Yorumlayan: Okurperestt
Tarih: 14/03/17 12:26
Blm: The Unquiet Grave-Rüzgâr Soðuk Esiyor
Beendim


Yorumlayan: Sfenks Patisi
Tarih: 05/09/16 23:02
Blm: Seeds Of Love-Sabah Kuþlarý
Beendim

OLAMAZ DEMÝN ÇOK UZUN BÝR YORUM YAZMIÞTIM VE SÝLÝNDÝ :((

Þimdi ister istemez biraz heves kýrýklýðýyla yazacaðým ama neyse :P harikulade güzel, insaný okuduðuna musmutlu eden bir bölümdü. Faelan'ýn hayatýný anlattýðý kýsma bayýldým, o kadar tatlýydý kii! Önceki bölümlerdeki gibi masalsý ve belirsiz havayla daha ayrýntýlý ve saðlam bir anlatým tarzýný birleþtirmen ve bunu tutarsýzlýk hissettirmeden yapman çok hoþuma gitti. Bu özelliðinin ötesinde de anlatým stilini çok seviyorum, özellikle de kelimelerin çeþitliliði ve bunun "buraya havalý kelime koydum bunu fark edin" hissiyatýyla deðil de çok doðal bir þekilde olmasý hoþuma gidiyor, hatta birazcýk kýskandým itiraf edeyim :P Ayrýca loreena mckennitt çok sevdiðim bir sanatçýdýr, onun da ucundan bölüme dahil olmasý benim için çok hoþ bir ayrýntýydý.

ne diyebilirim ki, sonraki bölümleri manyakça bir heyecanla bekleyeceðimi söylemekten baþka? Ayrýca ilham perilerine iyi çalýþmalar :)Yazarýn Cevabý:

Merhaba <3 YA BU NE GÜZEL BÝR YORUM. Ne diyeceðimi bilemedim resmen, çok çok çok teþekkür ederim Sfenks Patisi. (Nickine bayýlýyorum bu arada :D)

Ya valla yazarken aslýnda bazen "bu cümle güzel oldu ha, baðýrsýn böyle, fark edilsin" diye düþündüðüm oluyor açýkçasý akjhgfhjk ama size öyle yansýmýyorsa ne mutlu bana... Gerçekten, uzun zamandýr aldýðým en güzel iltifatlardan biri oldu bu yorum; çünkü anlatýmýn doðal olmasý, zorlama durmamasý benim okur olarak da bir kitapta/hikayede en çok aradýðým þeylerden biri. Umarým sonraki bölümlerde de bu yükselmiþ beklentilerini karþýlayacak þekilde yazabilirim. :)

Ýlham perilerim greve gitmezse ilk bölüm notunda dediðim gibi haftada bir bölüme devam etmek istiyorum, yani paazartesiden pazartesiye... Haftaya görüþmek ümidiyle diyelim :D Tekrar çok teþekkür ediyorum yorumun için, hoþçakal <3Yorumlayan: Sfenks Patisi
Tarih: 04/09/16 20:19
Blm: The King of Thule-Altýn Kadeh
Beendim

YAAA AMA BU ÇOK GÜZEL O.O

Hikayenin her þeyine bayýldým sanýrým. Karakterler, masalsý havasý, kullanýlan þarkýlar... Bir tek efsun kelimesi çok fazla kullanýlmýþ müziði tasvir ederken, göze batýyor :P onun dýþýnda çok çok çok güzel. Yazarýn Cevabý:

Vaooov, teþekkür ederiim!! <3 Çok mutlu oldum yorumunu görünce, gerçekten... Benim çok severek yazdýðým bir konu, okuyan birinin de beðenmesi iki kat güzelleþtiriyor durumu. 3. bölümü üþenmeyip tamamlamam için ciddi bir teþvik oldu bu bana. :D

EFsun, lol, yapmýþýmdýr-dikkat edeceðim bundan sonra. :) Çok çok çok teþekkürler Sfenks Patisi..<3Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()