Yorumlar: Çöl Kuþlarý

Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 12/08/20 19:36
Blm: 10. Yerleþke
Beendim

Hikayeyi favorilere eklemek ve yeni bölüm gelir gelmez haberdar olmak kalp ben ahshahah selam violet <3

Esmira büyümüþ, ay minnoþ seni. Sana çirkin deseler de aldýrma sen, ben seni seviyorum <3 *globby nin bebek aþký depreþti çaktýrmayýn* 

Ayyy sonuna ne zaman geldim anlamadým bile *0* Esmira olaylarý baþlatacak o soruyu sordu. Küçükmüþ de daha ama boyundan büyük iþlere çoktan bulaþmýþ. O küçücük elleriyle çamaþýr yýkarken hayal edince çýldýrdým <3 yanýmda olsa da mýncýrsam biraz :D 

Ayyy devamýný merakla bekkiyorum violet ellerine saðlýk :) yorumu yazmaya baþlamamla bitirmem arasýnda yaklaþýk bir saat fark olabilir ahshshaha köyden eve döneceðiz de biraz ortalýðý topatlayýp biraz okuyordum ahahahaha biraz tuhaf bir andý ama bir yerden sonra oturup okumaya baþladým çünkü aþýrý sürükleyici geldi ve dediðim gibi sonuna nasýl geldiðimi anlamadým bile :D 

Bundan sonra olaylar olaylar artýk bence, en kýsa zamanda görüþebilmek dileðiyle! Kendine cici baak! <3

Yazarýn Cevabý:

Hikayeyi favorilere ekleyen ve her bölümü yorumlayan okuyucu -aka globbels- kalp ben! <3 Hoþ geldin :D

Esmira hýzlý büyüyecek biraz ya minnakken pek olay çýkmýyor malum alkjhkl :D Ve olaylar daha baþlamadý, anca zemin yaratýyorum iþte, ama bi dahaki bölümde baþlayacak bazý þeyler ben inanýyorum.

Sürükleyici bulmana sevindiim, yorumun beni çok mutlu etti Glob <3 Bi dahaki bölüm görüþmek üzere :**Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 12/08/20 18:44
Blm: 10. Yerleþke
Beendim

Merhaba violet :) bir hikayeyi merakla bekleme hissini özlemiþim gerçekten.

Kurguladýðýn geleceðin bir ilgisi var mý bilmiyorum ama bana nedense the handmaids tail i hatýrlattý bu bölüm. Belki hem kadýn erkek hem de sýnýflý yapý sebebiyle. Ama galiba özellikle Teyze'nin Esmira'ya anlattýðý o eski anlatýlarý merak ettim. 

Ay çok ince bir yerde kalmýþ sonu, öbür bölüme kadar zor bekleyeceðim ^^ eline saðlýk

Yazarýn Cevabý:

Merhaba, ne kadar hýzlýsýn! Hoþgeldin :)

Ay ilginçtir, toplumsal cinsiyet sýnýflarý açýsýndan brn de Handmaid's Tale'e benzetiyorum bu kavmi biraz ama þöyle bir þey var ki bu kesinlikle bir gelecek deðil. Zamansýz olarak düþündüm, ama ille bir zamaný olacaksa da geçmiþe ait. Çok eski geçmiþe hem de.

Teyzenin Esmiraya anlattýklarýný ileride parça parça ogrenicegiz sanýrým, özellikle aileyle ilgili olanlarý. Yavaþ yavaþ inþa ediyorum evreni, açýkçasý ben de merak ediyorum ileride ne olacak ahshsj

Bi dahaki bölümde görüþmek üzere Fidelius, güzel yorumun için çook teþekkür ederim 😘Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 11/08/20 00:15
Blm: Yaðmurun Kýzý
Beendim
Yazarýn Cevabý:

Betacým <3 :*Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 09/08/20 01:58
Blm: Yaðmurun Kýzý
Beendim

Selam violet :) Geçen geceki etiket faciasýndan sonra yine ben :D Gerçi piþman deðilim, etiketlerden sonra da hala ayný düþünüyorum ve ayný heyecanla devam ediyorum, bunu da ufak bir dipnot olarak belirtmek istedim eheheheheh Yalnýz hýzlý gelen bir bölüm olmuþ, tebrik ederim 🤭🤭

Bölüme gelecek olursak, Esmira çok güzel bir isim yaa. Anlamý ne acaba, merak ettim. Betimlemelerinde akýp gittim zaten, doðduðu o an ve gökgürültüsünün sesleri o kadar net canlandý ki aklýmda bayýldým. 

Aa, bi dakika Esmira kralýn kýzý mýymýþ? Off burdan nasýl da patlar olaylar var yaaa :D Adamdaki öfkeye bak -_- Oh canýma deðsin kurtulamadýn iþte -_- 

Ayyy, gerçekten olaylar bu bölümden sonra patlar gider. Çok heyecanlandým ne olacak acaba, isyan entrika falan zaten Allah ýn emri bu durumda. Ay hadi bu bölüm gibi hýzlý gelsin diðeri de :D Kalemine kuvvet violet! Eline saðlýk <3 Yeni bölümde görüþmek üzere :* 

 

Ps. Bu arada önceki bölümün yorumunda Labirent'e benziyor demiþtim ya yanlýþ hatýrlamýþým bir an onu Ada diye bir kitap vardý. Onu diyecektim aslýnda, kanatlý insanlar diyince o canlanmýþtý da aklýmda sonra yanlýþ kitap adýný hatýrlamýþým. Gece gece hafýzam müthiþ, kendimi tebrik ediyorum. Neyse bu yanlýþ anlaþýlmayý da hallettiðime göre kocaman sevgiler <3

Yazarýn Cevabý:

Selaam! <3 Hýzlý yorumcum gelmiiþ :* Valla glob senin gibi üç beþ okuyucum olsa var ya sallarým buralarý he :D

Esmira ismini ben de çok seviyorum, hikayeyle alakalý düþünülmüþ bir isim deðil aslýnda, içimden geldiði için bu karaktere o ismi verdim sadece. Anlamý Azeri Türkçesinde esmer demek düpedüz. Ama kulaða çok hoþ geliyor bence de. Evet Esmira kralýn kýzý, kralýn kurtulamadýðý lanetli kýzý ve sana diyeyim, çaðrýldýðý bütün o isimleri hak edecek.

Ýki günde bir bölüm sözü verdim, bakalým, umarým yarýndan sonra tekrar görüþürüz yeni bölümde. Bu arada dediðin o kitabý hiç duymadým, hemen þimdi bakýp cehaletimi gidereceðim, güzelse iyi bir fantastik okumayalý epey oldu, listeme alabilirim.

Çok teþekkürler yorumun için glob, iyi geceler <3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 09/08/20 00:43
Blm: Yaðmurun Kýzý
Beendim

Çok heyecanlandýrýcý bir baþlangýç. Fanfiction'ý ne kadar sevsem ve kendi zorluklarý olsa da özgüne cesaret etmek baþka bir iþ. 

Ýlk iki bölümde bu kadar kýsýtlý kelimeyle o dünyanýn özünü güzel anlatmýþsýn. Þimdiden merakýmýzý tetikleyecek o problemi de gördük. Ve evet feminizm var ^^

Ben çok merak ettim nereye varacaðýný. Heyecanla bekliyorum macerayý ve o karanlýðý <3

Yazarýn Cevabý:

Heyecanlandýrmasýna sevindim :) Giriþler genelde biraz sýkýcý olabiliyor, olaya girmeden önce atmosferi anlatmak kaygýsýyla yazýldýðýndan. Ýkinci bölüm itibariyle olaylarýmýz baþlayacak diye umuyorum, gerçi planýn mý var dersen yok ama çaktýrma akjhjk :D Nereye varacaðýný biliyorum ama nasýl varacak, onu beraber öðreneceðiz.

Ve evet feminizm var, hayatýmda yazdýðým en feminist karakter olacak Esmira, becerebilirsem. Bir dahaki bölümde görüþmek üzere, yorumun için teþekkür ediyorum, Always Fidelius! <3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 09/08/20 00:37
Blm: Giriþ: Çölün Gözü
Beendim
Yazarýn Cevabý:

Teþekkürler <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 08/08/20 01:37
Blm: Giriþ: Çölün Gözü
Beendim

Hiiiyaaa! Selam violet! Ben deniz çýlgýn globby gözlerinden kalpçikler fýþkýtarak geldim. 

Yatmadan önce kitap okuyayým bahanesiyle uçurtma avcýsý na baþlamýþ ve biraz yýkýlmýþken, öylesine eve bi uðrayayým kafam daðýlýr, düþüncesiyle buraya geldim ve iyi ki de geldim. Çünkü modumu alýp kanatlarýyla göðe çýkaran bir bölümle karþýlaþtým! Violet, bunu seni sevdiðim için söylemiyorum, ki kesinlikle seviyorum, o kadar güzel bir kurguya baþlamýþsýn ki bir an önce devamýný okumak istiyorum. Sadece 700 küsür kelime belki ama þimdiden beni heyecanlandýrdý, konusu ilgi çekici, anlatýmýna zaten diyecek yok ve tam olarak ihtiyacým olan masalsýlýðý ve macerayý vermiþ bir kurgu oldu bu. Biraz Labirent, biraz Dünyanýn Merkezine Yolculuk tadýnda güzel bir tat býrakan bir giriþ olmuþ. Ve üzülerek belirtiyorum ki bu hikayeyi KELÝD bitsin bitmesin sona erdirmek zorundasýn 0:) globby peþinde ahshahahahah *çok yükseldim çaktýrma* 

Valla öyle ya da böyle modumu yükselttiði bir gerçek, emeðine saðlýk violet <3 umarým en kýsa zamanda devamýný okuruz, yakýnda görüþmek dileðiyle! 

Yazarýn Cevabý:

Ay selam!! Hiç de mod yükseltecek biþey deðil esasen akjhghjkl ah bi bilsen neler planlýyorum :D Umarým yazarým da sen de okudukça küfür edersin bana "bu ne yav ben bunu beklemiyordum" diye :D

Bi týk masalsý biþey olsun istiyorum evet, baþarabilirsem. Labirentten falan ziyade Galeano'nun kitabýndaki o alýntýlar ve Gezgin Orman diye bir fantastik roman bana ilham verdi. Ama netice olarak bir isyan romaný yazacaðým, umarým, inþallah, bakalým... 

Yeni bölümde görüþmek üzere, globcuðum, ilk yorumumu yaptýðýn için çoook teþekkürler! Uðuruna inanýyorum :D Hoþçakal! <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()