Allison Argent

Listen to Your Heart
Melissa Black

Herkes bir þeylerden kaçar.

Ýnsanlardan, korkularýndan, ölümden, hatalardan. Ama aþktan kaçamaz. Nerede olursan ol, yanýnda olur. Nerede saklanýrsan saklan, seni bulur. Ýster gökyüzüne ait ol ister yeryüzüne.

'O' seni çaðýrdýðýnda yalnýzca kalbini dinle.


The 100 x Teen Wolf
  
The 100, Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Allison Argent, Bellamy Blake, Chris Argent, Clarke Griffin, Finn Collins, Jackson Whittemore, Lydia Martin, Marcus Kane, Octavia Blake, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Aksiyon, AU, Bilim Kurgu, Dram, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4205 Kelime | 5 Kere Okundu
21/04/19 Tarihinde Yaynland | 21/04/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


I Will Call You by Name

gold

I Will Call You by Name
gold

Çalýnan bir kýlýç, kanýtlarý yok etmeye niyetli bir alýcý, balolar, sýrlar, fondanlar, periler, kabarýk elbiseler ve boðucu görgü kurallarýndan oluþan keþmekeþin içinde, Stiles yapabileceði en tehlikeli iki þeyi yapmýþtýr: bir soyludan çalmak ve o soylunun oðluna aþýk olmak.
  
Teen Wolf • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Derek Hale, Erica Reyes, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: AU, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 17948 Kelime | 219 Kere Okundu
09/08/15 Tarihinde Yaynland | 09/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


A Lamplighter's Darkness

gold

A Lamplighter's Darkness
gold

Savaþýn hüküm sürdüðü topraklarda doðmuþ ve bir asker olarak yetiþtirilmiþ Stiles Stilinski'nin bütün hayatý,"Düþman"la gerçekten tanýþtýðý zaman daðýlmaya baþlar.
  
Teen Wolf • PG • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Cora Hale, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Erica Reyes, Isaac Lahey, Kate Argent, Laura Hale, Lydia Martin, Marin Morrell, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: Angst, AU, Dark, Slash, Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
11 Blm | 33037 Kelime | 534 Kere Okundu
09/01/15 Tarihinde Yaynland | 28/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


May You Have Great Wisdom

gold

May You Have Great Wisdom
gold

“Böyle hissetmek için çok gençsin.” Böyle diyorlar ve belki de öyle, belki de deðil, belki de böyle hissetmek için çok genç olmayacaðýnýz bir yaþ yok.
  
Teen Wolf • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: AU, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 6681 Kelime | 135 Kere Okundu
17/05/15 Tarihinde Yaynland | 17/05/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


If I Die Young

gold

If I Die Young
gold

Allison Argent'ýn sahip olmadýðý tek þey, zamandý.
  
Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Kate Argent, Lydia Martin, Melissa McCall, Scott McCall, Victoria Argent
Etiketler: Angst, Dark, Karakter Ölümü, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3066 Kelime | 32 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yaynland | 17/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Some Things Are Neverending

gold

Some Things Are Neverending
gold

Stiles uyanýr ve her þey,mümkün olduðuna inanmadýðý bir þekilde öncekinden de tuhaftýr.Üstelik o soruyu sorduðunda herkes onu duymamýþ gibi davranmaktadýr: "Derek nerede?"
  
Teen Wolf • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Kira Yukimura, Lydia Martin, Marin Morrell, Nogitsune, Noshiko Yukimura, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: Angst, Dark, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 6672 Kelime | 251 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yaynland | 17/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Decorum for Dummies

gold

Decorum for Dummies
gold

Stiles sadece bir tatil istemiþti. Kurtadamlar yok. Büyü eðitimi yok. Bitkibilim yok. Sabahýn 6'sýnda onu uyandýrmaya gelen, yargýlayýcý bakýþlar konusunda uzman druidler yok. Doðaüstü hiçbir þey yok. Sadece Scott ve Allison, sakin, huzur dolu bir tatil.
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Erica Reyes, Isaac Lahey, Marin Morrell, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4702 Kelime | 158 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yaynland | 17/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Wake Up Stiles

Luna Onaylý Yazar

Wake Up Stiles
Luna Onaylý Yazar

Gercekligini kaybeden Stiles, bir gun uykusundan uyanamaz.
  
Teen Wolf • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Dram, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2536 Kelime | 117 Kere Okundu
09/01/15 Tarihinde Yaynland | 09/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The tale that has no dragon

Carpelia

The tale that has no dragon
Carpelia

Kötü kalpli Karlar Kraliçesi Stiles'in en yakýn arkadaþýný kaçýrdýðýnda, Stiles'in Derek'in peþine düþmekten baþka çaresi yoktu. (Sterek)
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Kate Argent, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 1814 Kelime | 79 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yaynland | 06/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Somebody To Die For

Luna Onaylý Yazar

Somebody To Die For
Luna Onaylý Yazar

Cunku herkesin ugruna ölecegi biri vardir, benimki de sensin.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Isaac Lahey, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1304 Kelime | 54 Kere Okundu
04/01/15 Tarihinde Yaynland | 04/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sleeping In Your Heart

Luna Onaylý Yazar

Sleeping In Your Heart
Luna Onaylý Yazar

Her sey basit birkac ruyadan cok daha fazlasiydi.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Isaac Lahey, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1695 Kelime | 44 Kere Okundu
04/01/15 Tarihinde Yaynland | 04/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kirli Tutku

austenviolet Praetorium

Kirli Tutku
austenviolet Praetorium

Kurt, kýzý sonsuza kadar sevebilirdi belki; ama yine de sonlarý trajik olacaktý.
  
Teen Wolf • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Lydia Martin, Peter Hale
Etiketler: Dark, Dram, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 1199 Kelime | 34 Kere Okundu
28/12/14 Tarihinde Yaynland | 28/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sýcak Çikolata

austenviolet Praetorium

Sýcak Çikolata
austenviolet Praetorium

Isaac Lahey, bir gece, babasýyla yaþadýðý eski evine gelir. Buraya gelmesinin bir sebebi vardýr; bir de onun peþinden gelecek biri…
  
Teen Wolf • PG • 2 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Isaac Lahey, Scott McCall
Etiketler: Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Scisaac
1 Blm | 1253 Kelime | 37 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yaynland | 20/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Five Times Derek Needed a New Hobby and One Time He Didn't

Carpelia

Five Times Derek Needed a New Hobby and One Time He Didn't
Carpelia

“Ýkisi ayný þey deðil. Ciddiyim, neden yeni bir þeyler okumuyorsun? Sana önerebileceðim birçok kitap var.”
Derek yüzünün kýzarmasýna engel olamadý. “Ýlgilendiðim konulardaki kitaplarýn hepsini okudum.”
Stiles ilk önce gülmeye baþladý, ancak Derek’in ciddi olduðunu fark edince aniden gülmeyi kesti. “Þaka yaptýðýný söyle lütfen.”
Derek omzunu silkmekle yetinince Stiles ona gözlerini devirdi. “Derek, bunu söylediðim için üzgünüm ama yeni bir hobiye ihtiyacýn var.”
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Erica Reyes, Isaac Lahey, Kira Yukimura, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 2439 Kelime | 55 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yaynland | 20/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mimesis

gold

Mimesis
gold

“Onun için seçmeye katýlmamamýn bir sebebi vardý Lydia. Antik dünyadaki en bencil pislik moronu oynamak istemiyordum-”
  
Teen Wolf • PG • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Erica Reyes, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: OC, Slash, AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 5303 Kelime | 125 Kere Okundu
14/12/14 Tarihinde Yaynland | 14/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Fool's Day

Erce Praetorium

Fool's Day
Erce Praetorium

En yakýn arkadaþlarýndan, Derek'in en sevdiði pastanýn çilekli olduðunu öðrenen Stiles dayanamaz ve ona hemen bir pasta yapmaya koyulur.
  
Teen Wolf • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 635 Kelime | 63 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yaynland | 06/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Bad Wolf
Erce Praetorium

Cora ile gitmeye karar veren Derek, kendini Stiles'ýn evinin önünde bulur. Ve oradan ayrýldýðýnda, hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Talia Hale
Etiketler: Dark, Slash, Smut, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
10 Blm | 8869 Kelime | 568 Kere Okundu
20/10/13 Tarihinde Yaynland | 20/10/13 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]