Yorumlayan: rin
Tarih: 17/10/21 16:26
Blm: Bölüm 6: Zihnini Kapatmak
Beendim
Yazarýn Cevabý:

*kalpkalp*Yorumlayan: rin
Tarih: 17/10/21 16:12
Blm: Bölüm 5: Ýstenmeyen
Beendim


Yorumlayan: rin
Tarih: 17/10/21 16:00
Blm: Bölüm 4: Yoldaþlýðýn Önemli Bir Üyesi
Beendim


Yorumlayan: Persephone
Tarih: 06/12/20 23:37
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Selamlar Fidelius!!

Valla koþa koþa geldim hikayene, iyi ki de gelmiþim! Herkesin söylediði kadar varmýþ cidden :D Nasýl baþlasam bilemedim, öncelikle þunu söyleyeyim çok çok çok ilginç bir baþlangýç olmuþ, beklemiyordum!

Dursleylerin ölümüne tek sevinen ben olamam deðil mi?? :') Yani onlar da insan evet ama napýyým ya hiç ýsýnamamýþtým ztn senin de böyle bir baþlangýç yaptýðýný görünce gaza geldim :P Ve konuyu burdan baþlatýp nerelere nasýl baðlayacaðýný da aþýrý merak ediyorum! Þunu hissediyorum ki kesin her bölümde bayaðý þaþýracaðým hatta ters köþe olacaðým bir hikaye olacak!

Ayrýca anlatýmýn HA-RÝ-KA! Bayýldým, yani betimlemelerin, cümlelerin akýcýlýðý, anlatýþ tarzýn vb. beni direkt çekti hikayeye. Eline kalemine saðlýk. Bakalým ilerleyen bölümlerde neler olacak?? :))) ♥

Yazarýn Cevabý:

Pýff öyle bir pazartesiydi ki ancak gözümü açýyorum, bari tekrar kapatmadan önce senin yorumunu cevaplýyayým dedim. Selam Persephone :)

Hoþgeeldin, gel gel bak burada su çok güzel ^^ Hayýr, sevinmese yani ne yapalým ecel! diyen pek çok okuyucu toplandý burada, little bit acýmasýzlýk ama olsun hhsh

Aslýnda Dursleylerin ölümü severituslar için epey klasik bir baþlangýç ama devamý için söz veremem, kemerlerini baðla :D Çok teþekkür ederim nazik ve tatlý yorumlarýn için ^^ ilk bölümün þerefine þuraya bir kalp  ♥Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 25/11/20 02:16
Blm: Bölüm 10: Lily’nin Kehaneti
Beendim

Ayyh dayanamadým geldim, bu gece bitsin bari bu da tek avazda kurtulayým, dedim :D Selam fidelius! Umarým tekrar yýkýlacaðým bir final deðildir, diye dua ederek baþlýyorum bölüme. Malum yakýn zamanda psikolojimi bozan bir final izlediðimden bahsetmiþtim, hala kendime gelemedim. O yüzden dua ediyorum ki güzel bitmiþ olsun ahshahahha yoksa bundan sonra final izlememe/okumama kararý alýcam bir süreliðine ahshahah içim kaldýrmýyor artýk yither! Neyse çok çene çaldým, hadi baþlayalým ahshahahs

Tamam sakinim sakinim sakinim hayýr yarýda býrakmayacaðým sakinim sakýn çemkireyim deme globby... sakinim

YA NE DEMEK SNAPE BEMBEYAZ SURATLA YERE DÜÞTÜ WHAT THE HECK YANÝ?! HAYIR BANA KASTINIZ MI VAR BACIM EVRENLE ANLAÞMA YAPIP HADÝ BU HAFTA GLOBBY Ý ÇÖKERTELÝM MÝ DÝYONUZ SÝZ HAYIRDIR?

Sakinim caným yok bi þeyim, aa nerden çýktý o?

Harry umarým istemeden zehirlemezsin adamý yoksa gelip ben seni öldürebilirim, anlamam sað kalan çocukmuþ Voldiymiþ bilmem ne -_- Kendi ellerimle boðarým seni... Hayýr bak dua et saðda solda ortalýðý yýkarken en azýndan o merhemleri falan kýrmadýn. Ayyh dellendim *elini yüzüne sertçe vurur* 

Yalnýz doðru hatýrlýyorsam oda daðýnýktý, Harry insafa gelip onlarý da mý topladý? Ya da Snape'in odasýný daðýtmamýþ mýydý? Neyse bunlar ufak detaylar, takýlmamak lazým. Snape uyandý ya þu anda, ufak bi gevþedim ama aðýr geliyor bunlar da bana fidelius sen de beni anla böhüm :( bu globby üzgün..

Ah kalbim!.. Bunu istiyordun deðil mi? Sana sayýp sövmemizi, sonra da aðzýmýza bir parmak bal çalýp gönlümüzü almayý. Hoþuna da gitmiþtir yazarken þimdi. Kandým mý? Üff kahretsin ki kandým...senin ahshshshsh  Severus bunu düþünerek baþýný iki yana sallayarak gülümsemekten kendini alamadý. Ah fidelius ah, kulaðýný iyi çýnlatacaðým senin hadi hayýrlýsý. Gece uykundan uyanýrsan bil ki sebebi benim ahshshshah Gýcýksýn, vallahi gýcýksýn. Bazen bazý þeyleri bilsek de insan sinirlenmekten kendini alamýyor. Mesela devam shotlarýnda Snape i kanlý canlý ayakta gördüm, iyiydi, yaþýyordu falan ama bunu bilmeme raðmen sinirlenmekten geri duramýyorum. Ki bu aslýnda ne kadar iyi yazdýðýný gösterir. Bu kadar sövdükten sonra bu iltifatý beklemiyordun galiba ahshahsh ben de böyle iltifat ederim iþte yapacak bi þey yok :D Beni böyle sevin ahshshahha

Neyse, uzun lafýn kýsasý, ne kadardýr yorum yazdýðýmý bilmiyorum ama epey oldu, eline saðlýk fidelius. Her þeyi mir mantýða oturtup, sonuna kadar tutarlý gitmen ve bizi, hikayeyi alýp direkt orjinal hikayenin baþýna ekleyebilecek kývama getirmen ustalýk iþi gerçekten. Öncelikle tebrik ediyorum bunun için. Sonrasýnda nihayet baþlangýç hikayesini de bitirmiþ oldum, ilk okuduðum shotlar elbette ki göremediðim ayrýntýlarý þu anda fark etmemle daha bir anlam kazandý. Baþýndan sonuna kadar her ayrýntýda bir þeyler yazýp fikrimi belirttiðimden, ki iyi ki de yapmýþým yoksa final yorumunda hepsini nasýl anlatýrdým bilmiyorum o kadar güzel ayrýntýlarý kelimeye dökemezdim, bu yorumda da baþa dönüp hepsini anlatmayacaðým ama þunu gönül rahatlýðýyla söyleyebilirim ki okuduðum ilk severitus senden olmasýna rapmen bunun üstüne çýkabilecek bir þeyle karþýlaþýr mýyým bilmiyorum. Keyifle okuduðum, bolca sövdüðüm ama beni kendine baðlayan bir hikayeydi. Aþk-nefret iliþkisini hatýrlýyor musun? Tamamen aþka dönüþtü :) Þu anda rahatlamýþ bir gülümsemeyle ben bu yorumu yazýp bitiriyorsam baþarmýþsýn demektir :) Kalemine saðlýk fidelius! Baþka bir zamanda baþka bir hikayede tekrar görüþmek dileðiyle, diyor ve artýk ufaktan kaçýyorum. Kocaman öpüldün ve þey :) tatlý rüyalar <3

Yazarýn Cevabý:

ayy son yorumuna geldim, içimde küçük bir hüzün var.

hshshs ay bunu ilk kez okuduðumda bir yandan güldüm ama bir yandan gerçekten kafamýn içinde beni azarlayan bir ses duydum, yemin ederim. soriiii bunlarýn olmasý gerekiyordu ama :(

ay harry kaç kaç, þu an globby voldiden daha tehlikeli. bak bu ayrýntýyý hiç düþünmemiþtim ha, harry saðý solu yýkarken ilaç dolabýný da yýksa nereden ne bulurdu da yardým etmeye çalýþýrdý acaba. güzel fikirmiþ aslýnda ama neyse son bölümün duygusal nabzý yeterince yüksek.

globby üzgün globby kýrgýn, anlýyorum ama yazar tarafým bazen böyle acýmasýz ve hain olabiliyor, zevk alabiliyor bunlardan ne yapayým..

evet, itiraf ediyorum hoþuma gitti HEM DE ÇOK! ^^ ama bütün bu geçmiþlerinden sonra Harry'nin de Severus'un da deðiþmemesi, bu deðiþim sýrasýnda sancý çekmemesi mümkün gelmedi bana. Ýkisinden biri güzelleme çabasýna girmeden olabildiðince doðal yazmaya çalýþtým, umarým olmuþtur.

Bir þey diyeyim mi bunu okuduðum sabah gerçekten de alarmdan önce uyandým, globby'nin gizli güçleri mi var yoksa?

bir azar bir iltifat vallahi dengem þaþtý biraz ama olsun mutlu da oldum ^^

 

bu hikaye benim için çok özel, bir sürü hatalý acemice yeri var belki þimdi otursam daha iyisini yazarým ama burada olan doðallýðý, benim de aklýmý kalbimi kattýðým yerleri çýkaramam tekrar sanýrým. o yüzden galiba bir sonraki one shotý yazmak bile zaman aldý, korkuyorum bozacaðým diye. bakalým nasýl olacak bundan sonraki serüvenimiz.

 

ben çook teþekkür ederim yorumlarýn için, senin yorumlarýný bir ayrý bekliyorum yalan yok. çok canlý, içten ve bazen göremediðim ayrýntýlarý o kadar rahat yakalýyorsun ki ^^ iltfatlarý okurken böyle yerimde duramadým, yerim ya ^^ yanaklarýndan öperim globbycim, kýzdýrdým seni bazen kusura bakma ama severus/oc promtunu yazarak gönlünü iyice alacaðým eheh sevgiler :*Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 25/11/20 01:26
Blm: Bölüm 9: Düþünselinde Dolaþýrken
Beendim

Selam fidelius!! Piyango kime çýkacak, dediðimi hatýrlýyor musun? Ahshahahaha Sana çýktý bebiþim gözün aydýn:D 200. yorumum hayýrlý uðurlu olsun ahshshsh buyur bu da konfetii :D 🎉🎉🎉

Bununla da artýk finale kaldý son bir.. Ayy hüzünlendim galiba :// Neyse daha bir severitus daha var, ordan devam ederim artýk :D 

Enee Severus'un daha ne sýrrý var? Ha þey mi, kehanet? Zamaný geldiðinde ölmesi gerektiði? Onun haricinde bir þeyse artýk müsaadenizle yuh demek istiyorum. Þu çocuða biri ne var ne yok anlatsýn artýk ahshahah

Yaaa kýyamam, yine ne oldu bu adamýn bacaðýna?! Üfff, tam ne güzel gidiyorlar diyordum ki gerçekler ve Voldemort tokat gibi çarptý yüzüme... püfff neyse dur bakalým devamýnda ne olacak .-.

Sýrtýna falan kýrbaç mý yiyor bu adam noluyor orada be 🤦🏻‍a92;a039;🤦🏻‍a92;a039; bak þu sesi duyuyor musun? O benim kalnimin çýtýrdama sesiydi...

 Hee, þey galiba o sýrrý öðrenmiþ olduk. Snape'in çocuðu Voldemort'a *nasýl desem daha kibar olur acaba* feda etmesi(?) sanýrým öðrenmemesi gereken þeydi. Biraz trajik bir olay oldu tabii... Finale bir bölüm kala böyle bir þey olmasý nelere yol açacak acaba, tam da ne güzel ýsýndýlar birbirlerine, diyordum. :// Ne hissetmem gerektiðini bilemedim...

Severus/Lily sahnelerine kendimi o kadar kaptýrdým kiiiiððð oooððffff yaniii *-* ya çok güzel ama bu sahneler yaa, ekstrem yaralanmalar ya da çok normal olan günlük yaþam kesitleri hiç fark etmiyor o kadar güzeldi ki her aný eridim gittim burada... Böhüm çok güzel <3 

Ya ama sosu yaktýðý yerrr yiiaahhhh <3 ya o kadar masum bi an kii offf yaaa o genç ve þaþkýn Snape'i hayal edebiliyorum gerçekten yaa ahahahahah offf çok güzel çok güzel çok güzel <3

Offf ne ara sona geldiðimi anlamadým resmen akýp gitti. O sondaki iþkence sahnesi neydi yaa içim gitti içim. Yavrum baðýrmak istese de baðýramýyor. Bence saygýdan falan deðil kendine yediremiyor daha doðrusu biraz da hak ettiðini düþündüðünden sesini çýkarmýyor. Yani sonuçta pek kendini seven birisi sayýlmaz her ne kadar bu durum beni üzse de. Off çok merak ettim devamýný ama saat de geç oldu. Finali okuyup okumamak arasýnda kararsýzým.. neyse zaten yorum gelip gelmemesinden anlarsýn okuyup okumadýðýmý :D 

Eline saðlýk fidelius, nasýl bittiðini anlamadýðým oldukça akýcý ve bol açýklamalý bir bölüm olmuþ, direkt Severus'un gözünden öðrenmiþ olmamýz ise bir baþka güzel tarafý iþin. Bayýldým, tek kelimeyle bayýldým<3  Harry'nin sinir krizi birazcýk abartý gelse de Harry sonuçta, duygularýný zirvede yaþayan bir karakter yapacak bir þey yok :// Snape evden niye gitti ama daha doðrusu nereye gitti çok merak ediyorum. Diðer bölümde görüþürüz, kendine iyi bak!! :*:*:* 

Yazarýn Cevabý:

yaðaðað!! fiþekler maytaplar ve bilimum weasley þaka dükkaný malzemeleri istiyorum derhal bence bana þans getirecek, hýhým evet ^^

 

severitus külliyatý olacak yakýnda zaten djsds bitmez. AHAHHAS kardeþim yeter diye isyan etsin di mi Harry artýk, anlatýn lan ne var ne yoksa..

evet bunlar bu evde böyle sýcak bir yaz geçiriyorlar diye alýþtýk ama dýþarýda bir savaþ gerçeði var. Severus bile biraz unutmuþtu, hatýrlama zamaný! cani yazar

Kibarca mý? glob bunu kibarlaþtýrmasak mý shshs bu hikaye örgüsünde kehaneti yetiþtiren Severus olamaycaðý için yerine bir þey koymak istedim ve bu tam da o sýralar Severus'un yapacaðý bir þey gibi geldi. Hatasý günahý bol bir adam sað olsun, o açýdan malzememiz eksik olmuyor. Sadece dram ögesi olarak da yazmadým bunu aslýnda, olaylar böyle gerçekleþseydi o yaþtaki Severus bunu yapardý diye düþünüyorum. 

Yaa ben öyle delicesine Severus/Lily shiplemiyorum, gerçi artýk genel olarak çiftim kalmadý sanýrým neyse bu baþka konu :) ay ama çok tatlý olmazlar mýydýýððð böyle savaþýn ortasýnda çatýþmalar rutinleri haline gelse gizli saklý bir de herkesten. Birileri Severus/Lily yazsýn ACÝL

hehehe bu bir an donup kaldýðý sahneleri yazmak o kadar hoþuma gidiyor ki özellikle Lily ya da Harry karþýsýnda. Harry de az anasýnýn oðlu deðil. 

Seninki de iyi bir teori bence iþkence aný için, bir yandan benim gözümdeki Voldemort tam böyle bir adam kendi müritlerine karþý da. Ýþkence etse saygýsýzlýk olmasýn diye ah dedirtmez cinsten bir korku imparatorluðu kurmuþ. Ama doðru diyorsun pek kendini sevmeyen bir adam Severus, sevmekle iliþkisi çok ikircikli maalesef

 

Evet en uzun bölümdü bu, yazarken ben de çok sevmiþtim ^^ Glob çocuk, az biraz sevmeye baþladýðý babasýnýn daha bir yaþýndayken onu istemeyip öldürsün diye Voldemort'a neredeyse sunduðunu öðrendi sinir krizi geçirmesin mi ksjdksjaj Ay çok teþekkür ederim yorunlarýn için valla kafam açýldý, farklý taraflarýný da görür oldum. 

Öperim :*Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 24/11/20 23:21
Blm: Bölüm 8: Potter Olmak
Beendim

Selam fidelius :) Oturma odasýnýn bir köþesinde sohbet ederken bir yandan da çaktýrmadan bunu okuyordum, hadi gene iyisin :D ahshshshah

Lily'nin defterini niyeyse gözümün önünde net bir þekilde canlandýrabiliyorum, bitki çizimleri vs bayaðý da hoþuma gidiyor :) Umarým Harry annesinin notlarýndan feyiz alýr da ders çalýþmýþ olur hiç deðilse :D 

Ayyy Snape iksir yapmayý öðretiyor, çok tatlý mihihihihihi Sýnýftaki hallerinden o kadar farklý ki :D Snape olduðuna þaþýrýyorum bazen :D 

Harry'nin Snape'e benzeyen minik de olsa bir parçasýnýn olmasý hoþuma gitti aslýnda biliyor musun? :D Kaný dýþýnda bir baðýnýn olmamasý üzerdi yani düþünsene adam çocuðuna bakýp bakýp baþka bir adamý görecek onda sürekli. Ve sevmediði bir adam, oðlundan tiksinme sebebi resmen ahshshahah Ýstese de sürekli kötü anýlarý canlandýracaðýndan sevemez. O yüzden kendinden bir parça olmasý, evet bu benim oðlum, demeye ikna eder :D 

Ya off her þey o kadar mantýklý gidiyor ki, Snape'in iþte baðlarýný koparmak istemesi, Lily'nin hala sevmesi, James ile olan bitenler. Yani bunlarý gerçekten alýp orjinal hikaye öncesi sayabilirim. Akla mantýðý yatmayan herhangi bir þeyi yok resmen. Ve bu çok güzel bir þey :D Biyendim mihihihihihi 

Off sakýn deme Lily'le son anlarý buydu diye :( Ayy üzülürüm ama, keþke sarýlsaydý o da o anda :// 

Ayy evet son görüþmeleriymiþ, yani gibi gibi.. Üzdü ama, yani Snape sonuçta gidip Harry'i kucaðýna alýp sever miydi bilmiyorum ama sevince çok güzel seven birisi olduðunu biliyoruz. O yüzden keþke bir kez Harry'i kucaðýna alsaydý diyorum :// 

Ayy Snape ve Harry nin konuþmalarý çok güzel yaa gerçekten üzerine düþünülmüþ konuþmalar. Þapka çýkardým sana fidelius :D Valla eline saðlýk :D

Ayy sonu güzeldi bölümün hee bunlar iyice yaklaþtýlar birbirine çok hoþuma gidiyor bu durum. Yani galiba Harry'i sevmeme nedenim biraz fazla ön planda olmasý ve James e çok benzemesiydi ama burada iþler deðiþince galiba Harry e de ýsýnmaya baþladým. Bana neler yapýyorsun böyle fidelius? :D Valla eline kokuna saðlýk <3 diðer bölümde görüþürüz!! Öptüm kocaman :*:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Hello glob! Yorumlarýný okudum hemencecik ama biraz geç cevap veriyorum malum iþler güçler :/

 

Ya bu defter meselesi aniden çýkmýþtý yazarken ama sonradan çok sevdim ben de. YAV BU ÇOCUÐUN SADECE BABASI MI VAR KARDEÞÝM ANASI YOK MU ONDAN NÝYE KÝMSE BAHSETMÝYOR nidalarý eþliðinde ehjsds

Snape ve Harry'i iksir yaparken ezmemek? Olmuyor deðil mi ikisi bir arada, acaba ooc mi oldu aralar diye düþünüyorum biraz. 

AHSHAHS glob sen Severus'a empati yapma derneði baþkaný olsana? Kendi evladýndan tiksinir adam shshsh Evet böyle küçük bir ayrýntýsý da kalmýþ olsun diye orayý biraz zorladým saç rengi yani bunu bulabildim ancak (bunu da severitus yorumlarýnda görmüþüm gerçi quara'da).

Ýhihih her þey mantýklý olacak DEÐÝÞTÝRECEM CANONU! shshhs

Severus sýnýr çizmekte çok iyi biri, sonuçta riskli durumlarda sýnýrlarý çizmezse neler olabileceðini de çok iyi biliyor. Gerçi burada daha çok hala çocuðu sevmemeye çalýþmasý var gibi geliyor bana ama bakalým belki bir gün Harry doðduðunda neler olmuþtu gibi bir þey de yazarým, o zaman bakmak lazým ne düþünmüþ ne hissetmiþ. 

 

Bu severitus'un var oluþ amacý Harry'i sevdirmek mi diye düþünüyorum bazen shshhs en çok aldýðým yorumlardan biri bu oldu, hayýr iþin tuhafý ben de dahilim bu kýsma. Öyle bir amacým yoktu ama büyüdükçe analýk taraflarým mý devreye mi girdiyse ne oldu sever oldum Harryciðimizi :)

O zamaan tenk yu glob, koþarak diðer yorumlara geçiyorum.Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 24/11/20 01:06
Blm: Bölüm 7: Lily’nin Defteri
Beendim

Selam fidelius! Bu gece o kadar çok þey okudum ki kafam biraz çorba oldu ama toparlayacaðým þimdi :D Büyük ihtimalle bu akþam için son bölümüm bu olacak, kalan sanýrým üç bölümü de yarýn okurum diye düþünüyorum. O zamaann hadi baþlayalým <3

Harry'nin istenmemiþ olduðunu düþünmesini anlýyorum, yani gibi gibi, ama Severus'un da haklý sebepleri olduðunu düþünmeden edemiyorum. Sonuçta neler neler yaþadý bu adam, karanlýk tarafa hizmet ederken çocuðu sahiplenemezdi. Korumasý için güvenli bir yere teslim etmiþ oldu aslýnda. Bana kalýrsa en baþýndan beri önemsiyordu Harry her ne kadar inkar etse de. Adam babalýk nedir bilmiyor ki oðluna onu göstersin ve pek sýcak bir mizacý olduðu da söylenemez. O yüzden bilemiyorum, Snape sevgimden kaynaklanmadýðýný da belirtmek isterim bu arada Snape i haklý bulma kýsmýný. Umarým anlatabilmiþimdir.

Oooðððð *-* Snape'in Harry nin yarasýný temizlediði yer... Kalbimi býraktým þuracýða hüüüðð çok tattlýýýýaaððð *-* 

O adam dediðin senin baban sersem çocuk... Snape de olsa baban yani, tabii ki ilgilenecek *elini yüzüne vurur* 

Evet Harry teþekkür ederim, gerçekten Potter dedikçe ben de tuhaf oluyordum ahahahah düzeltme için teþekkürler :D Yalnýz Snape'in ýlýmlý davranmaya baþladýðýný görmek o kadar  utlu ediyor ki beni off yani :D fidelius sana küsecektim dedim ya lafýmý geri alýyorum ahshahahaha  

Ahh bebeðimmm... Doðum günü hediyen kabul et, dediiiii aðððð ama çok tatlý *-* 

Ayy çok tatlý bitti, eridim þu anda *-* baþýma þu keskin aðrý saplanmasaydý diðer bölümü de okumaya niyetlenmiþtim bölüm ortasýnda ama saðolsun yorumu tamamla da git hadi diye kafama kafama vuruyor resmen... Eline saðlýk fidelius, en kýsa zamanda diðer bölümde görüþmek dileðiyle! Kendine iyi bak! Öpüldün :*:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Yaðaða glob sabah kalktým diðerlerini gördüm kapattým, bunu sonra tesadüfen fark ettim biliyor musun? büyük sürpriz oldu bana, ay baþýnda aðrýyla okumuþsun ya borçlandým resmen. buna devam edeceðini düþünmemiþtim bu kadar hýzlý. 

 

Yoruma geçiyorum. Harry istenmedi aslýnda bir yandan da ama dediðin yere çok katýlýyorum: adam babalýk bilmiyor ki kendi çocuðuna yapsýn. Bir çocuðun istenmesi nedir onu da bilmiyor belki. O yüzden evet ikisi de bu konuda çok haklý ve açmazda geliyorlardý bana yazarken. Genel olarak ben de karakteri sevip sevmemeyi bir kenara býrakýp onu bir yetiþkin olarak görüyorum sanýrým artýk, eðrisi doðrusu sorumluluklarýyla etten kandan bir insan. ekstra bir iyilik yüklemeden de seviyor zaten insan seveceði karakteri ama böyle yazmasý daha keyifli geliyor içini döker

 

Bu bakým verme - alma sahneleri alttan alta çok dolu yerler deðil mi ya? yorumlarý okurken ne yazdýðýmý daha net hatýrlayýp ben de duygusallaþýyorum.

Snape de olsa shhshs Harry de tam olarak böyle düþünüyor olabilir. 

Eehehe iyiki okumuþsun o zaman bu bölümü yoksa valla küs kalacaktýk, ne yapardým ben o zaman glob ^^

 

Neyse az kaldý glob bu da bitecek, valla ayný gece okumana bile þaþýrdým þu an ne diyebilirim ki :) dinlen dinlen kendine iyice gel nasýl olsa buluþuruz yorumlara sohbette *kalpkalp*Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 08/11/20 01:44
Blm: Bölüm 6: Zihnini Kapatmak
Beendim

Aaa ama ilk günü anlatmamýþ mýsýýn, tüh bee ahshahah neyse olsun bir hafta da çok uzun bir süre sayýlmaz ama Harry için bayaðý uzun olmuþtur diye tahmin ediyorum :D 

Tekrardan selam Fidelius! ;)

Harry'nin aklýnda deli sorular ahshahah Valla üzülme çocuk, ben de ayný þeyleri sorguluyorum :D Sabret ama öðreniriz yakýnda. Yalnýz Snape'le köþe kapmaca oynuyorlar resmen, çocuk soru sormak istese de soramaz bu gidiþle. Bir de niyeyse ev cini deðil de iþleri Snape'in hallettiðine dair sevimli bir his var içimde. Bulaþýðý falan o yýkýyordur, tabii ki tezgah baþýna geçmesini beklemiyorum ama kitabýný okurken asasýnýn bir hareketiyle bulaþýk yýkadýðý bir sahne canlandý aklýmda. O kadar tatlý ki böyle deðilse bile evet öyle de bana fidelius ahshahah hayallerimin yýkýlmasýný istemiyorum :D 

Harry biraz ileri mi gitti sanki :// Ayy bilemedim, büyük ihtimalle bir iki lanet yerdim ama gidip Snape'e sarýlmak ve onu sakinleþtirmek istedim. Acýsýnýn ne kadar büyük olduðunun veya annesinin Snape için ne ifade ettiðinin, Harry'i korumak için neler yaptýðýnýn farkýnda deðil henüz ve bu þekilde davranmasý çok normal aslýnda Harry'nin ama yine de Snape'in üstüne çok gittiði gerçeðini deðiþtirmiyor. Hay Allah, bunlar birbirine nasýl alýþacak yaa :// Hayýr, orjinal hikayede anlamak için çok geç kaldý, adam ölürken anladý kýymetini. Burda geç kalmasa bari... 🤦🏻‍a92;a039;🤦🏻‍a92;a039; Valla eline saðlýk fidelius, kaptýrdým gidiyorum yine :) 

Evet, bu arada þu aþk/nefret iliþkisi var hikayelerinle aramda ahshsha ama yavaþ yavaþ aþka doðru gidiyor bu yol da :D Bakalým devamýnda neler olacak. 

Tekrardan görüþünceye kadar kendine iyi bak! <3

Yazarýn Cevabý:

Aa ilk gün herhalde ikisinin de birer cümle kurup sonra birbirlerini görmemeleri ile geçmiþtir.

 

Evet bir ev cini yok ortalarda görünen, o yüzden Severus'un bir þekilde Harry'e çaktýrmadan iþleri hallettiðini düþünebiliriz. Kendi çapýnda tatlý hareketler bunlar ^^

 

Harry belki ileri gitti ama Severus'un da bir sýnýrýn test edilmesine ihtiyacý vardý. Þu noktada yaptýklarýný anlasam (ve objektifliðimi býrakýp sevsem bile) çocuða yaklaþýmý kabul edilebilir deðil. O da yüzleþecek yavaþ yavaþ :)

 

Ayy senin de eline saðlýk yorumlarýn için. Çok keyifli okuyorum ^^ 

Ehehe çok sevindim o tarafa doðru meyletmesine, en kýsa zamanda görüþmek üzere ^^Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 08/11/20 01:11
Blm: Bölüm 5: Ýstenmeyen
Beendim

Selam fidelius :D Reklam çýkýnca televizyonda bi bakayým buraya didim ahshshah

Snape ve Harry'e sarýlmak mý? Ne ahshahahah Alay ederken bile imkansýz görünüyor :D Snape'in aðzýndan duymak gülümsetti ama bir anlýðýna :D 

Yalnýz Harry'nin bu kadar çabuk toparlanmasýný beklemiyordum. Snape'i anlarým zaten duygularýný saklama ustasý ama Harry þaþýrttý beni. Merak ediyorum evdeki ilk anlarý nasýl olacak, ne yapacaklar. Snape tahmin ediyorum ki mesafeli durmaya devam eder ama Harry için durum çok farklý. Çünkü düþünsene, tüm aileni kaybetmiþsin ama hayatta en çok nefret ettiðin ikinci kiþi aslýnda senin en yakýnýn çýkýyor. Hasretini çektiðin baba karþýnda duruyor ama onu sevmiyorsun, sevemiyorsun... Tuhaf yaa, merak uyandýrýcý ama. Bir bölüm daha okurum diðer reklamda ahshahah Görüþürüz birazdan fidelius :D Kendine iyi bak :*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Selaam :)

 

Madem uyumuyorum taze taze cevap vereyim dedim ben de. 

 

Severus ve aþýrý umut dolu mizah anlayýþý :) Harry için toparlandý diyebilir miyiz emin olamadým. Yani uyum saðlamaktan çok olaylarý olduðu gibi kabul etme yeteneði kuvvetli biri. En azýndan 11 yaþýnda büyücü olduðunu birden bire öðrenince epey hýzlý kabullenmiþti.

 

Bir an en nefret ettiði ikinci kiþi deyince birinci kim ki diye düþündüm 🙈 Sanýrým Sirius'un ölümünden sonra Severus bu noktada baþa oynadýðý için bir an takýldým. Evet gerçekten de zor bir durum Harry için en çok eksikliðini hissettiði þey en istemediði kiþide. Acýsýný paylaþýyorum þu noktada ^^

 

Görüþürüz globbels :)Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 07/11/20 02:36
Blm: Bölüm 4: Yoldaþlýðýn Önemli Bir Üyesi
Beendim

Tekrardan ve sabaha kadarki umuyorum ki son merhaba :D 

Ya bazen düþünüyorum Ron hiç doyacak mý acaba diye ahshahhaha niye bilmiyorum, halbuki Molly de aç býrakmaz ki çocuðu niye bu kadar aç bu çocuk ahdhahahahah Hay Allahým 😂😂😂

Ginny ahshshaha bu kýz galiba hep iç sesim olarak kalacak :D 

Snape'e bir gün çikolatalý kurbaða yedirelim Allah rýzasý için! O aný görmeyi o kadar istedim ki, hani o kadar istedim ki! Bunu bir prompt gibi bile düþünebilirsin ahshshahha daha iki ay var gerçi ama doðum günü hediyesi falan kabul ederim yani ahshahaha 

Hayydaaa *biraz küfür* Snape gerçekten babasý çýktý *biraz daha küfür* Þey þaþkýnlýðýmý baðýþla ahshahahs gerçekten beklemiyordum ahshshahahah Tamam severitus babasýnýn Snape olduðu hikayeler okey ama ben haaalaaa belki baba figürüdür sonuçta James'e çok benziyor falan diye düþünüp kendi kendime inkar ediyordum. Bak senin hikayelerde hep böyle oluyor fidelius ahshanaha hep istemediðim, olmasýn dediðim þeyler oluyor ama yine de seviyorum 😂😂😂 Snape/Herm e çýlgýnlar gibi karþýyým normalde ama seninki okuttu kendini, bu da öyle oldu ahshahhaha Sövsem mi sevsem mi kendimle çeliþtim iyice, teþekkür ederim. Gece gece ayarlarýmý bozdun ahshshahah 

Bölüm sonuna gel... Müthiþ yaa, kaþlarým havada, dudaklarýmda Snapevari bir gülümseme þaþkýn þaþkýn bakýyorum ahshahahha Þimdi oturup düþününce ve okuduklarýmý sindirince aslýnda düþündüklerime çok da ters olmadýðýný fark ettim. Sonuçta Snape'i sadece Lily ile ve ekstrem durumlarda Remus ile shipliyorum, bunu göz önünde bulundurunca burada da bir zamanlar Snape Lily ile beraberdi, bu iþime gelir. Tamam burada bi sýkýntý yok 😂😂😂 Sadece hep James ile mimleyip, huyu suyu her þeyini James ile düþününce Harry i Snape'in çocuðu olarak düþünmek bir anda ne hah noluyo þokuna soktu beni :D Ayy, devamýnda neler neler olur bunun. Sadece þu anda ufak bi þeye ayar oldum ahshshshsh benden beklenmeyecek bi sinir olma durumu ama Snape caným ciðerim, ya madem oðlun sen de biliyon niye James'e iþkence eder ondan hýncýný alýr gibi davranýyosun çocuða ahshahahha Hayýr Harry'i savunacaðým aklýma gelmezdi ahshshahah ben gidiyorum yaa gece gece kafam aldý baþýný gitti 😂😂😂  Ama sevdim 😂😂 Okurum ben bunu yarýn inþallah bitiririm. Eline saðlýk bakalým :) Hadi iyi geceler sana fidelius sonra görüþürüz mihihihi :D 

Yazarýn Cevabý:

Hellüð

 

Ya Ron'un oburluðunu çok seviyorum ben, aþýrý tatlý bir özellik gibi geliyor. Çocuk hayatý daha çok seviyor sanki yemek yerken. Molly gibi annem olsa ben de sürekli yerdim.

 

Ahahah not alýyorum bir kenara ama yani nasýl yedirecez bu adama onlarý bakalým.

 

Þu an Harry'nin, Ron'un ve milyonlarca okuyucunun sesisin globbels! Ya hayýr ama çok benziyor James'e, hayýr bir de Snape nassý olur ya?! James'i de ötelemeyeceðim merak etme :) bu hikaye beni James'e de bir miktar ýsýndýrdý inanýr mýsýn?

 

O zaman benim hikayelerine aranda bir aþk - nefret iliþkisi var diyebilir miyiz shshhs. Bakalým bunu ne kadar seveceksin ^^

 

Ha doðru senin sevmeme nedenin baþka. Sen Severus hiç kimselere yar olmasýn istiyorsun :D evet geçmiþ zaman glob, üzülecek hiçbir þey yok :) Bu orijinal kitaptaki gibi Harry'i darlama meselesine ileride bir açýklama getirdim ama bakalým, tatmin edici olmuþ mu okuyucu için. 

 

Bu hikayenin ortak bir lafý oldu bu hepimiz için "Harry'i savunacaðýmý düþünmezdim" cümlesi. Valla ben de bu kadar Harry taraftarý yaratacaðýmý düþünmezdim, ne hallere geldik :)

 

Ayy her zamanki gibi kocaman gülümseyerek okuyup cevapladým yorumlarýný. Ben de devamýný þiddetle merak ediyorum. Görüþürüz globbels ^^

 Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 07/11/20 01:16
Blm: Bölüm 3: Anlaþma Bozulurken
Beendim

Ee bu bölüm de bitti. 

Þimdi bir dk, anladýðýmý anlatayým sen de bak bakalým doðru mu anladým yoksa gece gece uçuyor muyum?  ahshahahah Ýlk iki bölümde anladýðým gibi aslýnda biyolojik baba gibi bir durum yok (umarým yoktur) ama bir þekilde bir kan baðý var. Belki çocukken Lily ve Severus kan kardeþi falan olmuþlardýr diye tahmin ediyorum. Yani tam olarak kan baðý yoksa da koruyucu büyünün bug ýný bulmuþlar ahshahahah yani ben öyle anladým da bakalým artýk doðru mu anladým. 

Uyumadan önce Snape'i görmek/okumak müthiþ bir þekilde keyfimi yerine getirdi. Dumbledor her zamanki Dumbledor iþte, muzip ve sabýrlý ahshshahah benim aksime😂😂 

Ayy ama ben merak ettim :(( saat de geçiyor... Üff tamam bu sefer gerçekten son, Harry'e ne olduðunu açýklamýþ olsunlar da ben de aydýnlanayým rahatça uyuyayým 😂😂😂 aðlicam yoksa ahshahah Haydin görüþürük öbür bölümde Fidelius  c6;🏻 *hunharca el sallar* 

Yazarýn Cevabý:

Ayy çok az kaldý! 

 

"umarým yoktur" yani seni üzmek de istemiyorum ama neden bu kadar karþýsýn globbels? ahaha

 

Dumbledore - Severus diyaloglarý kalp ben. 

 

Þimdi koþarak diðer bölümün yorumuna geçiyorum. Þu an adeta Harry öðrendiðinde ne yapacak diye merek eden Dumbledore gibiyim, bakalým sen ne diyeceksin öðrendiklerine :)

 Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 07/11/20 00:56
Blm: Bölüm 2: Merdiven Altýndaki Dolaba Veda
Beendim

Ayyy yeþil saçlý bir Tonks muuuuu???? Tonks iki sene önceki ben galiba burada :D Üff gene ot kafa olmak istedim, biri beni vazgeçirebilir mi lütfen ahshshshsh Tekrardan merhabalar efenim :) 

Ya þey globby hemen okusun bitirsin, diye mi bölümler bu kadar kýsa ahshahahah Yorum yapmaya bile vaktim olmuyor ki okurken :D Bü ne kardeþim aaa :D ahshshahha hevesimi alamadým resmen. Sonraki bölümü de okuyayým bari, gerçi bu gidiþle bir bölüm daha diye diye kitap bitirdiðimiz zamanlardaki gibi olacak diye korkuyorum da neyse. 

Yalnýz resim detayý tatlýydý, onu söylemek istedim :) Harry'e karþý sempati besleyeceðim aklýma gelmezdi ama galiba birazcýk hoþuma gitti o hareketi. Birazcýk ama tamam mý çok deðil ahshahah üstüme gelmeyin. Harry konusunda süt kardeþlerdeki gibiyim biraz, seni sevmiyorum süt oðlan babaný da sevmezdim, durumundayým biraz. Babasý Snape çýkarsa biraz taþikardi sorunumuz olabilir o yüzden ahshahahaha hadi diðer bölümde görüþürüz, lütfen uzun bi bölüm olsun :D 

Yazarýn Cevabý:

Ayy ne güzel denk gelmiþsiniz Tonksla :)

 

Ay bilmiyorum ki nasýl yazmýþtým bunlarý 🙈 Böyle böyle baðlýyorum hikayeye insanlarý shshjdjs

 

Ayy gerçekten kitap okumamý destekleyen anamý bile çileden çýkartan HP okuma günlerim geldi aklýma, ne güzel günlerdi..

 

Ben Harry'i bu hikaye ile sevdim sanýrým, yedi kitap okudum ama burada anlayabildim kýrýlmýþlýklarýný, yaralarýný. Ya da öyle olsun istedim en azýndan, kitapta biraz odun geliyordu çünkü :D ama þu an yanaðýný sýkasým bile geliyor.

 

Ayy ya o cümle bir Türk filminde geçip HP evrenine cuk oturan bir nadide an. Ben de hep bir gün Severus çýkýp Harry'e bunu söyleyese de gülmekten ölsek diye bekliyorum. Biri filme montaj filan yapsa keþke :D tabi benim severitus kurgum için deðil, orjinalinde :)

 

 Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 07/11/20 00:44
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Selam Fidelius!! Bu kadar hýzlý beklemiyordun sanýrým beni ama uyumadan hiç deðilse baþlayayým, dedim ve galiba birazdan þoka gireceðim bi dk... 

Ben Harry ve Snape arasýndaki baðý biraz farklý düþünmüþüm bu bambaþka bi þey çýktý ahshshahah 😂😂😂 Baba figürü olacaðýný düþünürken galiba gerçek babasý çýkacak, nereye doðru þok olabiliyorum ahshshshshs

Oha dursleyler bayaðý trafik kazasýnda öldü, bir an oh iyi olmuþ diye içimden geçirecekken Harry'nin korumasýnýn kalktýðý geldi aklýma. Bayaðý ilginç baþladý olay aslýnda, seveceðimi biliyordum ama þaþýrtma unsurunun bu þekilde vuracaðýný tahmin etmemiþtim. 

Aa bitti bölüm ahshahahah e çabuk bitti bu :D niye çabuk bitti, ay dur diðer bölüme geçeyim olayý idrak etmeye çalýþýyorum hala yetmedi bu bana. Ya bi þey diyecem, bayaðý ilginç olmuþ bu, violet in atalente nin meden ballandýra ballandýra anlattýklarýný þimdi anladým. Çünkü hem anlatýmýn profesyonel duruyor hem de konu ilginç bir yerden baþlýyor. Devamýnda ne olacaðýný merak ediyor ve diðer bölümde görüþürüz diyorum efenim :) 

Yazarýn Cevabý:

Ben geldiim! :)

 

Shshhs daha ilk andan çok. Ben de merak ediyorum senin bu hikayeye yorumlarýný ne yalan söyliyim. Yani severitusta bence asýl mesele "baba figürü olabilmesinde" ama hem o noktaya getirebilmek için inandýrýcýlýðý artýrmasý hem de ana hikayeye baðlanmasý için gerçek bir babalýk baðýný tercih etmiþtim bu hikayede . Burasý komple spoiler oldu :D

 

Bu hikayede ilk bölümler biraz kýsa ama sonradan epey uzun bölümler geliyor. Bekle bekle :)

 

Ayy Violet'in ve Atalente'nin yorumlarý olmasa napardým ^^

 

Çok sevindim senin de gelmeme glob! <3Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 06/11/20 23:20
Blm: Bölüm 3: Anlaþma Bozulurken
Beendim

Çok güzel bir bölümdü. Eðer bu dumbledore-snape sahnesini rowling yazmýþ olsaydý buna benzer bir temada olurdu diye düþünüyorum:)

"Ve tabi benimle ayný evde bir yaz geçirmektense Karanlýk Lord’la erken bir karþýlaþmayý tercih edebileceði olasý senaryo da var." ayrýca bu cümle de çok hoþuma gitti ahahah. Snape'in kara mizahý kaliteliymiþ, yakýþýr.

Diðer bölümlerde görüþmek üzere.

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Tekrar merhaba Sevde 

Yaa Dumbledore ve Severus karþýlýklý yazmayý çok sevdiðim iki karakter. Zeka, iðneleme ve dostluk karýþýmý gibi.

Görüþürüüz :)

 Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 06/11/20 22:53
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Öncelikle merhaba!

Violetten aldýðým tavsiyeyle hikayeni okumaya baþladým ve üslubunun çok hoþuma gittiðini belirtmek isterim. Ayrýca her ne kadar Dursley'lerin ölümü beni mutlu etmese de -Dudley'i severim- þu cümle beni sesli bir þekilde güldürdü: "Harry’nin devler tarafýndan evlat edinilmesi daha makul bir senaryoydu."

Okuduðum ilk severitus hikayesi bu olacak, piþman olmayacaðýma eminim. Ellerine saðlýk:)

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Merhaba Sevde hoþgeldiinn :)

Evet Violet bu hikayenin resmi sponsoru sayesinde büyüdük :)

Dudley'e yazýk oldu gerçekten de, hem pek sevmesem de ben de ölsünler istemezdim ama bize bir sebep gerekliydi. Marge halaa :D

 

Bekliyorum okudukça yorumlarýnýý ^^Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 23/10/20 01:27
Blm: Bölüm 10: Lily’nin Kehaneti
Beendim

Duygulandým, tamam mý, gerçekten duygulandým of.

Bu okuduðum en iyi iþlenmiþ, en ince severituslardan biriydi, tadý aðzýmda kaldý, Harry'nin sondaki patlamasý özellikle of of.

Ýçimi kanýrttýn Fidelius, ayný ölçüde de zevk aldým, ellerine saðlýk harikaydý :3

Yazarýn Cevabý: Ayy ne desem nasýl desemç Bu hikayeye gelen her yorumun ayrý bir kýymeti var benim için. Hele böyle bir yerlere dokunabildiðini hissettiðimde.. Çok teþekkür ederim bu nazik yorumlarýn için, benim de bir içim kabardý. Ama acaba bu önceki bölümü Severus&Lily çifti olduðu için atlamýþ olabilir misin? Olsun severitius için bunlarý duydum ya *kalpler* Teþekkür ederim Atalente ^^


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 23/10/20 00:56
Blm: Bölüm 8: Potter Olmak
Beendim

Aptal aptal sýrýtmaya baþladým hiç hayra alamet deðil.

Diyaloglarý çok tatlý yaa, vallahi içim ýsýndý, severitusu niye sevdiðimi hatýrladým evetjshfkflgk

Yazarýn Cevabý: Yok yok çok hayra alamet, sanýrým baþardýk bazý þeyleri ^^ Kitapta da onlarýn diyaloglarýný çok severdim ben, tatlý tatlý atýþmalarýnda bir uyum var.


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 23/10/20 00:45
Blm: Bölüm 7: Lily’nin Defteri
Beendim

Ay en çok nereye takýldým biliyor musun, Harry'nin istemsiz bir þekilde Snape-Draco iliþkisine vurgu yapmasýna. Ýyiydi, gerçekten.

Of kaptýrdým fena halde, Snape'in tavizlerini izlemek çok eðlenceli, Harry hiçbir zaman pek özdeþleþebildiðim bir karakter deðildi ama burada feci Harryciyim. Öbür bölümde defterdekiler detay detay yazýyordur umarým merak ettim klskflskf

Yazarýn Cevabý: Ayy evet onu burada çok kendiliðinden yazmýþtým ama evet bir gün Severus ile kan baðý ya da baþka bir þekilde bað kursa ilk suratýna vuracaðý þeylerden biri olurdu gerçekten. Yýllarca hep Harry'nin karþýsýnda onu korudu. Lily'nin tarifi hikayesnde daha da açýða çýkacak bu konu ^^ Ayy sevindim onlara alýþmana, tatlý bir aile oldular aslýnda ^^


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 23/10/20 00:33
Blm: Bölüm 6: Zihnini Kapatmak
Beendim

Ben hala Harry takýmýndayým, aþýrý haklýsýn Harry, bastýr!

Ben beþinci kitapta bu dersleri okurken Snape'in onca kötü ve mahrem aný karþýsýnda, Harry'nin tüm korkularýný ve zaaflarýný görürken o kadar ifadesiz kalabilmesini tuhafsamýþtým. Yani tabi ki Snape ve duygusuzluðu klasiktir ama o kadarý da bana çok fazla gelmiþti, bir parça anlayýþ beklemiþtim en azýndan. O yüzden aradaki bu iletiþimi, gidiþ geliþleri okumak hoþuma gitti, Snape'in duygu emarelerini okumak.

Ýliþkilerinin kilini de bu dersler açacak diye tahmin ediyorum, bakalým...

Yazarýn Cevabý: Ahahha evet evet bir süre Harry'i tutabiliriz. Epey EPEY HAKLI sonuçta. Ayrýca Severus da hala yola gelmiþ deðil. Bana ilginç gelmiyor o davranýþý, sonuçta kendi anne babasý kavga ederken nasýl sindiðini Harry gördüðünde bile çok kýlý kýpýrdamayan bir adam, en azýndan onun karþýsýnda. Pure mantýk ve özellikle zihinbend çalýþýlýyorsa sýfýr duygu þiarýyla hareket ediyor. Ama evet ufak ufak aslýnda o da bir þeyler hissedebiliyor'u görebiliriz burada.


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 23/10/20 00:24
Blm: Bölüm 5: Ýstenmeyen
Beendim

Remus kap kaçýr çocuðu diye baðýrmak istedim.

En gaddarcasý da golden trioyu daðýtmalarý, yani Harry'nin onlara daha fazla ihtiyacý olamazdý, kýyamadým nasýl kabullenmiþ ve mecbur.

Üzüldüm ya...

Yazarýn Cevabý: Remuscuðum.. Bu kýsacýk anda býle nasýl tatlý bir adam. Eevet Albus ve Severus yeri geldiðinde çok gaddar olabiliyorlar ama baþka çare yok. Yani hem o zaman sýrrý saklayamazlardý hem de ben ikisini yakýnlaþtýramazdým :)


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 23/10/20 00:15
Blm: Bölüm 4: Yoldaþlýðýn Önemli Bir Üyesi
Beendim

O kadar haklý bir öfke ki Harry'nin ki kelimem yok.

Pekala, ben genel olarak Jilly ve çapulcu olayýný çok sevsem de buradaki olasýlýk da gayet mantýklý ve kabul edilebilir. Ama yani, beþ yýldýr dünyayý burnundan getiren bir adamýn baban olduðunu öðrenmek...

Ne çektin be Harry!

Heyecanlandým, devam ediyorum^^

Yazarýn Cevabý: Evet çok haklý ve umuyorum ki gerçekçi bir öfke olmuþtur. Hatýrlýyorum da burada Harry'nin öðrendiði aný yazarken benim de kalbim bir teklemiþti, hani hiç tanýmadýðý baþka bir ölüm yiyen olsa kabul edebilecek gibi. Hadi bakalým ^^


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 22/10/20 23:56
Blm: Bölüm 3: Anlaþma Bozulurken
Beendim

Ne diyeyim, bu Albus gerçekten bir parça sýyýrmýþ. Ýnkar edilmez bir gaddarlýðý var ya, karþýnda Snape resmen gidip gelirken ve þokken tavra bak, çok gerçekçi o baþka.

Snape itirazlarýnda o kadar haklý ki, çekincelerinde de, ben de merak ediyorum birbirlerini boðmadan nasýl yaþayacaklar... 

Snape çok in character olmuþ yalnýz, cidden tebrikler :3

Yazarýn Cevabý: Ben Albus'un iyilik timsali dede haliyle gösterilerek harcandýðýný düþünüyorum. Adam bir savaþý yönetmeye çalýþan bir stratejist aslýnda ve bu haliyle yazarken onu çok seviyorum. Burada Severus'a yaptýklarýndan bir parça zevk almýþ bile olabilirim ^^ Valalhi biraz boðacaklar kaçarý yok :) Ayy o sondaki yoruma eridim, umarým yapabilmiþimdir.


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 22/10/20 23:47
Blm: Bölüm 2: Merdiven Altýndaki Dolaba Veda
Beendim

Ay bu merdiven altý dolabý beni inanýlmaz üzüyor, çok trajik yahu, buradaki veda da çok trajik. Bana hep þey gelirdi okurken, sanki Harry'nin ev olarak gördüðü yer aslýnda o büyük ev, hatta kendi odasý deðil de o küçücük dolapmýþ gibi.

Bu ekibi özlemiþim, Tonks'un her zamanki tatlýlýðý gülümsetti. Eline saðlýk :3

Yazarýn Cevabý: Harry'nin aslýnda nasýl kýrgýnlýklarý olduðunu sanýrým ben bu hikayeyi yazarken keþfettim ve hissedebildim, kitapta bu kadar anlayabildiðim biri deðildi. Ona bir aile vermeye çalýþýrken anladým. Teþekkürler :)


Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 22/10/20 23:42
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Selaaam,

Bu hikayeyi sen ilk yayýmladýðýndan ve Violet reklamýný yaptýðýmdan beri okumak istiyordum, boþken baþlayayým dedim. Severitus o kadar uzun zamandýr okumuyorum ki Snape nefretimi nasýl yeniyordum, Harry nasýl yeniyordu cidden hatýrlamýyorum, heyecanlýyým biraz. Gerçi muhtemelen epey bir uyuzluk yapacak yaþlý yarasa, olaylar olaylar, bakalým :3

Yazarýn Cevabý: Merhabaa ^^ Gece yorumlarýn bir kýsmýný okudum taze taze ama þimdi hepsini iyice okuyup cevaplayacaðým. Sen beni Sirius'a yaklaþtýrdýn bakalým ben sen ve Severus için bir þey yapabilecek miyim? :) Ve evet Výolet'in desteði ^^


Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 18:55
Blm: Bölüm 10: Lily’nin Kehaneti
Beendim

Awwwww :’) çok güzeldiiiiii. Tek kelimeyle bayýldým <3 her þeyi affedip bir anda sýfýrdan baþlayamazlardý, bu geçiþler çok hoþ olmuþ bu yüzden. 
harrynin aðlarken söylediði tüm cümleler o kadar doðru ki. Dumbledoreun bir bakýma onu kullanmasý... en sinir olduðum olaylardan biridir, albusu masum görmemi engelleyen bir konudur. güzel bir nokta olmuþ orasý ^.^ 

ellerine saðlýk, yazým tarzýn çok akýcý bölümler o kadar hýzlý geçti ki anlamadým bile ^.^ 

Yazarýn Cevabý:

ayy büyüdükçe harry'e karþý anaç duygularým kabarýyor, çocuðu nerelere yolladýlar bir baþýna :/ 

dudumbledore gayet adi olma kapasitesi yüksek bir karakter bence. adamý çok sevemiyorum ama bu þekilde düþününce yazmasý çok daha eðlenceli ve derin bir karakter. 

severus ve harry'nin yavaþ yavaþ tanýþmasý, sýrf harry birilerinin yakýný ya da kan baðý var diye deðil de gerçekten birbirlerini tanýyarak yaralarýný açmalarý onlarý sarmalarý fikri <3 harry'nin sonunda güvenebileceði bir aile bulmasý, severus'un bütün o sevgisiz çocukluðunu yenip oðluna dönmesi ^^ 

çook teþekkürler bütün yorumlar ve yeni fikirler için. çok tatlý bir fikir alýþveriþi oldu, tekrar okudum sanki hikayemi ^^Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 18:40
Blm: Bölüm 9: Düþünselinde Dolaþýrken
Beendim

Bölümün yoðun duygularý içindeyim. O kadar akýcý gitti ki nasýl okuyup bitirdiðimi bile anlamadým. Hatýralar çok güzel oluþturulmuþ, çok beðendim. Sadece harrynin düþünseline giriþ aný biraz havada kalmýþ. Aaa düþünseli hop içindeyim þeklinde :D fakat nasýl baðlanýrdý orasýndan tam olarak emin deðilim þu an. harika bir bölümdü, ellerine saðlýk. 

Yazarýn Cevabý:

evet ani oldu giriþi ama Harry'nin özellikle duygularýnýn yoðunlaþtýðý zamanlarda böyle de bir dandun olaylara dalayým huyu var gibi geliyor bana. dur bakayým þu sýrlar odasýna bir gireyim, yok efendim yasak ormana bir bakayým, yok esrar dairesine koþayým. sonra baþým beladan kurtulmuyor, e kurtulmaz tabi :)Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 18:15
Blm: Bölüm 8: Potter Olmak
Beendim

son iki bölüm kaldý ve ne olur bitmesiiiiin diye yalvarýyorum þu an. konuþmalar o kadar tatlý ki yorumu halen sýrýtarak yazýyorum. Her þeyin yavaþ yavaþ açýða kavuþmasý çok güzel oluyor. Merak ettiðim þey ron ve herm in bu yeni bilgiyi öðrendiðinde ne tepki vereceði :D 

ve Harry doðru söylüyor, bela gerçekten de onu buluyor :)) 

ellerine saðlýk. 

Yazarýn Cevabý:

ayy kalbim eridi <3 

ron kesin bir sandviç týkýnýrken öðrenir bu haberi ve boðulmaktan son anda kurtulur þoktan. 

herm, önce þaþýrýr ama sonra aslýnda çok mantýklý harry, zaten dumledore boþuna güvenmez, hem sürekli senin peþinde olmasý da mantýklý ayrýca James'e bu kadar benzemen soy büyüsünün sonucudur kesin diye iki dakika özetlerdi bize her þeyi. severus'un zekasýný da övmeyi unutmazdý, ne de olsa kafa tutan nadir öðrencilerinden (snamonie fikirleri canlanýyor burada)

kim bilir belki onlarýn nasýl öðrendiklerini gördüðümüz bir one - shotýmýz da olur ^^Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 17:54
Blm: Bölüm 7: Lily’nin Defteri
Beendim

Bir an iksir setini görünce aklýma Severusun almýþ olabileceði geldi :D fakat Lilynin defterini en muhteþem hediye bence <3 çok güzel bir bölümdü, Albusun yine üçkaðýtçýlýk yaparak Harry’e bilmediði þeyleri duyurmasý çok güzel olmuþ. Hislerinin yumuþamasýný görmek tatlý oldu. 
ellerine saðlýk :) 

Yazarýn Cevabý:

ya bu iksir meselesi Severus'un kalbinde yaradýr kesin. Senin anan Slug kulübünün en iyilerinden biri Lily olsun, baban Hogwarts'ýn en genç profesörlerinden biri olup iksir dahisi çýksýn: harry de iksire gelince eh iþte! Her gece o soy büyüsünde James beceriksizinin bu kadar baskýn olmasýna izin vermeyecektim al iþte diye diye yiyordur kendini :DYorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 17:36
Blm: Bölüm 6: Zihnini Kapatmak
Beendim

harry nin cümlelerinden sonra Severus kesinlikle Crucio yaptýðýný hayal etti. Yani Harry de haklý tabii ki, yine de Severusa üzüldüðümü söylemeden edemeyeceðim. 
hikaye çok güzel gidiyor, aralarda konuþma baþlangýçlarý paragraf içlerinde kalmýþ ve týrnak iþareti olmadýðý için karýþan yerler oluyor. Diðer bölümlerde Severus ve Albusun konuþmalarýnda vardý özellikle hatýrladýðým. Kontrol etmek isteyebilirsin :* 

ellerine saðlýk ^.^

Yazarýn Cevabý:

ashsgasd böyle düþünmemiþtim ama okuyunca gözümde canlandý, þöyle birkaç saniyelik bir lanet hayal etmiþ olabilir severuscuðum gerçekten de. tabi ki ikisi de haklý aslýnda, anlayacaklar zaman birbirlerini hýhým *yazar da zevk alýyor ama didiþmelerinden*

bu týrnak iþaretlerini austen de söylemiþti ama bir türlü fýrsat bulup tamamýný editleyemedim, en kýsa zamanda fýrsat bulurum umarým.Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 17:24
Blm: Bölüm 5: Ýstenmeyen
Beendim

yani bundan sonraki her hareketine dikkat etmesi gereken bir Severus var, tabii Harry ile bir bað kurmak istiyorsa. Ýki sarkastik insanýn bir evde olacaðý düþüncesi beni mutlu ediyor ^.^ Dumbledore’un her durumda haklý olmasý da bazen sinir bozucu oluyor :D 

ellerine saðlýk. 

Yazarýn Cevabý:

Harry'nin o zeki, sarkastik tarafý kitaplarda da en çok Snape'le konuþurken ortaya çýkmýyor muydu ama :D böyle karþýlýklý laf sokmalarý filan, sonra Harry'nin gün yüzü görmeden cezalara kalmasý :/ ama yine de vazgeçmeyip bir sonraki karþýlaþma da yine severus'u bozmasý. babasýnýn! oðlu :)Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 17:15
Blm: Bölüm 4: Yoldaþlýðýn Önemli Bir Üyesi
Beendim

Harika bir bölümdü! O kadar güzel temellendirmiþsin ki bir açýk görünmüyor. Sanki gerçekten böyle bir ihtimal var gibi, olmasý mümkün gibi görünüyor. James’e söylenme anýnýn bir one shot I olsa o kadar da tatlý olurmuþ kiiiii ^.^ ne dersin sevgili yazarcýðým <3 

harrynin kendinden geçmesi o kadar normal ki. Adamdan senelerce nefret et, sana iðrenç davransýn sonunda da baban çýksýn. Hadi bakalým.

Meraktayým. Ellerine saðlýk. 

Yazarýn Cevabý:

ayy þý an çok mutlu oldum, çünkü tam seriyi yeniden okurken dönmeye baþlamýþtý hikaye kafamda ve mümkün olduðunca 5.kitaptan sonra böyle olsa gerçekten nasýl olurdu diye yazmýþtým. canona girsin istiyorum severitius afshagd

yorumlarý bir de bu yeni hikaye fikirleri için çok seviyorum iþte! benim de gözümde birkaç sahne canlandý, sanýrým yazacaðým bi one-shot. james'i çýldýrtýcýðiz ^^ 

Harry kalp krizi geçirmesin de kim geçirsin, çocuk o kadar uzak ki Severus'a gözünün önündeyken bile ihtimal veremedi, baþka bir ölüm yiyen herhalde babam dedi. Severus'un babasý olma ihtimali o derece uzak çocuðuma.Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 16:54
Blm: Bölüm 3: Anlaþma Bozulurken
Beendim

Merak üst noktalara ulaþtý iþte ^.^ 

nedir bu sýr, Severus bizden neleri saklýyor sevgili yazar, bunun Harry ile ne ilgisi var???? 

Albus’un insanlarý böyle nazik biçimde tehdit etmesi çok þeker deðil mi gerçekten de :D yoksa bir ben mi mutlu oluyorum. Severus’un acý içinde olmasý da çok þeker :D hadi bakalým diðer bölüme :) 

ellerine saðlýk.

Yazarýn Cevabý:

albus neyi itiraf edicek matmazel :) 

dumbledore'un bu pamýk dedem kývamýnda gösterilmesi ve algýlanmasý benim de çok sinirimi bozuyor. adam hem öyle saf masum biri deðil hem de zaten çok daha katmanlý bir karakter. tam bir çakalovski hatta! :)Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 16:44
Blm: Bölüm 2: Merdiven Altýndaki Dolaba Veda
Beendim

Mundungus’un bir bela olmasý... Her zaman her yerde. Yalnýz Arthur’a sahip çýkmalarý gerektiði düþüncesi beni güldürdü :))  Ýnsanýn cidden siniri bozuluyor þöyle durumlarda :) 
Ahh caným Remus’um <3 þu adamý aþýrý seviyorum, hareketleri gözümde canlandý resmen. 
Ellerine saðlýk :) 

Yazarýn Cevabý:

Ayy bir sürü yorum maili aldým üst üste, nassý güzel bir duygu. tiþikkürler öncelikle <3 

mundungus ve arthur ayrýntýsýný yakalaman ^^ ama bir muggle evinde arthur, mundungus'tan daha tehlikeli olabilir gerçekten. Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 16:39
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Merhaba, uzun soluklu bir hikaye okumaya uzun zamandýr çekiniyordum. Fakat önceki one shotýnda yazýmýný çok beðendiðim için iþte buradayým :) Þöyle ki Dursleylerin öldüðüne bir miktar sevinmiþ olabilirim, tabii korucuyu büyülerin ortadan kalkmasý çok kötü oldu. Bakalým bundan sonra neler olacak. Ellerine saðlýk :) Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 20:07
Blm: Bölüm 10: Lily’nin Kehaneti
Beendim

Tekrar merhaba ^^

Okuduðum ilk severitus aslýnda, türe ait belli baþlý noktalar var mý bilmiyorum bu yüzden. Açýkçasý Snape çok bayýldýðým bir karakter deðil, senin hikayeyi anlatýþýn beni baðladý diyebilirim. Epey iyiydi.

Olaylarý, aslýna oldukça yakýn tutarak çok güzel iþlemiþsin. Harry ve Snape'in þimdiye kadar olan iliþkisini düþününce daha saðlýklý bir iletiþim kurmalarý epey zordu. Üstelik de kendi karakterlerinden taviz vermeden ki Harry de aslýnda kolay karakterli biri deðil.

Ellerine saðlýk, gerçekten güzel bir hikayeydi. 

Yazarýn Cevabý:

Merhaba Carmenta :) 

Her bölüm için yolladýðýn kalplere teþekkür ederim. Severitus shipler kadar olmasa da tatlý bir türdür. Canona çok yakýn tutmaya çalýþtýðým için iliþkilerini de bir noktaya kadar getirdim ama eminim devamýnda artýk daha yakýn bir iliþkileri olacaktýr. 

Yazým tarzýný sevmene çok sevindim :)) çok teþekkürlerYorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 20:01
Blm: Bölüm 9: Düþünselinde Dolaþýrken
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 19:56
Blm: Bölüm 8: Potter Olmak
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 19:46
Blm: Bölüm 7: Lily’nin Defteri
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 18:58
Blm: Bölüm 6: Zihnini Kapatmak
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 13:51
Blm: Bölüm 5: Ýstenmeyen
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 13:49
Blm: Bölüm 4: Yoldaþlýðýn Önemli Bir Üyesi
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 13:27
Blm: Bölüm 3: Anlaþma Bozulurken
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 13:02
Blm: Bölüm 2: Merdiven Altýndaki Dolaba Veda
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 13:00
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Selam ^.^

Hp fici okumayalý epey bir zaman geçmiþti, güzel bir deðiþiklik oldu. 

Kalemini çok sevdim, alýp götürdü diyebilirim. Bir sonraki bölümde görüþmek üzere:3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 26/06/20 19:41
Blm: Bölüm 10: Lily’nin Kehaneti
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/06/20 21:56
Blm: Bölüm 10: Lily’nin Kehaneti
Beendim

Bir an bitmediðini zannettim ve mutlu mesut bir yorum yaptým, sonra tamamlandý ibaresini fark ettim-NEDEN??? Tam da iliþkileri olumlu yöne akacakken, olur mu böyle ya? off, þimdi bazý okurlarýn isyanlarýný daha iyi anlýyorum. :( Kesinlikle devam edebilirdi, çok isterdim etmesini. :( Öte yandan, hikayeyi zorlamamak istemeni de anlýyorum.

Her bölüm bir öncekinden daha mý iyiydi ne? Bu bölüme bayýldým, önceki de çok iyiydi ama bu beni özellikle etkiledi-yüzleþmeleri, birbirlerine ilk kez yaralarýný açmalarý.. Harry'nin nihayet direnmekten vazgeçip, güçlü duruþunu devam ettiremeyip kýrýlmasý hem acýydý hem de etkileyici bir geliþmeydi. Bir de bu bölüm özellikle sevdiðim cümleler oldu; "Onun ölü hali, benim yaþayan halimden daha iyiydi." mesela ya da Harry'nin "Bir babanýn neye benzediðini bilmiyorum." deyiþi. Gerçekten býçaðý ustaca kullanmýþsýn :D

Teknik açýdan da cidden geliþtiðini görüyorum ilerledikçe, eminim çok çok daha iyi olacak. Baþka hikayelerde görüþmek umuduyla, o zaman... Hoþçakal! <3

Yazarýn Cevabý:

Ben yayýna sunarken onaydan çok yorumlarýna gelmeye alýþtým sanýrým :) gerçekten çok cesaretlendirici oldu.

Bitmeyebilirdi aslýnda, ama kendi yazarlýðým açýsýndan söylemeliyim ki þimdilik birlikte bir makarna yapmalarýný saðlayabilmek bile beni kendi sýnýrýma getirdi. Hadi itiraf edelim Harry'nin böyle bir þey öðrenip Snape'e lanetler fýrlatmayacaðý çok az gerçeklik var :D Gerçi fanficlerde de kitaplarda da onlarýn o laf dalaþlarýný okumak bana hep çok keyifli gelmiþtir. Belki bir gün iliþkilerinin devamýný görebilirsem bir seri olabilir ama þu an için ilk adýmlarýný attýrabilmek benim için sýnav vermek gibiydi.

Sanýrým uzun zamandýr yazmadýðým için yazdýkça yeniden alýþtým, üstelik bölümler ilerledikçe duygu yükü arttý. Harry'nin o kýrýlganlýðý beni de çok üzüyor:( Galiba büyüdükçe onun durumunu daha çok anlayabildim, gerçekten de bir noktada ölüme gönderilmesi ve kimsesinin olmamasý.. 

Severus'a James için böyle bir cümle kurdurmak beni bir nebze zorlamadý deðil :D Ama kabul etmek gerek, Snape'i Snape yapan o yaþadýklarýydý. Sanýrým buradaki gibi vakti olsa baþka bir Severus Snape'i de görebilirdik.

Bir iki çekirdek fikrim oluþtu þimdiden, umarým kýsa zamanda tamamlayýp yeniden aranýza dönebilirim :) tüm yorumlarýn için teþekkürler ^^Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/06/20 21:37
Blm: Bölüm 9: Düþünselinde Dolaþýrken
Beendim

Bu bölümü okur okumaz yorumlamak istedim, sonrakini onayda bekletiyorum, önce ben okuyacaðým, piþman deðilim :D

Hakikaten dolu dolu bir bölümdü, neler oldu öyle... Geçenki yorum cevabýnda iki bölüm kaldý demiþsin, inþallah bu finale iki bölüm demek deðildir, deðildir, di mi? Çünkü bitemez bu, çok alýþtým, bitmemeli. :( 

Neyse, bölüme dönersek... Severus/lily iliþkisini sevmiyorum, daha doðrusu James/Lily'yi kesinlikle önde tutuyorum, ama canonda. ÞÝmdi tabii sen canonda büyük deðiþiklikler yaptýðýn için onlarýn iliþkisi de makul olabiliyor. Karakter ve iliþki geliþimlerini güzel iþliyorsun, bu da okurken sahiden zevk veriyor. Harry'nin tepkileri, tavýrlarý çok gerçekçi, olmasý gerektiði gibi. Snape de ayný þekilde. Ben ikisinin birbirleri hakkýnda fikirlerinin deðiþmesini okumayý çok seviyorum. Flashbacklerle Lily/Severus iliþkisini görmemiz de çok güzel oldu.

Þimdi diðer bölümü okuyayým, umarým hikayenin son bölümü deðildir. Deðildir di mi ya? Ama çok da bitirilebilir bir yerde þu an hikaye, bilemedim. :( Neyse, ellerine saðlýk Fidelius, görüþmek üzere <3

 

Yazarýn Cevabý:

Ay ayy diye diye okudum yorumu hug sanýrým bu en uzun bölümdü ve evet en olaylý olmasa da onlarý neyi nasýl bu hale getirdiðini görebildiðimiz bölümdü.

Benim Lily konusunda net bir fikrim yok, James'i canondaki haliyle tanýyorum ve pek sevemiyorum. Ama genç Severus'un da Lily ile birlikte olmasý ancak bu kadar mümkündü belki. Zaten tüm hikayenin dayandýðý yer küçük görünen ama sonuçlarý büyük fark yaratan "ya böyle olsaydý?"lar.

Lily/Severus da okutabildiysem keyiflice, ne mutlu bana :)Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 20/06/20 18:34
Blm: Bölüm 8: Potter Olmak
Beendim

Merhaba tekrar :) Sen 4 bölüm birden atýnca ben de toplu yorumla geldim. Geçen günden beri aklýmý kurcalayan bir soru sormak istiyorum; bu fic yeni mi yazýldý? Yoksa daha önce yazdýðýn bir þey miydi? Bunu hem bölümleri toplu attýðýn için, hem de anlatýmý sahiden tanýdýk geldiði için soruyorum. Eðer önceden bir yerde yayýmladýysan oradan tanýdýk geliyor olabilir. 

Eðer yeni yazýyorsan seni sahiden tebrik ediyorum çünkü bu Ev'de uzun zamandýr bu kadar saðlam bir yeni fic okumamýþtým. Ýlk bölümlerde birazcýk OOC kýsýmlar vardý ama ilerledikçe onlar da geçmiþ, özellikle karþýlýklý konuþmalar iki karakterin de kiþiliklerini çok iyi yansýtýyor. Snape ve Harry'nin, kendi kiþiliklerinden ödün vermeden birbirleriyle iyi iliþki geliþtirmelerini yazmak hakikaten zordur, ellerine saðlýk o konuda.

Küçük minik bir önerim olacak; bence karakterlerin konuþmalarýný yalnýza týrnak iþareti "" kullanarak yazmalýsýn, kýsa çizgiye gerek yok. O þekilde hem okuma kolaylýðý saðlar hem de þýk durur.

Tekrardan ellerine saðlýk, dört bölümü de zevkle okudum, devamýný bekliyorum. Sevgiler. :)

Yazarýn Cevabý:

Yeniden merhaba austenviolet, öncelikle çok teþekkürler yorumlarýn çok cesaretlendirici :)

hikayeyi yedi kitabý yeniden okurken yazdým, yaklaþýk bir ay öncesinde. yayýnlamaya baþladýðýmda aslýnda bitmiþti sadece bazý bölümlerde ufak deðiþiklikler yapýyorum ve iki bölümü kaldý.

ama hem eski bir fanfic okuyucusu olduðum hem de bunu yazmadan önce yeni neler var diyerek baktýklarýmdan muhakkak etkilendim, özellikle severitus tarzýnda bazý fikirler -spoiler- dursleylerin ölmesi, soy iksiri vb. -spoiler- oldukça ortak kullanýlabiliyor. yine de belli bir özgünlüðü olduðunu umuyorum.

önerini dikkate alacaðým, ancak tüm bölümlerde deðiþiklik yapmak gerektireceðinden biraz zaman alabilir. yeniden çok teþekkürler ^^Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 19/06/20 12:42
Blm: Bölüm 1: Privet Drive’da Son Yaz
Beendim

Merhaba, always fidelius. Ev'imize hoþgeldin ve ilk hikayen hayýrlý olsun. :) Normalde eklenen her hikayeyi okumam ama onaylarken kontrol amaçlý göz atýyordum ve bir baktým ki baþtan sona okumuþum. Okumuþken yorum yapmadan geçmek istemedim. :)

Hikayen oldukça güzel yazýlmýþ, üslubu bana biraz eski ficleri anýmsattý, sanki buna benzer bir sürü fic okumuþ gibiyim-bu kötü bir þey deðil, hoþ bir anlatýmýn var. Severitus çok okumaya alýþýk olduðumuz bir konu deðil. Ben de þahsen Lily/Snape çiftini zerre onaylamam ama Harry ve Snape'in arasýnda bir baba-oðul iliþkisi inþa etmek dersen, iþte o mükemmel bir konu. Umarým kendini geliþtirerek yazmaya devam edersin, denk geldikçe hikayeni takip etmek isterim. Sevgiler, bol ilhamlar <3

Yazarýn Cevabý:

hoþ buldum :) hikayenin kendini okutturabilmesine sevindim. sanýrým eski bir okuyucu olduðum için yazmaya döndüðümde halen o günlerden izler taþýyor.

sanýrým hikayede lily/snape çiftini görmek durumundayýz ama evet bir severitius olduðu için ana konu onlar deðiller. 

severus ve harry arasýnda bir iliþki inþa etmek çok zor, hele ki baba - oðul iliþkisi. bu hikayede bunun için ilk adýmlarý atsalar nasýl olur'un cevabýný vermeyi umdum. bittiðinde umarým okuyanlar için de bir cevap olur :) yorumun için ayrýca teþekkürler ^^Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()