Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 14/05/21 19:01
Blm: Behram
Beendim
Selam selam selam selaaammm prenseees ^^ Ayyy çok beklettim hikayeyi o yüzden hiç uzatmadan ben bölümü okumaya gidiyorum mihihihihi :D
Ay bi dk ben önceki bölümde nerde kaldýðýmýzý unutmuþum galiba :// Dur, hemen önceki bölümün sonunu okuyup geliyorum 😅😅
Hiumm, çok yardýmcý olduðu söylenemez, büyük ihtimalle bu bölüm gerçekleþen bir olay ve sonradan açýða çýkacak ne olduðu. 😂😂 Bir an Mira yaðmurun altýnda ne alaka, ben hatýrlamýyorum burayý diyordum ki sonradan jeton düþtü. Neyse ben devam edeyim ahshahah
Rüya mý görüyor? 🤨🤨 Emin olamadým, Mira'nýn rüyalarý genelde çok gerçekçi oluyor ahahaha
Evet rüyaymýþ, mekan deðiþtiðinde anladým 😂😂 yalnýz fena bir rüyaymýþ, kabus gibi daha çok ama fazlasýyla gerçekçi olanlardan. Bana kalýrsa bunlar bir çeþit görü ama þimdilik herhangi bir ispatým yok ne yazýk ki ahahahha
Aras arkadaþlarýndan biri miydi yoksa Eray'ýn adý mý deðiþti? Evet deðiþmiþ ahshah baktým da þimdi önceki bölümlere. Sen bazý yerleri deðiþtirdim dedikten sonra okurum bir ara diyip sonra unutan aklýma selam olsun.. Neyse þimdilik böyle devam edeyim artýk Eray deðil Aras var ahahahah
Evin betimlemelerini okurken sana yaptýðým kolaj geldi aklýma mihihihi böyle görseli sürekli aklýmda canlanýyordu, mira nýn yaþadýðý hazzý ben de yaþadým 😂😂 çok sade ve klas.. müthiþ :D
Barkýn hödük müsün kardeþim aaa tepkiye bak. Mira yedi sanki kardeþini cýk cýk cýk çok ayýp. Tamam belki sonra yer ama þimdilik böyle bir tepkiye gerek yok ahshahah *fanteziler* sululuðu bir kenara býrakýrsak Barkýn la yýldýzlarý hiç barýþmayacak galiba mira nýn, çok ilginç bir tip :D
Behram ufak bir soðuk algýnlýðý geçiriyormuþ gibi görünmüyor ve benim aklýmda türlü teori tilkileri taklalar atýyor ehehhehe :D Anlatýnca bazen çok saçma gibi geliyor ama ileride benzer bir þeyler çýkacaðýna nedense çok eminim :D sýrf beni ters köþe yapmak için sonunu deðiþtirmezsen tabii :D
Hýmmm, bilekliði görünce sinirlendi. Acaba hastalýðý bilekliði kaybetmesiyle mi alakalý, ne dersin 😏😏
O nasýl ayaða kalkmaktýr 😶 oðlum hasta deðil misin sen bu ne hýz, bu ne ataklýk bu ne þiddet bu celal? Ahahahha Bak ben diyorum, bunlar uzaylýýý 😂😂 O kadar hastayken öldürseler bu kadar hýzlý hareket edemezsin. Bir de üstünde biri oturuyorken sandalyeyi kendine doðru çekmek mi, asslaa. Kýçýný yýrtsa çekemez 😂😂
Oh, dök içini kýz kim tutar seni. Ýyi yaptý ama çat çat çat, bi de inanmasý için bekleyecek miydi, sünger gibi uzardý o zaman, iyi oldu böyle. Hem Behram afalladýðý için tepkilerinde doðru cevap verme olasýlýðý da artýyor böylece.
Behram, salak deðilsin, diyince ben de bi afalladým ahshahahh Ne? 😂😂 Ay bu Behram öldürecek bir gün beni, kýz o kadar þey söyledikten sonra verdiðin tepki bu mu ahshshah bunlar ailece hödük yaa kusura bakma da 😂😂
Aras pabucun dama atýldý Aras, Mira elden gidiyor Aras ahshahah
Behram bir þeyler anlattýkça içimdeki çýlgýn YALAN SÖYLÜYORSUN YALAAN diye tepiniyor 😂😂 nedense inanasým gelmiyor anlattýklarýna ama bir yandan da kýsmen doðru gibi. Belki de konuþmaya deðil de korumaya falan gelmiþtir. Neden olmasýn?
Ya yine mi rüya? Deðil bence yaa, lütfen olmasýn ahshah Olursa sinirlerim bozulur çünkü. Rüya içinde rüyaya doðru gidiyor çünkü hikaye. Bana Teen Wolf taki bir sezonu hatýrlatýyor ahshahah
Oh rüya deðilmiþ tamam, yalnýýýz bulaþýcý hastalýk gibi bir þey mi oldu orda 😂😂 uzaylý hastalýðýna yakalandýn miracým geçmiþ olsun...
Haydeee, Behramla konuþmalarýný hatýrlamýyor muu? Ay hayýr yaa :/ Behram hafýzasýný mý sildi yoksa? Aa bi dk önceki bölümde de böyle ne olduðunu hatýrlamadýðý bir aný olmuþtu, annesinin kaybolduðu gece. Acaba o zamanla baðlantýlý bir durum mu hýmm.. Ayh, meraktan çatlayacaðým BANA BÝRAZ CEVAP VERÝN SORU DEÐÝL 😂😂😂 ÇILGINLAR GÝBÝ TEORÝ ÜRETÝP DURUYORUM SORULAR YÜZÜNDEN AHSHSHAH
Aa bitti mi bölüm? Yaaa :( :( Globby seri üzgün þu anda. Bölüm çok uzundu evet ama ayný zamanda o ladar kýsaydý kii, yetmedi bu bana ama :( Yok mu bunun devamý, nolur çabuk gelsin ya da azýcýk spoi çýtlat bana prenses :( ahahahha ya da teorilerimden tutan var mý onu söyle😂😂😂 ortadan ikiye çatlayacaðým yoksa ahshahha
Eline kalemine saðlýk valla Denii gene çatlattýn beni, ne ara bittiðini anlamadým valla bölümün. Ýnþallah yeni bölüm bu kadar beklemez, tekrar görüþmek dileðiyle kendine iyi bak Deniii! Öpüldün :*:*:*
Yazarýn Cevabý:

Selamlaaaar ♥ 

Aslýnda çoktan seninle bu bölüm üzerine uzuuuunca muhabbet ettik ama ben anca fýrsat bulup buradaki yorumuna detaylýca cevap verebiliyorum ^^

Öncelikle bu uzun yorumun için çok teþekkürler! Mira bölüm baþlangýcýnda rüya görüyordu eveeet ve sana bu konu hakkýnda spoiler vermiþtim ama  burada söylemeyeyim þimdi :'))

Ya eveet Eray'ýn adý deðiþti. Sana söylemiþimdir belki o bölümleri yazarken masterchef izliyordum ve aklýma yazarken ordaki Eray gelip duruyordu bu yüzden deðiþtirme ihtiyacý hissettim asdfgh

Hahaha Barkýn ve Mira ikilisinin iliþkisiyle ilgili güzel planlarým var. Merak etme belki ileride bu kadar hödük olmaz xd

Ahahahah bunlar ailecek hödük demek nedir hahaha caným biz onlara sonradan ýsýnacaklar diyelim þimdilik biraz soðuklar :)

Teen Wolf'un hangi sezonu rüya içinde rüyaydý ? Hani Stiles'a bir þey musallat oluyordu o mu ? 

Hahahaha çok teþekkür ederim bu tatlýþ, detaylý ve heyecanlý yorumlarýn içiiiin. Tekrar okumak beni çok mutlu etti ve gaza getirdi. Zaten teorilerin üzerine konuþtuðumuz için burada tekrarlamayacaðým ama hepsine ayrý ayrý bayýldým! 

Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak, saðlýcakla kal! ♥ 

 Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 02/11/20 11:43
Blm: Korku Gecesi
Beendim

Selam Deniii! Ýlk defa bu kadar geç kalan bir yorumdan merhaba! *utangaç surat* Ve özür dilerim, heyecanla bekleyip resmen vakit bulamadým okumak için ama hemen telafi edeceðim <3

Enee, Mira neredeyse ölüyor muymuþ? Amanýn ne olduðunu merak ettim þimdi hemen devam ediyorum okumaya.

Haaadiii len, çarptýðý kiþi Behram deðildir deðil mi? Ahshshahhaha ay lütfen olmasýn bütün teorilerim çöpe gider :') Yani önceden anlýk da olsa karþýlaþmýþsa rüyasýnda görmesi çok normal, ah hadi ama ahshshshhsh sinirlendim þu anda ahshha neyse dur devam ediyorum :D

Bi dk, ahshahah, eðer bu Behram veya kardeþi falansa topuzlu halini görmeyi gerçekten çok isterdim :'):'):') Yalnýz telefonu kurcalayýp bence çaktýrmadan babasýnýn numaradýný aldý ya da annesinin. Annesinin ortadan kaybolduðu zamanlar çünkü bence bunlarla bir ilgisi var ehheheheh 

Ayyy Taylan'la partide mi tanýþmýþlarrr! Çok tatlý ahshahahhah :D Ufak tefek detaylar var, aþýrý hoþuma gidiyor bu durum. Tam olarak Cadýlar Bayramý havasý var! Yalnýz Eray arabayý gizlice kaçýrmýþ galiba ahshshahha Lisenin ilk senesinde en fazla 14 15 yaþlarýnda olabilir 😂😂😂 ya da zengin çocuklarýndan biri ve özel þoförü var çocuðun ahshahahh 

Haydaa, noldu þimdi orda? Maviþ çýkmýþ gene ortaya *kim olduðunu henüz bilmediðimizden bu ismi veriyorum þimdilik ahshaha* Mira'yý neredeyse öldüren o muydu acaba? Ayyhh, merakým tavan yaptý þu anda ve bölüm sonuna geliyormuþuz gibi hissediyorum eðer cevaplarý alamazsam bir güzel baþýnýn etini þiþirmeye geliyorum haberin olsun  😂😂

Biliyordum onlardan biri olduðunu! Mira bak kýzým, ben sana diyorum, annen sizi terk etmedi tam tersine kaçýrýldý. Hatta belki araþtýrmalarýyla da bir alakasý olabilir durumun. Tarihçi biri, belki de tarih öncesi bir keþifte bulundu, bir kalýntý vs. Olabilir yani neden olmasýn. Üffff komplo teorileri kuþaðýma baþlýyorum hazýr mýsýn :D Maviþ bilerek sabah Mira'ya çarptý ve telefonunu alýp bir þeyler kopyaladý, büyük ihtimalle telefon numarasýydý bu. Çünkü hemen vermedi telefonu Mira biraz ilerledikten sonra verdi. Sonrasýnda Mira'nýn partiye gideceðini öðrendi bir þekilde ya da þanslý bir tahminde bulundu. Daha sonra annesine ulaþmak için Mira'yý kullanmaya karar verdi ve onu bir çeþit komaya soktu diyelim. Telefon numarasý konusuna gelecek olursak da belki anne tehdit edilmiþ olabilir bizimle gelmezsen kýzýn ölür gibisinden. Ya da numara almadý ve sadece takip cihazý gibi bir þey yerleþtirdi veya bir uygulama yükledi ve bu þekilde Mira'nýn nerede olduðunu buldu. Yani böyle bir þey açýklar gayet net durumu. Þimdi tek sýkýntýmýz annenin neyin üzerinde çalýþtýðý. Bakalým görelim ordan ne çýkacak, ayyy yeni bölümü merakla bekliyorum <3 Bir an önce yaz Deniii noluurr!! *-* Eline kalemine saðlýk yani, resmen soluksuz okudum bölümü, devamýný sabýrsýzlýkla bekliyorum! Tekrardan görüþünceye kadar kendine çok iyi bak!!! :*:*:**:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Selam! 🤚

Hiç sorun deðiiiiil, benim cevabým da geç geldi *karþýlýklý utangaç surat* 😂

Valla bizim kýzýn geçmiþte böyle bir ölüm döþeði aný oldu ama kendisi pek hatýrlamak istemediði için bana da bir türlü yazdýrmamýþtý maalesef. Ta ki bugüne kadar :') 

Hahaha kardeþimin de tahmini Behram mý çarptý acaba idiii ama þöyle cevap vereyim: Kim biliiiir? Göreceðiz bakalým :)))) 

Yalnýz telefon detayýný iyi yakalamýþsýn, tebrikler 👏 Artýk Mira'nýn telefonu düþtüðünde o adam ne yaptý söylemeyeyim ama güzel tahminler yapmýþsýn 😇

Veee yorumunun en son kýsmýnda yaptýðýn büyük tahmine geleyim þimdi. Her zaman olduðu gibi tahminlerin beni hep gülümsetiyor, mutlu ediyor. Çünkü bazý yazdýklarýn böyle direkt nokta atýþý oluyor, bazýlarý ise tamamen alakasýz ama her birini okumak beni aþýrý heyecanlandýrýyor. Bu yüzden vakit ayýrýp okuyup bu kadar derinlemesine yorum yaptýðýn için tekrardan teþekkürler, birtanesinnn ♥a039;

Umarým en kýsa zamanda yeni bölümü yazabilirim, ben de olacaklar için oldukça heyecanlýyým. Bir sonraki bölümde görüþmek üzere diyelim, o zamana kadar kendine çok çok iyi bak! Sevgiler ♥a039;Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 22/10/20 23:52
Blm: Karar Gecesi
Beendim

Selam prenses! Nihayet okuma fýrsatý bulabildim, yeni bölüm maili geldiðinden beri fýrsat kolluyordum okumak için :) 

Aa Mira'nýn babasý da mý balýkçýlýðý seviyor :D Empati kurdum bir an, her pazar kaçýp gider sahile benimki de ahshshhsh Küçük bir detaydý ama hoþuma giden bir detay oldu :) 

Maldivler miii, neeeee??? Ayyyy, biz de burda acaba dýþarý çýkabilecek miyiz diye düþünelim. Mira'ya karantina uðramamýþ galiba :D salya akýttým þuracýða maldiv hayaliyle ahhahaha

Bir an eylül ben miyim diye düþündüm ahshahahah ya da ben eylülüm ahshahha bilemedim. Ama þimdiden favori karakterimi buldum galiba :D Eylül'de kendimden bi parça buldum resmen ahshahahah

Ayberk le Eylülü fena shipledim haberiniz oþsun ahhahagaha :D Yalnýýýz Ayberk dosyayý çözerken bayaðý bi yardýmcý olacak diye bir his var içimde hadi hayýrlýsý :) 

Ya Ayberk'i kime benzettiðimi þimdi anladým :D tanýþtýn mý henüz bilmiyorum Denii ama Hogwarts Mystery'deki Quidditch sunucusu Murphy McNully var ya :D Ayberk tam olarak McNully :D ikisi de sayý canavarý ahahahahsah

Sigorta atmadý benceee evde biri vaaarrrr ahahahahab Taylan'a bak yaa ne ayaksýn oðlum sen, hem benimle konuþma diyon hem evine geliyorsun kýzýn. Bir de evine gizlice girmeye çalýþýyorsun. WTF yani?! Taylan'a ýsýnamýyorum.. Neden ýsýnamýyorum? Þey, biraz üþüyorum þu anda gerçi ahshahah çay mý yapsam kendime ahahahhaa *sorii* 

 Ben dedim evde biri var diye! Üfff uzun bi bölümü nasýl bu kadar çabuk bitirebildim acaba :/// Eline saðlýk kýz, bazý yerleri o kadar hýzlý okudum ki yorum bile yazamadým o anda, kesmek istemedim. Valla güzel baðlamýþsýn ve hayýr, kýzmadým :D ikna oldum çünkü bu halinin daha anlamlý olacaðýna. Behraammm, neyin peþindesin behrammm. Mira yakacak çýraný inþallah behram ahshahahah :D 

Güzel bölümdü valla sevdim ben ve çok da güzel kotarmýþsýn takýldým dediðin yerleri, biyendim :D 

Valla yeni bölümü merakla bekliyorum efenim, tahminlerimi biliyorsun zaten papaðan gibi tekrarlamaya gerek yok :D yeni bölümde görüþmek üzere *-* kendine çok cici bak prenses!! :*:*:*:*:*

 

Yazarýn Cevabý:

Selamlar! Ben de nihayet bu güzel yorumu yanýtlayabilme fýrsatý bulabiliyorum ^^ Þimdiii, nereden baþlasam kiii? :3

Öncelikle yorumlarýn için çok teþekkürler. Demek favori karakterin Eylül oldu :') Umarým ilerleyen bölümlerde daha çok ortak nokta bulursunuz diyelim o zaman :D

Aaa Murphy'i tanýmaz mýyým hiiiiç, kendileri harika bir karakter bence ve evet güzel yakaladýn benziyorlar karakter olarak Ayberk ile fakat kimse Murphy seviyesine çýkamaz emin ol asdfghsdfghj

Ay hiç sorma, Taylan zaten çok dengesiz bir karakter. Yazarken benim de dengelerim þaþýyor onun yüzünden.. :3 * orada yaptýðýn soðuk espriyi görmezden geliyorum :))))))))*

Akýcý bir þekilde okuyabilmene de çok sevindiiim :) ve baðlama kýsýmlarýnda ne kadar zorlandýðýmý en iyi sen bildiðin için bu yorumlarýn beni çok mutlu etti, teþekkür ederimm :3

Valla Behram'dan büyük bombalar gelecek hazýr ol diyeyim þimdilik ve tabii ki no spoilers!! :)

Bir dahaki bölümde görüþene kadar sen de kendine iyi bak! Sevgiler ♥Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 03/10/20 18:34
Blm: Bir Adýmlýk Mesafe
Beendim

Seylam Deniii! Onaylanýr onaylanmaz uçtum buraya :D 

Beklediðime deðdi bence, beklediðim gibi miydi bilmiyorum ama beklediðime deðdi :D Biraz zaman geçince en son ne olduðunu birazcýk unuttuðum için ne beklediðimi ben de bilmiyordum ahshahahah *ufak sitemler* Ama olsun olsun merak unsuru fazlasýyla yüksek bir bölüm okudum bu da bana yeter :D 

Behram ne iþ haaalaaaa çözememiþ olsam da Mira'dan pek bi hoþlanmýþ gibi hissettim. Bi de köþede sýkýþtýrýyor kýzý Allahým :D deli oðlan ahshahahh Mira da yavrum kalakaldý far görmüþ tavþan gibi. Valla ne olacak çok merak ediyorum devamýnda  🤭🤭 Gerek dosyalarda ne arýyordu gerekse Mira'dan ne istiyordu bunlarý merak ediyorum. 

Bu arada önceki yorumlarda bahsetmiþ miydim emin deðilim ama aklýma bir teori daha geldi. Büyük ihtimalle bahsetmiþimdir buna benzer bir þeyden ama :D Ufak çaplý bir zaman paradoksu yaþandýðýný düþünüyorum ben burada. Mira'nýn babasý gerçekten öldü ve bu durumu düzeltmek isteyen Behramgiller (komik oldu böyle diyince :D) zamanda geriye sýçradýlar. Normalde herkesin unutmasý gerekirken Mira buna karþý bir baðýþýklýk geliþtirmiþ olabileceðinden etkilenmedi ve rüyaymýþ gibi algýladý. Gerçi Taylan biraz bozuyor bu teorimi ama olsun, belki de Mira'nýn aðzýndan duyunca Mira'nýn sevgilisiyle arasý bozulmasýn diye çaktýrmadý. Olabilir yani ümkün þeyler :D Benim en güçlü teorim bu ahshahah zamanla göreceðiz artýk. 

Eline kalemine saðlýk denii! Umarým kýsa zamanda ve tercihen uzun bir bölümde (mihihihihi) görüþmek dileðiyle kendine iyi baaak!! :*:*:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Selamlar Almilloþ ♥

Sende merak uyandýrmama sevindim, bu bölümdeki amacým da buydu zaten :) Yorumlarýn beni çok mutlu etti, teþekkür ediyorum. Hikayemin en biricik okuyucusu olarak benim için çok deðerli yorumlarýn.

Valla teorilerinde de her zaman olduðu gibi oldukça baþarýlýsýn! Çok güçlü teorilerin var, tabii ki doðru olup olmadýðýný þimdiden söyleyemem ama bayaðý yakýn tahminlerde bulunuyorsun bazen ;)

Þimdilik görüþmek üzere diyeyim, çünkü þuan yeni bölümü yazýyorum ve umarým bu sefer arayý açmadan paylaþacaðým :D

Kendine iyi bak sevgili globbels!! ♥Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 16/07/20 12:02
Blm: Gizli
Beendim

Seeelaaamm! Ben geldimmm! (Hem de güncelleme maili gelir gelmez koþa koþa geldim mihihihihi :D) Naber prenses, beni özledin mi? :D (bunu demeyi çok seviyorum ahshahahah) 

Huuu yaðmur yaðýyor, bakalým ne olacak devamýnda, bir þeyler olacak gibi geldi çünkü bana. Ahshshahshsh Taylan'ý Türk kahvesi yaparken hayal ediyorum þu anda niye bu görüntü hoþuma gitti ahshahaha :D :D yalnýz bakýþlarýyla ve basit sözlerle bu kadar güzel anlaþmalarýçok tatlý bi þey bence, sevdiiim.

Taylan'a bak kýzýn aklýný okudu resmen, kýz Denii ters köþe yapýp olayý Taylan'a mý baðlayacan yoksa :D Ýnanýrým çünkü ahshshahah aksiyon, heyecan istiyorum deli gibi :D sürekli tahminlerde bulunmak istiyorum olayý çözmek için eheheheh bunlar hep meraktan :D

Tüh be, önceden dediði bi þeymiþ Mira nýn, Taylan iþi yattý Rýza baba. Biz önümüze bakalým.

Haydaaa! Ya rüya mýsýn gerçek mi çýk ortaya artýk ahshahaha üfff aðzým açýk okudum son paragraflarý arada yorum yazmak istediðim parçalar oldu ama o kadar heyecanlý ilerliyordu ki kesip buraya yazmak istemedim. Offf müthiþti, aradýðým heyecaný buldum resmen. Umarým yeni bölüm de çabuk gelir ve artýk þu olaylarý yavaþ yavaþ çözmeye baþlayabiliriz. 

Yalnýz bir þey diyeceðim, Behram Mira'nýn babasýnýn odasýnda dosyayý karýþtýrýrken yakalandý ya hani, bir sonraki bölümde nedense þey olacak gibi geldi bana. Mira bir ara baþý aðrýdýðý için koltuða uzanmýþtý ya, o andan sonrakiler yine rüya olacak gibi. Bir sonraki bölümde uyanacak ve kendini Taylan elinde ilaçla ona bakarken bulacak ve buna sebep olan kiþi de Behram ahshahahah :D bak gene eðlendim. Ayyy prenses biraz ilerlet de hikayeyi fanfiction oneshot yazayým sana <3 aþýrý caným çekti. 

Öyle iþte valla uzun lafýn kýsasý ben çok beðendim bölümü, dozunda oldu yani :D biraz taylan ile mira nýn kapýþmalarýna üzüldüm ama onun için de bi tahminim var. Özelden yazcam ben sana onlarý :D O halde tekrardan görüþünceye kadar kendine iyi bak prenses! Yeni bölümde en kýsa zamanda görüþmek dileðiyle <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 05/05/20 22:25
Blm: Kabuslar ve Gerçekler
Beendim

Hepsi rüya mýydý?! NEDEN?? 

Böhüm aðlayayým mý? Nerede benim hayalimdeki uzaylýlar? Buram býram yýkýlýþ kokuyorum sayýn okuyucular, toparlanmama izin verin... 

Yeni bölümün yayýnlandýðýna dair mail geldiðinde heyecanlanýp hemen girdim eve okumak için ama doðrusu ilk bölümdekilerin rüya olduðunu öðrenmem yýktý beni bir parça. Neyse okumaya devam edelim bakalým, daha neler olacak bölüm sonuna kadar kim bilir. Ah, þey selam bu arada prenses! Beni özledin mi? :) 

Siyah gül demek... Enteresan bir kýzýmýzmýþ bu Mira :D Ama Eray'a anlam veremedim, gerçekten o kadar lafý küçük bir olay olarak mý gördü? Ýlginç.

Ay dur bi dakika parti rüyaya dahil olamaz öyle deðil mi? Öyþeyse eðer Mira müneccim ahshshahah  ya daaa güzel bir teori geliyor! Zaman geriye aktý! Neden olmasýn? Behram'ýn zamaný geriye almadýðý ne malum ya da onlardan birinin? Lütfen, onlarda bir þeyler olduðuna inanmak istiyorum lütfen! * - * 

Ýkinci dünya savaþýnda pandalar mý savaþmýþ? Mira ne anlatmýþ sarhoþken merak ettim ahahahaha dinlemesi eminim eðlenceli olurdu :D Acayip olaylar dönüyor bir dk, bölüm sonuna kadar ne olacak merak ediyorum :D

Zaman geriye aktý bence, hayýr, gerçekten. Mükemmel bir kurgu çýkar burdan! *manipüle etme çalýþmalarý * Son anda Ediz, Behram falan da geldiler ya bu teorimden kesin bir þekilde emin oldum artýk :D Hatta isim bile buldum onlara: Zaman Bükücüler eheheheheh eðlendim kendi kendime :D 

Denii eline kalemine saðlýk, sürekli tahminler yürüttüðüm oldukça güzel bir bölümdü. Aslýnda çok daldan dala atlamamýþ, bazý yerler hýzlý geçmiþ sadece. Kötü deðil ama :) Geçiþ bölümleri her zaman sýkýntýya sokar, bilirim o içe sinmeme hissini. Olsun ama ben güzel kotardýðýný düþünüyorum :D Eline saðlýk! Yeni bölümü merakla bekliyorum! O zamana kadar kendine çok iyi bak prenses! Öpüldün :*:*:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Sevgili globbels ♥

Öncelikle hoþgeldin! Tekrardan sefalar getirdin buraya. Yorumunu okurken resmen kalbim çarpýyordu nedendir bilmem sanýrým bölüm pek içime sinmediðinden kendimi kötü eleþtirilere hazýrlamýþtým :D Ama senin minnoþ kalbin hem olmuþ hem de olmamýþ yerleri o kadar tatlý söylemiþ ki valla yorumunu bitirince bir oh çektim ve keyiflendim.

Gerçekten senin de dediðin gibi bu geçiþ bölümleri biraz zorluyor beni bir de ilk defa özgün kurgumu paylaþtýðým için gerginim ondan da olabilir. Bir de aklýmdakini yapmaya çalýþýrken biraz zorlandým. Bunlar rüya çýktýysa eðer ayný günü tekrar yaþatmak ve okuyucuyu sýkmadan bu ayný þeyleri tekrar vermek biraz zor geldiði için açýkçasý bir nevi kaçmýþ oldum ve geçiþleri hýzlý yaparsam belki daha kolay olur diye düþündüm.

Valla tahminlerini okurken yüzümde kocaman bir sýrýtýþ vardý. Yine inanýlmaz dikkatli bir okuyucu olduðunu kanýtladýn! Gerçekten hayal gücün efsane ve sýnýr tanýmýyor sevgili globbels :)) Sana þöyle bir ipucu verebilirim, tahminlerinden bazýlarý kurguya yakýndýr belki, kim bilir? :') Ama þunu da itiraf etmeliyim ki bazý tahminlerin de resmen aklýmda henüz orturtamadýðým noktalara ilham oldu, bunun için ayrý teþekkür etmek isterim bitanesin! ♥

Belki ileride ikinci bölümü editlemeye karar verirsem araya þu sarhoþken söylenilen panda muhabbetini de sokabilirim, ya da ayrý bir one shot gibi ek bölüm yapabilirim. Bakacaðýz artýk ama þu an bir sonraki bölümü yazmakla ilgileniyorum ve þunu söylemeliyim ki kelimeler akýp gidiyor! Sanýrým ihtiyacým olan bu zor geçiþ bölümünü atlatmakmýþ, gerisi iplik söküðü gibi geliyor yolda ve bayaðý heyecanlý bir bölüm bekliyor sizleriii. Merak etme fav karakterlerini bol bol göreceðiz önümüzdeki bölümde ^_^

Ay az daha söylemeyi unutuyordum, Zaman Bükücüler ismi yakýyor ;)

Çok teþekkür ederim okuduðun için ve bu güzel yorumu yaptýðýn için. Bir sonraki bölümde görüþene kadar kendine iyi bak, saðlýcakla kal!

Sevgiler ♥♥♥♥♥Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 06/03/20 10:03
Blm: Davetsiz Misafir
Beendim

Deniiiii! 

Ne yazdýn sen böyle?!

Ahh, bi sn.. Toparlanmama izin ver O-O Hikayeni dün gördüm ama teslimden sonra okurum diye býrakmýþtým. Sabah uyandýðýmda aklýma geldi, kahvaltý masasýný toplarken okurum diye açtým. Elimde telefon ayakta dikilerek dakikalar içinde hikayenin bittiðini gördüm. Önümde kahvaltýlýklarla hala ayakta dikiliyorum.... OLDUÐUM YERDE KALAKALDIM VÝCDANSIZ NE YAZDIN SEN BÖYLE 😍😍😍😍

Öncelikle uzun zamandan sonraki ilk hikayen hayýrlý olsun denii! Sen misin gerçekten diye önce profiline baktýðým için beni affet çünkü görünce gerçekten çok þaþýrdým 🤭🤭😂😂😂 Ayyy ama Allah affetsin çok güzel ve aþþþýýrýýý heyecanlý baþlamýþ hikaye, ilk bölüm bile olsa bu bayýldým! 

Ediz, Behram ve diðer adam hakkýnda düþündüðüm ilk þey uzaylý veya türevi olduklarýydý. Neden bilmiyorum ahshahahaha Büyük ihtimalle önceden okuduðum Obsidyen isimli kitap yüzüden, sevgili uzaylý karakterimiz de oldukça yakýþýklý biriydi ve genel özellikleri bütün uzaylýlarýn yeþil veya mavi gözlü olmasýydý. Oradan bir benzerlik yakaladým galiba. Öyle bir þey olursa hayýr demem ama hikayenin devamýnda þaþýrmayý çok isterim :D *google_týk_bugün þanslý hissediyorum* ahahahahahah

Ayyy gerçekten soluksuz bir þekilde ayakta dikilerek okudum. Çok heyecanlýydý, fýrtýna betimlemeleri olsun, baþtaki olaylar olsun, Taylan'ýn fevriliði, Mira'nýn öfkesi olsun, babasýnýn sakinliði vs. her þey o kadar uyumlu bir þekilde ilerledi ki seni ciddi anlamda ayakta alkýþlýyorum. Lütfen devamýný getir bunun! Uzun zamandýr okumuyordum sizlerden güzel bir baþlangýç oldu benim için de :D 

Babasýna ne olduðu hakkýnda iki fikrim var, ya intihar etti ki biraz düþük bir ihtimal bu. Ya da evde biri daha vardý ve öldürüldü. Çünkü çalýþma odasýnýn ýþýðý açýktý ve taa daamm masanýn üstünde gizli bir dosya vardý.. *bknz. Dikkatli okuyucu* Büyük ihtimalle karþý davadan birisi ama hikaye etiketlerinde bilim kurgu görünce ister istemez insan dýþý þeyler hayal ediyorum ahshahah *lütfen uzaylý olsun amin* gerçi robotik cyberpunk bir kurguya da hayýr demezdim :D

Uzun lafýn kýsasý, yorum yazmayý da senden bir þeyler okumayý da çok özledim ve devamý hakkýnda neler kurguluyorsun çok merak ediyorum 💚💚 kalemine kuvvet deniii <3 Ellerine saðlýk, yeni bölümde görüþünceye kadar kendine cici davran!

Yazarýn Cevabý:

Sevgili Almilloooþ,

Öncelikle bu güzel ve uzun yorumun için çoook teþekkür ederim, bitanesin <3<3

Uzun bir aradan sonra bir hikayeye baþlamak beni çok heyecanlandýrdý ve þuan senin bu yorumunu ve güzel desteðini görünce daha da heyecanlandým ^_^

Ahahaha belki o üç adam hakkýnda düþündüklerinin doðruluk payý vardýr, belki de tamamen alakasýzdýr, kim bilir? :') Okuduðun kitap güzele benziyormuþ merak ettim bak þimdi, uzaylý konulu kurgularý severim genelde :D

Ya ben de devam ettirme konusunda çok heyecanlýyým, karakter analizin için ayrýyeten teþekkürler. O kadar güzel betimlemiþsin ki ben de görünce sevindim demek ki aktarmak istediðim kiþilik özelliklerini ilk bölümden aktarabilmiþim diye :)

Hahahahah sen her zaman çok dikkatli bir okuyucusun, biliyorum. ;) Ayný zamanda böyle küçük detaylar koymayý sen de seviyorsun hikayelerine. Seninkiler bence daha profesyonel oluyorlar ama ben de deniyorum iþte biþeyler :D

Ahahaha kurgu konusunda resmen iç sesimsin :D Bir fikirle yola baþladým aslýnda ama inan yazarken aklýma bambaþka þeyler de gelmeye baþladý, bakalým artýk :D

Ben de tekrardan çok teþekkür ederim bu güzel yorumun için, beni çok mutlu ettin! Sonraki bölümlerde görüþmek üzere <3<3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()