Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 23/11/20 23:29
Blm: Tonks'un Þifasý
Beendim

Birileri yorumlarýmý özlemiþ :) Bekletmek olmaz, dedim ve seri okumaya geldim ahshahahah Bakalým bunda neler olacak, biraz kalp kýracak gibi ama olsun.

Ya þu gözlükleri sudan/buhardan koruyan büyüleri yapabilmek isterdim.  Gerçekten bak, kýþýn sürekli buharlanmasý yetmiyormuþ gibi bir de maskenin üstünde buharlanmaya baþladýlar. Hiç hoþ deðil... En son çocukluk hayalimi gerçekleþtirip araba silecekleri gibi mini gözlük camý sileceði icat edeceðim -_- Neyse konumuz bu deðil ahshshah

Kalp kýrýcý demiþtim kalp kýrýcý demiþtim kalp kýrýcý demiþtim.... Bunu bana nasýl yaparsýn fidelius... Globby ne nasýl yaparsýn böhüm! Zaten biraz önce gözlerim de düþünceye kadar Supernatural finaline aðladým, burda da mý aðlayacaðým ya rabbim!! Globby e fazla bu kadarýýýý!! Tamam bi dk sakinleþip devam edeceðim...

Tonks gözünü seveyim bi þey yap kahroluyorum burda :'( :'( 

Remus bebeðim yaa, iþte bu yüzden çok seviyorum bu adamý! Daha yakýndan tanýmak isterim, dedi. Zaten senden de bu beklenirdi koca yürekli adam! 

Ya Severus þu halinle bile nasýl da gülümsetiyorsun. Þükürler olsun yaþýyor ama! Tonks, bebeðim, özellikle ben teþekkür ederim yaptýðýn her þey için <3 fidelius kýrdý biraz kalbimi ama olsun... *yok sana baþka yorum, diye çemkiriyormuþum ahshshshsh* 

Neyse ki sonu üzmedi, küsebilirdim yani pek saðlam psikolojide sayýlmam þu anda ahshshsh keyfim yerine gelsin diye geldim yaptýðýn þeye bak be fidelius yapýlýr mý bu bana? Þansýma tükürem... Neyse ahshshsh ben diðer hikayelere bakmaya gidiyorum. Kaldý mý senden okumadýðým hatýrlayamadým ama görüþürüz yine fidelius, o zamana kadar kendine iyi bak! :*

 

Yazarýn Cevabý:

ya glob sen bal mýsýn þeker misin nesin sen ^^ 

 

assla bu kadar çok ve hýzlý beklemiyordum yorumlarýný. bir söylemeye koþa koþa gelmiþ gibisin kalbimi çaldýn þu an.

 

ay evet gözlüklü insan derdi o yaz kýþ kesinkes insaný darlýyor pýff

 

seni seni globbymi kýrdýn mý? ya sorii ama harry baþka türlü zorunlu kalmadýkça açýklamaz gibi geliyor bana. ay glob sorma geçen atalente ile de bir kýsa konuþtuk, bu severituslarýn bir devam hikayesi var kafamda ama çok dramatik sahneler canlanýyor gözümde. neyse onu býrakalým þimdi. Bkz: yazarýn da yüreði dayanmýyor. 

 

Remuss kalp bu adamýn olgunluðu beni benden alýyor. 

 

Ahaha Tonks'a teþekkür bana sitem! hak ettim galiba biraz. Sevindim ama sonunda biraz toparlaman, yaþýyor ve laf sokuyor Severus hala evet, eminiz yani iyi shsha

 

Ayy ben teþekkür ederim glob ^^Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 21/11/20 15:31
Blm: Tonks'un Þifasý
Beendim

Beni en çok vuran Harry'nin Snape'i hayalet olarak hayal ederken bile ürpermesi oldu sanýrým. Ölüm senaryolarýný hep kurarýz ama bazen bazý insanlar için bu kadarýný bile düþünmek acý verir, kabul edilmez gelir ya. Ýçime oturdu bilmiyorum.

Okurken hep keþke daha önce açýklayabilseydi dedim çünkü Snape'le kurduðu yakýnlýðýn ne kadar önemli olduðunu biliyorum ama o masadaki diðerleri de gerçekten Harry'nin sadece yakýný olmaktan öte, ailesi ve bilmiyorum, bu yedi yýl saklamak için çok aðýr bir sýr. Ama sonra bu insanlar için sýrlarýn ve sýr paylaþmanýn nelere yol açtýðýný, açabileceðini hatýrladým ve...

Karmakarýþýðým yahu.

Bu senaryoda savaþ nasýl biterdi acaba? Snape ölür müydü veya dengeler nasýl deðiþirdi? Savaþ açýsýndan düþününce JKRnin þipþak oldu bitti savaþýndan daha gerçekçi bir senaryoymuþ gibi geliyor.

Ellerine saðlýk, teþekkürler yazdýðýn için <3

Yazarýn Cevabý:

Ah Harry'e üzülen kalbim..evet bazen ne çok ölüm oluyor, komik bir an için bile hayal edilemeyen.

 

Atalente beni bu kadar iyi anlýyorsun ya þu an, acaba kafamýn içinden geçenleri bir köþeye mi yazmýþým diyorum. 

 

Ýþin kötüsü bunu yazarken aklýmda týpký lily'nin kehaneti hikayesi gibi bir uzun soluklu devam yazmak geçti. Tam da söylediðin gibi baba oðul olsalar acaba savaþ nasýl biterdi diye. Daha da kötüsü bazý temel fikirler bile çýktý canona yarý paralel. Ama bazý çok dramatik anlar da gördüm ve beynim hazýr olsa da kalbim kesinlikle yazmaya hazýr deðil. Aðlarken helak olurum,þunu yazarken bile kývrým kývrým oldum. Bakalým kýsmet.

 

Çok teþekkür ederim, nasýl güzel promtlar verdiysen mithiþ oldu ^^

 

 Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()