Seth Clearwater

Günbatýmý Kýrmýzýsý
BellaElmer

Gizemli Forks kasabasýnda bir kurtadamýn kendisine mühürlenmesiyle bütün yaþamý deðiþen bir kýz...

O artýk insan yaþamýný terk etmiþ, vampir olmanýn kusursuzluklarýný yaþarken, hala bir kurtadama aþýk olmasýnýn zorluklarýný çekecektir.
  
Twilight • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alice Cullen, Bella Swan, Carlisle Cullen, Edward Cullen, Emmett Cullen, Esme Cullen, Jacob Black, Jasper Hale, Leah Clearwater, Renesmee Cullen, Rosalie Hale, Sam Uley, Seth Clearwater OC: Tinker Call, Embry Call, Greg, Jack Thompson, Jade Stewart, Jaxson Stewart, Lena, Malinda Young, Rebecca Anderson, William Anderson
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Gizem, Macera, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Blm | 23129 Kelime | 38 Kere Okundu
18/07/21 Tarihinde Yaynland | 05/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Gecenin Ardýndan

Melissa Black

Gecenin Ardýndan
Melissa Black

Volterra ve Aro'nun gözdesi bir vampir. Eþsiz yeteneði ile her kapý ardýnda konuþulan bir kadýn.
Hýrsý ve sadakatiyle sevilen bir kurt. Ailesinin çabasýna raðmen kurt genlerini miras alan bir genç kýz.

Kader iki düþmanýn yollarýný kesiþtirecekti ve onlara gecenin ardýnda olanlarý gösterecekti.
  
Twilight • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alec, Alice Cullen, Aro, Bella Swan, Billy Black, Caius, Carlisle Cullen, Demetri, Edward Cullen, Emily Young, Emmett Cullen, Esme Cullen, Felix, Heidi, Jacob Black, Jane, Jasper Hale, Leah Clearwater, Marcus, Quil Ateara, Sam Uley, Seth Clearwater
Etiketler: OC, Macera, Romantik, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 3113 Kelime | 76 Kere Okundu
05/01/15 Tarihinde Yaynland | 30/09/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yaðmur Öncesi; Ayrýlýk Sonrasý

Erce Praetorium

Yaðmur Öncesi; Ayrýlýk Sonrasý
Erce Praetorium, Wrathill

Bella: "Acý... Gerinirken vücudumda hissettiðim þey. O gittiðinden beri hissettiðim tek duygu. Beni býrakmayan ve benim de býrakmak istemediðim o yaþam duygusu."
Edward: "Acý... Son beþ aydýr sürekli tekrarladýðým kelime. Beni anlatan tek kelime. Kimi zaman hareket etmemi engelleyen duygu. Ondan geriye kalan tek þey. "
Jacob: "Acý; Her nefes alýþýmda onu bana hatýrlatan þey. Kalbimin her attýðý saniye yerinden sökme isteðimin nedeni. Acý; Bella."
  
Twilight • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec, Alice Cullen, Angela Weber, Aro, Bella Swan, Carlisle Cullen, Charlie Swan, Demetri, Edward Cullen, Emmett Cullen, Esme Cullen, Felix, Jacob Black, Jane, Jasper Hale, Jessica Stanley, Laurent, Leah Clearwater, Marcus, Mike Newton, Quil Ateara, Rosalie Hale, Sam Uley, Seth Clearwater, Victoria
Etiketler: Dark, OC, Spoiler, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Twilight
26 Blm | 46053 Kelime | 463 Kere Okundu
12/12/09 Tarihinde Yaynland | 12/12/09 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]