Anthony Stark

The Shadowy Night
Melissa Black

"Parçalanmýþ bir ruhu sevmeye çalýþýyorsun."
"Öncelikle sevmeye çalýþmýyorum, seviyorum. Ýkinci olarak, belki de o ruhu o þekilde seviyorumdur? Buna yaralarý da dahil."
"Üzüleceksin Clint."
"Ýyileþeceksin Lyla."

Clint Barton & Lyla Gray
Hawkeye & Night
  
Marvel • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Aksiyon, Angst, Dark, Depresyon, Dram, OC, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 4703 Kelime | 4 Kere Okundu
03/06/19 Tarihinde Yaynland | 06/12/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Gift

ArielBlack

The Gift
ArielBlack

Özür dileme sýrasý Steve'deydi ve nasýl dileyeceðini hiç bilmiyordu.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Vision, Wanda Maximoff
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3451 Kelime | 16 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yaynland | 30/03/19 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Masters of Infinity
Erce Praetorium, Ninfea Onaylý Yazar

Odin dünyada kim olduðunu hatýrlamadan yaþarken, Thor, Loki ile dünyaya dönmüþ, Doctor Strange'in de yardýmýyla babasýný aramaya koyulmuþtur. Öte yandan Tony tüm arkadaþlarýný geri kazanmak için bir plan yapmýþtýr bile. Kabul etmese de kazanmaya çalýþtýðý bir kalp, hepsinden daha deðerlidir. Ve yine ayný kiþi o kalbi sonsuza dek Tony'nin elinden söküp almak üzeredir.
  
Marvel • R • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Slash, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
25 Blm | 63903 Kelime | 729 Kere Okundu
02/08/17 Tarihinde Yaynland | 13/10/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Last Goodbye
Lily Stark

Infinity War'da Steve Tony'nin kaybolduðunu öðrenir.
-----------------
Peter gitmeden önce babasýna son bir kez sarýlýr.

Kapak alýntýdýr.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Natalia Romanova, Nebula, Peter Parker/Spiderman, Peter Quill, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Stephen Strange, Steven "Steve" Rogers, Thanos, Tony Stark, Vision
Etiketler: Dram, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2122 Kelime | 51 Kere Okundu
02/05/18 Tarihinde Yaynland | 02/05/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Falsch
Lily Stark

Tony Stark 'çirkin' kulesinden karýnca gibi gözüken insanlarý izlerken ne yapmasý gerektiðini gayet iyi biliyordu.
"Ne derler bilirsin Natasha; bir baþýný kesersen yerine yenileri gelir. Yenilerinin gelmemesi için ana baþý kesmemiz gerekiyor."
Natasha Tony'nin ne demek istediðini anlamýþtý. Esmer adamýn aksine soðukkanlýlýðýný koruyarak mýrýldandý.
"Hydra'nýn baþýnda Steve var. Onu öldürecek miyiz Tony?"
  
Marvel • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Maria Hill, Natalia Romanova, Nick Fury, Peter Parker/Spiderman, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, T'Challa, Vision
Etiketler: Bilim Kurgu, Dram, Macera, OOC, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 960 Kelime | 7 Kere Okundu
01/01/18 Tarihinde Yaynland | 01/01/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Geborgenheit / Bucky -Howard
Lily Stark

Bucky Barnes öldükten sonra Howard Stark hiçbir zaman iyi olamamýþtý.
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Howard Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Peggy Carter, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Dram, Karakter Ölümü, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1394 Kelime | 26 Kere Okundu
31/12/17 Tarihinde Yaynland | 31/12/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Love Conquers All
Ninfea Onaylý Yazar

Tony uzun yýllardýr ilk kez yaþamak için çaba sarfediyordu. Onu hayatta tutan aslýnda sadece zýrh deðildi. Baþka sebepler de vardý...
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Happy Hogan, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Virginia Pepper Potts
Etiketler: Slash, Dram, Fantastik, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: TheaLyn | Artist:
Seri:
1 Blm | 5693 Kelime | 137 Kere Okundu
05/05/16 Tarihinde Yaynland | 05/05/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Not About Angels

gold

Not About Angels
gold

Bazý þeyleri, sadece aramadýðýmýzda bulabiliriz. (Ya da, Steve ve Tony gerçekten konuþurlar.)
  
Marvel • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, AU, Fluff
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword, Home
1 Blm | 3507 Kelime | 181 Kere Okundu
05/03/16 Tarihinde Yaynland | 05/03/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Halloween in the Avengers
Ninfea Onaylý Yazar

Avengers Kulesi'nde Cadýlar Bayramý
  
Marvel • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark
Etiketler: Fantastik, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 EKG
1 Blm | 2962 Kelime | 95 Kere Okundu
31/10/15 Tarihinde Yaynland | 31/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Avengers Day

Ninfea Onaylý Yazar

Avengers Day
Ninfea Onaylý Yazar

Her sene 1 Ekim'de New York'ta düzenlenen bir Avengers Günü olsa ve çocuklar bu bir gün boyunca Avengers Kulesinde kahramanlarla zaman geçirse, nasýl olurdu?
  
Marvel • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Fantastik, Genel
Dil:
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2324 Kelime | 69 Kere Okundu
01/10/15 Tarihinde Yaynland | 01/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Memory Keeper
sirmaniz

Gözlerine yayýlmýþ olan, karmaþa tanelerini görebiliyorum. Ýçindeki öze tutun, sevgili çocuðum. Bir gün ondan baþka sýðýnacak yerin kalmayacak. Sýðýnmak için seçeneðin sen ol. Çünkü seni kurtaracak olan, seni yaratandýr. Özün.
"Bay Stark, sanýrým karþý konulamaz güzelliðimin altýndaki düzenbaz kýz sizi birazcýk rahatsýz etti. Onun adýna, umarým özür dileklerimi kabul edersiniz. "
Esmer adamýn kaþlarý çatýlýrken, kameralarýn ýþýklarý patlamaya devam ediyordu. Adamýn alnýnda oluþan kýrýþýktan, rahatsýz olduðu apaçýktý. Mad Walden'ýn yüzündeki gülümseme sýrýtýþa dönerken, kameralar arasýndan çýkarak adama kendinden emin adýmlarýyla yaklaþtý. "Kimsin sen?" Adam kahverengi saçlý kýzýn, kendi sistemini iki dakikalýðýna bile olsa durdurmasýný yediremiyordu. Hemde, böylesine güzel bir kýz tarafýndan yapýlmýþ olmasý iki kat daha sinirlerini bozuyordu.
"Siz bana bilgisayar meleði deyin. Hoþ, açýnýzdan farklý yakýþtýrmalar yapabileceðinizi ummuyorum."
  
Marvel • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark
Etiketler: AU, Bilim Kurgu
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1889 Kelime | 23 Kere Okundu
25/09/15 Tarihinde Yaynland | 25/09/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Iron Man Aþkýna

Ninfea Onaylý Yazar

Iron Man Aþkýna
Ninfea Onaylý Yazar

Tony Stark'ýn yanýnda asistanlýða baþlayan genç bir kýzýn yaþadýklarý ve çok daha fazlasý..
  
Marvel • G • 96 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Happy Hogan, Jarvis
Etiketler: OC, Fantastik, Macera, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
30 Blm | 74560 Kelime | 1801 Kere Okundu
18/02/15 Tarihinde Yaynland | 17/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Cut Out My Eyes

gold

Cut Out My Eyes
gold

Bu konuþmayý yapmamalarý gerekirdi.
(Steve/Tony)
  
Marvel • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 947 Kelime | 168 Kere Okundu
21/08/15 Tarihinde Yaynland | 21/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Tiny Iron Man

gold

Tiny Iron Man
gold

Tony uzanýp minik þeyi yüz hizasýna kaldýrdý. Bu resmen gülünçtü, tuhaf ve- Gülümsedi.

Tam da aradýðý þeydi.
  
Marvel • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Fluff
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1010 Kelime | 112 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yaynland | 17/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Not Broken, Just Bent

gold

Not Broken, Just Bent
gold

Steve kolundan yaralandýðýnda, hareketleri kýsýtlanýr. Ona banyo yaptýrma göreviyse Tony'e düþer.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, Hurt/Comfort, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1012 Kelime | 212 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yaynland | 17/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mistletoe

Carpelia

Mistletoe
Carpelia

Tony'nin Noel partisinde Clint ökseotlarýný kullanmanýn kendine özgü bir yolunu bulur. (Clint/Natasha, Tony/Pepper, Jane/Thor, Steve/Bucky)
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Darcy Lewis, Happy Hogan, James Buchanan "Bucky" Barnes, James Rupert Rhodes, Jane Foster, Natalia Romanova, Phil Coulson, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Virginia Pepper Potts
Etiketler: Fluff, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 501 Kelime | 78 Kere Okundu
28/01/15 Tarihinde Yaynland | 28/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Memories

gold

Memories
gold

“Steven Grant Rogers.” diye detaylandýrýyor. “Hiçbir þey mi hatýrlamýyorsun?”

“Hiç.”
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Angst, Slash, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 5787 Kelime | 189 Kere Okundu
18/01/15 Tarihinde Yaynland | 18/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Down by the Water (all the lights surround me)

gold

Down by the Water (all the lights surround me)
gold

“Kendini denize çaktý.” dedi Tony kýsýk sesle.
  
Marvel • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Howard Stark, Jarvis, Natalia Romanova, Phil Coulson, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Virginia Pepper Potts
Etiketler: Angst, Dark, Hurt/Comfort, Slash, Dram, Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 6282 Kelime | 150 Kere Okundu
18/01/15 Tarihinde Yaynland | 18/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Face I've Been Looking for

Carpelia

The Face I've Been Looking for
Carpelia

Yýllar önce Steve kütüphanede gördüðü çocuðu çizmiþtir ve aradan yýllar geçmiþ olmasýna raðmen onu unutamamýþtýr.
  
Marvel • G • 1 Yorum

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 868 Kelime | 67 Kere Okundu
16/01/15 Tarihinde Yaynland | 16/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Winter Solstice

Carpelia

The Winter Solstice
Carpelia

Son 7 yýldýr ilk kez Noel'i yalnýz baþýna ve yabancý bir þehirde geçireceði için üzgün olan Steve Rogers'ýn, hiç beklemediði bir anda Bucky Barnes ile tanýþmasýnýn hikayesi. (Stucky - TFF Yeni Yýl Yarýþmasý)
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2969 Kelime | 31 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yaynland | 06/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]