama olsun, birbirlerine laf çarpmalarý aþýrý hoþuma gidiyor :D 

Anne, bak n'apýyorum.. Fena vurdu burasý, içinde kim bilir nasýl fýrtýnalar var. Hani bir yaný öyle büyümediði için vicdan azabý çekse de bir yaný ihanete uðramýþ hissediyor ve intikam almak istiyor. Çok kötü bir çeliþki yaa, birinin bunu yaþýyor olmasý üzüyor beni. Evet, bu kiþi Harry olsa bile :/ 

Enee, Snape Edebiyat hocasý mýymýþ :D Aa ashahahha þaþýrdým bi dk, niye bele oldu ki :D Nedense bir an fizik ya da kimya profesörü falandýr diye düþünmüþtüm :D Edebiyat þaþýrttý beni :D Sevdim ama mihihiihi bir tarafýný yazar olarak düþünmek hoþuma gitti, yani tamam edebiyat profesörü olmasý yazar olduðu anlamýna gelmez ama öyleymiþ gibi hayal etmesi güzeldi. Yani düþünsene, Harry Snape i tanýyabilmek için onun yazdýðý kitaplarý okuyor :D 

Pansy kudurmuþtur var ya en son cevap veremediði için :D yazýk oldu ahshhaha 

Hiummmm, profesör hakkýnda bir iki þey daha öðrendik ama aslýnda bildiðimiz þeylerdi de, ayhh merak ediyorum Harry ile nasýl konuþmaya baþlayacaklar .-. Hadi konuþun artýk, karþýlaþýn, meraklandým iyice. Üstelik ben okumaya o kadar ara vermiþken bunun haricinde yeni bir bölüm olmamasý da üzdü biraz, kim bilir ne zaman gelecek yeni bölüm :// Globby, içindeki meraklý kediyi dizginle honey :/

Ayyy, konuþmaya baþladýlar *-* Þükür Harry kaçmadý bu sefer, offf çok heyecanlandým *-* 

Adamcaðýz nereden bilsin, kýzýyor tabii. Ayy, acaba oðlu olduðunu öðrendiðinde ne yapacak? Kucaklamasýný beklemiyorum tabii ama acaba inanacak mý, Harry günlüðü mü gösterecek, ne yapacak çok merak ediyorum 🙊

Ayyy içeriye aldýýýý!! Oooððff *-* gerçekten merak ediyorum Harry anlatýnca ne tepki verecek, ben içeriye almaz sanýyordum ama resmen aldý içeriye Allaahh! Çýldýrdým, off biraz bencillik yapýp iyi ki bekletmiþim bu kadar diyorum çünkü imkaný yok bu kadar bekleyemezdim yeni bölüm için. Umarým yeni bölüm de yakýnda gelir, gerçekten merak ediyorum ne olacaðýný. Eline saðlýk violet, çok güzel, beklenti karþýlayan ve daha çok beklentiye sokan bir bölümdü :D Yeni bölümde en kýsa sürede görüþmek dileðiyle kendine iyi bak!! :*:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Yahu resmen rezalet, ben senin yorumlarýný niye cevaplamamýþým acaba? Bu ikinci oluyor, çok utandým kendimden ://

Neyse ehem, selam :D Pansy ve Harry atýþmalarý bu hikayenin ennn sevdiðim kýsýmlarý, tabii ciðer deþici baba oðul sahnelerinden sonra.

"Hani bir yaný öyle büyümediði için vicdan azabý çekse de bir yaný ihanete uðramýþ hissediyor ve intikam almak istiyor. "

Ya evet, bu kýsmý tam o hissiyatla yazmýþtým. Çok üzüyor bu çocuðun hâli beni...:(

Snape edebiyatçý evet ajhjk çünkü ben yakýþtýrýyorum bir, ben de edebiyatçýyým kolay yazarým iki :D Bi de Kütüphane'de de öyleydi, oraya bi gönderme olsun dedim. Fizik kimya çok mantýklý olurdu tabii ama yazar o alanlardan anlamýyor maalesef :P

Heheh nolcak acaba, inan o kadar bilmiyorum ki þu an, nerde kaldýðýmý bile bilmiyorum, kaç aydýr yazmadým di mi ben buna gene akjhjklkjhg Allah benim müstahakýmý versin evet, iç sesine katýlýyorum :D

Görüþürüz umarým glob, hoþçakal! <3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 21/12/20 22:37
Blm: Çalýnmamasý Gereken Kapý
Beendim

Selam Violet!

 

Sonda söyleyeceðimi baþta söyleyeyim, bu bir türlü karþýlaþamadýlar vs diyorum ama Harry'nin o depresyonu, olasý Severus portresi. tetikleyici olay vs düþününlünce bu karþýlaþmanýn zamaný çýk uygun aslýnda. bu hikayenin temposunu sevdim o açýdan, yavaþlýðýn rahatsýz etmemesi ve doðru hissettirmesi güzel bir þey.

 

öte yandan karþýlaþtýlar ve ne olacak sorusu :) harry'nin onu bulmaya giden kiþi olmasý, ondan beklentileri vs severus'un ne yapabileceði, geçmiþte olanlar. þu an burada her yere dallanabilir hikaye. 

 

gerçekten kafanýn içindeki gidiþatý merak ediyorum. ayrýca eline saðlýk, sanki o kapýyý ben çaldým bu bölümü okurken. 

Yazarýn Cevabý:

Selam! Hem yazmaya hem yorum cevaplamaya çok geç kaldým biliyorum, kusura bakma.

Ya aslýnda bize yavaþ geliyor çünkü yedi bölüm oldu ama esasen sayfa sayýsýna bakarsak, bu bir romanýn giriþi olsa, erken bile karþýlaþtýlar. Ne olacak sorusuna gelirsek inan hiç bilmiyorum akljkl Harry de bilmiyor, neden gitti ne istiyor falan... Sadece bazý cevaplar bulmak derdinde. Onunla beraber biz de göreceðiz neler olacaðýný.

Kafamýn içi ohooo bi görsen alkjhjklkjh neler var neler (bomboþtur)

Teþekkür ediyorum Fideliuscum <3Yorumlayan: Persephone
Tarih: 07/12/20 00:14
Blm: Arcmond
Beendim

WOW!

Violet, baþka ne diyeceðimi bilemedim...

Cidden kocaman bir wow (ve alkýþ emojisi)

Öncelikle eline kalemine saðlýk, çok keyif aldým bu hikayenin ilk bölümünü okurken. Beni en çok etkileyen kýsým betimlemelerindeki detaylar oldu açýkçasý. O kadar güzel anlatmýþsýn ki her þey kafamda film kareleri gibi canladý! ♥

Ýkincisi... PANSY VE HARRY ARASINDAKÝ MUHABBET ÇOK KOMÝK VE TATLIÞ OLMUÞ :')))) Hemen shipledim onlarý haberin olsun :'))) valla ileriki bölümlerde kýzý görecek miyiz bilmiyorum ama olumlu hislerim var bakalým :D

Konu da acayip sardý. Neyi nereye baðlayacaksýn çok merak ediyorum. Ýlerleyen bölümlerde teorilerim oluþmaya baþlar. Þimdilik diðer bölümde görüþmek üzere diyelim. Sanýrým beni farklý bir hp evreni bekliyor bu hikayede. Þaþýrmaya hazýrým! Sevgiler ♥

Yazarýn Cevabý:

 Selam! Hoþgeldin Persephone! Valla hangisi daha güzel bilemiyorum, eski tanýdýklarý tekrar görmek mi yoksa hikayeye yeni okur kazanmak mý :D Her ikisi de sanýrým ;)

Ya yorumunu sýrýta sýrýta okudum resmen, çok teþekkür ederim <3 Pansy'yi görcez tabii ayýp ettin, severitus ve parry bu hikaye. Ha ama þiplemek için erken davranmýþsýn, seni bayaðý uzun bir süreç bekliyor akljhkl

Neyi nereye baðlayacaðým ben de merak ediyorum çaktýrma :D Okuyalým görelim... Tekrar teþekkürler Persephone, görüþürüüz! <3 :*Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 07/12/20 00:10
Blm: Annemin Sýrrý
Beendim

Remus ve çikolataasýýðð <3 böyle au'larda aklýma hep rowling'in büyü dünyasýndaki bazý þeyleri metafor olarak kullanmasý geliyor. Kurtadam ~ hiv pozitif meselesi gibi. 

Aa ben çikolata ayrýntýsýna biteceðim sanmýþtým ama terapi ayrýntýsý ^^ mesleðim resmen bu arada. Yalnýz ayrýntýlar bir yana remus tam bi remus olmuþ, eline saðlýk.

Yaz bitiyordu ile baþlayan kasaba betimlemelerin çok güzel, söylemiþtim tekrar söylüyorum. Tutarlý bir mod var orada. 

Yav böyle ince ince Parry geliyor, sizi yirim 

Bu arada bölüm beklediðim kadar sert geçmedi. Ben özellikle günlükte can acýtacak baþka þeyler göreceðiz gibi þeyler tahmin etmiþtim ya da yeni bir ipucu bulacak ve daha karþýlaþmadan ondan nefret edecek gibi. Tamam harcanmadýk neyse ki :)

 

Eline saðlýk Violet, içimdeki sabýrsýz okuyucuyu hala bastýrabiliyorum çünkü dediðin gibi zihnindeki akýþ oldukça doðal bence. Yerinde gidiyor temposu. Alýþtým ha epey sýk sýk yeni bölüm okumaya, kasaba havasýna. Ama geçmiþi merak ediyorum yavaaþ yavaþ. Give me more details demek istiyorum sonraki bölüm için ^^

Yazarýn Cevabý:

Off oralarý var ya eriyerek yazdým eriyerek kendi kendime nasýl hoþuma gitti yaptýðým göndermeler alkjhklþ :D Ay izninle azýcýk þýmaracaðým, Remus'u yazmayý çok seviyorum ve kolay da yazýyorum, keþke diðer karakterlere de bu kadar girebilsem tabiii... Bkz. Lily. Selam bu arada Fideliuscum :D

Yalnýz yaz bitene kadar benim yaz bitiyordulu cümlelerim bitecek, her bölüm daha zor oluyor biliyor musun alkjklþ Keþke hiç giriþmeseydim diyorum bazen. Ama okurken de hoþuma gidiyor :D

Harcanaksýnýz bebeðim * Þeytani sýrýtýþ  * Býçaðýmý biliyorum yav acele etme :D

Hadi bakalým inþallah sonraki bölümde beklediklerinizi alýrsýnýz. Çok teþekkür ederim yorumun için, görüþürüz <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 06/12/20 23:57
Blm: Annemin Sýrrý
Beendim

Ayyy þarkýya kaptýrdým kendimi, ilk kýsým su gibi akýp gitti. Þey sohbette çok güldüm birazdan aðlayacaðým demiþtim ya ahshshsh o aðlamalýk doz burdaymýþ, kalbim çýt etti birden...

Remus'un en son Harry'e randevu ayarlamasý </3 Adamcaðýz da üzülüyordur artýk elinden bir þey gelmemesine.. Ay þarkýya fena kaptýrdým, üçüncüye dönüyorum þu anda :(( 

Hee doðum günü detayýnýn sebebi buymuþ demek ki, Lily kendisi deðiþtirmiþ :// Harry için her þeyin yalan olduðunu öðrenmek zor olmuþtur. O yýkýlma anýný da yazarsýn umarým, görmeyi istedim. Mazoþist falaným galiba, violet trajedilerine bünyem baðýþýklýk mý geliþtiriyor acaba ahshshsh

Sana iyilik yapmaya çalýþýyorum burada ahshshshsh Pansy nin tepesinin tasýný attýrma Harry, o sýcak çay her an üstüne dökülebilir :D 

Ee bitti. Þey, çok mu hýzlý okudum yoksa bu öncekinden de mi kýsaydý ahshahah ya tam açýlacak hadi devam diyorum, bi bakýyorum bölüm sonu notu karþýma çýkýyor anlamadým ki :D 

Þarkýyý favorilerime ekleyeceðim dördüncüye mi sardým beþe mi sayamadým artýk, bölümle birlikte fena sardý. Eline saðlýk violet <3 Yeni bölümde, umarým kýsa sürede görüþmek dileðiyle. Sohbete geliyorum þimdi ahshahah :D 

Yazarýn Cevabý:

Selamlar efenim, yorum cevaplamaya geldim yeni bölüm yazmaya giriþmeden önce ilham olsun diye. :D Ay o þarký beni ne biçim moda soktu var ya, bi oturuþta 1000 kelimeden fazla yazdýrdý, teþekkürler Metallica :)

Remus aþýrý tatlýþ bi insan deðil mi ya, çok seviyorum <3 Yalnýz doðum günü detayýný senden baþka yakalayan olmadý, helal olsun sana. O yýkýlma anýný yazmam mý ayýp ettin :D * ellerini ovuþturur *

Ya evet kýsaydý akjhjkl özür dilerim ama uzun yazayým desem sýradaki sahneyi bitireyim derken bölüm çok gecikeckti.. Bekletmek istemedim.

Teþekkür ediyorum globcum, iyi dinlemeler þarkýyý da <3Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 06/12/20 16:25
Blm: Her Þeyi Baþlatan Sayfa
Beendim

Ay Parkinson'u paspas yaparken düþünemiyorum ahahahaskfjdlgkdlgk
Ýnanýlmaz alakasýz olduðunu biliyorum bence bilerek yapmadýn ama istemsizce kendimi Pansy/Harry iliþkisini psikanalitik olarak okurken buluyorum hep bi yedirme doyurma meseleleri allahým bana acil reset
Sevgiiiii neydiii sevgii emektii

Yazarýn Cevabý:

Bana garip þekilde mantýklý geliyor bu halleri biliyor musun... Yani ne bileyim, inatçý ve asil özellikleri bu þartlarda kendini gösterir gibi.

Burdan Freud amcaya selamlar alkjhklþ yaktý beni þimdi bunlara ne yazsam öyle düþünücem :D Bana da reset :D

Günlüðü yorumsuz geçmen de biraz þey ama... Anladým ben. :)

 Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 06/12/20 16:18
Blm: Zaman
Beendim

Güncele yetiþmeye geldiiim
*Üçüncü paragrafta içinde bi yön vardý diyor ya bence yan o sen de yan demek istemiþsin ksjflskflsdkf
Hafýzayla ilgili laflarýna tav oldum yani ben düþtüm þu an off
Ay sað kalan çocuðun bu kullanýmý aþýrý ironik ama auya aþýrý uygun deðil mi <3
Harry annem allah aþkýna temmuz sýcaðýnda niye tiþört üstüne gömlek giyiyosun evladým
Oooo günlük geliyorrrrr ^^

Yazarýn Cevabý:

Ay evet, yan tabii. Düzelticem þimdi alkjlþ ya iþte sana nasýl ihtiyacým var anlaaa

Yazarken böyle canona direkt gönderme yapma fýrsatlarý çýkýnca hiç kaçýrmýyorum, çok hoþuma gidiyor :D Aha sað kalan çocuk, hadi bakalým...

Kýz orasý Ýngiltere, onlar yapar, görmüþlüðüm var akjhgjk

Yess geliyooor ne biçim batýrdým günlüðü bi bilsen :D

Hadi öptüm :*Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 05/12/20 23:09
Blm: Her Þeyi Baþlatan Sayfa
Beendim

Ayyy Pansy e de bak hele! Eridim galiba kapýyý yumruklamasýna, neden bele oldu ki? Selam violet :) Evde yapacak iþ bulamayýp ortalýkta amaçsýzca dolaþmaya baþladýðýmý fark edince, þu okunmayý bekleyen birikmiþleri eriteyim, dedim. :D 

Hayy kabusa bak, kafasýnda nasýl bir ikilem, vicdanýnda nasýl bir huzursuzluk varsa artýk... 

Endiþeli bir Pansy hoþuma gitti, bir an hayal ettim de o anýný, yüz ifadesi falan :) Harry'nin üstüne gitmeyip yardým etmeye çalýþmasý da cabasý :D 

Aa Harry kendisi söküldü direkt soyadýný. Ama bence de cuk oturdu oraya o kýsacýk bað, güvenmeye baþladý en azýndan :D Gerçi kusarken bana destek olduðun için teþekkürler de fena deðilmiþ ahshshshah 

Aa Harry'nin doðum gününü de mi deðiþtirdin :D AU derken bu kadarýný tahmin etmemiþtim galiba ahshshshah

Ah evet, Lily'e çok söveceðim... Ama yeri burasý deðil yoksa iyi sansürlemem lazým yorumumu, bi dk sakinleþip geleceðim. 

Violet müsaadenle biraz da sana söveceðim. Caným violet, nasýl bir kurgu yazdýn da acaba Lily, Severus un sevgisine nasýl desem inanmamýþ? Yani, Snape i bilmesem kadýný kendine aþýk edip sonra da rýzasý dýþýnda ýrzýna geçmiþ falan diyeceðim de öðhh yani. Umarým böyle bir þero olarak yazmamýþsýndýr adamý, biraz yýkýlýrým çünkü. Birazdan kastýmý anladýn sen. Yani olaylar aslýnda çok trajik falan diyince sen aklýma bu geldi, gelmez olaydý yani. 🤦🏻‍a92;a039;🤦🏻‍a92;a039; Sinirlendim... Hayýr ne yaptý bu adam sana da James'in mükemmel baba olacaðýný düþündün ve onunla evlendin ve aslýnda onu da hak etmiyorum falan diyorsun? Yani nE?! 

Umarým o günlükte yazanlarýn açýklamasýný en kýsa zamanda öðreniriz, ben biraz sinirlendim de... Bu arada, bu bölüm niye bu kadar kýsa yaa çabucak bitti anlamadým ben ne okuduðumu? Yeni bölümü haftasonuna yetiþtiririm demiþtin galiba, umarým yetiþir de biz de aydýnlanýrýz. Huh, biraz sakinleþtim ama bu yine de sövmeye devam etmeyeceðim anlamýna gelmez -_- Ben odama gidiyorum hýh, hadi baþ baþ.

Ahshahahahha çok tripli oldu sonu bi dk ama çok kýzdým napiyim :/ Duygudan duyguya atladým resmen, beni siz delirttiniz diye salonda baðýrmazsam iyi ahshshah Eline saðlýk violet ne diyim, en kýsa zamanda yeni bölümde görüþürüz diyim bari :) 

Yazarýn Cevabý:

Selam globbels! Yeni bölüm öncesi yorumlarý cevaplayayým bakalým. Þu güzel yorumlar olmasa inan yazmaya eli gitmez insanýn :)

Kabus fikrini çok kullanýcam sanýrým bu hikayede çünkü yaþadýðý onca þeyin bi yerden çýkmasý lazým, kimseye biþey belli ettiði de yok. Gerçi Pansy bayaðý kilit bi karakter, aþk haricinde yani. 

Ya onu neden belli edemedim bilmiyorum ama soyadýný söylemesi, Pansy'ye güveninden daha çok, kendisini kabullenmesiyle alakalý. Babanýn baþka biri olduðunu öðrenirsen, o zamana dek kullandýðýn soyad sana yabancý olur. Problem buydu.

ahjghjk sövgüleri alýyor kabul ediyorum, bu konuda sohbette uzun uzun konuþtuðumuz için de es geçiyorum tekrar cevaplamayý. :D Tahminlerin beni benden alýyor yalnýz. ;) Ama James mükemmel bi eþ ve baba, buna itiraz edemezsin ya. 

O açýklamalar biraz eee.... Þey, geç olabilir. Baþtan söyleyeyim. :D

Beþinci bölüm bugün bitecek inþallah ve uzun olmasýný planlýyorum, bakalým... Umarým o seni tatmin eder. :)

Görüþürüz Globcum, güzel yorumun için çoook teþekkürler <3

 

 Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 01/12/20 09:45
Blm: Her Þeyi Baþlatan Sayfa
Beendim

Güne þöyle güzel bir severitusla baþlamak gibisi yok deyip azýcýk iþten kaytaracaðým þimdi. 

Nasýlsýn Violet, keyfin sýhhatin yerinde mi? Böyle arka arkaya bölümler gelince içim kýpýr kýpýr oluyor, ben bu hikayeye çok alýþtým ^^

 

Allahým sonunda öðrenmeye baþlýyoruz sanýrým, baþlýk öyle diyor. 

Onun elini tutmamalýydýn Harry dedikleri yerde bir parça kalbim kýrýldý. Harry aslýnda çocukken hiç onu görmedi diye tahmin ediyorum. Lily sanki oðlunun bugününe dair bir þey söylüyor, en azýndan Harry'nin bilinçdýþýnda. Uzak tutmak istiyor onu Severus'tan. Dram geliyor sanýrým. 

Bu bölümde özellikle sevdiðim bazý þeyler oldu. Harry'nin tüm inatlaþmalarýna raðmen onun güvenilir birini olduðunu anlayýp Pansy'e sýrrýný vermesi, Pansy'nin þefkatinin o dengeli ama sert doðasýnýný görmemiz, özellikle rüya kýsmýndaki o gündelik dil. Bir çocuðun dili gibiydi gerçekten de :)

Rahatsýz olmak demeyeyim de oturtamadýðým tek bir yer oldu, o da Lily'nin yazdýklarýný okurken nedense Lily'nin kalemi gibi hissettirmedi. Sonra düþündüm neden böyle olabilir diye ama net bir cevabým yok. Tabi Lily ve Severus ne yaþadýlar, Lily neden bunlarý söylüyor filan önce onlarý bilmek lazým. Zaten kýsacýk bir his bu :) AU olduðu için yerinde bir histir belki de. 

 

Ay daha dün konuþtuk, Lily de James mükemmel bir baba olacak yazýnca aklýma geldi. Ben kitap James'i tam böyle görüyorum sanýrým. Mükemmel baba, harika eþ, sadýk dost... Adamýn defosu yok gibi, olmamasý daha da defolu geliyor gözüme, sori hikaye yorumundan çýktým. 

Ay ama resmen Lily'nin günlüðü var hikayede :D bunu sonunda görünce sýrýtmama engel olamadým, ayný þey deðil ama benim yazdýklarýmda da defteri olunca <3 evrenler arasý crossover gibi ^^

 

Eline saðlýk Violetcim çok güzel gidiyor, o devam eden kasaba havasýna kaptýrdým. Yazar gözümle çok dengeli bulurken içimden çýkan sabýrsýz okuyucuyu karþýlaþsýnlar artýk! diye çýðlýk atýyor ama basrýtýyorum ben onu. En kýsa zamanda görüþmek üzere :)

Yazarýn Cevabý:

Merhaba Fidelius! Geç kaldý biraz cevap affedersin :(

Arka arkaya iki bölüm yazmak beni de çok memnun etti, inþallah bu tempoda devam edebilirim. Bu hikayeyi bitirmeyi çok istiyorum. Öte yandan detay koymadan, arka planý geniþletmeden yazamýyorum, uzadýkça uzuyor roman giriþi gibi ajsjdjdkd

Lily Snapei uzak tutmak istiyor oðlundan evet ve Harry de bunu biliyor, Lilynin seçtiði baba James ve þimdi Harry kendini onlara ihanet etmiþ gibi hissediyor bir yandan... O kabus biraz da Harrynin bu ikilemini sembolize ediyordu. Pansyye soyadýný söylemesini saðlamasý da bununla ilgili aslýnda, sýr olarak tutmuyordu Harry, sadece kendisini Potter olarak görmekten emin deðildi diyelim. Yani üzgünüm ama kýza güvenmesiyle çok alakalý deðil. Ama bu ikisi arasýnda ilk defa özel bir an paylaþýlmasý demek oldu. ;)

Sana tek biþey söyleyeceðim, çok dürüstçe: Lily'nin kalemi gibi hissettirmiyor çünkü ben Lily'nin sesini duyamýyorum. Çok ilginç bu, orijinalde kendi aðzýndan mektubu olan bir karakter, kolayca sesini kopyalayacagimi sanýrsýn ama bir türlü beceremedim. O günlük kýsmýný üç kere falan silip silip yazdým. En olan hâli bu. Düzelir mi bilmiyorum, gayret edeceðim ama beni de üzen biþey bu. :( Belki kaç yýldýr fanfiction yazmayý ihmal ettiðimden, karakterlerin sesini kolay yansýtmayý unuttum. Lily hiç olmadý yani farkýndayým. Basbayagi beceremedim. Kadýnýn sesi gelmedi kafama, karaktere giremedim yani... Üzücü :((

Onun haricinde evet yazarken ben de karþýlaþsýnlar artýk diyorum ama acele ettirip batýrmak da istemiyorum ajsjsjsj sonuçta Snape bu. Harryyi durduk yere yakmayalým :D

Bu uzuun ve güzel yorum icin çok teþekkür ediyorum fidelius, haftasonu yeni bölümü yazmak istiyorum, umarým yetiþir de artýk karþýlaþýrlar görürüz:D Tez vakitte görüþmek dileðiyle, hoþçakal! <3

 

 

 Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 29/11/20 13:15
Blm: Zaman
Beendim

Ben galiba bu hikayeye duygusal olarak baðlanmaya baþlýyorum, korkmalý mýyým? ^^

Bunu bu bölümü okurken yahu hadi öðrenelim artýk, neymiþ nolmuþ diye maymun iþtahýmla okurken birden o kasaba havasýna kapýldýðýmda fark ettim. Hani bazen kýsa bir romaný okurken olay örgüsü merakýyla baþlayýp aslýnda olaðan bir yaþantýnýn geçtiði bir kasaba hayatý anlatýlýr da insan kendini orada gibi düþünür ya aynen öyle.

 

Sonra globb'un olay örgüsü için gayeet olasý tahminlerini gördüm ve fark ettim ki ben hiç oralarý düþünememiþim :) daha öðrenecek ve yaþanacak çok þey var gibi, hala ilk karþýlaþmalarýný ve gerçeðin ortaya çýkacaðý ilk yüzleþmeleri merakla bekliyorum. Ama bayaða böyle kitap olsa okusam ufak ufak her gün gibi bir ýsýndým.

Zengin ve asil olmayan bir Pansy görmek ama onun yine de tam bir Pansy olmasý bu kýzýn karakterini daha çok sevmeme sebep oluyor :)

Eline saðlýk Violet. Genel havasý çok iyi oturmuþ bence, merakla bekliyorum <3

Yazarýn Cevabý:

Selam fidelius, hoþ geldiin :)

Korkmalýsýn çünkü bu bir Violet hikayesi yani, her an yarýda kalabilir aþlkjklþ ama siz ne kadar baðlanýrsanýz ben de o kadar baðlanýrým, bunu belirteyim. :)

Evet haklýsýn, öðrenecek ve yaþanacak çok þey var ve Harry geleli  üç gün falan anca oldu, üçüncü günde hatta. 

Pansy zengin olmasa da asildir, lütfen. Daha ne çirkeflikler edecek akjhjklþlk :D

Teþekkür ediyorum fideliuscum, umarým yeni bölümde görüþürüz, hoþçakal <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 29/11/20 02:21
Blm: Zaman
Beendim

Tekrardan merhabalar, ilk ben okuyacam bu sefer banane banane *çirkeflik*  :D 

Ya þu bölüm baþlarý yaz bitiyordu diye baþlýyor ya nasýl hoþuma gidiyor var ya :D sýrf final bölümünün son cümlesinde yaz bitti cümlesini okumak için Allah ým nolur sonunu görmek nasip olsun diye dua ediyorum :D 

Ah yavrum *þunu bana Harry e dedirttin ya baþka bir þey demiyorum* acaba babasýnýn james deðil de Snape olduðunu öðrendiðinde nasýl bir þok, ardýndan da nasýl bir aydýnlanma yaþadý çok merak ediyorum. Kasabayý da hemen sahiplenmiþ, tam sahiplenmek deðil de þey gibi, umut ýþýðý görmüþ? Yani evet öyle de denebilir. 

Pansy ile atýþmalarý ahshshah müthiþ :D Yalnýz bir italik kýsým daha geliyor, hadi bakalým globby yýkýlmaya hazýr ol... Violet bu yani, daha ne yapmýþ olabilir ki deme yapar çünkü ahahahha 

Bu çocuk hasta olur orda benden demesi. Okurken burnum üþüdü burada, altýný çiziyorum sadece okurken.

Off, sevdiðin birini kaybettikten sonra yüzünü bile hatýrlayamamak gerçekten korkunç ama kaçýnýlmaz olan bir þey, ben bile onca yýla raðmen dehþete kapýlýyorum küçük bir detayý hatýrlayamadýðýmda. Gerçekten korkunç ve çok üzüyor, hafýza kötü birisi...

Vee bir intihar giriþimi geldi Harry'den. Gerçi bekler miydim emin deðilim, hep daha cesurmuþ gibi geliyor bana Harry, biraz deli cesareti aslýnda ama burada durum farklý. Suçluluk duygusu da var iþin içinde :/

Pansy'nin gözünden kaçmaz anacým, bir iki bölüme bilemedin üç bölüme Harry nin aðzýndan alýr baklayý. Bana öyle geliyor :D 

Oooo, babasýnýn James olmadýðýný günlükten mi öðrenmiiþ, hadii bee! Þok olmuþtur yuh! Valla aðzým açýk ayakta okudum son kýsmý vallahi ne desem bilemedim. Ama bir tahminim var gidiþat hakkýnda, yani en azýndan öyle olmasýný ümit ediyorum sanýrým. 

Þöyle ki Harry üniversiteye gidecek yaþta ve madem Snape de üniversitede profesör, bence Harry o üniye kayýt yaptýrmaya çalýþacak ve bir araþtýrma yaptýðýný bahane ederek Snape in dersini almaya ve hatta belki asistaný olmaya çalýþacak. Böylece birbirlerini tanýmaya baþlamýþ olacaklar ama Snape in Harry den zerrece hoþlanmayacaðý yönünde güçlü bir his var içimde hayýrlýsý :D Ne kadarý tutar bilmiyorum ama bende böyle bir izlenim uyandýrdý :) Bakalým bakalým merak içerisindeyim :D Eline saðlýk violet! Tekrar görüþünceye kadar kendine iyi bak! :*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Merhabaaa ahahah evet ilk sen okudun bu kez. :) 

Yalnýz biþey diyeyim mi ben bunu on bölümlük falan yapsam diyordum ama her þey o kadar karmaþýk ki düðümlerin çözülmesi için en aþaðý yirmi bölüme ihtiyacým var. Dua edin bitsin akjhgf :D

Vaay Harry'ye üzülen bir glob görüyorum... Ýþte böyle böyle sevdircem hepinize çocuðumu, aferin. :D Harry kasabayý yeni bi baþlangýç umudu görüp atladý aslýnda, ama bakalým ona beklediðini verecek mi.

Tek biþey söylicem glob, italiklerden korkun alkjhjkkj gerçekten italiklerden korkun yani. Geçmiþ acýlarla ve sýrlarla dolu.

Ýnan yazana kadar ben de beklemiyordum, belki kendi de beklemiyordu, ama öyle bir kýrýlma anýna ihtiyacý vardý bence. Bilinçli bir intihar giriþimi de deðildi yaptýðý, bizzat bir arkadaþým yaþadýðý için biliyorum, anlýk bir koyuverme o. Acý o kadar fazla geliyor ki ölebilmek ihtimaliyle karþýlaþtýðýnda kendini teslim ediyor insan. Harry denize öyle yürüdü.

Pansy, Pansy, Pansy... Hiçbir þey demiyorum. ;))

Tahminlerine de hiçbir þey demiyorum, görcez efenim. Aslýna bakarsan pek biþey planlamadým, ne çýkarsa bahtýnýza yani aþlkjhjkl

Uzun ve leziiiz yorumun için teþekkürler globcum. Tekrar görüþmek üzere <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 29/11/20 01:48
Blm: Hayaletler
Beendim

Selam violet :) Görüþmeyeli nasýlsýn :D 

Enee, öz babasý ve yýllarca görmemiþ, öyle mi? Ýyi dedikodu var burda kokusunu alýyorum ahshahah Yakýnda çýkar ortaya, yani inþ ahshah

Ya kaçtý mý bi de o kadar bekledikten sonra?! Sonra niye Harry'e sövüyorum, neden acaba? *face slap* 

Huu flashback severiz efem :D Mezuyet kýsmýný okuyacaðýz galiba, meraklandým. Aðððð, buruk bi gülümsemeyle okudum ama ben burayýýý... Oldu mu yani þimdi? Ah ah neyse, hiç deðilse burada bebekken öksüz ve yetim kalmamýþ, ailesiyle ömrünün herhalde çeyreðini falan geçirmiþ. Bu da bir þeydir. Ayy kendi mezuniyet günüm geldi aklýma, geçen sene nasýl da heyecanlýydý, anlýyorum o yüzden Harry'i ve evdeki telaþý. Anýsý taze daha :) 

Haaaas..... Haaaaaadi bee, o gün mü öldülerr, ayyyyy!!!!! Yüzümdeki ifadeyi tahmin edebiliyorsundur herhalde :((( Ginny kemerini çözerken anladým daha ve evet kaza olmuþ. Off yaa, biri yerden düþen modumu kaldýrabilir mi, fazla empatiden mecal kalmadý da bende. Ee Ginny'i de mi kaybetti o gece, violet doðru söyle kaçýný birden gözünü kýrpmadan harcadýn? Sinirim bozuldu ahshahah

Hary ebeveyn demeye çalýþýrken kelimenin doðrusunu unutup bir iki dakika neydi diye düþündüm ama ebebeyn de iyiymiþ, kullanýrým ben bunu.

Evet Ginny i de harcamýþsýn... Yazýk be, sað kalan çocuðun bir baþka versiyonu olmuþ resmen, ben niye yaþýyorum ki diye depresyona da girer þimdi bu ://

Ayy Sirius'un çekip sarýldýðý an, o dehþet gözümün önünde canlandý resmen. Korkunç yaa, neden diye sorgulamaktan çok suçluluk duyarak yaþamak korkunç. Globby üzgün :(( 

Lupin de öðretmeni miymiþ? Ayy bayaðý güzel bir aile ortamý varmýþ yaa :( Üff içim sýkýldý.. Güzel olan kýsýmlara geçebilir miyiz artýk, ne bileyim bi atýþma olur, birileri birine laf sokar falan yok mu? ://

Evet, bu son bana yeter, bu da kabulüm ahshshahha ben okurken yeni bölüm de gelmiþ, mail geldi biraz önce o yüzden burada fazla oyalanmadan ben diðer bööüme geçiyorum :) orada görüþürüz, öpüldün :  

 

Yazarýn Cevabý:

Selam glooob <3 Gözüm yollarda seni bekliyorum nolsun :D

Ay sen bu ölümlere falan üzülmüþsün ben daha ne trajediler yazcam. Ýlle ölüm þart deðil tabii trajedi için. Çocuðum gene sað kalan oldu be glob, travmasý aðýr. Evet Ginny'yi de harcadým, gene olsa gene yaparým piþman deðilim alkjlþi :D 

Harry'nin kapýdan dönmesi çok Harry deðil mi ama ya... Hayýr madem döncen niye gidiyon. Harry iþte. :)

Ben de yatmadan yorumunu cevaplayayým demiþtim, diðer yorumda sonra görüþürüz, inþallah onu da beðenirsin. Çok teþekkürler globcum, öpüyorum seni :*

 Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 26/11/20 22:36
Blm: Hayaletler
Beendim

Yaðaða þu an ufak ufak tepinmek istiyorum, daha gizemli kýsma yaklaþmadýl bile. Huff yazarken böyle olmuyor ama okuyucuyken beklemek çok zor 🙈

 

O kapýda kalma sahnesi çok gerçekçi ama bir an önce karþýlaþmalarýný görmek isteyen bir insan olarak "geri dön Harry" diye baðýrmak istedim.

 

(Bu arada ilk paragrafta bir cümle düþüklüðü var gibi ama tam da emin olamadým.)

 

Orta yaþlý bir Lily hayal etmek ne kadar hüzünlü bir þey oldu. Ve Sirius ile Lupin'i gördüðüme çok sevindim. Ama Sirius'un Harry'i barlardan toparlayacaðýný deðil de Remus'un ikisini toparlayacaðýný hayal ettim nedense :D

 

Ay azýcýk bile öðrenemedim aralarýndaki bað nasýl bir bað 🙈 Pansy de çok az göründü ama farkýný yarattý hemen, yerim bunlarý. Valla Ginny tatlý kýz ama Harry ile bir sýkýcý geliyorlar bana en azýndan bu hikaye için Parry <3

 

Üçüncü bölüm ne zamashhshs

 

Eline saðlýk violet, bu geri dönüþünü konfetiler ile kutlamak istiyorum 🎉🎉

Yazarýn Cevabý:

Geliyor geliyor yavaþtan geliyor (umarým yani) :D

James ve Lily'nin bu kadar yaþamasýnda bile bir hüzün var, di mi? Harry'nin sahip olabileceði aileyi düþününce... Gerçi burda da kaybetti ama, neyse.

Ayol bað çok bariz nasýl öðrenemedin akjþlk babasý diyorum ya direkt, orda gizem yok :D Pansy sahneleri git gide çoðalacak, hele þu geçmiþle iþimiz bir bitsin.

Üçüncü bölüm için dua zinciri demiþtim aþlklþ Allah büyük yani, kýsmet. :D

Teþekkürler güzel yorumun için fidelius <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 26/11/20 14:03
Blm: Arcmond
Beendim

Selam violet! Ýki gündür okuyacam okuyacam bi türlü oturamadým hikayenin baþýna, dün hatta açtým okuyacam diye ekranda kaldý öylece. Sonra bi baktým akþam olmuþ falan. Dedim neyse, yarýn okurum artýk, umarým bu son erteleyiþim olur... 

Þu mevsim geçiþlerini hep kýrsal bir yerde izlemek istemiþimdir he, yazdan sonbahara geçerken yapraklarýn sararmasý, kýþa geçerken düþen ilk kar taneleri, bahar geldiðinde yeni yeni açan tomurcuklarý... Þehir o kadar lanetli bir yer ki, ne mevsim geçiþini anlýyorsun ne de zamanýn akýþýný ://

Sam ismini duyunca istemsizce yüzümü buruþturdum *kahrolasý spn finali...* ama önemli deðil tabii ki. Parkinson daha da bi dikkatimi çekti. Pansy/Harry mi olacaktý acaba diye bi düþünmedim deðil *evet, ufak bir unutkanlýk sorunum olmuþ olabilir çünkü buraya yazarken sanki sohbette ya senin ya da atalente nin pansy/harry dediðini anýmsar gibi oldum* 

Adamlar çok yardýmsever görünüyor ama hani hep þey olur ya, parasýný sömürene kadar iyi davranýrlar soyuo soðana çevirirler sonra da kapý önüne koyarlar ahshshsh niyeyse böyle bir þey olacak diye bekliyorum ama umarým olmaz :D 

Çocuðun adý ciddi ciddi sadece-Harry kaldý ahshahsha Ayy neler olacak çok merak ediyorum hee, ilginç baþladý çünkü olaylar. Ve aklýmda birkaç soru var. Birincisi bunlar büyü yapabiliyor mu? Çünkü hareketlerine vs bakýnca pek de büyü yapýyorlar gibi durmuyor. Ýkincisi Harry sanýrým burada da kendini saklamasý gereken birisi çünkü soyadýný söylemek istemiyor. Bir de zaman günümüze oldukça yakýn sanýrým bilgisayarlardan falan bahsediliyor. Yakýn olmasa bile 1990 sonlarýyla 2000ler civarý olduðu söylenebilir sanýrým, yanlýþ mýyým? 

Evet, uçak detayý da eklendilten sonra gerçekten de yakýn zaman olduðuna emin olmuþ oldum. AU larý daha çok seviyorum fanficlerde galiba yaa, emin deðilim gerçi. Ya þey gibi geliyor, bir þeyleri deðiþtirebilmek için daha fazla seçenek sunuyormuþ gibi. Ve þu anda senin hikayeni okurken de hiç yadýrgamadým ortamý. Her þey fazla olaðan geliyor, çünkü AU rahatlýðý var. Biyendim :) 

Hýmm, okuduðum þeyden Harry'nin uzun bir süre ailesiyle yaþadýðýný, hatta belki biraz zengin hayatý yaþadýðýný varsaysam yanýlmýþ olur muyum? Ama buradaki aile James/Lily mi yoksa Dursleyler mi onu çözmem lazým. Ama tahmin hakkýmý kullanacak olsam James/Lily derdim.

Pansy ile diyaloglarý müthiþti ahshshshsh gerçekten :D Sayarak konuþuyorlar ve Harry de farkýnda olmadan bu sayma iþine katýlýyor ya ahshahah müthiþ! Bir de verdiði cevap zeka fýþkýrtan cinstendi. Alkýþlýyorum. Yiyorum çünkü açým... Vaoov! Ahshshshshsh

Enee, bölüm bitmiþ. Ay tadý damaðýmda kaldý ama bu benim :// Violet, yeni bölüm ne zaman geliiir? Snape'le karþýlaþtý bölüm bitti resmen, yani Severitus olduðundan Snape olduðunu varsayýyorum. Ama çok merak ediyorum ne olacak orada daha. Snape ne tepki verecek, Harry hangi sýfatla oraya gitti *yani üvey oðul, aile dostu, varlýðý bilinmeyen oðul, akraba falan hangisi :D*, vs bunlar sorulmasý gereken sorular bence :D Devamýný merakla bekliyorum violet, eline saðlýk :D Yeni bölümde en kýsa zamanda görüþmek dileðiyle! Kendine cici bak violet!! :*:*:**:*

Yazarýn Cevabý:

Selam Globbels, üçüncü kez! Daha önce iki kere cevapladým yorumunu, ikisi de gönderemeden silindi aniden. Nasýl oldu bilmiyorum. Sanýrým Ev tarafýndan düzenlenmiþ bir sabotajla karþý karþýyayýmakjhgjk off tamam kýsa kesicem ki silinmeden göndereyim. :D

Biþey dicem ya, sýrf sen yorum at diye hikaye yazasým geliyor bazen biliyor musun. :D O kadar güzel, özenli, samimi ki yorumlarýn valla okumasý apayrý bi zevk. Teþekkür ederim. <3

Eveet, sorularýna gelecek olursak... Evet çiftimiz pansy/Harry, ama tam bir çift olarak göremeyeceðiz onlarý, bazý sebeplerden dolayý. Gene de bol bol atýþacaklar emin olabilirsiniz. Onlarýn atýþmasý hikayenin dinamiði :D Evet bu bir Au, büyü falan yok tamamen modern hayat. Yýl 2000ler. Ve HP evrenine göre pek çok deðiþiklik yaptým, tamamen baðýmsýz bi evren yani. Ve aile, mm... Onu söyleyemicem, oku ve gör. Soyadý meselesi ise bence gayet açýktý ya niye söylemekte tereddüt ettiði, deðil miydi? ;)

Þimdiii fazla uzatmadan bu cevabý göndericem ve umuyorum ki sonra da ikinci bölümü atýcam. Hadi dua ediyoruz Violet cevabý gönderebilsin. Bismillah.. :D

Bu tatlý mý tatlý yorumun için binlerce teþekkürler, globcum. Öpüyorum :* <3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 26/11/20 10:12
Blm: Arcmond
Beendim

 Ayy severitus okuyorum baþkasýndan çok güzel bir duygu ^^

 

Ýlk bölümünü ve yarattýðýn o kasaba havasýný beðendim, Pansy gördüm gözlerimden kalpler çýktý. Kapýnýn aralýðýndan çýkan siyah saçlý bir kafayý görmem bile yetti hadiii devam etsin okuyayým modundayým þu an.

 

Bu hikaye tam bir AU mu? Yani tamamen muggle dünyasýnda geçiyor, bunlarýn büyüyle hiçbir ilgisi yok deðil mi? 

Bakýnýz bu günlük bulmaktýr, eskileri karýþtýrmaktýr benim çok sevdiðim iþler. Çok merak ediyorum Violet hadi okuyalým ^^

 

eline saðlýk, çok sevindim bu hikayeye dönmene. 

Yazarýn Cevabý:

Selaam :) Ay valla sen okuduðun için bi gerilmedim deðil, resmen tereciye tere satmak oluyor bu alkjhk :D

Evet Fideliuscum bu tam tamýna bir AU ve pek çok þey orijinalden deðiþik, yani tamamen modern dünyaya uyarlanmýþ bir durum. Büyü yok ama gizem var ;)

Ben çok heyecanlýyým bu hikaye için ama bakalým napcam, yazabilecek miyim, bitirebilecek miyim... Sizin gayretlerinizle baþarýrým belki akljklþ :D

Çok teþekkür ediyorum yorumun için, görüþürüz <3Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 24/11/20 22:55
Blm: Arcmond
Beendim

Baþtaki sýskadan sonraki virgülü silsene unutmuþuz

Ayyyyyy özlemiþim ya yine aþýk oldum <3 Yemin ederim o baþtaki elf kýzý betimlemeleri falan hakkýnda biriyle konuþtuðumuzu hatýrlar gibiyim (Ýrem olabilir) ne iki bölümdü beee

YAZZZZZ

Yazarýn Cevabý:

Sileyimmm Allah bilir daha ne hatalar kalacak düzenlerken ajajajj neyse

O elf betimlemesinde bi durdum duygulandým be Melisa, resmen üstüme hücum etti her þey... Eski günler ah :/

Yazcam yazcam ahshshjhk fikri bulduk ya gerisi kolay 

Öpüyorum:*Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()