Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 06/11/20 22:42
Blm: Melez Prens'in Yardýmý
Beendim

James'in pelerini, Lily'nin defteri ve Snape'in kitabý... Vay be, hiç böyle düþünmemiþtim; ama evet, koleksiyonu tamamladý. 

Ben de senin severituslarý tamamladým galiba akjhjk gidip Melisa'yý öpeyim, ne güzel prompt vermiþ öyle :D Sen de ne güzel yazmýþsýn öff ellerin dert görmesin <3

Okurken tek tek iþaret etmeyi düþündüðüm çok ayrýntý vardý ama bitince hangi birisini desem bilemedim, bütün detaylarýyla kusursuz bir ficti bu. Fidelius, sen gerçekten Ev'imizin severitus yazarý oldun.

Ve ben bu evreni çok çok seviyorum, devam hikayesinden ziyade böyle promptlar yazmaya lütfen devam et. Bir dahaki ficte görüþmek üzere! Ýlhamýn bol olsun <3

Yazarýn Cevabý:

Eveet pelerin ayrýntýsý. Onu oraya kör göze parmak yazmak istemedim ama sen görmüþsün Violet ^^ Bu arada ben pek James de sevmezdim ama bu hikayede onun da fedakarlýðý vs derken bir ýsýndým. Neler söyletiyorum onun için Severus'a

Yaa ne güzel sözler bunlar, eridim eridim. Ev'in severitus yazarý olmak <3

 

Devam hikayesi yoktu hiç kafamda, bir ufak sahne görür gibi oldum ama bakalým uzak ihtimal. Atalente'nin promtlarýný yazacaðým umarým, belki baþka istek gelirse de yazabilirim gelecekte kim bilir :)Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 05/11/20 00:11
Blm: Melez Prens'in Yardýmý
Beendim

Çok güzeldi hikayen çok beðendimlaughinglaughing lütfen vakit buldukça böyle güzel tek bölümler atar mýsýn? Umarým Ýzmir’de oturmuyorsundur ya da bir tanýdýðýn yokturYorumlayan: Rosebahar
Tarih: 04/11/20 21:01
Blm: Melez Prens'in Yardýmý
Beendim

Çok güzeldi hikayen çok beðendimlaughinglaughing lütfen vakit buldukça böyle güzel tek bölümler atar mýsýn? Umarým Ýzmir’de oturmuyorsundur ya da bir tanýdýðýn yoktur

Yazarýn Cevabý:

Elimden geldiðince atmaya çalýþýyorum ama pek kýsa kýsa yazabilen bir insan olmadýðýmdan biraz vakit alýyor benim için. O da çok güzel bir yetenek aslýnda, keþke bende de olsa ^^Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 04/11/20 12:03
Blm: Melez Prens'in Yardýmý
Beendim

Selam fidelius! *hunharca el sallar* Naber? :D Dünkü sorun çözülmüþtür inþallah <3

Akþam yayýnlanýr yayýnlanmaz okumaya baþlamýþtým bu hikayeyi ama yarým býrakmak zorunda kaldým, kalbim bir parça kýrýk telefonu býraktým ne güzel okuyordum halbuki. Ha bu arada hikayelik bi þey deðil yanlýþ anlaþýlmasýn olay baþkaydý ahshshahahah þimdi ayný gazla tekrar okumaya baþlýyorum mihihihihihi

Yalnýz diðer hikayenle baðlantýlý ama ayrýca da okunabilecek olmasýný çok sevdim çünkü ne zamandýr okumak istediðim ama okuyamadýðým bir seri, en azýndan one shotlarla giriþ yapabiliyorum hal böyle olunca. O yüzden mutlu oldum, inþallah asýl hikayeye de damlayacaðým bir gün *-* 

Öhöm, þimdi hadi asýl yoruma baþlayalým ehehhehehh 

Ayyyy sonuna kadar bir gülümsemeyle okuyup yorum yazmayý unuttum resmen *-* ama bu çok güzeldiiiiiðððð aðlayacam þimdi çok güzel çok güzel  çok güzel  *-* Tamam atýflarýn neler olduðunu anladým þimdi sadece kafamda oturmayan þey Snape ve Harry'nin nasýl bir baðý olduðu. Tahminim bir büyüyle baðlanmalarý ama tabii ki onu okuyup göreceðim :) Offf güzelliðine düþtüm ama Snape'in olmasý mümkün ama yazýlmamýþ bu taraflarýný görmek o kadar hoþuma gidiyor kiiii gerçekten aðlayabilirim þu anda. Ve kitabý Snape'in vermiþ olamasý çook daha güzel bir detay olmuþ derste rastgele onu almasýndansa çok daha anlamlý. Bir de sanýrým þu anda Snape ve Harry nin iliþkisi neden canonda da böyle deðildi diye hayýflanýyorum çünkü her þey o kadar farklý olurdu ki o zaman böhüm.... Neyse elimizde severituslar var hiç deðilse, beni bu da mutlu eder. Oyhhh, pofuduk bir fasulyeyim þu anda ahshshahshahsh 

Eline saðlýk fideliusss!!!! Yeni bir bölüm veya hikayede görüþünceye kadar kendine iyi bak!! <3

Yazarýn Cevabý:

Hellüü globbles! iyilik saðlýk sen nasýlsýn?^^ 

 

ay evet galiba o sorun çözüldü, bi küçük kriz yarattým ama sori.

 

evet one - shotlarýn hepsini mümkün mertebe tek baþýna da okunabilecek þekilde yazmaya çalýþýyorum ama ana hikayeyi okursan anlamlarý epey deðiþebilir. Þimdi reklam yapmak gibi olmasýn ama senin yorumlarýný da okumayý çok isterim o hikaye için, bir çýprýda bitiveriyor zaten ^^

 

Yaaððaða! *kalp kalp* Valla spoiler veremem þimdi ama epeey saðlam bir bað var aralarýnda. Yavaþ yavaþ da kaynaþtýlar ama aslýnda böyle ana hikayeden baðýmsýz okuyanlarýn yorumlarý da beni çok mutlu ediyor. Karakter dýþý bir Harry ya da Severus yazmak istemiyorum çünkü.

 

Ben de yorumuna her zamanki gibi çok mutlu oldum globbels. En kýsa zamanda yorumlarda buluþalým öyleyse ^^Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 04/11/20 00:26
Blm: Melez Prens'in Yardýmý
Beendim

Ayyyyyyyy!!!!
En çok sevdiðim ayrýntýlar:

  1. Snape'in James'i övmeye çalýþýrkenki veya hadi eleþtirmemeye çalýþýrken diyelim o kendini lanetlemek ister tavrýahahahahaa
  2. Ay kitabý okurken hep düþünürdüm o melez prens lakabýnýn Snape'e ait olduðunu anlayan Harry onla yüzleþse dalgasýný geçse diye çok tatmin oldum þu an harikaydý ksjflfkg
  3. Snape'in Harry'nin normal bir çocuk olan tarafýný her keþfettiðinde dumur oluþu yani evet Harry Potter de soooo görüyorsun resmen bizim girdiðimiz son sýnýf iþsizlik stresinde adam.

Ron'un olaydan hala haberdar olmmamasý ceza sanmasý kalbimi kýrdý ama ya.

Off inanýlmaz fluff doldum taþtým valla ellerine saðlýk :3

PS: Ayan beyan Severitus fangirllüðü yaptýðýma inanamýyorum ya alacaðýn olsun :P

 

Yazarýn Cevabý: Ben de yorumu aðzým kulaklarýmda okudum böyle kalpler çýktý okurken <3 Severus'un olabildiðince objektif biri olduðunu düþünüyorum, en azýndan karakteri anlamaya çalýþýrken öyle kurguluyorum ama evet yine de içinden o sülaleden çýka çýka James çýktý iþte napalým sana da bulaþtýrmýþ havasý var biraz. Ben promtu okur okumaz o lakapla dalga geçme aný canlandý kafamda ama bunu Severus kriz geçirmeden nasýl yazarým diye epey kývrandým :D Onun çocukluðuyla birlikte kendi babalýðýný da keþfediyor sanýrým. Eh doðru düzgün bir babasý olmadan da büyüdüðü için azýcýk þapþallaþýyor her seferinde. Ya ama bir tatlý da oluyor sanki böyle sýrýtasým geliyor. Ay Ron ve Hermione'nin öðrendiði ama dair bir sahne canlandý kafamda ama tövbeler olsun çok trajik. Onu yazmam için de bayaða kitabýnýn sonunu deðiþtirecek bir iþe giriþmem lazým sanýrým yüreðim ona dayanmaz. Senin de promtuna saðlýk valla ben ilk hikayeden sonra daha da görüntü kalmadý kafamda yazamam diyordum ama ayný þeyleri sevdiðim insanlarý bulunca doldum taþtým ben de <3 yorumdan uzun cevap yazdým kaçýyorum. PS: kadere bak kiimleer kimleri seviyor iþte bu fanfic dünyasýnda shshhshs, ay çok mutlu oldum ama ^^


Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()